De Koran versus Genesis

by | jun 12, 2023 | Apologetiek, Bijbel, Islam, Theologie, Wereldreligies

De Koran versus Genesis

Koran versus Genesis

‘Mijn naam is Muhammad’, zei de jonge man tegen een medestudente op de universiteit in Australië. ‘Muhammad?’ antwoordde ze. ‘Waar heb ik die naam eerder gehoord?’

Nadat hij, een Moslim, uitlegde dat Muhammad1 de naam is van de ‘Grote Profeet’ uit de Islam, vroeg de jonge vrouw – die was opgegroeid in een kerkelijk gezin – hem naar de verschillen tussen de Islam en het Christendom.

De moslim legde uit dat het meest fundamentele verschil waarschijnlijk is dat de Koran2 over Jezus spreekt als een profeet – zeker niet als de Zoon van God.

Die avond vertelde de in Australië geboren studente haar vader over de ontmoeting en vroeg: ‘Pap, ik zat te denken … onze lichamen zijn onrein! Waarom zou God, die rein is, zichzelf verontreinigen door in menselijke gedaante op aarde te komen?’

Toen haar vader geen beredeneerd antwoord kon gegeven, keerde ze de kerk de rug toe, bekeerde zich tot de islam en trouwde later met een moslim.3

Om een dergelijke vraag te kunnen beantwoorden is slechts een elementair begrip van de Verzoening nodig. Redding vereiste een ‘laatste Adam’ die als offer diende (1Kor. 15:45) en Zijn bloed vergoot in de dood, Iemand die een fysieke afstammeling was van de eerste Adam, maar zonder zonde. Dit kon alleen worden vervuld door de mens geworden God, Jezus Christus (Hebreeën 9:12, 22). Merk echter op hoe dit alles gebouwd is op de fundamentele waarheden uit Genesis, namelijk de eerste Adam die zonde en dood bracht en de eerste keer dat er bloed vloeide als bedekking voor de zonde (Genesis 3:21). De toenemende verwarring die in de kerk wordt veroorzaakt door oude-aardecompromissen (die deze waarheden ondermijnen door lijden, dood en bloedvergieten vóór Adam te plaatsen) is een belangrijke reden waarom zo velen vandaag de dag geen beredeneerde antwoorden kunnen geven op fundamentele evangelie-gerelateerde vragen (in strijd met 1 Petrus 3:15). Dit maakt jonge mensen in de kerk kwetsbaar voor de wind van de valse leer (Efeziërs 4:14).

Sinds de aanslagen van 11 september 2001 is de aandacht voor de islam in de media toegenomen en hebben overheden (en ook veel kerkleiders) publiekelijk verklaard dat de islam een “geweldige” religie is. Dat heeft waarschijnlijk geleid tot nog meer vragen bij veel jongeren in de kerken, zoals “Vereren Joden, christenen en moslims dezelfde God?” en “Wat zegt de Koran over de Bijbel?”.

Hoewel veel christelijke commentatoren hebben geprobeerd de fundamentele verschillen in de leer tussen de Koran en de Bijbel (zie hieronder) aan het licht te brengen, weten maar weinig mensen hoezeer het heilige boek van de moslims het Bijbelse verslag over onze oorsprong tegenspreekt.

‘Genesis geeft een eenduidige beschrijving van de schepping; de Koran niet.’

Schepping, zondeval, zondvloed en Babel

Koran schepping

Genesis geeft een eenduidige beschrijving van de schepping; de Koran niet. In plaats daarvan zijn korte fragmenten verspreid over veel van de 114 hoofdstukken (“Soera”). In de tabellen (hieronder) is geprobeerd deze fragmenten samen te voegen om een duidelijker beeld te krijgen van wat de Koran zegt, vergeleken met de Bijbel.

De vele tegenstrijdigheden die in deze tabellen naar voren komen, ontkrachten elke bewering dat Mohammeds “openbaring” geen verbastering is van de Joods-christelijke geschiedenis, maar er betrouwbaar op voortbouwt.

‘Eva’s verwrongen visie, duidelijk verkeerd, wordt in de Koran als waarheid voorgesteld.’

