Deep Time – de god van onze tijd

by | okt 21, 2017 | 07. Filosofie, Geologie, Onderwijs

De hele geschiedenis door hebben mensen een neiging gehad om hun Schepper te verwerpen en Hem in hun leven door goden van eigen maaksel te vervangen. Van de Griekse en Romeinse pantheons tot de Egyptische zonnegod wilden mensen liever een god aanbidden die zij zelf hadden bedacht en gemaakt dan de God die hen heeft geschapen.

Zulke valse goden hebben altijd de volgende eigenschappen:

  1. Zij krijgen één of meer eigenschappen of krachten toegeschreven die alleen de Levende God bezit, vooral een macht over één of ander aspect van de natuur.
  2. Aan deze goden wordt trouw gezworen, zij worden op een of andere manier aanbeden of boven God vereerd.
  3. Zij worden fysiek of als concept door mensen geschapen.
  4. Zij zijn niet de Levende God, de Schepper van alle dingen.

In onze moderne “ontwikkelde” wereld kijken mensen vaak terug op de dwaasheid van de Griekse, Romeinse of Babylonische goden, alsof wij veel te deskundig zijn voor zulke primitieve onzin. Maar dat klopt gewoon niet. Onze moderne wereld kent veel valse goden, entiteiten die men boven God vereert en aan wie krachten worden toegeschreven die zij niet letterlijk kunnen bezitten. Of het nu gaat om het vereren van concepten als de natuur, of om macht, of tastbare zaken als geld, zulke dingen moeten niet boven God worden vereerd. Zij kunnen niet doen wat God alleen wel kan.

Maar tussen al die goden springt één valse God er tegenwoordig uit. Deze god wordt aanbeden en vereerd als de ultieme god van onze cultuur. Er zijn al veel boeken over hem geschreven en aan hem gewijd. Hij vormt de basis van de meeste moderne filosofieën en onderwijs. Wat is die ultieme valse god van onze tijd? Is het Evolutie? Nee, Evolutie is zeker een populaire god. Maar veel mensen hebben hun twijfels bij Evolutie. En in ieder geval is Evolutie verantwoording verschuldigd aan een hogere god – een god die veel populairder en machtiger is dan Evolutie en dat is de god Deep Time.

Deep Time is het concept van uitgestrekte tijdperken van prehistorie: de notie dat de aarde en het heelal miljarden jaren oud zijn. Het is tegenwoordig een populair geloof en door veel mensen wordt het als het algemene kader van de “wetenschap” gezien. De aanhangers en volgelingen van Deep Time, zijn discipelen, zouden waarschijnlijk bezwaar maken tegen de notie dat hij een god is, of dat hij zelfs een persoon zou zijn. Zij zouden zeggen dat Deep Time een academisch concept is, het sluitstuk van wetenschappelijk onderzoek – geen persoon met macht. Maar door wat ze doen geven de discipelen van Deep Time hem metterdaad persoonlijke eigenschappen en krachten, die slechts een wezen met bewustzijn kan bezitten. Studenten die logica studeren zullen dit als een verstoffelijkte falsificatie herkennen. Niettemin zullen wij voor dit artikel hun geloof de eer geven en naar hun god verwijzen op de manier waarop zij ons door hun daden dwingen dat te doen. Op Deep Time, zoals hij tegenwoordig algemeen wordt gevolgd, passen namelijk inderdaad de eigenschappen van een valse god.

Bedenk

(1) Dat Deep Time eigenschappen heeft die alleen aan God toebehoren. De parallellen zijn werkelijk verbazingwekkend! Deep Time heeft bijvoorbeeld scheppingskracht. Volgens zijn discipelen heeft hij sterren, planeten en zonnestelsels gemaakt. Hij maakte afgronden en bergen. Deep Time heeft continenten en oceanen gescheiden. Hij heeft alle levende schepselen gemaakt door zijn dienaar – Evolutie. Ja, werkelijk, Deep Time nam de elementen van deze wereld en uit dat stof heeft hij de mens gemaakt. Dit zijn allemaal krachten en daden die terecht voor God alleen zijn gereserveerd (Nehemia 9:6, Psalm 33:6, Job 38:4, Psalm 104:5-8, Genesis 1:9-10, Genesis 1:20-25, Genesis 2:7)

Maar daar eindigt het niet. Van Deep Time wordt ook gezegd dat hij zoveel geweldige kracht heeft om de loop van de gebeurtenissen in het heelal te sturen. Deep Time schept en verwoest soorten en beschavingen naar eigen willekeur. Hij geeft leven en neemt het weg. Hij vormt de aarde voortdurend zoals het hem uitkomt – verandert woestijnen in bloeiende tuinen en tuinen in woestijnen. Deep Time bestond al lang voordat de mens bestond en zal nog lang na de mens blijven bestaan, tenminste dat is wat ons wordt verteld. Nogmaals, deze eigenschappen worden terecht aan God toegeschreven (Hand. 17:26, Job 42:2, Jesaja 46:10, Jesaja 45:7, Amos 3:6, Hand. 17:25, 1 Tim. 6:13, Jesaja 51:3, 43:19-20, Genesis 13:10, Deut. 29:23, Genesis 17:1, Deut 33:27, Jesaja 43:10, Openbaring 22:13).

