In memoriam: “Een groot creationist ging heen”

by | okt 23, 2019 | Getuigenis, Nieuws

Een belangrijk man voor en bouwer aan het creationistisch wereldbeeld, een van de grondleggers van de Evangelische Hogeschool en de Evangelische School voor Journalistiek, de wiskundige drs. Koos van Delden, is vorige week woensdag 16 oktober overleden. Vandaag wordt hij begraven. Op zijn aller onverwachtst mocht hij THUIS komen, meldt de rouwkaart. Koos droeg het werk van Logos Instituut een warm hart toe en ondersteunde dat waar mogelijk. Hij zou vorige week nog beginnen aan een uitgebreide recensie van ‘En God zag dat het goed was’. Met zijn ervaring zou hij zo de creationistische opinie kunnen versterken. Maar het werd een reis naar het Hemelse Vaderland. Wij zullen hem erg missen. Koos werd 75 jaar.

Bert Dorenbos (77), een andere aanjager van het creationistische wereldbeeld, kent Koos van Delden nog uit de tijd dat hij directeur van de Evangelische Omroep was: „Mijn gedachten springen meteen terug naar Adam of Aap, het legendarische EO-televisieprogramma dat hij maakte en presenteerde in de beginjaren jaren van de EO. Het riep een storm van reacties op en zette het onderwerp ‘schepping of evolutie’ krachtig op de kaart. De helderheid van de stellingname en het eenvoudige maar duidelijk Bijbelse uitgangspunt sprak (en spreekt nog steeds) boekdelen. In een ander jasje gegoten zou je het programma zo weer kunnen uitzenden. Koos heeft daarmee een enorme bijdrage geleverd om absoluut vast te houden aan de betrouwbaarheid van het Woord van God.”

Dorenbos geeft aan dat hij de tekst van het programma opnieuw digitaal beschikbaar zal stellen. „Deze is bedoeld voor iedereen die een weg zoekt in de verwarrende pogingen, ook van christenen, om te proberen een tot mislukken gedoemd compromis te smeden tussen schepping en evolutie”, aldus Dorenbos. „Zo’n compromis leidt onherroepelijk tot ontkrachting van het onfeilbare Woord van God en is een hellend vlak op alle Bijbelse ethische uitgangspunten. Grote mannen als Willem Ouweneel en de beroemde professor Wilder Smith traden op in de afleveringen van Adam of Aap, tot zegen van velen.”

Koos van Delden was ook een van de oprichters van de Evangelische Hogeschool (EH) in Amersfoort. Die werd opgericht vanuit de bewogenheid om studenten voorafgaand aan hun eerste studiejaar toe te rusten. Koos en zijn vrouw namen de geloofsstap om voor vele jaren met veel elan, plezier en succes dwars door alles heen de eerste directeur te zijn. Enkele jaren later werd de Evangelische School voor Journalistiek (ESJ) opgericht, nu onderdeel van de Christelijke Hoogeschool Ede (CHE). Een initiatief om zelfs een nieuwe Internationale Christelijke Universiteit op te richten bleek nog niet tot de mogelijkheden te behoren. Tot op de dag van vandaag zijn duizenden jongeren gezegend en behoed voor het klakkeloos accepteren van de evolutieboodschap.

Na de programmaserie Adam of Aap bleef de schepping het uitgangspunt van de EO-programmering. „Totdat geleerde mannen als Cees Dekker en zelfs Willem Ouweneel evolutionistische afwijkingen vertoonden”, zo blikt Bert Dorenbos terug. „Die verleidden zelfs EO-coryfee Andries Knevel om excuus te maken dat hij zijn kinderen creationistisch had opgevoed. Gelukkig is Ouweneel inmiddels op zijn schreden teruggekeerd.”

Binnen en buiten de EO barstte opnieuw de strijd los, maar het zette ook nieuwe initiatieven in werking, zoals de oprichting van stichting De Oude Wereld door onder andere Kees-Jan van Dam en ook Jan Rein de Wit, voormalig hoofdredacteur van Weet Magazine. Op initiatief van de pro-life-beweging Schreeuw om Leven ontstond het plan om, in overleg met een aantal creationisten en organisaties, een huis-aan-huisfolder met de titel ‘Evolutie of Schepping, wat geloof jij?’ te verspreiden. Dit gebeurde ter gelegenheid van het Darwinjaar in 2009 dat tot doel had te herdenken dat 150 jaar geleden Darwin zijn boek On the Origin of Species publiceerde. Dorenbos: „Deze zes miljoen folders veroorzaakten een megacommotie in het evolutiekamp. Men had het intussen voor onmogelijk gehouden dat deze ‘uit-de-tijd creationisten’ in staat zouden zijn dit tegengeluid te kunnen laten horen. Nieuwe creatie-initiatieven ontstonden, zoals de start van Weet, dat uitgaat van creatie en leven en dat vooral bij jongeren in een grote behoefte bleek te voorzien. De bestaande creatiegroeperingen vonden elkaar door samen te gaan werken in een nieuwe organisatie, Logos Instituut, die via bijeenkomsten en publicaties krachtig aan de weg timmert.”

Nieuwe theïstische initiatieven om toch door te gaan met de koppeling van creatie aan evolutie, riepen evenzoveel Bijbelse creatie-initiatieven op. Niet in het minst door de oneindige hoeveelheid mogelijkheden van de moderne media (ook internationaal) wordt het leger van onderlegde creationisten echter groter en groter. Vooral onder jongeren groeit het inzicht dat evolutie niet alleen gaat over een jonge of een oude aarde, maar in feite over de vraag wat er ten grondslag ligt aan het ontstaan van de schepping. Is het zo dat er een schepping is zonder God, zodat de wereld en de mens in feite niets anders zijn dan een ‘zak moleculen’? Of is de wereld geschapen door de Schepper die vanuit Zijn alwetendheid Zijn Zoon zond om onze zonden te verzoenen en te vergeven om Zijn schepping te herstellen?

Dorenbos: „Met het heengaan van Koos van Delden is een groot creationist en evangelist THUIS gehaald op een voor zijn omgeving alleronverwachtst moment. Toch is het op Gods tijd gebeurd om ons, die achterblijven, aan te vuren de strijd van Koos voort te zetten tot het einde. Corry, kinderen en kleinkinderen en allen die Koos kenden mogen voortleven in de kracht van Psalm 23, die niet voor niets boven zijn rouwkaart is gezet.”

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!