Het Koranverhaal verbiedt Adam bijvoorbeeld om in de buurt van de Verboden Boom te komen, terwijl Genesis zegt dat God Adam alleen gebood om niet van de vrucht te eten (zie tabel 2). (Aangezien de mens in de hof was geplaatst om deze te onderhouden (Genesis 2:15), lijkt het noodzakelijk om fysiek bij elke boom te kunnen om bijvoorbeeld te snoeien.) Interessant genoeg vertelt de Bijbel dat Eva, die misleid was (1 Timotheüs 2:14), Gods instructie om niet van de vrucht van de boom te eten verkeerd had opgevat, zodat ze dacht dat ze die niet mocht aanraken (Genesis 3:3). Toch wordt Eva’s verwrongen idee, dat duidelijk verkeerd is, in de Koran als waarheid afgeschilderd [zie Loog Eva voor de zondeval?].

Het Bijbelse oorsprongsverhaal heeft de wereld van vandaag ook meer te zeggen dan de Koran—bijvoorbeeld waarom er zonde, geweld en dood is en hoe talen zijn ontstaan (en de daarmee gepaard gaande kleine verschillen tussen “rassen”). De Bijbel verklaart waarom de hele schepping zo duidelijk zucht, slaaf aan het verderf (Romeinen 8:19-22). De Koran daarentegen maakt God verantwoordelijk voor dood en lijden (zie tabellen 1 en 2), in navolging van oude-aarde en evolutionaire christelijke opvattingen, en oosterse religies.

De Koran en evolutie

Met de toenemende invoering van evolutie in het curriculum begonnen sommige moslimleiders en -geleerden de bedreiging van het opkomende evolutionaire denken voor de Islam in te zien. Hun reactie was om ofwel de evolutie aan te vallen, of, wat vaker voorkomt, deze te vermengen met de Islam.

‘New Scientist meldde dat islamitische creationistische boeken christelijke creationisten aanhalen en kopiëren, maar met geschrapte Bijbelse verwijzingen.’

1. De islamitische creationisten

De creationistische moslims beweren dat ‘De theorie [van de evolutie] en de heilige Koran rechtstreeks met elkaar in strijd zijn en nergens verenigbaar zijn.’4 New Scientist meldde dat islamitische creationistische boeken christelijke creationisten aanhalen en kopiëren, maar met geschrapte Bijbelse verwijzingen.5

2. De islamitische evolutionisten

Evolutie-gelovige moslims lijken veel talrijker en mondiger te zijn dan creationistische moslims.

Zij hebben een aanzienlijk strategisch voordeel, juist omdat de Koran zo vaag en ongrijpbaar is en open lijkt te staan voor verschillende interpretaties.6 Zij vinden het heerlijk om erop te wijzen dat er juist “absoluut geen dubbelzinnigheid is in de Bijbelse beschrijving van de Schepping in zes dagen, gevolgd door een rustdag, de sabbat, vergelijkbaar met de dagen van de week.” 7. Deze evolutie-accommoderende moslims zijn onvermurwbaar dat de “dagen” van de Schepping in de Koran “in werkelijkheid ‘zeer lange Perioden of Tijdperken’ betekenen”.8

‘Moslim apologeten wijzen er maar al te graag op dat de Koran verenigbaar is met evolutie waar de Bijbel dat niet is.’

Moslim-apologeten wijzen er maar al te graag op dat de Koran te verenigen is met evolutie waar de Bijbel dat niet is, bijvoorbeeld: “Noch hier, noch ergens anders in de Heilige Qur-án wordt bevestigd dat Adam de eerste mens was, of dat er geen schepping door God vóór Adam was, of dat Adam leefde of de mens werd geschapen, of de aarde werd gemaakt, en dat allemaal slechts zesduizend jaar geleden.”910 Ook de expliciete details in de Bijbel over de zondvloed worden door oude-aarde-moslims uitgebuit. Zij zeggen dat omdat de Bijbel duidelijk zegt dat er een recente wereldwijde zondvloed was, terwijl de “wetenschap” zegt dat dit niet het geval was, de Bijbel het bij het verkeerde eind heeft en de Koran het dus bij het juiste eind heeft!11 Sommige moslimliteratuur beweert zelfs dat de Koran laat zien dat Allah aan Mohammed details openbaarde over de “oerknal”, het oude heelal en de evolutie, lang voordat wetenschappers dergelijke “feiten” begonnen te “ontdekken”.12

