Bijbelse tijdlijn geboorte van Jezus

by | dec 23, 2023 | Apologetiek, Bijbel, Theologie

Bijbelse tijdlijn van de geboorte van Jezus

Wanneer het december is, komen veel bekende vragen over de geboorte van Christus bij je op. Sommigen stellen bijvoorbeeld vragen over het relevant maken van kerstpreken, de oorsprong van het Kerstfeest en of het heidens was, de ster van Bethlehem, de “herberg” waar Jezus werd geboren en vele andere. Natuurlijk zijn dit belangrijke onderwerpen, maar het is ook belangrijk om de Bijbelse tijdlijn van de gebeurtenissen rondom de geboorte van Jezus te begrijpen.

geboorte van Jezus

Veel sceptici trekken de Bijbelse tijdlijn van de geboorte van Jezus Christus in twijfel. Zij beweren dat de vertellingen over de geboorte van Jezus in Mattheüs en Lukas niet met elkaar overeenstemmen en dat deze vertellingen daarom terzijde geschoven moeten worden. Soms gaan ze zelfs zo ver dat ze beweren dat maar weinigen zich bewust zijn van de problemen met de tijdlijn van Kerst.

Maar is dit werkelijk een probleem? Als we beter kijken, blijft er van deze bewering uiteindelijk niets over. Wat hieronder volgt is een plausibele tijdlijn voor de geboorte van Jezus die logisch is en goed past bij de informatie die in de Bijbel wordt gegeven,1 en die de beschuldigingen van het verdraaien van de tekst of het over het hoofd zien van belangrijke verzen heeft weerstaan.

Ongeveer 4 v. Chr. : de geboorte van Jezus

 1. Ussher geloofde dat Jezus aan het begin van het jaar 4 voor Christus werd geboren. Dit is consistent omdat de koning, Herodes de Grote, aan het einde van dat jaar stierf en Jezus tijdens Herodes’ regering werd geboren.2
 2. Vanwege de Romeinse volkstelling reizen Jozef en Maria vanuit hun geboorteplaats Nazareth naar Bethlehem. In tegenstelling tot het idee dat Jezus in een stal werd geboren, werd Hij waarschijnlijk geboren in de benedenkamer van een huis. Daar verbleven vaak de dieren. Vervolgens werd Hij in een kribbe gelegd (Lukas 1:26-27; 2:4-7).
 3. De herders komen op bezoek na de aankondiging van de engel (Lukas 2:8-12, 20).
 4. De engelen aanbidden de Christus (Lukas 2:13-14).

Acht dagen later

 1. Jezus werd besneden. Dit gebeurde waarschijnlijk niet in Jeruzalem, maar in een lokale synagoge, of misschien kwam er een priester naar hen toe. Dit was ook het geval bij Johannes de Doper (Lukas 1:59; 2:21; Leviticus 12:3).
 2. Jezus kreeg zijn naam (Lukas 2:21).

Ten minste 41 dagen na de geboorte van Jezus

 1. De Wet bepaalde dat een vrouw na de geboorte van een zoon 40 dagen moest wachten om haar reiniging te voltooien (Leviticus 12:1-8). Dus gingen Maria en Jozef naar de Tempel in Jeruzalem om een offer van twee duiven te brengen. Een offer van twee duiven betekent dat ze arm waren (Lukas 2:22-24). Dit suggereert dat de Wijzen uit het Oosten nog niet langs waren geweest om hun dure geschenken aan te bieden. Anders hadden Jozef en Maria zich waarschijnlijk het lam en de duif kunnen veroorloven die de Wet voorschreef voor mensen met voldoende middelen.
 2. In de Tempel hield Simeon Jezus vast, zegende God en de familie en profeteerde in de Heilige Geest over Jezus (Lukas 2:25-35).
 3. Anna, een profetes, zag het kind Jezus Christus in de Tempel (Lukas 2:36-38).

Niet lang na de 41e dag

 1. De familie keerde terug naar Bethlehem – niet naar Nazareth zoals sommigen hebben gesuggereerd. Ze waren immers nog steeds in Bethlehem toen de wijzen hen later bezochten, en ze waren blijkbaar van plan om daar terug te keren na hun vlucht naar Egypte.3 Het is dan ook onwaarschijnlijk dat ze alles zouden hebben ingepakt om naar Jeruzalem te gaan om daar offers te brengen. Dus keerden ze terug naar Bethlehem, waar ze hun bezittingen hadden achtergelaten (Mattheüs 2:5-9).
 2. Ze verbleven nu in een huis (oikian) – misschien wel hetzelfde, maar waarschijnlijk niet in de stalruimte omdat de gastenkamer (kataluma) op dit moment beschikbaar kan zijn geweest.

