Bijbelse profetieën zijn betrouwbaar

by | feb 10, 2023 | 01. Bijbeluitleg, 03. Theologie, Apologetiek, Logos Basics

Bijbelse profetieën zijn betrouwbaar

Profetie is een voorzegging van gebeurtenissen in de toekomst. Profetieën die al vervuld zijn, zijn een sterk argument voor de betrouwbaarheid van de Bijbel. De Bijbel bevat enorm veel voorzeggingen, soms over iets wat spoedig te gebeuren staat, maar vaker over de verre toekomst. Als we kunnen aantonen dat de profetieën van deze eeuwenoude documenten werden geschreven ver voor de voorzegde gebeurtenissen plaatsvonden, en ook dat deze precies zo uitkwamen als ze voorzegd waren, zijn dit argumenten voor de betrouwbaarheid van de Bijbel. Daarbij zijn ze een zeer sterk argument voor het bovennatuurlijke karakter van de Bijbel, want exacte vervulling van de voorzegde details kan onmogelijk berusten op toeval of op menselijke bekwaamheid en inzicht! Bijbelse profetieën zijn betrouwbaar.

Om het bovennatuurlijke karakter van de Bijbel te ontkennen, richten de critici hun pijlen vooral op de datering van de profetieën. Ze beweren dat die voorzeggingen als profetie in de oorspronkelijke Bijbeltekst zijn ingevoegd nadat de gebeurtenissen hadden plaatsgevonden. De ontdekking van de Dode Zeerollen in 1947 heeft deze kritiek afdoende ontzenuwd. De profetieën bleken inderdaad ver voor hun vervulling te zijn opgeschreven. Zoals we weten zijn de Dode Zeerollen kopieën van de veel oudere documenten van het Oude Testament, die stammen uit ten minste 150 jaar voor Christus. Zij zijn hét argument dat er niets in de originele tekst van het Oude Testament is veranderd, vervalst, herzien of bijgevoegd. Om de betrouwbaarheid te verzekeren, gebeurde het kopiëren van de boekrollen volgens hele strenge regels en werden er altijd exemplaren van goedgekeurde afschriften in grotten in de woestijn zorgvuldig opgeborgen. Daar bleven zij, goed geconserveerd en door niemand in de tussentijd aangeraakt, totdat ze meer dan tweeduizend jaar later ontdekt werden.

In de verzameling Dode Zeerollen bevonden zich alle profetische boeken van het Oude Testament. Zelfs de meest hardnekkige critici van de Bijbel moeten erkennen dat de Dode Zeerollen van 150 voor Christus zijn en dat er ook na die tijd geen invoegingen hebben plaatsgevonden. Veel Oudtestamentische profetieën gingen na 150 voor Christus in vervulling, in het bijzonder die over de komst van de Messias.

Iedereen moet erkennen dat de profetieën heel betrouwbaar en gedetailleerd zijn en dat latere gebeurtenissen de exacte vervulling ervan waren. We noemen enkele inmiddels vervulde Oudtestamentische profetieën, die voldoende duidelijk maken dat de Bijbel ook wat betreft zijn profetieën heel nauwkeurig en uiterst betrouwbaar is.

Het wonder van Israël

In deze paragraaf zie je een kleine selectie van de bijzondere vervulde profetieën over het volk Israël.

Israël profetieën

Het wordt een groot volk, waardoor de hele wereld gezegend wordt

Genesis 12:2-3 ‘Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken; en u zult tot een zegen zijn. … en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden’.

We kijken maar naar enkele geheel of gedeeltelijk vervulde profetieën over dit wonderbaarlijke volk van God. In Genesis 12, ongeveer tweeduizend jaar voor Christus, belooft God aan Abraham dat hij de stamvader wordt van een volk, dat tot zegen zal zijn voor de hele wereld. God sprak deze woorden uit vóór Abraham kinderen had. In ongeveer 1.400 voor Christus, 600 jaar later dus, is deze profetie door Mozes opgeschreven. Toen waren de nakomelingen van Abraham nog maar een kleine groep mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats.