Christelijk besef

Weten welke evolutionaire tegenwerpingen er tegen ons geloof zijn helpt ons om antwoorden paraat te hebben.13 Op dezelfde manier moeten wij ons ook bewust zijn van wat religies, inclusief de islam, nu eigenlijk echt zeggen, zodat we beter voorbereid zijn om de vragen van onze kinderen te beantwoorden.14

Wanneer mensen dingen onderwijzen die in strijd zijn met de Bijbel, is het ons geboden om ons actief te verzetten tegen dergelijke ideeën (2 Korintiërs 10:5). Christenen moeten klaar staan om jonge mensen te helpen bij de “intellectuele geloofscrisis” waar velen in hun tienerjaren mee te maken krijgen ‒ of het nu komt door blootstelling aan de evolutieleer of aan andere religies.

Als je je van tevoren beseft dat het Woord van God onze wereld nauwkeurig verklaart ten opzichte van allerlei tegengestelde ideeën, versterkt dat niet alleen ons eigen geloof, maar geeft het ons ook vertrouwen om in liefde uit te reiken naar de uitdagers ‒ ook moslims.

‘In Soera 6:91 wordt het Boek dat aan Mozes is gegeven beschreven als “een licht en leidraad voor de mens …”.’

Genesis gebruiken om moslims te bereiken?

Net zoals de apostel Paulus gebruik maakte van de Atheense geloofsgebruiken om zijn Griekse toehoorders tot de waarheid van het evangelie te brengen (Handelingen 17:22-23, 28), zouden christenen een soortgelijke aanpak kunnen gebruiken wanneer zij met moslims praten. Men zou kunnen beginnen met de moslim eraan te herinneren dat de Koran zegt dat de geschriften van joden en christenen door God zijn gegeven, bijv. Soera 2:87 ‒ ‘En voorzeker, Wij gaven Mozes het Boek en lieten na hem een aantal Boodschappers komen. En Wij gaven Jezus, de zoon van Maria duidelijke Tekenen en Wij versterkten hem met de heilige Geest (Djibriel/Gabriël). … ’ Evenzo wordt in Soera 6:91 het aan Mozes gegeven Boek beschreven als “een licht en leidraad voor de mens …”

Waarom zijn er dan zoveel onverzoenlijke verschillen tussen Genesis 1-11 en de Koran? Een moslim zou kunnen zeggen dat de huidige kopieën van de Bijbel gecorrumpeerd zijn. Maar de vroegste Bijbelse manuscripten (bijvoorbeeld in het British Museum15 ) dateren van vóór Mohammed, wat de betrouwbaarheid van onze huidige kopieën laat zien.

‘De Bijbel verklaart dat dood, geweld, pijn en verval de eens zo volmaakte schepping zijn binnengedrongen als gevolg van Adams zonde in de tuin van Eden.’

Een verdere uitdaging voor de moslim betreft de aanwezigheid van dood, lijden, verdriet, enz. in de wereld. Beschouw de volgende uitwisseling tussen de Amerikaanse TV presentator Larry King en de Islamitische theologieprofessor van de Georgetown University, Maysam Al-Faruqi:

KING: Maysam, als je gelooft in de hemel en het paradijs, is sterven dan goed?

AL-FARUQI: Absoluut. En sterven is volkomen natuurlijk, het is het einde der dingen.

KING: Waarom behandelen we het als iets tragisch? … …

AL-FARUQI: Nou, er is de pijn …16

Dus waarom zouden we treuren en jammeren bij de dood van een geliefde, uitgaande van deze islamitische (én theïstisch evolutionaire) opvatting van de dood als “volkomen natuurlijk”? Het antwoord van de islamitische professor: “Wel, er is de pijn …” roept de vraag op: “Dus pijn en lijden zijn óók een “natuurlijk”(?) onderdeel van Gods goede (Soera 32:7) schepping?”. Het is duidelijk dat moslims geen bevredigend antwoord hebben.

