Alwetende Bron

by | jan 15, 2018 | 07. Filosofie, Genetica

Het concept, volgens welke de DNA-moleculen gecodeerd zijn, overtreft alle moderne menselijke informatietechnologieën in hoge mate. De Bron, die de ons bekende één- en meercellige levende wezens en gehele ecologische systemen heeft geschapen, moet zo intelligent geweest zijn en over zoveel informatie hebben beschikt, dat wij Hem vanuit ons gezichtspunt oneindig intelligent en alwetend kunnen noemen.

Onderbouwing

Volgens NWI-4 staat aan het begin van elke informatieoverdrachtketen een intelligente auteur. Past men deze wet consequent toe op de biologische informatie, dan is ook hiervoor een intelligente auteur vereist. In de DNA-moleculen vinden wij de allerhoogste ons bekende informatiedichtheid.1

Vanwege NWI-1 worden alle denkbare, in de materie verlopende processen als informatiebron principieel uitgesloten. De mens, die weliswaar informatie kan aanmaken, wordt eveneens als bron van de biologische informatie uitgesloten. Aldus blijft slechts één Bron over, die buiten de ons bekende wereld heeft gehandeld.

Na een lezing aan een universiteit vroeg een studente: “Wie heeft God ingelicht, dat Hij in staat was, de DNA -moleculen te programmeren?”

Twee verklaringen zijn mogelijk

Verklaring a): Laten wij ons voorstellen, dat deze God weliswaar aanzienlijk intelligenter dan wij zou zijn, maar toch begrensd. Laten we verder aannemen, dat Hij zoveel intelligentie (of informatie) tot zijn beschikking zou hebben, dat Hij in staat zou zijn, alle biologische systemen te programmeren. De vraag ligt dan inderdaad voor de hand: Wie heeft Hem deze daarvoor benodigde informatie gegeven, en wie heeft het Hem geleerd? Nu had Hij in dit geval een hogere informatiebron IB1, dus een BovenGod nodig, die meer zou weten dan Hijzelf. Indien IB1 weliswaar meer weet dan God, maar ook begrensd zou zijn, dan had hij wederom een informatiebron IB2 dus een BovenBovenGod nodig. Zo kan men bij deze denkwijze de keten naar believen voortzetten met IB3, IB4, …IB-oneindig.

Verklaring b): Eenvoudiger en bevredigender is het, meteen slechts één enkele Bron (één Auteur, één Schepper, één God) aan te nemen. Dan zou echter de eis gesteld moeten worden, dat Deze oneindig intelligent is en oneindig veel informatie tot zijn beschikking moet hebben. Hij moet dus alwetend zijn.

Welke verklaring heeft de voorkeur?

Beide verklaringen zijn logisch gelijkwaardig. We moeten een besluit nemen, die zich echter niet uit de NWI laat afleiden. Dit doen wij met de volgende overwegingen: In de werkelijkheid bestaan er altijd slechts telbare eindige hoeveelheden. Het aantal atomen in het universum is weliswaar onvoorstelbaar groot, maar in principe toch telbaar. De totale hoeveelheid mensen of mieren of graankorrels, die er ooit zijn geweest, is eveneens immens groot, maar toch eindig. Hoewel oneindig een veel gebruikt begrip in de wiskundige theorie is, bestaat er echter in de werkelijkheid niets, dat door een oneindig getal wordt voorgesteld.

Verklaring a) doorstaat dus niet de test der geloofwaardigheid, en daarom blijft slechtsb) als enig alternatief over. Dat betekent: Er bestaat slecht één enkele Bron. Deze moet oneindig intelligent en alwetend zijn.

Bijbelse aanwijzing

De Bijbel leert, dat er slechts één God bestaat: “Ik ben de Eerste, en Ik ben de Laatste, en behalve Mij is er geen God.”2 Wat betekent het, indien God (de Bron van de biologische informatie, de Schepper) oneindig is? Dan bestaan er voor Hem geen vragen, die Hij niet kan beantwoorden, dan behoren tot zijn kennis niet slechts alle dingen van het heden en het verleden – maar ook de toekomst is voor Hem niet verborgen.

Indien Hij echter alle dingen (ook die, buiten door tijd bepaalde grenzen) weet, dan moet Hijzelf eeuwig zijn. Tot dezelfde conclusie komt de apostel Paulus, wanneer hij schrijft “dat wij uit de werken der schepping, Gods eeuwige kracht kunnen doorzien.”3 Dat God eeuwig is, betuigt de Bijbel op vele plaatsen.4

Voetnoten

  1. Werner Gitt, Am Anfang war die Information, 3. überarbeitete und erweiterte Auflage 2002, Hänssler-Verlag, Holzgerlingen, p. 311-313.
  2. Jesaja, de Bijbel, Jesaja 44:6
  3. Paulus van Tarsus, de Bijbel, Romeinen 1:20
  4. Mozes, de Bijbel, Psalm 90:2; Jesaja, de Bijbel, Jesaja 40:28; Daniël, de Bijbel, Daniël 6:27

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!