Critici mogen beweren dat deze profetie later is ingevoegd. Even aangenomen dat dat waar zou zijn, dan moet dat gebeurd zijn vóór 150 voor Christus, want hij staat vermeld in de Dode Zeerollen. Maar zelfs als dit zo was, wanneer is dit er dan ingevoegd? Na de vervulling ervan, zoals critici altijd beweren? Is Israël ooit vóór het jaar 150 voor Christus een volk geweest, door wie de hele aarde werd gezegend? De vraag stellen is haar beantwoorden. Deze profetie was toen nog steeds toekomstig! Ook critici moeten toegeven dat zegen naar deze wereld kwam door Jezus Christus. In Lukas 2:32 profeteert de oude Simeon, dat Hij zal zijn ‘een licht om de heidenen te verlichten en om Uw volk Israël te verheerlijken’. Het is duidelijk, dat de volledige en uiteindelijke vervulling van deze profetie ook nu nog toekomstig is.

Door Abrahams Nageslacht worden alle volkeren positief beïnvloed

Genesis 22:17-18 ‘zal Ik u zeker rijk zegenen en uw nageslacht zeer talrijk maken, als de sterren aan de hemel en als het zand dat aan de oever van de zee is. … En in uw Nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden’.

Hoewel het Joodse volk tegenwoordig wijd over de wereld verspreid is en ook talrijk is geworden, had Abraham nog maar twee zonen toen de profetie rond tweeduizend voor Christus werd uitgesproken door God. Toen deze profetie later werd opgeschreven door Mozes, waren zijn familieleden nog steeds nomaden in de wildernis; echt niet ‘talrijk als de sterren’ en zeker geen ‘zegen voor alle volken van de aarde’. Ze was ook nog niet vervuld toen de Dode Zeerollen geschreven werden. Er werd een begin gemaakt met het verspreiden van een grote zegen naar de volken van de aarde doordat het Nieuwe Testament werd vertaald en verspreid en christelijke zendelingen uitgingen over de gehele wereld. Maar ook deze profetie is nog lang niet volledig vervuld.

Het voortbestaan als volk ondanks vervolging en verstrooiing

Deuteronomium 28:64-66 ‘De Heere zal u verspreiden onder al de volken, van het ene einde van de aarde tot aan het andere einde van de aarde. … Daarbij zult u onder die volken niet tot rust komen. … Uw leven zal voor u aan een zijden draad hangen; u zult nacht en dag beangst zijn en uw leven niet zeker zijn’.

Zelfs de scepticus moet toegeven dat het een wonder is dat er nog een Joods volk bestaat. Hoeveel pogingen zijn er niet gedaan om het uit te roeien! Alle eeuwen door zijn de Joden aangevallen, vervolgd en verjaagd. Bedenk dat deze profetie werd uitgesproken in 1.400 voor Christus. Toen hadden ze nog geen nationale identiteit en bezaten ze geen eigen land. De scepticus moet toegeven, dat sinds 150 voor Christus (de tijd van de Dode Zeerollen) de nazistische holocaust maar één van de vervullingen is van deze profetie.

Het honderden jaren bewaren van de cultuur zonder enig nationaal of religieus centrum

Hosea 3:4 ‘Want de Israëlieten moeten veel dagen zonder koning en zonder vorst blijven, zonder offer en zonder gewijde steen, zonder efod en afgodsbeelden’.

Nadat het Joodse volk in de zesde eeuw voor Christus naar Babel is gedeporteerd, hebben ze nooit meer een koning gehad. Na de verovering van Jeruzalem door de Romeinen, in 70 na Christus, hadden ze ook geen tempel en priesterdienst meer. Toch bestaat er nog altijd een duidelijke eigen Joodse cultuur.

Het wonder van bewaring van de Joodse identiteit in hun verstrooiing

Jeremia 30:10-11Zie, Ik ga u verlossen uit verre landen, uw nageslacht uit het land van hun gevangenschap, … Want Ik ben met u, spreekt de Heere, om u te verlossen, want Ik maak een vernietigend einde aan alle heidenvolken waarheen Ik u verspreid heb, maar aan u zal Ik geen vernietigend einde maken’.