Anderzijds legt de Bijbel uit dat dood, geweld, pijn en verval de eens zo volmaakte schepping zijn binnengedrongen als gevolg van Adams zonde in de hof van Eden (Genesis 2:17, 3:19; Romeinen 5:12-17; 8:19-22; 1 Korintiërs 15:21-22). Gelukkig is deze situatie slechts tijdelijk, want God gaf zijn Zoon, Jezus Christus, de tweede Persoon van de Drie-eenheid, opdat zij die in Hem geloven kunnen uitzien naar het komende herstel, naar een wereld zonder ‘dood, rouw, geween en pijn’, d.w.z. zonder Genesisvloek (Johannes 1:18, 3:16; Handelingen 3:21; Openbaring 21:4, 22:3).

Belangrijkste verschillen tussen de Bijbel en de Koran

Tabel 1. Schepping

De Bijbel zegt:

De Koran zegt (schuingedrukt):

De mens werd geschapen op aarde, in de Hof van Eden (Genesis 2:8).

De mens werd geschapen in het Paradijs (‘janna’),17 niet op Aarde (eerste paar later verbannen naar de aarde, bijv. Soera 2:36).

De Bijbel beschrijft duidelijk wat er op elke dag van de scheppingsweek werd gemaakt. De ‘Big Bang’ wordt door deze volgorde uitgesloten (bijv. Aarde vóór Zon).

Geen duidelijke details van elke scheppingsdag. Een onduidelijke opeenhoping van de dagen in 41:9-12.18

Schepping in 6 dagen die duidelijk aardrotatiedagen zijn (c. 24 uur).

Schepping ook in 6 ‘dagen’ 19 maar kan gemakkelijk geïnterpreteerd worden als ‘miljoenen jaren’ (zie hoofdtekst).

Mens en dier werden vegetarisch geschapen (Genesis 1:29-30). Geen dood en lijden in de oorspronkelijke schepping.

Veehouderij (en dus dood en lijden) kennelijk vanaf het begin integraal onderdeel van het leven op de geschapen Aarde. De Koran (6:142, 16:5, 40:79) zegt dat vee werd geschapen voor de mens om te eten.

De mens werd naakt geschapen (maar schaamde zich niet ‒ Genesis 2:25).

De Koran spreekt over de naaktheid van Adam (en zijn vrouw) nadat zij zondigden (20:121; ook geïmpliceerd in 7:22), maar impliceert ook dat zij vóór de zondeval een soort kledingstuk droegen (Soera 7:2720).

Alle dingen werden door Christus en voor Christus geschapen. Hij bestond al vóór de schepping (bijv. Genesis 1:26, 3:22, 11:7; Micha 5:2; Johannes 1:1-3, 10; 3:13; 6:62; 8:35, 58; 17:5, 24; Romeinen 11:36; 1 Korintiërs 8:6; Colossenzen 1:16-17; Hebreeën 1:2).

Jezus Christus was een geschapen wezen. Soera 3:59 “Waarlijk, (de schepping van) ‘Isa 21is bij Allah zoals (de schepping van) Adam. Hij schiep hem uit aarde, vervolgens beval (Hij) hem: “Wees!” En hij was..”

Tabel 2. Corruptie (de zondeval van de mens)

De Bijbel zegt:

De Koran zegt:

Vóór de zonde kregen Adam en Eva vrije toegang tot de vruchten van de ‘Boom des Levens’ (Genesis 2:9, 16-17).

De ‘Boom der Eeuwigheid’ (in 7:20 gelijkgesteld met het geven van eeuwig leven, dus vergelijkbaar met de Bijbelse Levensboom) was de Verboden Boom (20:120).

Verboden boom duidelijk bestempeld als ‘Boom van Kennis van Goed en Kwaad’. En de HEERE God gebood den mens, zeggende: Van allen boom dezes hofs zult gij vrijelijk eten; Maar van den boom der kennis des goeds en des kwaads, daarvan zult gij niet eten; want ten dage als gij daarvan eet, zult gij den dood sterven. (Genesis 2:16-17).

Geen vermelding van de naam ‘Boom van de kennis van goed en kwaad’. Soera 7:19 “En, O Adam! Woon met je vrouw in het Paradijs en eet wat jullie beiden wensen, maar nader niet deze boom, want anders zullen jullie beiden tot de onrechtvaardigen behoren.” (Ook 2:34).