Binnen één jaar na de geboorte van Jezus

 1. Gewaarschuwd door de zogenaamde Kerstster begaf een onbekend aantal Wijzen uit het Oosten (misschien Perzië4) zich naar het paleis van Herodes in Jeruzalem om naar het kind Jezus te vragen (Mattheüs 2:1-4).
 2. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, was de ster waarschijnlijk geen normale gebeurtenis aan de hemel (zoals een supernova, planetaire samenstand, komeet, etc.), maar was het werkelijk een wonderbaarlijke en bijzondere ster (Mattheüs 2:2, 7, 9-11).
 3. Joodse hoofdpriesters en Schriftgeleerden informeerden Herodes dat, volgens Micha 5:2, Bethlehem de geboorteplaats van de Messias zou zijn (Mattheüs 2:4-6).

Misschien binnen één jaar

De Wijzen uit het Oosten arriveren bij Jezus

 1. Deze Wijzen uit het Oosten volgden de ster, die hen voorging, en brachten dure geschenken van goud, wierook en mirre naar Jezus – die nu een jong kind was dat in een huis woonde (Mattheüs 2:9-11).5
 2. Ze aanbaden het kind Jezus Christus (Mattheüs 2:11).
 3. Jezus wordt een “jong kind” (paidion, Mattheüs 2) genoemd in plaats van een baby (brephos, Lukas 2:16) op het moment dat de Wijzen arriveerden. Brephos verwijst specifiek naar een baby, geboren of ongeboren, terwijl paidion verwijst naar een onrijp kind, mogelijk een zuigeling (Mattheüs 2:11), dus we moeten niet dogmatisch zijn over Zijn leeftijd.
 4. De Wijzen uit het Oosten keerden via een andere route terug naar hun thuisland nadat ze in een droom door God waren gewaarschuwd om niet terug te gaan naar Herodes (Mattheüs 2:12).

Herodes en de vlucht naar Egypte

 1. Kort nadat de wijzen waren vertrokken realiseerde Herodes zich dat ze niet zouden terugkeren. Daarom beval hij om alle jongetjes van twee jaar en jonger in en rond Bethlehem te doden (Mattheüs 2:16). Herodes wist ongeveer wanneer de ster verscheen (Mattheüs 2:7), wat de tijd kan zijn waarop Christus werd geboren. Met deze informatie zou Herodes, die paranoïde was over de kroon en niet wilde dat iemand de macht overnam, ervoor gezorgd hebben dat het kind werd gedood. Hij kan dus op zijn minst de tijd hebben verdubbeld vanaf het moment dat de ster voor het eerst aan de wijzen verscheen. Dit in de veronderstelling dat dit zou garanderen dat het kind zou worden gedood, zelfs als de informatie onjuist was.
 2. Een engel waarschuwde Jozef om naar Egypte te vluchten om zijn familie te beschermen. Deze reis zou uiteindelijk een profetie vervullen (Hosea 11:1). Misschien hielpen de nieuwe geschenken wel om die reis te betalen (Mattheüs 2:13-15).
 3. Jongetjes van twee jaar en jonger in Bethlehem en de omliggende regio werden vermoord (Mattheüs 2:16).

Eind 4e eeuw v.Chr. tot begin 3e eeuw v. Chr.

 1. Herodes stierf in 4 voor Christus in Jericho en werd begraven in Herodion ongeveer 40 kilometer verderop. Er zijn berichten dat de processie met het lichaam een mijl per dag aflegde. Het was dus waarschijnlijk 3 voor Christus toen hij werd begraven.6Herodes’ zoon Archelaus volgde hem op (Mattheüs 2:22).

Begin 3e eeuw v. Chr.

 1. Een engel informeerde Jozef dat ze terug konden keren omdat Herodes gestorven was (Mattheüs 2:15, 19).
 2. Omdat Jozef en Maria de wetten en geboden (Grieks: nomos) van de Heer hadden volbracht, keerden zij vanuit Egypte terug naar het land Israël. Ze vestigden zich in Nazareth in Galilea, dat de geboortestad van Jezus werd. Hier woonden Jozef en Maria ook voordat zij naar Bethlehem gingen voor de volkstelling.7(Mattheüs 2:22; Lukas 2:39).
 3. Jezus zou een Nazareeër worden genoemd, waarmee een gesproken profetie in vervulling ging (Mattheüs 2:23).