Uittocht

Deze profetie werd geschreven in ongeveer 600 voor Christus. Vele oude volken zijn sindsdien volledig verdwenen, maar het Joodse volk bleef bestaan, ondanks al de pogingen om hen uit te roeien. Critici, proberen er aanspraak op te maken dat deze profetie pas werd geschreven in de 400 jaar tussen het voltooien van het Oude Testament en het begin van het Nieuwe. Zij negeren of ontkennen echter het bewijsmateriaal van de Dode Zeerollen! Zelfs de hardnekkigste critici, die blijven beweren dat deze profetie niet werd uitgesproken vóór de Dode Zeerollen, kunnen de verbazend exacte vervulling van deze profetie niet ontkennen.

Het wonder van de terugkeer van het volk naar het land Israël

Israël

Deuteronomium 30:3,5 ‘Dan zal de Heere, uw God, een omkeer brengen in uw gevangenschap en Zich over u ontfermen. Hij zal u weer bijeenbrengen uit al de volken waarheen de Heere, uw God, u verspreid had. En de Heere, uw God, zal u naar het land brengen dat uw vaderen in bezit hadden, en u zult het weer in bezit nemen; en Hij zal u goeddoen en u talrijker maken dan uw vaderen’.

Deze profetie van Mozes werd gegeven ongeveer 1.400 voor Christus. Toen bezat het volk Israël zelfs geen enkel eigen stukje land. Hoe kon iemand zo’n profetie in 150 voor Christus durven bijschrijven in de Dode Zeerollen? Alle critici moeten toegeven dat deze oude profetie deels vervuld is. Wij kunnen er zeker van zijn dat zij helemaal vervuld zal worden. Een terugkeer zoals die van Israël naar zijn oude grondgebied is uniek in de wereldgeschiedenis. Na bijna tweeduizend jaar geen natie te zijn geweest, al die eeuwen verstrooid en vermengd onder alle volkeren en vrijwel voortdurend vervolgd, zijn de Joden midden vorige eeuw teruggekeerd naar hun eigen land en opnieuw een natie geworden, waarbij zelfs ook hun oude taal weer tot leven is gebracht.

Jesaja 11:11-12 ‘En het zal op die dag gebeuren dat de Heere opnieuw, voor de tweede keer, met Zijn hand de rest van Zijn volk zal verwerven, die overgebleven zal zijn. … Hij zal hen die vanuit Juda overal verspreid zijn, bijeenbrengen van de vier hoeken van de aarde’.

Deze profetie is een van de meest verbazende voorspellingen in de Bijbel. Twee keer zouden de Joden verjaagd worden uit hun land en twee keer zullen ze erin terugkeren. Deze profetie werd geschreven   in ongeveer 700 voor Christus. In 586 voor Christus werden de Joden gedeporteerd naar Babel. Let erop, dat de profetie van Jesaja 11 niet de terugkeer van de Joden uit Babel beschrijft in 538 voor Christus. De eerste terugkeer was uit een land ten Oosten van Israël (Babylon). De tweede terugkeer zal zijn als ze verzameld worden vanuit ‘de vier hoeken van de aarde’. In 70 na Christus werden ze voor de tweede keer uit hun land verdreven door de Romeinse legers. Jesaja voorspelt de tweede terugkeer van de Joden naar het land Israël vanuit alle landen van de aarde. Deze terugkeer vindt plaats in onze tijd!

Eeuwenlang verwaarloosde landbouwgrond wordt weer tot bloei en ontwikkeling gebracht

Ezechiël 36:33-35: ‘Zo zegt de Heere Heere: … Ik zal de steden doen bewonen en de puinhopen zullen herbouwd worden. Het verwoeste land zal bewerkt worden, … Zij zullen zeggen: Dit land, dat verwoest was, is als de hof van Eden geworden. De steden die verwoest lagen, verwoest en afgebroken, zijn versterkt en bewoond’.

Deze profetie, geschreven rond 580 voor Christus, wordt voor een deel vervuld in onze dagen en zal geheel vervuld worden bij de wederkomst van Christus. Hele oude steden zijn weer bewoond. Land dat tweeduizend jaar braak lag, is weer vruchtbaar. Woestijnen worden geïrrigeerd en moerassen drooggelegd. Alle oude landbouwgronden zijn weer gecultiveerd en ze geven overvloedige oogsten. De grootste sceptici van de Bijbel moeten toegeven dat als dit niet een geïnspireerde profetie is, de schrijver wel verbazingwekkend veel geluk moet hebben gehad om zo’n buitengewone vervulling te veronderstellen! Ook Ezechiël schreef honderden jaren voor de tijd van de Dode Zeerollen.