Slang in Eden (Genesis 3).

Geen vermelding van slang in de Koran (behalve een verwijzing naar Mozes’ stok-naar-slang-transformatie).

De slang verleidde Eva en ontkende dat ze zou sterven (Genesis 3: 1-5). “Toen zeide de slang atot de vrouw: Gijlieden zult den dood niet sterven;  Maar God weet, dat ten dage als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden; en gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad.”

Satan verleidde Adam en zijn vrouw. Soera 20:120 ‘Daarop fluisterde Satan hem in (het oor): “O Adam! Zal ik je naar de ‘boom van het eeuwige leven’ 22leiden, en naar een koninkrijk dat nooit zal vergaan?”’ Soera 7:20-21 “Toen fluisterde Satan hen beiden gedachten in … En hij zei: ‘Jullie Heer heeft jullie deze boom slechts verboden omdat jullie anders Engelen worden, of dat jullie tot de onsterfelijken zullen behoren.’”

“De Here God maakte voor Adam en Eva kledingstukken van huid en bekleedde hen. (Genesis 3:21)

‘Gewaad’ genoemd, maar geen vermelding van huid (Soera 7:26).

Na de zondeval waren Adam en Eva nog steeds op aarde, maar uitgesloten van Eden (Genesis 3:23-24).

Adam en Eva werden vanuit het Paradijs (niet op Aarde) naar de Aarde verplaatst (7:24, ook 2:36).

Na de zondeval zal de mens nu eten “door pijnlijk zwoegen” en (als gevolg van de Vloek op het land) “door het zweet uws aanschijns” (Genesis 3:17, 19).

Zwoegen en zweten waren een integraal onderdeel van de oorspronkelijk geschapen aarde. Soera 90:4 “Waarlijk, Wij hebben de mens geschapen om te zwoegen.”

De dood is een ‘vijand’, die zijn intrede deed nadat Adam zondigde. (Genesis 2:17; 3:19; Romeinen 5:12, 17; 1 Korintiërs 15:21-22, 26).

Geen verwijzing in de Koran dat de dood een “vijand” is, of iets anders dan een integraal onderdeel van de oorspronkelijk geschapen aarde.

Grond nu ‘vervloekt’; de hele schepping nu ‘kreunend’, in ‘gebondenheid aan verderf’. (Genesis 3:17; Romeinen 8:20-22; Openbaring 22:3).

Blijkbaar zijn de “slechte dingen” geen gevolg van de zondeval, maar maken zij deel uit van de oorspronkelijke schepping.

Tabel 3. Catastrofe (de zondvloed van Noach)

De Bijbel zegt:

De Koran zegt:

Noach was de tiende generatie na Adam (Genesis 5:3-32; Lucas 3:36-38). Andere Bijbelse genealogieën maken het mogelijk de zondvloed te dateren op ongeveer 4300 jaar geleden.

Er worden geen duidelijke genealogieën gegeven.

De ark was bedekt met “pek” (mogelijk boomhars23  ‒ Genesis 6:14).

De ark werd dichtgesmeerd met palmvezel 24 (Soera 54:13-14).

De Bijbel geeft de afmetingen van de Ark (Genesis 6:14-16).

Geen vermelding van de grootte van de Ark.

Duur van de regen (40 dagen/nachten), drijftijd (150 dagen), totale duur (370 dagen) van de zondvloed zijn allemaal genoemd (Genesis 7:12, 24; 8:4, 14).

Geen vermelding van tijdsperioden voor de zondvloed.

Acht mensen overleefden de zondvloed (1 Petrus 3:20), d.w.z. het hele gezin van Noach (Genesis 7:1, 7).

Het aantal mensen aan boord wordt niet genoemd. De Koran beweert dat één van Noachs zonen verdronk (11:42-43), en zet een vraagteken bij de vraag of Noachs vrouw het overleefde (66:10, 11:40).25

De mens kreeg toestemming om vlees te eten na de zondvloed (Genesis 9:3).

De mens at vanaf het begin vlees op aarde (6:142, 16:5, 40:79).

‘Mijn boog heb Ik gegeven in de wolken; die zal zijn tot een teken des verbonds tussen Mij en tussen de aarde. … en de wateren zullen niet meer wezen tot een vloed om alle vlees te verderven.’ (Genesis 9:11-17)

In de Koran wordt nergens melding gemaakt van de regenboog of de betekenis ervan.

