Empirische steun vanuit de recente bevindingen der biologische vakwetenschap voor de structuurtheorie der Wijsbegeerte der Wetsidee

by | sep 24, 2018 | Biologie, Filosofie, Onderwijs

De menselijke alledaagse ervaring van deze tijdelijke werkelijkheid heeft aanleiding gegeven tot de formulering van begrippen zoals individualiteit, continuïteit/discontinuïteit, constantie, verandering, universaliteit en specificiteit/typiciteit. Dit zijn allemaal begrippen die een centrale rol spelen binnen de wijsbegeerte, maar ook binnen de theoretische biologie. Het neodarwinisme tracht, monistisch als het is, de grenzen van die begrippen, en daarmede indirect datgene wat aan die begrippen ten grondslag ligt, wat die begrippen mogelijk maakt, namelijk de corresponderende ideeën, op materialistische, dat is fysicalistische wijze te reduceren. De Wijsbegeerte der Wetsidee (afgekort: WdW) daarentegen kan, dankzij haar anti-reductionistische insteek, namelijk door uit te gaan van het wijsgerig-kosmologische beginsel van de soevereiniteit in eigen kring en dankzij haar anti-substantialistische en heteronome aard, juist recht doen aan die begrippen, waaraan de naïeve ervaring van hun ideeën in de tijdelijke werkelijkheid ten grondslag ligt. Daarom bevat dit artikel een, waar nodig uitgebreide, maar toch ook steeds algemeen gehouden inleiding op de zogenaamde modaliteitenleer en structuurtypologie van dit wijsgerige stelsel.

Betoogd wordt, dat de wat ik nu maar even noem ‘transcendentale benadering’ van de schepping door de WdW, die blijkt uit haar onderscheid tussen een wetzijde en een subjectzijde aan de tijdelijke werkelijkheid, los van de vakwetenschappelijke, biologische empirie, a priori op zich reeds voldoende is om het welslagen van een materialistische, dat is fysicalistische reductie van al wat is onmogelijk te achten. Maar ook wordt erop gewezen, dat de sinds de ontdekking van de dubbele helixstructuur van het DNA in de jaren vijftig van de vorige eeuw stormachtige ontwikkelingen binnen biologische deeldisciplines, zoals de moleculaire genetica en de celbiologie, geresulteerd hebben in ontdekkingen die geenszins de wijsgerige WdW-benadering van planten en dieren in verlegenheid brengen maar alleszins wel een probleem vormen voor het neodarwinisme.

Het artikel is in de onderstaande pdf verder te lezen:

Download the PDF file .

DOWNLOAD

Dit artikel is met toestemming van de auteur overgenomen uit het Zuid-Afrikaanse ‘Tydskrif vir Christelijke Wetenskap/Journal for Christian Scholarship 53 (2017 (1 + 2)): pp. 131-173’. Het betreft een sterke uitbreiding van de lezing die de auteur gehouden heeft op het congres ‘Schepping waardevol voor wetenschapsbeoefening en ethiek’ te Opheusden van d.d. 15-10-2016.

M
"

Artikelen

Artikelen