Een discussie met Bart Klink over ‘micro-’ en ‘macro-evolutie’

by | feb 24, 2021 | Antwoorden voor sceptici, Evolutie, Onderwijs

Op 28 januari 2021 verscheen op de website van Logos Instituut, het door deze auteur geschreven artikel ‘Waarom kan macro-evolutie niet een optelsom zijn van veel micro-evolutie over lange tijd?‘. Dit artikel is toen ook op de Facebook-pagina van Logos Instituut geplaatst. Het artikel betreft het vijfde deel uit een serie artikelen waarin ik antwoord geef op vragen die zijn opgeworpen door Bart Klink, beheerder van de website deatheist.nl, in diens artikel ‘Vragen voor welwillende creationisten‘.

Op elk van deze antwoordartikelen werd door Klink gereageerd via de Facebook-pagina van Logos Instituut, waarna soms een (vrij lange) discussie via Facebook volgde wanneer ik daarop reageerde. Zo ook na verschijning van het laatste artikel in deze reeks:
https://www.facebook.com/hetlogosinstituut/posts/3003947443160288

In deze discussie is door zowel Klink als mijzelf veel tijd en moeite gestoken, omdat de discussie erg inhoudelijk gevoerd werd met veel bronmateriaal ter onderbouwing van de argumentatie. Daaruit zijn mijns inziens veel interessante zaken naar voren gekomen en is er naar ik meen veel duidelijk geworden over de denkwijze en standpunten aan beide zijden van het “creatie-evolutiedebat”.

Het medium Facebook is echter vluchtig en na korte tijd is een Facebook-artikel alweer van de radar verdwenen, waarmee ook de daarop volgende reacties. Gezien de waarde van de door beide partijen ingebrachte argumentatie en onderbouwing daarvan en de tijd en moeite die daarin gestoken zijn, leg ik deze discussie hier vast zodat deze toegankelijker en blijvender van aard is dan wanneer deze verdwijnt in de veelheid van berichten op Facebook. De bedoeling van dit artikel is dan ook níét om de deelnemende partijen in de schijnwerpers te zetten of iets van dien aard, maar om de waardevolle punten die door beiden zijn ingebracht toegankelijker en langer houdbaar te maken.

Uiteraard heb ik Bart Klink hiervan kennisgegeven en hem gevraagd of het zijn goedkeuring heeft zijn naam hier te gebruiken (een andere mogelijkheid was gefingeerde namen van beide deelnemers aan deze discussie), hetgeen het geval is. Ik wil Bart hiervoor hartelijk danken. Ik heb toegezegd dat ik de
discussie integraal zou weergeven (geen ‘kersenplukken’ van bepaalde aspecten ervan), zodat de discussie voor een ieder volledig transparant is.

Omwille van de leesbaarheid heb ik wel de ingebrachte punten gegroepeerd per deelonderwerp, waar ze vervolgens chronologisch zijn weergegeven. Dit was best een klus en ik heb naar eer en geweten zoveel mogelijk de originele chronologie geprobeerd te behouden in de weergave hier, maar het is altijd mogelijk dat hier fouten zijn ingeslopen. Indien gewenst kan ik de originele volgorde van de gehele discussie leveren, aangezien ik die heb vastgelegd, al ga ik er niet van uit dat dit noodzakelijk is; inhoudelijk heb ik niets veranderd en ook heb ik het verloop van de discussie niet gemanipuleerd om deze een andere indruk te geven dan oorspronkelijk. Wat ik achterwege heb gelaten is tekst waarin wij beiden elkaar bedanken voor de reactie van de ander, opmerkingen ter verduidelijking van de chronologie (via Facebook nodig, hier niet) en zaken als “hierbij mijn laatste reactie”. Ook heb ik een enkele typefout van mijzelf verbeterd en links naar bronmateriaal geüniformeerd wat betreft weergave (via Facebook worden links vaak verkort weergegeven, waarna ze niet meer bruikbaar zijn om te kopiëren en plakken op een andere plaats, zoals hier).

Om de leesbaarheid te vergroten, heb ik de tekst van Bart Klink in het rood weergegeven en mijn eigen tekst in het groen, met daarbij telkens de initialen van degene die ‘aan het woord is’ (BK = Bart Klink en NvR = Nathan van Ree). Dit laatste gebeurde ook al tijdens de discussie via Facebook. Citaten heb ik in cursieve tekst weergegeven tussen dubbele aanhalingstekens.

Ik heb Bart ook aangegeven in dit artikel mijn toelichting te geven op de discussie. Mijn latere toelichting ten behoeve van dit artikel heb ik in zwarte tekst weergegeven. Het gaat hier om verduidelijking van zaken, om zaken die ik achteraf gezien ‘heb laten liggen’ tijdens de discussie of om zaken die ik anders had moeten brengen. Ook reageer ik nog op de laatste inbreng van Bart. Ik heb zelf tijdens de discussie op enig moment aangegeven niet meer verder te zullen reageren, omdat de discussie mij te veel tijd ging kosten; tijd die wat mij betreft niet voldoende besteed is aan een discussie via het medium Facebook. In dit artikel, waar een dergelijke inbreng wat mij betreft meer op zijn plaats is, zal ik nog mijn respons op deze laatste reacties van Bart geven. Het is uiteraard goed mogelijk dat Bart hierop op enige wijze nog zal reageren. Ik heb dan ook gesuggereerd dat hij iets dergelijks als ik hier doe (het weergeven van de discussie in de vorm van een artikel) zou kunnen overwegen voor op zijn eigen website. Over veel zaken is ongetwijfeld het laatste woord niet gezegd en er is altijd weer ruimte voor verdere discussie, maar na dit artikel laat deze auteur de besproken zaken (voorlopig?) rusten.

Tenslotte wil ik nog benadrukken dat dit artikel op geen enkele wijze bedoeld is tegen de persoon Bart Klink, die ik respecteer en waardeer. Op persoonlijk vlak hebben wij voor zover ik kan inschatten in het geheel geen problemen met elkaar, het gaat mij hier dan ook puur om de inhoud van de discussie en verheldering van elkaars standpunten (en daarmee die van vele anderen die ons beider gedachtegoed aan beide zijden van de discussie delen, waarom het uiteindelijk te doen is – het gaat, nogmaals, niet om de personen).

Bekijk de pdf hieronder om het verloop van deze discussie te lezen:

DOWNLOADEN

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!