De geschiedenis van de steden

Sommige profetieën in het Oude Testament over volken en steden zijn al exact vervuld, andere wachten nog op hun volledige vervulling. We geven enkele voorbeelden van voorspellingen over hele oude steden die al zijn uitgekomen. Bijbelse profetieën over de geschiedenis van de steden zijn betrouwbaar.

Tyrus

Dit was een stad aan de kust van de Middellandse Zee in Fenicië, het tegenwoordige Libanon. In 590 voor Christus voorzegde Ezechiël de vernietiging van Tyrus, zowel in grote lijnen als zeer gedetailleerd (Ezechiël 26).

De stad Tyrus op het vasteland werd vernietigd door Nebukadnessar in 573 voor Christus: ‘Zie ik ga Nebukadrezar, de koning van Babel, naar Tyrus brengen … Hij zal uw torens afbreken … uw inwoners doden … al uw straten stukstampen’ (Ezechiël 26:7-11).

De versterkte stad Tyrus werd verwoest door Alexander de Grote in 330 voor Christus. Hij liet het puin van de stad in de Middellandse Zee storten om zo een weg naar het eiland te maken: ‘Zij zullen uw stenen, uw hout en gruis in het water werpen’ (Ezechiël 26:12).

Nadat de kleinere, weer herbouwde stad, in 1.291 na Christus werd veroverd door moslimlegers, werd Tyrus opnieuw vernietigd. De tegenwoordige stad Tyrus ligt niet op dezelfde locatie als de oude stad, die volgens de profetie nooit meer herbouwd zal worden: ‘U zult niet meer herbouwd worden’ (Ezechiël 26:14).

Op de plaats van de oorspronkelijke stad Tyrus is nu een opslagplaats voor vissersgerei: ‘U zult een droogplaats voor sleepnetten worden’ (Ezechiël 26:14).

Sidon

Over deze stad in Fenicië (het tegenwoordige Libanon) lezen we in Ezechiël 28:22-23. Let op dat er bloed zal vloeien in de straten en het zwaard tegen haar zal zijn ‘van rondom haar’. Dit begint vanaf de Perzische tijden, toen 40.000 Sidoniërs liever zelfmoord pleegden dan zich over te geven aan de Perzische legers. Ook bij de Griekse invasie in 330 voor Christus, de latere aanvallen van zowel moslims als kruisvaarders, waarbij Sidon zes keer achtereen werd veroverd en heroverd, tot en met de dag van vandaag met de vele partijconflicten in het hedendaagse Libanon, heeft er bloed gevloeid in de straten van Sidon.

Petra

Deze versterkte historische stad, gehouwen uit een enorme roodstenen bergmassief, was de rijke en dichtbevolkte hoofdstad van Edom en een van de belangrijkste handelscentra. Tot in de Romeinse tijd floreerde Petra, maar het is nu een ‘spookstad’ in het tegenwoordige  Jordanië, waar alleen nog maar opgravingen gedaan worden. Lees Jesaja 34:5-11 en Jeremia 49:17-18 en zie dat de voorzeggingen zijn uitgekomen. In Petra komen alleen wilde dieren en toeristen. Ezechiël 35 zegt dat de handelsreizen naar Petra zullen ophouden. Ook Obadja voorspelde dat het zal worden uitgeroeid. Het tegenwoordige Petra is dan ook een buitengewoon sterk argument voor de profetische nauwkeurigheid van de Bijbel.

Samaria

Dit was de hoofdstad van het noordelijke of tienstammenrijk van Israël. Ongeveer 700 voor Christus voorspelde Micha (Micha 1:6-7) dat Samaria een puinhoop zou worden en dat er wijngaarden geplant zouden worden op de ruïnes. Pas eeuwen later, zelfs nog na het maken van de Dode Zeerollen, werd de profetie vervuld. Samaria bleef na het uitspreken van de profetie nog 800 jaar lang een bloeiende stad, tot de verwoesting in 250 na Christus. Wie nu Samaria bezoekt, ziet de wijnstokken groeien op de oude ruïnes. Dit is het zoveelste bevestiging van de buitengewone gedetailleerdheid van Bijbelse profetieën.

