Correspondentie met een bijbelliefhebber – deel 1

by | sep 10, 2020 | 01. Bijbeluitleg, 03. Theologie, Evolutie, Getuigenis, Opinie

Omdat gesprekken over geloof en wetenschap kunnen uitgroeien tot verhitte discussies, is het belangrijk naar elkaar te blijven luisteren. ‘Wie antwoordt voordat hij geluisterd heeft, het is hem tot dwaasheid en schande.’ (Spreuken 18:13) Dan zijn het geen zinlose discussies, maar zoektochten naar de waarheid. ‘Het hart van de verstandigen verwerft kennis, en het oor van wijzen zoekt kennis.’ (Spreuken 18:15)

Nadat iemand uit onze achterban een dvd1 uit onze webshop had aangeschaft, ontstond tussen hem (P.M.) en mij2 een interessante briefwisseling, die we graag met jullie willen delen. Vandaag deel 1.

Beste Irene,

Bij deze wil ik je berichten dat de dvd goed is aangekomen en wil ik je hartelijk danken voor de getoonde belangstelling en snelle reactie. Ik heb met genoegen de dvd bekeken en de commentaren beluisterd van de verschillende wetenschappers. 

Zelf ben ik een fervent Bijbellezer en volledig overtuigd van de waarheid van de Bijbel. Natuurlijk is de Bijbel geen wetenschappelijk handboek maar als de Bijbel raakpunten vermeldt met de wetenschap dan zien we keer op keer dat de wetenschap de gedachten of uitdrukkingen ondersteund. Daar zijn een aantal frappante voorbeelden voor aan te halen. De dvd laat duidelijk zien dat evolutie een zeer twijfelachtige zaak is en in feite een onmogelijkheid. Aan de andere kant valt het me op dat er opmerkingen worden gedaan over ‘een jonge aarde’, enz. De geleerden die aan het woord worden gelaten zijn creationisten of voorstanders van het creationisme. 

Wat, naar mijn mening, enigszins afbreuk kan doen aan de geloofwaardigheid van de argumenten is het standpunt, van een aantal van hen (creationisten in het algemeen), dat de scheppingsdagen letterlijk als 24 uur worden gezien en de schepping zo’n 6000 jaar geleden heeft plaatsgevonden en zelfs het ontstaan van het universum op zo’n 6000 jaar plaatsen. 

Natuurlijk weet ik niet hoe jij erover denkt. Ook niet alle creationisten denken hetzelfde maar ik kreeg de indruk dat de DVD de richting van de 6000 jaar opgaat. Tja, ik lees en jij ook in Genesis 1:1 ‘In het begin schiep God de hemel en de aarde’. (NBV-Studiebijbel). Dus ‘in het begin’. Zou dus veel langer geleden kunnen zijn dan 6000 jaar. Daarbij komt dat Genesis 2:4 zegt, volgens de NBV-Studiebijbel: ‘In de tijd dat JHWH, God, aarde en hemel maakte’. Deze vertaling vertaalt ‘in de tijd’ terwijl de gangbare of letterlijke vertaling ‘in de dag of op de dag’ is. 

Met andere woorden, alle scheppingsdagen worden hier in één dag samengevat wat aangeeft dat een ‘scheppingsdag’, bijbels gezien, geen 24 uur hoeft te zijn. God zelf schijnt een wat ruimere kijk op het woord ‘dag’ te hebben. In Psalm 90:4 staat: ‘Duizend jaar zijn in uw ogen als de dag van gisteren die voorbij is, niet meer dan een wake in de nacht.’ Als we denken dat men de afstanden in het universum met lichtjaren berekent dan lijkt een universum van 6000 jaar wel erg kort. 

Wel Irene, het leek me wel leuk om deze mijmeringen met je te delen hoewel ik aanneem dat het niets nieuws voor je is. Ik ga nu jullie site nog even nakijken om te zien of er wat andere boeken / dvd’s zijn die mijn belangstelling wekken. 

Ontvang een hartelijke groet van mijn zijde.

    P. M. 


Beste P.,

Goed om te horen dat de dvd goed is aangekomen!

