De Restitutieleer

by | jan 16, 2020 | 01. Bijbeluitleg, 03. Theologie, Hebreeuws, Letteren

De Restitutieleer is voor velen bekend als de ‘Gap Theory’.

Woest en ledig

De restitutietheorie (of gap theory of hiaattheorie) houdt in dat er tussen Genesis 1:1 en 1:2 een lange periode wordt verondersteld, een kloof (Eng. gap) van miljoenen of zelfs miljarden jaren. Volgens die theorie wordt in Genesis 1:1 de schepping van hemel en aarde vermeld, waarna er een kloof van miljoenen jaren volgt, tot we in vers 2 de toestand en toebereiding krijgen voor de bekende scheppingsdagen. Vanaf vers 3 begint pas de eerste scheppingsdag (schepping van het licht). De aarde zou al eerder levende wezens gekend hebben, waarna dit alles werd vernietigd (cataclysme).

Daarna kwam er, zoals beschreven vanaf Genesis 1:3, een herschepping, in zes dagen. Volgens deze theorie zouden we dus van restitutie- of herscheppingsdagen moeten spreken. Er zijn nogal wat varianten in deze leer, maar bovenstaande beknopte omschrijving wordt meestal wel aangehangen.

Hoe en wanneer is de theorie ontstaan?

Deze theorie werd populair tijdens de bedieningen van Thomas Chalmers, een Schots geleerde (die overigens ook nog bij de vrijmetselarij zat), en George H. Pember (1876).
In 1917 nam C.I. Scofield (Scofield Reference Bible) deze theorie op in zijn aantekeningen en haar populariteit was verzekerd.
Deze laatste twee datums zijn belangrijk, omdat tegen 1880 Darwins evolutietheorie algemeen aanvaard werd door de wetenschappelijke wereld. Deze theorie leerde dat de wereld vele miljoenen jaren oud is, zoals aangegeven in het fossielenverslag en de beweringen van de uniformitarische geologie.

De christelijke theoloog werd toen geconfronteerd met een serieus probleem. Hoe kon dit alles verzoend worden met Genesis 1? Er werd een antwoord gevonden: men kon gemakkelijk talloze miljoenen jaren in dat bodemloze gat plaatsen waarvan men het bestaan veronderstelde tussen Genesis 1:1 en 1:2. De gap theory kan dus deels gezien worden als een poging, van christelijke geologen, om de niet-christelijke evolutionisten te sussen.

Wet zeggen de aanhangers o.a. en wat is daar mis mee?

Aanhangers van de restitutieleer zeggen dat de frase “woest en ledig” in Genesis 1:2 elders voorkomt in Jesaja 34:11 en 45:18 en daar spreekt van oordeel.
Maar in andere passages betekent het gewoon lege ruimte; zie Job 26:71; Deut. 32:102; Job 6:183; 12:244; Ps. 107:405.

Het woordje ‘woest’ in de Hebreeuwse grondtekst: תֹ֙הוּ֙ (tohuw, zn) van niet voorkomende stam, in de betekenis van “braak liggen”.

 • AV (Authorised Version) – vain, vanity, confusion, without form, wilderness, nought, nothing, empty place, waste
 • Statenvertaling – ijdelheid, het woeste, woest, ijdel een-ding, ledig dat zij- zouden zijn, onnuttelijk, (te)vergeefs, woestigheid
 • NBG – ijdelheid, woest baaierd, ongebaande wildernis, ijdel, ijdele beweringen, niets voor, tevergeefs, wildernis woestheid, woest land

Aanhangers van de resititutieleer zeggen dat het werkwoord, vertaald als “was” in Genesis 1:2 vertaald zou moeten worden als “werd”.
Het Schriftbewijs spreekt dit echter tegen. Het Hebreeuwse werkwoord wordt 264 keer in de Pentateuch (de Thora of Vijf Boeken van Mozes) gevonden, en in 258 van de gevallen wordt het woord correct vertaald als “was”.

Aanhangers van de restitutieleer zeggen dat er een verschil is tussen de werkwoorden “bara” (“scheppen”, Gen. 1:1) en “asah” (“maken”, Gen. 1:7).
Maar deze woorden worden als synoniemen gebruikt. In Gen. 1:26 wordt het woord “asah” gebruikt voor de schepping van de mens, terwijl in vers 27 voor dezelfde schepping het woord “bara” wordt gebruikt.