Maar volgens zijn discipelen is niets te moeilijk voor Deep Time! Hij kan elk wonder doen!
Neem dit beroemde citaat van Dr. George Wald: “Time (Tijd) is de held van in het verhaal. (…) Als hij maar genoeg tijd krijgt wordt het onmogelijke mogelijk, het mogelijke wordt waarschijnlijk, het waarschijnlijke wordt vrijwel zeker. Je hoeft alleen maar te wachten, de tijd zelf verricht wonderen.” Ja, de geleidelijke evolutie van stof tot mensen kan onmogelijk lijken. Maar met Deep Time zijn alle dingen mogelijk! Hij is echt de “held van het verhaal!”. Vergelijk dit met de eigenschappen die toegeschreven worden aan de God van de Bijbel (Matt. 19:26, Jeremia 32:17).

(2) Discipelen van Deep Time aanbidden hem met vreze en beving. Hun woorden ontkennen dit misschien, maar hun daden geven aan dat zij deze god boven alle andere koesteren. Dit is te begrijpen: als Deep Time werkelijk de krachten en kwaliteiten heeft die zijn discipelen hem toeschrijven, dan moet hij aanbeden worden. Zulk aanbidden vindt plaats op scholen en universiteiten, waar de geweldige werken van Deep Time dag in dag uit worden geprezen. De aanbidding van Deep Time wordt ook in veel wetenschappelijke boeken aangetroffen. Ingebed tussen de wetenschappelijke discussies zijn de verhalen over de verbazingwekkende prestaties van Deep Time. Een beetje wetenschap hier en een verbazingwekkend verhaal daar. Hoewel Deep Time niets met wetenschap heeft te maken, worden wetenschap en verhalen zo in elkaar gevlochten, dat je moeilijk kunt zeggen waar het ene begint en het andere ophoudt! Het mengsel zorgt voor een onderhoudend, maar bedrieglijk verhaal.

Toegewijde gelovigen nemen hun religie heel ernstig. Over Deep Time moet je geen vragen stellen. Dat zou heiligschennis zijn! Zij die niet in aanbidding voor het altaar van Deep Time neervallen, worden belachelijk gemaakt en kunnen zelfs uit het klaslokaal verwijderd worden. Studieboeken die het heer en meester zijn van Deep Time niet erkennen, worden waarschijnlijk niet gebruikt, als ze al gepubliceerd worden. Zij die als professoren of docenten wensen te werken, moeten, willen ze aangenomen worden, trouw zweren aan Deep Time en zijn dienaar Evolutie.

(3) Deep Time is door de mens gemaakt. Het concept van uitgestrekte tijden van prehistorie is niet iets dat ons door de Levende God is geopenbaard, noch iets wat door de menselijke geschiedschrijving is vastgelegd. Veel meer is het een uitvinding van de mens om een verklaring te geven van de eigenschappen van onze huidige wereld zonder daarbij een beroep te doen op de Bijbelse geschiedenis. De moderne versie van Deep Time kan herleid worden tot James Hutton – een medicus uit de 18de eeuw. Zijn ideeën werden begin 19de eeuw door Charles Lyell verder gepopulariseerd. Maar dit is vooral een zich opnieuw inbeelden van een veel ouder idee. Een aantal antieke culturen geloofde dat de aarde beduidend ouder was dan de Bijbelse tijdschaal aangeeft.

(4) Deep Time is niet de Levende God. Ook is Deep Time geen aspect van God, geen schepping van God of een bondgenoot van God. Deep Time bestaat alleen als concept, bedacht en gemaakt door de menselijke geest. Hij bestaat niet letterlijk. Hoewel zijn discipelen hem veel van de eigenschappen van de Bijbelse God toeschrijven, is het duidelijk dat Deep Time fundamenteel verschilt van de God van de Bijbel.

De Bijbelse God is liefde (1 Johannes 4:8). De Bijbelse God is rechtvaardig en vol van genade. Hij heeft een volmaakte wereld zonder pijn of dood gemaakt, een wereld die door Adams zondige daden werd bedorven. God straft het kwade, zoals iedere goede rechter dat zal doen. Maar God is zo vol liefde en genade dat Hij vergeving heeft uitgewerkt voor allen die op Hem hun vertrouwen stellen. Hij heeft de straf voor hun verraad betaald door aan een kruis in hun plaats te sterven en zal de vloek van de dood ongedaan maken door ieder weer op te wekken.

Maar Deep Time is een wrede onverschillige schepper. Hij schept miljarden organismen, alleen maar om ze in een opwelling weer af te slachten. Hij geeft niet om recht of liefde, hij is genadeloos en willekeurig in zijn oordelen. Hij schept door gebruik te maken van dood en pijn en luistert niet naar de angstkreten van zijn schepselen. Hij straft de onschuldige samen met de schuldige en beloont kwaad en goed op dezelfde wijze. Bij Deep Time vinden we geen vergeving of genade – slechts de zekerheid van de dood.