Inderdaad denken niet alle creationisten hetzelfde over hoe we de ‘dagen’ in Genesis 1 moeten interpreteren. Ik kan mijn eigen (amateuristische) inzicht hierop delen, in de hoop dat het je verder helpt.

Als er in Genesis 2:4 staat ‘op de dag dat’ of ‘ten dage dat’ de hemel en aarde werden geschapen, moet dat inderdaad ruimer geïnterpreteerd worden, als ‘in de tijd dat’ de hemel en aarde werden geschapen. Dat gebeurt op meer plekken in de Bijbel.

In Genesis 1 echter gaat het, naast over dagen, over morgens en avonden. Bovendien wordt er op veel plaatsen in de Bijbel verwezen naar de scheppingsweek, zoals in Exodus 20 bij het gebod over de sabbat. Dat vind ik een argument om de dagen in Genesis 1 te lezen als letterlijke dagen. (Of die daadwerkelijk 24 uur lang waren, vind ik niet zo belangrijk; pas op de vierde dag zijn zon en maan geschapen, waarmee we ‘dag’ en ‘nacht’ definiëren. Maar ik zie geen aanleiding om er ‘periodes’ in te lezen.)

Wat ik in elk geval denk dat niet gebeurd is, is dat God evolutie gebruikt zou hebben voor de schepping van mens en dier. Die ruimte zie ik niet in de tekst. God heeft dus ‘op de zesde dag’ de mens geschapen, naar Zijn Evenbeeld. Niet vanuit aapachtigen.

Door van de dagen in Genesis 1 langere tijdsperiodes te maken, los je weinig tegenstrijdigheden tussen Bijbel en wetenschap op. De planten zijn op de derde dag geschapen, en de zon (nodig voor de groei van planten), maan en sterren (die volgens de oerknaltheorie miljarden jaren ouder zijn dan de aarde) zijn een dag later, op dag 4, geschapen. Zouden de planten dan duizend jaar zonder zon hebben overleefd? Of zou de volgorde in Genesis 1 niet kloppen?

Ik hou veel liever vast aan de Bijbelse Waarheid, en ik ga dus uit van een redelijk letterlijke interpretatie van de eerste hoofdstukken van de Bijbel. Mogelijk zal in de eeuwigheid blijken dat God inderdaad meer tijd heeft genomen voor Zijn schepping, of zit het nog anders, maar vanuit de Bijbel zie ik geen reden om het anders te lezen. En de wetenschap denkt er zó anders over, dat je de Bijbel op zoveel punten anders moet lezen dan ik kan aanvaarden. De Heere Jezus zegt bijvoorbeeld (Markus 10:6) dat God de mens ‘vanaf het begin van de schepping als man en vrouw heeft gemaakt’. Als Jezus ons dat vertelt, durf ik daar niet tegenin te gaan. 🙂

Nogmaals, ik ben een leek in bijbelinterpretatie, dus ik durf hier zeker niet het laatste woord over te hebben.

Wat de afstanden binnen het universum betreft, daar heb ik verschillende verklaringen voor gehoord, die ik allemaal niet kan beoordelen. Een mogelijke verklaring is dat, door relativiteit, de snelheid van tijd aan de uiteinden van het universum veel groter is dan hier, waardoor er in verre sterrenstelsels miljoenen jaren kan zijn verlopen terwijl er hier maar enkele duizenden jaren verstrijken. Deze theorie wordt onder andere uitgewerkt in ‘Hoe bestaat het!’ (te vinden in onze webshop3).

Een andere theorie is dat de lichtsnelheid misschien niet altijd of overal constant is geweest (zie bijvoorbeeld https://logos.nl/had-einstein-het-mis-stel-dat-de-lichtsnelheid-niet-constant-is/).

Van dit onderwerp heb ik al helemaal geen verstand. Wel laten deze theorieën zien dat er wetenschappelijk gezien nog niet het laatste woord over is gezegd, en dat de enorme afstanden in het universum niet direct betekenen dat de schepping (vanuit ons op aarde gezien) miljarden jaren geleden moet zijn begonnen.

Ik ben benieuwd naar je reactie hierop, en of je al eens van deze theorieën had gehoord. Succes met je verdere zoektocht!

