Creatie symposium van oorsprong.info

by | mei 15, 2015 | Evenement

Flyer_10_OKTOBER_2015Oorsprong.info organiseert op 10 oktober 2015 het symposium ‘De waarde van de schepping voor wetenschapsbeoefening en ethiek’ in het verenigingsgebouw ‘De Notenbalk’ te Opheusden. Het symposium zal tal van vakgebieden aanboren met in het achterhoofd de vraag: kunnen we deze werkelijkheid beschouwen als Gods werkelijkheid?

Veel christenen accepteren tegenwoordig de evolutietheorie (in de zin van gemeenschappelijke afstamming) als waarheid. Veel gelovigen en ongelovigen die dit accepteren stellen mensen die een andere opvatting hebben over onze oergeschiedenis – zoals een recente zesdaagse schepping en een wereldwijde zondvloed – gelijk met mensen die geloven in een platte aarde en andere primitieve dogma’s. Deze mensen zouden bezig zijn met een achterhoedegevecht en zouden daarom maar beter kunnen ophouden met het verkondigen van hun opvattingen.

Christenen die de gemeenschappelijke afstamming van alle mensen en diersoorten verdedigen, worden vaak ‘theïstische evolutionisten’ genoemd. Zij die geloven in een recente door God geschapen werkelijkheid worden vaak ‘creationisten’ genoemd. In het debat over schepping en evolutie doen ook de atheïsten nog mee. Zij gaan een stapje verder dan de theïstische evolutionisten en beweren niet alleen dat de evolutietheorie (in de zin van gemeenschappelijke afstamming) een feit is, maar ook dat het irrationeel is om te geloven in een persoonlijke God. Zij gebruiken als snel termen als ‘middeleeuws’ en ‘primitief’ om het christelijk geloof te karakteriseren. Mensen die het christelijk geloof verdedigen tegenover deze atheïsten, maar ook tegenover andere religies, worden apologeten genoemd.

Mensen laten zich steeds minder gezeggen door Gods openbaring. Het Woord van God is voor velen een mooi literair werk, maar heeft geen toegevoegde waarde meer voor leer en leven. Dit denken is versterkt in de periode die de Verlichting heet en wordt daarom ook wel ‘verlichtingsdenken’ genoemd. Dit  ‘verlichtingsdenken’ versterkte op zijn beurt weer het ‘evolutiedenken’. Ook het actualistisch denken viert hoogtij, dat wil zeggen dat de natuurwetten altijd gelijk gebleven zijn en dat het aardoppervlak het resultaat is van krachten die al miljoenen jaren aan het werk zijn. De mens is geen maaksel van Gods scheppende hand, maar een product van natuurlijke selectie, en is in de laatste fase van dat proces voortgekomen uit een aapachtige. Openbaring heeft in dit ‘verlichtingsdenken’ niets meer te zeggen, zeker niet op het terrein van de oergeschiedenis. Veel christenen zien dat wat de Bijbel ons vertelt in Genesis niet meer als historisch betrouwbaar. Zij zijn ingepakt door het ‘christelijke verlichtingsdenken’, een contradictio in terminis. Binnen scholen en universiteiten wordt het evolutiedogma gepresenteerd als ‘de waarheid’. Vanuit de Schrift bezien is dit dogma niet te rijmen met de dogma’s van een recente schepping van de aarde, een historische zondeval en een wereldwijde zondvloed. Onze kinderen en jongeren worden op de scholen en universiteiten verplicht onderwezen in deze evolutiedenkwereld.  De meeste methoden gaan uit van dit ‘evolutiedenken’ en het ‘actualistisch denken’. Het evolutie-actualisten-dogma beperkt zich niet alleen tot de (evolutie)biologie, paleontologie en geologie, maar beïnvloedt tal van andere wetenschappen, zoals de sociale wetenschappen, de psychologie en de geesteswetenschappen. Dit onbijbelse denken is nu diep binnengedrongen in de hele samenleving. Maar is daar een geldige reden voor? Waarom zouden we de Bijbel niet gezaghebbend achten voor alle gebieden van het leven om daardoor het ‘scheppingsdenken’ te kunnen versterken? Gods Woord (het geopenbaarde Woord) en Gods Vinger (de geschapen werkelijkheid) kunnen niet met elkaar in tegenspraak zijn. Bovenstaande biedt steekhoudende redenen om een symposium te organiseren dat de waarde van de schepping wél onderstreept en dat Gods Openbaring wél serieus neemt.

De inloop begint om 09.30 uur en het symposium start om 10.00 uur en eindigt om 16.30 uur.  Het symposium is verdeeld over twee zalen met een keuzeprogramma. Na een introductie volgen enkele sprekers die in hun eigen vakgebied een presentatie geven. Deze gaan over theologie, filosofie, biologie, geologie, natuurkunde, (bijbelse) archeologie en (medische) ethiek.
De toegangsprijs is € 7,50 (normaal tarief) of € 5,00 (studententarief). Bij de prijs is koffie/thee en een lunchpakket inbegrepen. Aanmelden kan via www.oorsprong.info. Na aanmelding ontvang u een instructie voor de betaling. Allen hartelijk welkom.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!