Dr. Mart-Jan Paul over Wetenschap voor Gods aangezicht

by | mrt 22, 2023 | 03. Theologie, Interview, Nieuws, Theïstisch evolutionisme vs. creationisme, Webshop

Over een aantal dagen verschijnt een nieuw boek over geloof en wetenschap: Inzicht – Wetenschap voor Gods aangezicht.

Cover Inzicht

Is het mogelijk geloof en wetenschap te combineren, of zijn het twee gescheiden werelden? In deze bundel komen achttien Nederlandstalige wetenschappers aan het woord die van harte een verbinding voorstaan. Op hun eigen wetenschapsgebied laten zij zien dat vooronderstellingen een grote rol spelen. Deze deskundigen wensen wetenschap te bedrijven ‘voor Gods aangezicht’. Naar hun overtuiging is het belangrijk rekening te houden met de Schepper van deze wereld en Zijn openbaring. Die houding geeft meer inzicht in onze werkelijkheid dan wetenschappelijke methodes op zichzelf kunnen bieden. De gangbare wetenschap houdt immers geen rekening met Gods handelen.

We spraken met redacteur dr. Mart-Jan Paul over de uitgave en inhoud van deze bundel. Prof. dr. M.J. Paul is hoogleraar Oude Testament aan de Evangelische Theologische Faculteit te Leuven. Tevens is hij auteur van o.a. ‘Oorspronkelijk: Overwegingen bij schepping en evolutie’, ‘Waar komen wij vandaan?‘ en ‘Een stem uit de Hemel‘.

Waarom weer een boek over geloof en wetenschap?

Het onderwerp houdt velen bezig, want diverse resultaten van de hedendaagse wetenschap staan op gespannen voet met de Bijbel. Het is van belang dat christenen op dit gebied toegerust worden. Er wordt in Nederland vrij veel gedaan op populairwetenschappelijk niveau, bijvoorbeeld in het Weet Magazine. In dit boek willen wij meer verdieping geven door grondiger in te gaan op allerlei vraagstukken.

Wat is uniek aan dit boek?

Het is geschreven door Nederlandstalige auteurs in binnen- en buitenland. Zij zijn alle gepromoveerd en de meeste van hen zijn of waren verbonden aan universiteiten. De doelstelling is om te laten zien dat het mogelijk is voor christenen om actief bezig te zijn op allerlei wetenschapsgebieden. We bedoelen het als een bemoediging voor jongeren en ouderen.

Hoe ziet u zelf de verhouding tussen geloof en wetenschap?

God openbaart Zich in de Bijbel en ook in de schepping. Op grond daarvan mag een overeenstemming tussen geloof en waarnemingen verwacht worden. Wij zijn echter beperkte mensen en er zijn in de wetenschapsbeoefening allerlei veronderstellingen. Gewoonlijk wordt daar geen rekening gehouden met het bestaan van God. Het betekent in de praktijk dat er botsingen kunnen zijn tussen geloof en wetenschappelijke hypothesen. Dan is het belangrijk welke keuzes onderzoekers maken.
Zelf heb ik geschreven over de oorsprong van het geloof in één God. Gangbaar is de theorie dat er eerst een verering van geesten was, daarna het veelgodendom en op den duur pas de overtuiging dat er één God is. De Bijbel geeft echter een omgekeerde ontwikkeling aan: de verering van afgoden is een latere ontwikkeling.

Vindt u geloof & wetenschap een ingewikkeld of spannend onderwerp?

Ja, vanwege de vele maatschappelijke discussies en ook vanwege diverse onopgeloste problemen. We zijn mensen met een beperkt inzicht. Toch heb ik in de loop van tientallen jaren ook heel wat goede oplossingen gezien voor (schijnbare) tegenstrijdigheden.

Wat vindt u een mooi element in dit boek?

De samenwerking met auteurs uit verschillende kerken en met een grote verscheidenheid aan deskundigheden. Het is mooi dat we het met elkaar eens zijn in de hoofdzaken en in de doelstelling.

Heeft u zelf nog nieuwe inzichten opgedaan door één van de bijdragen?