Hartelijke groet,

     Irene


Beste Irene, 

Hartelijk dank voor je email. Ik heb hem met veel interesse gelezen en hoewel je op bescheiden (wat overigens een zeer goede eigenschap is) wijze over je ‘amateuristische’ inzicht spreekt moet ik zeggen dat je argumentatie niet alleen ‘bescheiden’ maar in feite goed onderbouwd is en je op redelijke wijze andere zienswijzen respecteert. Ja, je hebt een fijne manier om de dingen onder woorden te brengen. 

Op het eind van je e-mail vraag je naar mijn reactie en of ik al eens van de verschillende theorieën had gehoord. Natuurlijk wil ik m’n reactie met je delen want, voor mij, er is niets zo fijn als op een respectvolle wijze over Bijbelse onderwerpen te spreken of te schrijven en daarbij een ieder in z’n waarde te laten. Je vraagt of ik al eens van deze theorieën had gehoord. Ja, de verschillende zienswijze over de ‘jonge aarde’, de scheppingsdagen van 24 uur of langer, de verschillende interpretaties over Genesis 1 en 2 en de afstanden binnen het universum zijn mij niet onbekend want in de loop van de tijd is daar veel over gepubliceerd. 

Wel, Irene, Je doet een heel goede uitspraak die trouwens op de onderwerpen die je in je email vermeldt en ook op vele andere van toepassing kan zijn: ‘Wel laten deze theorieën zien dat er wetenschappelijk gezien nog niet het laatste woord over is gezegd…’. Daar ben ik het dan ook volledig mee eens want zowel ‘wetenschap’ als bijbelkennis(wetenschap) is progressief, dus zoals je zegt, ‘het laatste woord is er nog niet over gesproken’. 

Nu dan een paar opmerkingen over de duur van de scheppingsdagen. Ach, het zijn een paar gedachten die voor mij de mening dat de scheppingsdagen geen letterlijke dagen van 24 uur hoeven te zijn op z’n minst een redelijke ondergrond kunnen geven. Bijvoorbeeld Genesis 2:2 zegt: ‘Toen God op de zevende dag Zijn werk, dat Hij gemaakt had, voltooid had, rustte Hij op de zevende dag van al Zijn werk, dat Hij gemaakt had.’ Het valt me op dat als er over de rustdag wordt gesproken de tekst niets zegt over ‘een avond en een morgen’, een begin en een einde van de zevende dag, zoals in het geval van de andere zes dagen. 

Dit zou een betekenisvolle weglating kunnen zijn want dit zou kunnen duiden op een doorgaan van de rustdag en geen afsluiting zoals in het geval van de andere dagen waar definitief gezegd wordt: ‘Toen was het avond geweest en het was morgen geweest’. Wat ook opvalt is dat de Bijbelvertalers het werkwoord ‘rusten’ in Genesis 2:2, 3 normaal gesproken in de verleden tijd plaatsen ‘rustte’. Maar in de Hebreeuwse grondtaal staat het werkwoord ‘rusten’ in de imperfectum (niet te verwarren met het Nederlandse imperfectum) wat aangeeft dat de handeling niet voltooid is maar voortduurt of aan de gang is. Bijvoorbeeld, in Genesís 1:1 staat het werkwoord ‘scheppen’ in de Hebreeuwse perfectum (ook niet te verwarren met het Nederlandse perfectum) dus de juiste vertaling is ‘schiep’ waaruit blijkt dat de handeling van het scheppen van hemel en aarde beëindigd, voltooid was. 

Maar, neem me alsjeblieft niet kwalijk dat ik herhaal, ‘rusten’ staat in de imperfectum dus kan aangeven dat de situatie nog voortduurt. Daarom lijkt me de Nederlandse Genesis – Transcriptie – Verklaring – Vertaling van Dr. M. Reisel interessant (ik laat de Hebreeuwse transcriptie maar even weg): ‘God voltooide op de zevende dag zijn taak die Hij verricht had maar Hij onderbrak op die zevende dag het geheel van van zijn taak die Hij zich gesteld had.’ Interessant de uitdrukking ‘onderbrak zijn taak’. 

