Bijbelstudie voor jongeren – Zingen over Gods schepping

by | feb 15, 2024 | Bijbel, Jongeren, Kids, Theïstische evolutie, Theologie, Tieners

Bijbelstudie: Zingen over Gods schepping

Hij spreekt en het is er; Hij gebiedt en het staat er.

Auteur: Gerben van der Wulp (bekijk of download hier de Bijbelstudie in PDF-formaat)

Afbeelding Wolkenlucht

Inleiding: Lees Psalm 33:1-9, Lofzang op Gods almacht (SV)

1 Zing vrolijk in de HEERE, rechtvaardigen!
Een lofzang past de oprechten.
2 Loof de HEERE met de harp,
zing psalmen voor Hem met de harp en de tiensnarige luit.
3 Zing voor Hem een nieuw lied,
speel welluidend met vrolijke klanken.
4 Want het woord van de HEERE is recht
en al Zijn werk betrouwbaar.
5 Hij heeft gerechtigheid en gericht lief,
de aarde is vol van de goedertierenheid van de HEERE.
6 Door het Woord van de HEERE is de hemel gemaakt,
door de Geest van Zijn mond heel hun legermacht.
7 Hij verzamelt het water van de zee als een dam,
Hij sluit de diepe wateren op in schatkamers.
8 Laat heel de aarde voor de HEERE vrezen,
laat alle bewoners van de wereld bevreesd zijn voor Hem.
9 Want Híj spreekt en het is er,
Híj gebiedt en het staat er.

Allereerst: Wat is een Psalm?

De Psalmen zijn onderdeel van de zogenaamde Chetubim. Dat betekent geschriften. Het is dus een ander genre dan de Thora. Daaronder verstaan we de vijf boeken Mozes. Het is ook een ander genre dan de Nebiim. Daar vallen de vroegere (Samuël) en latere profeten (Jeremia) onder. Bij de Psalmen wordt er in weinig woorden veel gezegd. Dat is een kenmerk van een Psalm. De Psalmen zijn poëzie. De Psalmen worden vaak ingedeeld in verschillende soorten Psalmen zoals: wijsheid psalmen, klaagpsalmen, scheppingspsalmen en pelgrimspsalmen.

Voorspel (preludium) op het lied: Hoe moet je een Psalm lezen?

Samen met het Bijbelboek Jesaja worden de Psalmen het meest geciteerd in het Nieuwe Testament. Psalmen hebben een profetisch karakter (Vergl. Hand. 2:25-31; Ps. 16:8-11). Psalmen zijn niet geschreven om de geloofsleer uit te leren. Waarom dan toch een Bijbelstudie met als onderwerp schepping? Omdat de dichters je willen oproepen om mee te zingen met alle gelovigen van alle tijden: de aarde is vol van de goedertierenheid van de HEERE. En: Door het Woord van de HEERE is de hemel gemaakt, door de Geest van Zijn mond heel hun legermacht. De Psalmen veronderstellen kennis van de profeten. Dus op basis van wat je weet uit bijvoorbeeld Genesis 1 en 2 zing je in de Psalmen over Gods goedheid in de schepping.

Het lied zelf: Zingen over Gods schepping

Afbeelding PlanetenWat is het voor lied? Dit lied uit Psalm 33 is een nieuw lied. Het is een geloofsbelijdenis! Waarover zingen de gelovigen (vs. 1)? Zij zingen over Gods almacht (vs. 6-9). Hoe moet het lied gezongen worden? Het lied mag krachtig uitgejubeld worden! Onder begeleiding van diverse muziekinstrumenten ? (vs. 1-3)

Wat is de inhoud van dit lied?

 1. Couplet één is het fundament van het lied. Wat is het fundament? Dat je op God en Zijn werk aankan. Zijn woord en werk is betrouwbaar (vs. 4). Op grond van het verbond gaat Zijn liefde uit naar degene die hierbij leven en daarin stand houden (vs. 5)
 2. Het tweede couplet is de belijdenis zelf: God is de Schepper van alles wat bestaat en dat heeft Hij gedaan door slechts te spreken. Door het Woord van de HEERE is de hemel gemaakt (vs. 6)
 3. Afbeelding waterzakHet derde couplet gebruikt beeldspraak om de almacht van God te beschrijven. God heeft de hemel en de zee gemaakt. Voor het oude denken de twee beste voorbeelden van Gods almacht. De gelovige kijkt omhoog en ziet daar het hemelgewelf. De koepel met de lichtdragers. En elk van die lichtdragers gaan in hun eigen baan. En dan de zee! Zoals jij bij een bron je fles vult zo heeft de Heere uit de bron van de wereldoceanen de zeeën gemaakt. Als gezin waren we deze vakantie in Gerolstein, Duitsland. Deze stad is bekend om zijn mineraalwater. In het plaatselijke park vulden we onze Doppers bij het tappunt waar het koele mineraalwater. Het kwam direct uit de grond en er zit natuurlijk koolzuur in. Zoals het ons geen enkele moeite koste om dat water te tappen zo koste het de almachtige God geen enkele moeite om de zeeën te maken. Het is goed te begrijpen dat de dichter eindigt in een climax.
 4. Het vierde en laatste couplet is dan ook de climax en conclusie van dit machtige lied: Laat heel de aarde voor de HEERE vrezen. Voor een Jood is herhaling een sterk middel om zijn woorden kracht bij te zetten. Vandaar nog een keer dezelfde zin maar nu met andere woorden (synoniem parallellisme): en laat alle bewoners van de wereld bevreesd zijn voor Hem. Waarom zouden de wereldburgers, Jood en heiden, dat doen? 9 Want Híj spreekt en het is er, Híj gebiedt en het staat er.