Ik ben actief op theologisch gebied, maar heb altijd een brede interesse gehad en lees graag bijdragen op het gebied van andere wetenschappen. Dat kwam de laatste jaren goed van pas in de bestudering van de vragen over schepping en evolutie. Als redacteur heb ik alle bijdragen van dit boek grondig gelezen en meegeholpen de presentatie naar de lezer zo helder mogelijk te maken. Ook niet-vakwetenschappers moeten het kunnen lezen. Met name in de tweede helft van de bundel, over natuurkunde en biologie kwam ik nieuwe inzichten tegen.

Kunt u een voorbeeld noemen?

In de bijdragen over de complexiteit van het leven, de fotosynthese, het genoom en de fijnafstemming in het heelal staan veel voorbeelden die aantonen hoe buitengewoon ingewikkeld het leven in elkaar zit. Die voorbeelden leiden bij mij tot verwondering over de Schepper die alles zo kunstig gemaakt heeft. Het wordt steeds moeilijker om aan te nemen dat deze wereld en het leven toevallig en geleidelijk ontstaan zijn.

Dr. Van Engelen eindigt zijn bijdrage met de conclusie:

‘De studie van de biologie door de jaren heen heeft laten zien dat het leven uitzonderlijk complex en interessant is opgebouwd. Er zijn geen processen in de natuur bekend die zo’n complexiteit kunnen veroorzaken. Hoewel we in de biologie tekenen zien van strijd, moeite en verval, is de basisstructuur verrassend, verfrissend en een heel wonderlijke combinatie van informatie en materie. Als dit het werk is van een Schepper, dan is dat een Schepper om te leren kennen.’

Zijn deze bijdragers uniek, zijn er veel wetenschappers die de verbinding tussen geloof & wetenschap voorstaan?

Internationaal wordt er veel gepubliceerd over de verhouding tussen geloof en wetenschap, maar sommige bijdragen zijn voor ons moeilijk toegankelijk. Verder is de wetenschappelijke wereld sterk in beweging. Christen-wetenschappers maken verschillende keuzes. Denk bijvoorbeeld aan de discussies over de leeftijd van de aarde. Het is van belang dat eigen vooronderstellingen zo helder mogelijk naar voren komen, zodat duidelijk wordt waar de beslissingen vallen. Veel te vaak worden alleen de resultaten van de gangbare wetenschap gepresenteerd, zonder de uitgangspunten. Met de huidige uitgave richten we ons op Nederlandstalige middelbare scholieren en studenten. Op dit gebied menen we een duidelijke bijdrage te leveren.

Heeft u nog een (soort) boek wat u graag in Nederland ziet verschijnen?

Ja, mogelijk nog een vervolg. Er zijn nog veel meer christelijke wetenschappers die een bijdrage zouden kunnen leveren. Maar laten we eerst afwachten hoe de ontvangst van dit boek is. Reacties zijn welkom!<<

Boek aanschaffen in pre-sale

Dit boek is een must voor iedereen die wetenschap wil bedrijven voor Gods aangezicht. Juist ook studenten (to-be). Het boek met 352 bladzijden is te koop voor slechts €19,95 in onze webshop.

Cover Inzicht

 

Livestream met auteurs

Livestream boek Inzicht - Wetenschap voor Gods aangezicht

Op woensdag 5 april D.V. spreekt Logos Instituut tijdens een livestream met drie auteurs, waarvan er twee zich als eindredacteur hebben ingezet. Dit is het programma:
20.00 – 20.05 Introductie door presentator Hans Bezemer (docent natuur- en scheikunde)
20.05 – 20.20 Presentatie prof. dr. Mart-Jan Paul over het belang van dit boek en over zijn hoofdstuk (2) over ‘De historiciteit van Genesis 1-11’
20.20 – 20.25 Ruimte voor vragen vanuit het publiek
20.25 – 20.40 Presentatie prof. dr. ir. Wim de Vries over zijn hoofdstuk (18) over ‘God als Eigenaar en de mens als rentmeester van de schepping’
20.40 – 20.45 Ruimte voor vragen vanuit het publiek
20.45 – 21.00 Presentatie prof. dr. Wim van Vlastuin over zijn hoofdstuk (11) over ‘Geloof in de wetenschap. Over onbewezen vooronderstellingen’
21.00 – 21.30 Ruimte voor vragen van uit het publiek aan de drie auteurs

Boekpresentatie

Op donderdagavond 30 maart 2023 D.V. organiseert Uitgeverij De Banier in Apeldoorn een presentatiebijeenkomst rond de bundel ‘Inzicht: Wetenschap voor Gods aangezicht‘. Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!