De reeks van de vier wereldrijken

Daniël profetieën

Daniël 2 en 7

In de uitleg van Nebukadnezars droom schildert Daniël vier elkaar opvolgende wereldrijken; eerst Babel, vervolgens het Perzische, Griekse en Romeinse Rijk. De uiterlijke kenmerken van deze vier wereldrijken vinden we in Daniël 2 en hun innerlijk karakter in hoofdstuk 7. Al deze profetieën zijn vervuld precies zoals ze voorspeld zijn. Het vierde rijk (het Romeinse Rijk) zal terugkeren in de eindtijd (Daniël 7:23-27; Openbaring 17:8) en definitief verslagen worden door de Heere Jezus bij de terugkomst.

Daniël 11

Dit hoofdstuk geeft een verbazingwekkende hoeveelheid details over toen nog toekomstige gebeurtenissen in Perzië, Griekenland, Syrië, Egypte en Israël. Een aantal ervan is vervuld kort na Daniël en nog voordat de Dode Zeerollen werden geschreven, maar veel was rond 150 voor Christus nog niet vervuld. In de verdere loop van de geschiedenis zijn er al veel hele gedetailleerde profetieën exact uitgekomen. Opnieuw een van de vele aanwijzingen voor de profetische nauwkeurigheid van de Bijbel.

De belofte van de Messias

Jezus profetie

Door het hele Oude Testament heen wordt de verwachting van een komende Messias levend gehouden. Veel profetieën bevatten gedetailleerde voorzeggingen over onder andere Zijn voorouders en Zijn geboorte, leven en dood. De meeste profetieën zijn honderden jaren voor de geboorte van de Heere Jezus Christus geschreven. We noemen er hier slechts vier:

Zijn afkomst

Hij zou een mens zijn – voorspeld in Genesis 3:15, met de vervulling ervan in Mattheüs 1:25. Hij zou Joods zijn – voorspeld in Genesis 22:18, met de vervulling ervan in Mattheüs 1:1. Hij zou uit het geslacht zijn van Isaäk – voorspeld in Genesis 26:4, met de vervulling ervan in Mattheüs 1:2. Hij zou uit het geslacht zijn van Juda – voorspeld in Genesis 49:10, met de vervulling ervan in Lukas 3:33. Hij zou een afstammeling zijn van koning David – voorspeld in Jesaja 9:6-7, met de vervulling ervan in Mattheüs 1:1-6.

Zijn geboorte

Hij zou geboren worden in Bethlehem – voorspeld in Micha 5:2, met de vervulling ervan in Lukas 2:1-7.

Zijn leven

Een boodschapper zou voor Hem uitgaan – voorspeld in Maleachi 3:1, met de vervulling ervan in Markus 1:1-8. Hij zou genezen en onderwijs geven – voorspeld in Jesaja 35:4-6 en 61:1-2, met de vervulling ervan in Mattheüs 9:35 en 11:2-6 en ook in de andere evangeliën.

Zijn dood

Er zijn voorspellingen van gedetailleerde gebeurtenissen over Zijn dood zoals: Hij werd gegeseld en bespuugd (Jesaja 50:6) en bespot (Psalm 22:7-9); ze wierpen het lot om Zijn kleding (Psalm 22:19); Zijn dood was met misdadigers (Jesaja 53:12); Hem werd zure wijn te drinken gegeven (Psalm 69:22); Zijn zij werd doorstoken (Zacharia 12:10); Zijn beenderen werden niet gebroken (Psalm 34:20). Andere details van Zijn dood door kruisiging (wat een onbekende vorm van executie was in het Oude Testament) zijn gegeven in Psalm 22:7-9,17,18 en Jesaja 53:5, en de vervulling is weergegeven in de vier evangeliën.

Uit het tijdschema in Daniël 9 is de sterfdatum van de Messias nauwkeurig te berekenen. De meest radicale criticus moet erkennen dat Daniël 9:25-26 is uitgekomen bij de kruisiging in de eerste eeuw na Christus. Dat de vele voorspellingen over de komst van de Messias exact zijn vervuld in Jezus Christus kan alleen worden verklaard uit het feit dat de Oudtestamentische profeten rechtstreeks werden geïnspireerd door God. Dat alles wat is geprofeteerd over de afkomst, het leven en de dood van Jezus Christus is uitgekomen, kunnen de sceptici niet ontkennen. Met name met de profetieën over Zijn dood door Romeinse kruisiging kan niet gemanipuleerd zijn.