Deze laatste eigenschap verdient bijzondere aandacht. Voor de Bijbelse God is de dood een vijand die door Adams zonde in de wereld kwam: een vijand die door God zelf verslagen zal worden (1 Cor. 15:21, 25-26). Maar de dood is de bondgenoot van Deep Time en zijn dienaar. Evolutie werkt door de dood. Vooruitgang komt in stappen tot stand door het afslachten van miljarden schepselen, zo dat één een lichte verbetering kan ondergaan. Wat een sadistisch en inefficiënt proces heeft Deep Time gekozen! Ik kan alleen maar zeggen dat ik de Levende God dankbaar ben dat Deep Time niet werkelijk bestaat. Wat een verschrikkelijke god zou hij zijn!

Omdat Deep Time in wezen en daden zo tegengesteld is aan de God van de Schriften, is het teleurstellend dat veel Christenen ze allebei willen vereren en dienen. Er zijn mensen die leren dat God Deep Time heeft gebruikt om het heelal te scheppen, wat in sterke tegenspraak is met Gods eigen openbaring over de schepping. Zij beweren dat God miljarden jaren van dood en lijden heeft gebruikt om de wereld te vormen zoals Hij die wilde maken (blijkbaar realiseren zij zich niet dat de dood een vijand van God is, een vijand die als straf op Adams zonde de wereld binnenkwam). Het is niet zo dat moderne Christenen de Ware God willen opgeven. Veel meer willen zij gewoon een andere god erbij, één die tegengesteld is in wezen en daden aan de Levende God. Helaas is dit soort syncretisme een veelvoorkomend gebrek bij Gods volk geweest.

Kijk maar naar de Israëlieten. Hun belangrijkste fout was niet dat zij God volledig loslieten, maar dat zij andere goden naast Hem zetten. Zij wilden hun geloof met de heidense praktijken van die tijd vermengen en ook de goden van Kanaän aanbidden en dienen. Dit was volkomen ongepast, niet alleen omdat de goden van Kanaän zelfbedachte valse goden waren, maar omdat God alleen onze aanbidding verdient en geen afgoderij verdraagt. In het Eerste Gebod zegt God “Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.” De uitdrukking “voor Mijn aangezicht” betekent “in Mijn aanwezigheid.” De Schrift is duidelijk: God alleen moet als God aanbeden worden (bijv. Matt. 4:8-10).

Weet je nog dat je over Baäl las? Baäl was de Kanaänitische god van het weer en de donder en bliksem. De Israëlieten vervielen vaak in Baälverering en gingen daarmee in tegen het Eerste Gebod. Elia wees op hun absurde inconsistentie in 1 Koningen 18:21: “Hoe lang hinkt u nog op twee gedachten? Als de HEERE God is volg Hem, maar als het de Baäl is, volg hem!” Het was niet logisch (en immoreel) dat de Israëlieten probeerden twee tegengestelde goden te dienen. Zijn wij vandaag ook maar iets anders, als wij andere goden aan het Christendom proberen toe te voegen?

Niemand kan twee heren dienen (Matt. 6:24). Die Christenen die in Deep Time willen geloven naast de Bijbelse God zijn hopeloos inconsistent. Zij kunnen wel beweren dat zij de Heere alleen dienen, maar hun daden laten zien dat Deep Time hun primaire god is en de Heere op de tweede plaats komt. We kunnen dit opmaken uit de manier waarop zij de Schrift hanteren. Voor de Deep-Time-Christenen wordt de hele Schrift in het licht van de dictaten van Deep Time geïnterpreteerd. Daarom is Deep Time primair en de Schriften komen op de tweede plaats. Als echt de Schriften op de eerste plaats zouden staan, dan zou men Deep Time als een valse god (Exodus 20:3, Jesaja 45:5-6) en als een fictief concept (Exodus 20:11) moeten verwerpen.

Je kunt ontmoedigd raken als je ziet hoeveel Christenen de heidense god Deep Time proberen te dienen. Het voelt vaak alsof de Christenen die echt op Gods Woord staan maar met zo heel weinigen zijn. We moeten echter aan Elia denken die ook ontmoedigd raakte. In een tijd dat hij voor zijn leven vreesde en dacht dat hij de laatste trouwe gelovige was, riep hij tot God (1 Koningen 19:14). En de Heere antwoordde: “Maar Ik zal er in Israël zevenduizend overlaten, allen die de knieën niet gebogen hebben voor Baäl en allen van wie de mond hem niet gekust heeft.” (1 Koningen 19:18) Denk hier de volgende keer aan als je ontmoedigd raakt door het om zich heen grijpende geschipper binnen de Kerk. Hoeveel meer Christenen heeft de Heere voor Zich bewaard die hun knieën niet gebogen hebben voor Deep Time?

Dit artikel is met toestemming vertaald en overgenomen van de website van Biblical Science Institute. Het originele artikel is hier te vinden.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!