Volgens de aanhangers van de restitutieleer staat de “duisternis” in Genesis 1:2 symbool voor het kwaad, het boze.
Dat is echter niet altijd het geval, zoals te zien is in Psalm 104:20 en 24: “Gij beschikt de duisternis en het wordt nacht, waarin al het gedierte naar buiten treedt … Hoe groot zijn Uw werken, o HEERE! Gij hebt ze alle met wijsheid gemaakt …”

Volgens de aanhangers van de restitutieleer toont Gods bevel aan Adam en Eva: “vervult de aarde” in Genesis 1:28, dat de aarde voorheen bewoond was en nu hérbewoond moest worden.
Maar het woord “vervult” in Gen. 1:28 betekent gewoon “vullen”. Het is hetzelfde Hebreeuwse woord (“male”) dat vertaald wordt met “vervult” in vers 22.

Aanhangers van de restitutieleer gebruiken Jeremia 4:236 en Jesaja 24:17 om hun positie te ondersteunen.
Deze verzen verwijzen naar de Grote Verdrukking, vlak voor de aardse wederkomst van Christus, en slaan niet op de schepping.

Andere argumenten

Volgens de restitutieleer werd de aarde woest en ledig doordat Satan samen met een deel van de engelen in opstand kwamen.
In deze theologie gaat men ervan uit dat de eerste aarde het domein van Satan was. Op die aarde zouden dan ook de grote dinosauriërs geleefd hebben. Maar toen Satan in opstand kwam werd deze schepping verwoest en spreekt men dus van woest en ledig.

Bij deze theologie gaat men voorbij aan de volgende punten:

 • De val van Satan was na de schepping. Satan leefde eerst ook nog in de tuin (Eden). De tuin was bedoeld voor de mens en Satan mocht erin rondlopen. Later werd hij pas hoogmoedig. Zie Ezechiël 28:13-17: “Je leefde in Eden, in de tuin van God, en je was bekleed met een keur van edelstenen: met robijn, topaas en aquamarijn, met turkoois, onyx en jaspis, met saffier, granaat en smaragd, gevat in gouden zettingen. Op de dag dat je geschapen werd lagen ze klaar. Je was een cherub, je vleugels beschermend uitgespreid, je was door mij neergezet op de heilige berg van God, waar je wandelde tussen vurige stenen. Je was onberispelijk in alles wat je deed, vanaf de dag dat je was geschapen tot het moment dat het kwaad vat op je kreeg. Door al het handeldrijven raakte je verstrikt in onrecht en geweld, en je zondigde; daarom, beschermende cherub, verbande ik je van de berg van God en verdreef ik je van je plaats tussen de vurige stenen. Je schoonheid had je hoogmoedig gemaakt, je had je wijsheid en luister verkwanseld. Daarom heb ik je op de aarde neergeworpen, als een schouwspel voor andere koningen.”
 • Zou God een schepping bovenop massagraven van allerlei wezens “zeer goed” genoemd hebben? (Genesis 1:31)
 • Jezus Zelf leert ons dat het begin bij Adam en Eva was. Marcus 10:6: “Maar al bij het begin van de schepping heeft God de mens mannelijk en vrouwelijk gemaakt;”
 • In Lukas spreekt Jezus erover dat vlak na de grondvesting van de wereld Abel al vermoord werd. Lukas 11:50-51: “Opdat van dit geslacht afgeëist worde het bloed van al de profeten, dat vergoten is van de grondlegging der wereld af. Van het bloed van Abel, tot het bloed van Zacharia, die gedood is tussen het altaar en het huis Gods; ja, zeg Ik u, het zal afgeëist worden van dit geslacht!”
 • Volgens de Bijbel kwam de dood door zonde in de wereld (1 Korinthe 15:21-22).
 • De Bijbel leert ons dat alles in zes dagen is gemaakt. Volgens de restitutieleer kan dit dus ook miljoenen of zelfs miljarden jaren zijn.

Tot slot

Zoals je ziet is deze theorie onhoudbaar en bovendien onnodig. Wanneer men deze theorie wil aanhangen zullen er aanpassingen in de Bijbel gedaan moeten worden.

Dit artikel is met toestemming overgenomen van https://www.apologeet.nl/evolutie-schepping/restitutieleer/

Voetnoten

 1. Hij strekt het noorden uit over het ledige; Hij hangt de aarde op aan het niets.
 2. Hij vond hem in een woestijngebied, in een woeste, huilende wildernis. Hij omringde hem, Hij onderwees hem, Hij beschermde hem als Zijn oogappel.
 3. De paden van hun loop gaan alle kanten op, zij gaan de woestenij in en vergaan.
 4. Hij neemt het ​hart​ van de hoofden van een volk op aarde weg, en doet hen ronddwalen in een woestenij, waar geen weg is.
 5. Hij stort verachting uit over de edelen en doet hen dwalen in een woestenij, waar geen weg is.
 6. Ik zag het land, en zie, het was woest en leeg, en keek naar de hemel – zijn licht was er niet.
 7. Zie, de HEERE maakt het land leeg en verwoest het; het oppervlak ervan keert Hij ondersteboven, Hij verspreidt zijn inwoners.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!