Tabel 4. Verwarring (Oorsprong van talen)

De Bijbel zegt:

De Koran zegt:

Voordat God bij Babel de taalverwarring teweegbracht, had de hele wereld één taal en een gemeenschappelijke spraak (Genesis 11:1-9).

Er is geen sprake van dat er ooit één gemeenschappelijke taal is geweest, of van de toren van Babel.

Na de verstrooiing uit Babel kwamen de mensen samen in clans en naties, elk met hun eigen taal (Genesis 10:5, 20, 31).

Over de verschillende talen zegt de Koran (30:22): “En tot Zijn Tekenen behoren de schepping van de hemelen en de aarde, en het verschil in jullie talen en (huids)kleuren.”

Een heel andere godheid

Het zou heel wat pagina’s in beslag nemen om alle gevallen op te sommen waarin de Koran de Bijbel tegenspreekt. Maar de volgende voorbeelden volstaan om aan te tonen hoe de Koranleer volstrekt onverenigbaar is met de Bijbel:

 • De Bijbel zegt dat redding alleen door Jezus Christus komt (Johannes 14:6, Handelingen 4:12), terwijl de Koran zegt dat men alleen door de islam (gehoorzaamheid aan Allah en zijn profeet Mohammed) het “laaiende vuur” kan vermijden (Koran 3:85; 48:13).
 • De Koran ontkent Christus’ dood en opstanding. Verschillende passages in de Koran (bijv. 4:155-159) zeggen dat Allah het de Joden deed voorkomen alsof Jezus werd gekruisigd ‒ ondertussen nam Allah Jezus mee naar de hemel.
 • Terwijl de Bijbel zegt dat iedereen als afstammeling van Adam wordt geboren met een zondige natuur (Psalm 51:5; Romeinen 3:23), is de moslimopvatting dat de mens onschuldig wordt geboren.26 De Koran verwijst naar zonde als ‘verdiend’ (4:111, 6:120, 24:11).
 • De Koran ontkent dat God drie-enig is (Vader, Zoon en Heilige Geest).27 (Moslims spreken God niet aan met ‘Vader’, omdat ze geloven dat geen mens een ‘zoon’ van God kan zijn). “… en de Christenen zeggen: “de Messiah is de zoon van Allah.” … Allah’s [sic] vloek zij op hen; hoe zij van de Waarheid zijn weggelokt!” (9:30-31).
 • Terwijl de Bijbel zegt dat wij uit genade gered zijn door het geloof alleen, niet door werken, opdat niemand roeme (Efeziërs 2:8-9), vertelt de Koran (23:102-103) een heel ander verhaal: “Degenen wiens weegschalen [van goede daden] zwaar wegen: zij zijn degenen die de welslagenden zijn. En degenen wiens weegschalen licht wegen: zij zijn degenen die zichzelf verloren hebben, in de Hel zullen zij verblijven.
 • Hoewel de Bijbel christenen oproept om op weg te gaan en alle volken tot discipelen te maken (Matt. 28:19), moet dit gebeuren “met zachtheid en eerbied” (1 Petrus 3:15) ‒ christenen gebruiken niet de wapens van de wereld om het Evangelie te verkondigen (2 Korintiërs 10:3-5). Maar voor moslims wordt in de Koran een heel andere aanpak voorgeschreven. Bijvoorbeeld: “… doodt dan de afgodenaanbidders waar jullie hen ook vinden en neem hen gevangen, en overwin hen en bereidt voor ieder van hen een overval voor. Maar als zij spijt betuigen en de gebeden perfect verrichten en zakaat geven, laat hun weg dan vrij. …” (9:5). En: “Ik zal een angst in de harten van de ongelovigen veroorzaken. Slaat dan hun hoofden af en slaat al hun vingers en tenen af.’ (8:12)
 • Terwijl de Bijbel een man opdraagt nooit hardvochtig tegen zijn vrouw te zijn en haar opofferend lief te hebben “zoals Christus de gemeente heeft liefgehad”, en elkaar niet te beroven (1 Korintiërs 7:5; Efeziërs 5:25; Kolossenzen 3:19), zegt de Koran (4:34): “En wat betreft hen (echtgenotes) waarvan jullie ongehoorzaamheid vrezen: waarschuw hen (eerst), weiger (vervolgens) het bed met hen te delen, en (als dat niet helpt) slaat hen (licht)…”28
 • De Bijbel zegt dat God liefde is (1 Johannes 4:8,16). De Koran doet dat niet.