Deze conclusie zouden we zelfs uit Hebreeën 4:3-5 kunnen begrijpen. In dit gedeelte is Genesis 2:2 een doorstroming tot in de toekomst ‘een rust’ waar Christenen dienen binnen te gaan zoals vers 10 en 11 aangeeft. Maar Irene, nogmaals ik onderstreep weer een goede gedachte van je ‘Mogelijk zal in de eeuwigheid blijken dat God inderdaad meer tijd heeft genomen voor Zijn schepping, of zit het nog anders…’. Ach, de tijd zal het ons leren want de Bijbelkennis is nu eenmaal progressief en de Bijbel-filologen krijgen steeds meer begrip en inzicht in de oude talen en haar grammatica. Maar gezien de punten in m’n vorige mail en hierboven beschreven zie ikzelf de scheppingsdagen langer dan 24 uur. 

Ik ben het volledig met je eens als je zegt: ‘Wat ik in elk geval denk dat niet gebeurd is, is dat God evolutie gebruikt zou hebben voor de schepping van mens en dier.’ Alleen al, laten we zeggen het fundament van het leven, de cel is is een overduidelijk bewijs van ontwerp, ja een Schepper. Evolutie van de cel is simpelweg een onmogelijkheid. De cel bestaat uit vele onderdelen die allen tegelijk aanwezig moeten zijn, op elkaar zijn afgesteld en actief moeten zijn om te kunnen functioneren. Een paar onderdelen of zelfs één die zich in de ontwikkelingsfase zouden bevinden maken de cel nutteloos iets wat niet werkt dus waar je totaal niets mee kunt doen. Helaas dat veel mensen en geleerden zich de ogen sluiten voor deze meer dan simpele waarheid. 

Nog even snel iets over de derde dag. Je schrijft ‘De planten zijn op de derde dag geschapen, en de zon (nodig voor de groei van planten), maan en sterren (die volgens de oerknaltheorie miljarden jaren ouder zijn dan de aarde) zijn een dag later, op dag 4, geschapen. Zouden de planten dan duizend jaar zonder zon hebben overleefd? Of zou de volgorde in Genesis 1 niet kloppen?’ Ik weet zeker, Irene, dat jij de volgorde van Genesis 1 100% ondersteunt, dat doe ik ook. Want God wist heel goed wat Hij liet opschrijven, daar zijn we allebei van overtuigd. 

Ook bij dit gedeelte is het opmerkelijk wat Dr. Reisel opmerkt over de vierde dag in een verklarende noot van zijn Genesis-vertaling. Hij schrijft, ‘De bedoeling kan zijn: Laten de (achter nevel schuilgaande) lichtbronnen nu op aarde zichtbaar worden’. Dus de lichtbronnen werden niet geschapen op de 4de dag want zij waren er al. Er wordt in dit vers niet het Hebreeuws voor ‘scheppen’ gebruikt maar het woord ‘maken’. Dus de betekenis zou kunnen zijn dat de zon, maan en sterren zichtbaar gemaakt werden. Dit zou kunnen verklaren dat de planten toch nut hadden van de fotosynthese door de ‘achter nevel schuilgaande lichtbronnen’ en dat gedurende een langere periode. Fotosynthese is een groots wonder van onze Schepper en de geleerden blijven erop studeren. 

Oké, Irene, dit zijn dan een paar van mijn gedachten die met meerdere aanhalingen en Bijbelvertalingen of gedachten van Bijbelwetenschappers aangevuld kunnen worden. Maar goed, het is voor mij een groot plezier deze gedachten aan je te hebben kunnen schrijven en daarbij wil ik dan deze brief besluiten met weer een goede gedachte van jou kant en dan op mijzelf van toepassing brengend: ‘[Ook] ik ben een leek in bijbelinterpretatie, dus ik durf hier zeker niet het laatste woord over te hebben.’ Ik blijf openstaan om interessante gedachten en onderwerpen van je te ontvangen. 

Ontvang mijn hartelijke groeten en ook jou wens ik succes met je onderzoek van de Bijbel en daarmee verband houdende onderwerpen. 

    P. M. 


Deel 2 verschijnt dinsdag 15 september.

Voetnoten

  1. De achilleshiel van de evolutie
  2. Irene, medewerker bij Logos Instituut
  3. https://webshop.logos.nl/winkel/doelgroep/bovenbouw-middelbare-school/hoe-bestaat-het/

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!