De mogelijkheid dat deze voorspellingen over de Joodse Messias slechts bij toeval zouden kunnen uitkomen, is te onwaarschijnlijk om zelfs maar te veronderstellen. Een illustratie helpt ons begrijpen hoe klein de statistische kansen hierop zijn. Stel je eens vierhonderd reusachtige bergen zand voor, zo groot als van hier tot de dichtstbijzijnde ster (niet de zon). Verstop een roodgeverfde zandkorrel in een van deze reusachtige zandbergen. Hoe klein is de kans dat iemand, die geblinddoekt is, die ene korrel zand er de eerste keer uithaalt? Zó klein is de kans dat de zeer nauwkeurige voorspellingen over het leven en sterven van Jezus Christus inderdaad allemaal zouden uitkomen! Maar dit is gebeurd.

De voorzegging van het christendom

Maleachi 1:11 ‘Want vanwaar de zon opkomt tot waar hij ondergaat, zal Mijn Naam groot zijn onder de heidenvolken’.

Deze profetie zal pas volledig vervuld worden als de Heere terugkomt en Zijn koninkrijk vestigt. In de wereldwijde verbreiding van het christendom zien we al een gedeeltelijke vervulling van deze profetie. De Naam van de God van Israël is nu onder de volken bekend en geëerd, want overal op de wereld wonen christenen, die Hem aanbidden.

Johannes 8:12; 9:5 ‘Ik ben het licht van de wereld’.

Vanaf het moment dat deze woorden zijn uitgesproken, heeft het evangelie van Jezus Christus licht gebracht in talloze duistere harten.

Mattheüs 24:35 ‘Mijn woorden zullen zeker niet voorbijgaan’.

De woorden van de Heere Jezus zijn niet alleen bewaard gebleven in kleine kring; ze zijn wereldwijd verspreid.

Mattheüs 16:18 ‘Ik zal Mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen’.

Deze profetie is tot op de dag van vandaag waar en betrouwbaar.

Handelingen 1:8 U zult Mijn getuigen zijn tot aan het uiterste van de aarde’.

In de afgelopen tweeduizend jaar is deze voorspelling vervuld. Christelijke zendelingen hebben het goede nieuws van Jezus Christus verspreid over de gehele wereld. Het maakt niet uit welke positie de scepticus inneemt ten aanzien van het christendom, hij zal moeten toegeven, dat deze profetie die werd uitgesproken, waarheid is geworden in een tijd dat niets erop leek dat het christendom een kans maakte in het heidense Romeinse wereldrijk.

Conclusie- De Bijbelse profetieën zijn betrouwbaar

De Bijbelse profetieën zijn betrouwbaar. Vervulde profetieën zijn een erg krachtige aanwijzing voor de betrouwbaarheid van de Bijbel. Als met harde bewijzen uit de geschiedenis aangetoond kan worden dat gedetailleerde profetieën die in historische manuscripten gevonden zijn, honderden jaren later precies zijn vervuld zoals voorzegd, dan hebben de sceptici het zwaar als ze dit proberen weg te verklaren. De heldere en overtuigende aanwijzingen van vervulde profetieën getuigen van de nauwkeurigheid en dus de betrouwbaarheid van de Bijbel.

Meer Logos Basics lezen?

Je vind het overzicht hier.

Bron
Dit artikel is met toestemming overgenomen uit de cursus ‘Klaar voor een antwoord’ (bladzijde 33-46) van Emmaus Nederland. Het boek is geschreven door David R. Reid. Deze cursus is te volgen via bijbelcursussen.nl. Bij het volgen van een cursus krijgt u persoonlijke begeleiding van een mentor. Het boek is ook als paperback te koop in onze Logos Webshop voor maar €5, druk: 2023.
Tags: Bijbelse profetieën zijn betrouwbaar. Bijbelse profetieën zijn betrouwbaar. Bijbelse profetieën zijn betrouwbaar. 

 

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!