Conclusie tijdlijn geboorte van Jezus

De Bijbelse tijdlijn van de geboorte van Jezus is logisch wanneer Lukas en Mattheüs zorgvuldig worden geanalyseerd. Elke vermeende tegenstrijdigheid van de tijdlijn ten tijde van de geboorte van Jezus Christus verdwijnt eenvoudigweg in het licht van de gegeven chronologie. De Bijbel is te vertrouwen. Soms moeten we gewoon de tijd nemen om Gods Woord zorgvuldig te bestuderen.

actie logos instituut

Bronvermelding
Dit artikel geschreven door Bodie Hogde en dr. Tim Chaffey is met toestemming vertaald en overgenomen van https://answersingenesis.org/christmas/a-matter-of-time/. Geraadpleegd op 22 december 2023.

 

Voetnoten

 1. We moeten niet dogmatisch zijn over de specifieke details van de tijdlijn van de geboorte van Jezus. Dit artikel is bedoeld om te laten zien dat de details van het Bijbelse verslag niet tegenstrijdig, maar volledig consistent zijn.
 2. James Ussher, translated by Larry and Marion Pierce, The Annals of the World, (Green Forest, AR: Master Books, 2003), 779.
 3. Sommige gerespecteerde chronologen plaatsen het bezoek van de Wijzen uit het Oosten, de vlucht naar Egypte, de dood van Herodes en de terugkeer uit Egypte voorafgaand aan de offers van Maria op de 40e dag in de Tempel. Zie Dr. Floyd Jones, Chronology of the Old Testament, (Green Forest, AR: Master Books, 2005), 214-216. Hoewel dit mogelijk is, zijn er enkele problemen. In Mattheüs 2:21-22 staat bijvoorbeeld: “Toen stond hij op, nam het jonge Kind en zijn moeder en ging het land Israël binnen. Maar toen hij hoorde dat Archelaus over Judea regeerde in plaats van zijn vader Herodes, was hij bang om daarheen te gaan. En toen hij door God in een droom werd gewaarschuwd, week hij uit naar de streek van Galilea.” Waarom zou Jozef Maria en Jezus meenemen naar de tempel in Jeruzalem als ze bang waren voor Archelaus (de zoon van Herodes) die in Jeruzalem regeerde? Waarom zouden ze naar Judea gaan nadat hen was opgedragen om naar Galilea te gaan?
 4. Ussher plaatst het bezoek van de Wijzen uit het Oosten vóór de 40e dag (pagina 779). Sommige kerken vieren Driekoningen op 6 januari (12 dagen na het Kerstfeest) ter ere van het bezoek van de Wijzen uit het Oosten. Dit is de oorsprong van de “12 dagen Kerstmis” traditie. In het licht van het schamele offer in de Tempel is het echter logischer dat Jozef en Maria nog steeds arm waren en de nogal waardevolle geschenken van de Wijzen uit het Oosten nog niet hadden ontvangen. Bovendien woonden ze tijdens de volkstelling waarschijnlijk nog steeds bij familie en mogelijk in hetzelfde dierenverblijf op de plek waar Jezus werd geboren en in een kribbe werd gelegd. Pas later woonden ze in een huis toen de wijzen op bezoek kwamen.
 5. De Wijzen uit het Oosten/magiërs waren mogelijk bekend met de beloften van de komende Messias door de invloed van Daniël of door de Joodse overlevenden van de Babylonische gevangenschap. De Hebreeuwse rollen (bijv. Numeri 24:17) zouden onder de Wijzen uit het Oosten zeer vereerd zijn geweest. Houd in gedachten dat magiërs en wijzen in die dagen samen tot de elite in Babylon behoorden. Daniël 2:48 stelt dat Daniël boven hen allen verheven was.
 6. Josephus, Antiquity of the Jews, Book 17, Chapter 8 [Herod’s death—his last will—burial. 4, 3 BC] and Wars of the Jews Book 1, Chapter 33 [The golden eagle cut to pieces—Herod’s barbarity—attempts to kill himself—commands Antipater to be slain—survives him by five days. 4 BC] The Revised Works of Josephus). Zie ook Ussher, pagina 781.
 7. Lukas 2:39 geeft aan dat toen zij alles hadden voltooid wat van hen werd verlangd door de Heere, zij terugkeerden en zich vestigden in Galilea waar zij oorspronkelijk vandaan kwamen. Dit zou na hun terugkeer uit Egypte zijn geweest om te voltooien wat door de Heer via de engelen was gezegd. Ze hadden de tempelrituelen voltooid die door Mozes waren gegeven en ze hadden nu net de instructies voltooid die door een engel waren gegeven om te vertrekken en terug te keren. Hun beslissing om naar Galilea te gaan werd door een engel ingegeven omdat Herodes’ zoon Archelaus de heerschappij in Judea overnam, en Galilea buiten zijn jurisdictie viel (Mattheüs 2:22).

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!