Conclusie

‘De Bijbel leert over een God van liefde.’

Moslims beweren Jezus en andere Bijbelse figuren te respecteren, waardoor velen denken dat de islam een ‘aanvullende’ openbaring van de Schepper is, voortbouwend op een Bijbels fundament. De verschillen tussen de Koran en de Bijbel zijn echter enorm, wat al begint met de fundamentele geschiedenis in Genesis, waar het Evangelie zijn fundament heeft liggen. Dit bewijs is in overeenstemming met de christelijke bewering dat de Bijbel de ware, enige openbaring van de Schepper is, en dat de Koran, ondanks enkele oppervlakkige gelijkenissen, radicaal afwijkt van diens leer.

De Bijbel leert over een God van liefde voor wie dood en lijden geen deel uitmaakten van Zijn oorspronkelijke schepping; de zonde deed de wereld vervallen van de oorspronkelijke perfectie. Daarentegen, en in overeenstemming met theïstisch evolutionaire corrupties van de Bijbelse leer, beschouwt de Koran dood en lijden als intrinsiek aan de schepping, een natuurlijk onderdeel van hoe de dingen zijn. Het is dan ook niet verrassend dat het wereldbeeld van de Islam leidt tot een radicaal ander begrip van de aard van God, de mensheid, het heil en de wereld in het algemeen. Dit moet niet alleen gevolgen hebben voor de houding van individuen, maar voor hele culturen.

Bronvermelding

Dit artikel is met toestemming vertaald en overgenomen van Creation Ministries International. The Koran vs. Genesis, David Catchpoole, 2002.

Meer lezen over de Islam?

Artikelen over de Islam versus het Christendom
Artikelen over allerlei wereldreligies

 