Het hoge woord is eruit. De almachtige God heeft door slechts te spreken de hemel en de zeeën gemaakt. Dat is een krachtig gezongen nieuw lied meer dan waard! Zing je mee?

De dissonant: Evolutie

Laten we nu ingaan op wat (het) Darwin(isme) en de (post)moderne wetenschap, die rekent zonder God, hier tegenover zet:

 1. Gods Woord en werk is betrouwbaar of “al het spreken over boven komt van beneden” (Prof. H. Kuitert 1924-2017) en Gods Woord is onbetrouwbaar, achterhaald. Darwin heeft in zijn brieven bekend niet in de Bijbel te geloven.1
 2. God heeft de wereld geschapen en alles en iedereen is in Zijn hand, aanwerkend op Zijn goddelijke doel; de herschepping van alle dingen of alles is toevallig ontstaan, alles wat gebeurt is toeval en alles is doelloos (het nihilisme, vaak gekoppeld aan de filosoof F. Nietsche 1844-1900).
 3. God heeft geschapen door te spreken of de wereld is ontstaan door een oerknal en daarna geëvolueerd door processen van miljoenen jaren. In een artikel op ligonier.org reflecteert Dr. R.C. Sproul (1939-2017) op zijn correspondentie met dr. C. Sagan (een Amerikaanse astronoom, astrofysicus). Sproul (presbyteriaans theoloog en filosoof) legt aan Sagan voor dat als je gelooft in de oerknal je moet komen met een kracht van buitenaf (outside force) die deze explosie in werking heeft gesteld. Sagan weigert daar echter op in te gaan.2
 4. God is almachtig of God is onmachtig en daarmee god-af. Met andere woorden God bestaat niet (ds. K. Hendrikse 1947-2018). De bekende Harold Kushner (Amerikaans rabbi die leefde van 1935-2023) schreef naar aanleiding van de dood van zijn zoon een boek wat een bestseller werd. When bad things happen to good people. Kushner betoogt dat God het goede wil voor alle mensen maar dat zelfs Hij niet in staat is om dat voor mekaar te krijgen. Met deze aanname beroof je God van Zijn eer en deze aanname staat lijnrecht tegenover het Bijbelse denken. Een prachtig maar confronterend antwoord op dit boek vind ik het boekje wat prof. J. Gerstner (1914-1996) schreef met als titel: When good things happen to bad people.

Uitspel

Hoe sta jij in deze dingen? Laten we de vier coupletten nog eens langslopen en dan kijk jij waar je staat, oké?

 1. Is Gods Woord voor jou betrouwbaar? Leg jij je hand op deze belangrijke leessleutel bij de Bijbel tot ons gekomen door Paulus: Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid (2 Tim. 3:16). Om het kort te zeggen en goed samen te vatten:
  Om aan vast te houden: Gods Woord is geïnspireerd en Gods Woord is onfeilbaar.
 2. Geloof jij dat God alles uit niets (ex nihilo) geschapen heeft? Houdt jij onverkort vast aan Gods Woord? Wat er ook van buiten de kerk gezegd wordt, namelijk dat alles uit evolutie voortkomt? Wat er ook van binnenuit de kerk gezegd wordt, namelijk dat goddelijke oorsprong evolutie niet uitsluit (theïstisch evolutionisme)?
  Om aan vast te houden: De openingszin van Gods Woord is een geloofsbelijdenis: In het begin schiep God de hemel en de aarde (Gen. 1:1).
 3. Ben jij ook iemand die van polderen houdt? Dat wordt ons Hollanders natuurlijk met de paplepel ingegoten. Dat kunnen we in de kerk ook, wist je dat? Dan mengen we het spreken van God (vox Dei) met het spreken van de mens. Dan krijg je een mengvorm. Met een deftig woord heet de mengvorm van Bijbel en evolutie: theïstisch evolutionisme. Dit begrip wil zeggen dat: “de monotheïstische God via de oerknal en evolutie zijn scheppingsdaden heeft verricht.”
  Om aan vast te houden: God schiep door te spreken. En God heeft de hemel en de aarde geschapen in zes echte dagen (Ex. 20:11).
 4. Hoe denk jij over God? Is Hij in jouw ogen almachtig? Of kom je direct met je bezwaren en voorwaarden waaraan God zou moeten voldoen voordat jij gelooft dat God almachtig is? Wil je eerst een afdoende antwoord op de vraag hoe het dan zit met het lijden in de wereld? Moeten we met die vraag allereerst bij God of bij onszelf zijn? Hoewel God weet van al het kwaad is Hij er niet de Auteur van. Dat is onmogelijk want God is de Algoede. God kan wel het kwade ten goede keren. God is almachtig. Daar is Hij God voor!
  Om aan vast te houden: God is almachtig. God kan alles wat Hij wil. God wil niet alles wat Hij kan. God is soeverein. God is dus aan mij geen verantwoording schuldig. God is goed. God weet wat goed voor mij is.

Gerben van de Wulp (35) uit Dordrecht is docent in het reformatorisch onderwijs en beginnend jeugdschrijver. Zijn zoontje is gek op dino’s.

Voetnoten

 1. https://www.cbsnews.com/news/darwin-letter-i-do-not-believe-in-the-bible/ Op deze site kun je een afbeelding vinden van de brief van Charles Darwin waarop deze zin staat. De brief is geveild in Amerika.
 2. https://www.ligonier.org/podcasts/ultimately-with-rc-sproul/in-the-beginning-god

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!