Voetnoten

 1. Alternatieve spelling: “Mohammed”. Creation Ministries International gebruikt hier de spelling van de Yusuf Ali vertaling van de Koran uit 1935 van The Word Online Bible CD.
 2. Alternatieve spelling: Qur’an (ook: Quran, Qur-an, Qur-án).
 3. Hoewel slechts losjes gebaseerd op Encounter, een programma van ABC Radio (Australië), 19 maart 2001, zijn soortgelijke verhalen vandaag de dag in overvloed aanwezig.
 4. Sheikh Mohammed Shihabuddin Nadvi, Evolutie of Schepping? www.witness-pioneer.org/vil/Books/SN_evolution/default.htm, 21 november 2001.
 5. Mackenzie, D., Onnatuurlijke selectie, New Scientist 166(2235):34-39, 2000.
 6. De Koran kan ook op andere gebieden verschillende opvattingen bevatten. Moslims die de islam willen promoten als een godsdienst van “vrede” hebben in het openbaar alleen koranpassages geciteerd die blijkbaar mild zijn voor niet-moslims en andere passages genegeerd die moslims opdragen “jihad” tegen hen te voeren.
 7. The Creation of the Heavens and the Earth: Differences from and resemblances to the Biblical description, www.witness-pioneer. org/vil/Books/MB_BQS/16creation.htm, 16 november 2001.
 8. The Creation of the Heavens and the Earth: Differences from and resemblances to the Biblical description, www.witness-pioneer. org/vil/Books/MB_BQS/16creation.htm, 16 november 2001.
 9. Maulvi Muhammad Ali, The Holy Qur-án, containing the Arabic text with English translation and commentary, 3rd edition, Ahmadiyya Anjuman-I-Ishaat-I-Islam, Lahore, Punjab, India, p. 24 (voetnoot 52), 1935.
 10. Genesis wordt door sommige moslims afgedaan als “mythe”. The Islamic View of Creation, www.ldolphin.org/islamcreat.html, 21 november 2001.
 11. Is the Qur’an the Bible’s Savior? www.geocities.com/Athens/Agora/4229/koran.html, 4 december 2001.
 12. Bucaille, M., The Bible, The Qur’an and Science, www.witness-pioneer.org/vil/Books/MB_BQS/default.htm, 16 november 2001.
 13. Ham, K., I have the Bible—what more do I need? Creation 15(2):28-30, 1993.
 14. Een zeer nuttige bron is Gitt, W., What about the other religions? CLV press, Bielefeld, Duitsland, 1994.
 15. Extant Early Manuscripts of the Bible, www.westminster.edu/staff/brennie/mss.htm, 11 december 2001.
 16. CNN Larry King Weekend, www.cnn.com/TRANSCRIPTS/0112/01/lklw.00.html, 11 december 2001 (uitzending 1 december 2001).
 17. Moslims betwijfelden voorheen nooit dat de Koranische janna (‘paradijs’) waarin de mens werd geschapen niet op aarde was. Maar evolutionaire druk heeft ertoe geleid dat veel (niet alle) moslimgeleerden tegenwoordig beweren dat de Koranische hof van voor de val op aarde was.
 18. Sommige critici citeren 41:9-12 als een tegenstrijdig totaal van acht dagen, maar moslimapologeten verklaren dit door twee dagen gelijktijdig te maken: Koran 41:9-12 ‘Zeg: “Is het dat gij Hem loochent Die de aarde in twee dagen heeft geschapen? … Hij plaatste op de (aarde) bergen die stevig en hoog boven haar uitstaken en schonk zegeningen aan de aarde … in vier Dagen … Zo voltooide Hij ze als zeven firmamenten in twee Dagen”.
 19. Sommige critici citeren 41:9-12 als een tegenstrijdig totaal van acht dagen, maar moslimapologeten verklaren dit door twee dagen gelijktijdig te maken: Koran 41:9-12 ‘Zeg: “Is het dat gij Hem loochent Die de aarde in twee dagen heeft geschapen? … Hij plaatste op de (aarde) bergen die stevig en hoog boven haar uitstaken en schonk zegeningen aan de aarde … in vier Dagen … Zo voltooide Hij ze als zeven firmamenten in twee Dagen”.
 20. “O gij kinderen van Adam! Laat Satan u niet verleiden, zoals hij uw ouders uit de tuin haalde en hen van hun kleren ontdeed, om hun schande te openbaren …”.
 21. Opmerking vertaler: Isa, waarmee Moslims op Jezus doelen, is eigenlijk het Arabische woord voor Esau. De correcte Arabische naam voor Jezus is Yasue, wat gebruikt wordt door Arabischtalige christenen.
 22. Een moslimcommentator, duidelijk in de war over het Genesis-verslag, schrijft dat deze boom in de Bijbel wordt aangeduid als “de boom des levens” én de “boom van kennis van goed en kwaad”. Muhammad Asad, The Message of The Qur’an, Dar al-Andalus Ltd, Gibraltar, p. 484 (voetnoot 106), 1984.
 23. Walker, T.B., The pitch for Noah’s Ark, Creation 7(1):20, 1984.
 24. Opmerking van de vertaler: dit is niet de meest gangbare vertaling. De meest gangbare vertaling is: En Wij droegen hem op een (schip) gemaakt van spijkers en planken. Zie https://myislam.org/surah-qamar/ayat-13/
 25. Muhammad Asad, The Message of The Qur’ân, Dar al-Andalus Ltd, Gibraltar, p. 877 (voetnoot 21), 1984.
 26. Een voorbeeld van een Islamitische website die deze visie uiteenzet: Al-Kahtany, A.H., De waarheid over de erfzonde, www.al-sunnah.com/truth.htm, 1 november 2001.
 27. Zie voor een interessant verslag van hoe een christen, die vloeiend Arabisch spreekt en bekend is met het islamitische gedachtegoed, erin slaagde een Egyptische moslim in gesprek te krijgen over de basis voor een drie-enige God, zie: De geest van de islam, www.thespiritofislam.com/text/Q47.html, 9 november 2001.
 28. De tekst tussen haken staat niet in de grondtekst, maar is toegevoegd ter verduidelijking/interpretatie van de tekst; de Bijbel geeft dit meestal weer met schuingedrukte tekst.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!