Zijn christelijk geloof en universele gemeenschappelijke afstamming met elkaar te rijmen? Theïstisch evolutionisten geloven dat dit zeker het geval is. Volgens hen moeten we de naturalistische wetenschap hierin heel serieus nemen. Serieus nemen betekent in dit geval compromissen sluiten en leerstellige revisies toepassen. Daarvoor moeten heilige huisjes omver geworpen worden. Maar, zoals de bekende bioloog prof. dr. Jan Lever ooit stelde, ‘waar blijven we’ als we dat doen? Wat dat betreft is er niets nieuws onder de zon.

Op 22 juni 2017 was het dan zover: Prof. dr. Gijsbert van den Brink presenteerde op de Vrije Universiteit zijn boek met als titel ‘En de aarde bracht voort. Christelijk geloof en evolutie’.1 Er komt ook nog een Engelstalige versie uit maar die zal pas in 2018 gepresenteerd worden.2 Tijdens de presentatie mogen diverse mensen wat zeggen over het boek. De spits werd afgebeten door prof. dr. C. van der Kooi, met wie prof. Van den Brink samen een Christelijke Dogmatiek geschreven heeft. Daarna werd het stokje overgedragen aan dr. G. de Jong, emeritus hoofddocent evolutiebiologie en deïstisch evolutionist.3 Verder spraken predikant en bestuurslid van de Gereformeerde Bond, drs. J. Verhoeven en professor M. Wisse, per 1 september hoogleraar dogmatiek aan de PThU.4 Als laatste reageerde prof. Van den Brink op alle lovende en kritische woorden. Het eerste exemplaar werd overhandigd aan prof. dr. R. van Woudenberg, hoogleraar wijsbegeerte en directeur van het Abraham Kuyper Center aan de VU. Hij gaf aan dat het boek er gekomen is mede dankzij de belofte van het Abraham Kuyper Center aan Templeton World Charity Foundation.56

En De Aarde Bracht Voort, Christelijk geloof en evolutie - Gijsbert van den Brink

‘En de aarde bracht voort. Christelijk geloof en evolutie’

Op 22 september 2017 zal er ook nog een congres georganiseerd worden rondom het boek. Hierbij komen zowel voor- als tegenstanders aan het woord. De organisatie belooft “een dag vol stevige maar open theologische gesprekken tussen evolutionair theïsten, creationisten en oorsprongsagnosten.” Als dagvoorzitter is prof. dr. Van der Duijn Schouten gekozen. Sprekers die een woordje mogen doen zijn prof. Jochemsen7, prof. Dekker8, prof. Van Vlastuin9, prof. Huijgen10, prof. Peels11, dr. Leene12, prof. Paul13 en dr. Te Velde14.1516

De omschrijving van het boek luidt: “Volgens veel mensen, zowel gelovigen als atheïsten, zijn christelijk geloof en evolutietheorie onverenigbaar: men kan ze niet beide onderschrijven, maar moet kiezen. In dit boek wordt nagegaan of dit klopt. Na enkele hoofdstukken waarin hij het evolutiedebat in zijn culturele en historische context plaatst, analyseert de auteur systematisch welke repercussies de evolutietheorie heeft voor de in het geding zijnde christelijke leerstellingen. In hoeverre moeten klassieke visies op de Bijbel, op de goedheid van God, de theologische antropologie en de zondeval herzien worden? Hoe zit het met de voorzienigheidsleer en met evolutionaire verklaringen van moraal en religie? De conclusie luidt dat de evolutietheorie ook met orthodoxe versies van het christelijk geloof te verenigen valt.” Het is zeer waarschijnlijk dat op een dergelijke conclusie een hoop aan te merken valt. Creationisten zullen onjuistheden en inconsistenties aanwijzen in hun recensies. Hieronder wil ik verwijzen naar alle recensies die over dit boek geschreven worden, naar discussie die gevoerd wordt, maar ook naar verslaglegging van diverse media als het gaat om bijeenkomsten rondom het boek. Wilt u zelf ook uw creationistische visie op het boek laten horen? Neem dan contact op met Logos Instituut via [email protected]

Eigen mening over het boek

Van diverse kanten krijg ik de vraag of ik zelf ook een recensie ga schrijven over ‘En de aarde bracht voort’. Op Facebook gaf ik op 26 juni 2017 al zeer kort mijn mening over het boek: ‘Het boek zit stilistisch goed in elkaar. Het bevat waardevolle zaken (zoals bijvoorbeeld hoofdstuk 3.2), maar heeft mij overall niet overtuigd. Inhoudelijk is er wel wat op af te dingen (ik mis bijvoorbeeld een duidelijke exegese van Genesis en aanverwante teksten). Ik hoop dat de auteur daar de volgende keer meer aandacht aan geeft.’ In de komende tijd wil ik het boek afpellen zoals een ui. Eerst begin ik bij de zaken die onjuist zijn maar de kern niet raken. Zo wil ik, op mijn gemak, steeds een laag dieper afsteken. Uiteraard zal ik daarbij niet alleen op de onjuiste zaken letten maar ook aangeven welke zaken ik sterk acht. Wanneer ook de Engelstalige editie verschenen en door mij gelezen is wil ik alle reacties op het boek bundelen in en bespreken. Deze bespreking wil ik gieten in de vorm van een essay of zelfs een e-book.

Reacties op het boek van Prof. Gijsbert van den Brink

22 juni 2017 Het Nederlands Dagblad neemt een interview af met prof. Gijsbert van den Brink. Het interview gaat in op zijn boek en is hier terug te lezen.17 De natuurkundige drs. Dave Plantinga laat in een artikel weten weinig nieuwe argumenten gezien te hebben om Genesis 1-11 niet als geschiedenis te lezen. Hij geeft ook aan bezwaren te hebben tegen de theorie van universele gemeenschappelijke afstamming. Hij noemt twee van die bezwaren: de tweede hoofdwet van de thermodynamica18 en de coelacanth19.20

23 juni 2017 Het Nederlands Dagblad doet hier verslag van de boekpresentatie.21 Het Reformatorisch Dagblad doet hier zeer uitgebreid verslag.22 Er is hier ook een verslag verschenen op de website Geloof en Wetenschap van de organisatie ForumC.23 The PostOnline verwijst naar het interview van prof. dr. Gijsbert van den Brink in het Nederlands Dagblad.24

24 juni 2017 Logos Instituut maakt kort melding van het boek in de nieuwsbrief25 en verwijst ook naar een publicatie over Adam26 eerder deze week. Op Vangodenenmensen wordt ook aandacht besteed aan het boek en een Facebookdiscussie.27 In het julinummer van De Nieuwe Koers is een interview opgenomen met prof. dr. Gijsbert van den Brink, zo meldt de redactie op haar website.28 In het Friesch Dagblad verscheen een recensie van het boek van de hoogleraar. De recensent, Tjerk de Reus, heeft het artikel ook op zijn eigen website geplaatst.29

26 juni 2017 In het Nederlands Dagblad is een ingezonden stuk verschenen van een lezer. De auteur eindigt met: ‘Wie de Bijbel goed kent, weet ook dat regelmatig wordt teruggegrepen op dit beschreven begin van de geschiedenis van de mens. Naar dit geluid wil ik graag blijven luisteren. Want ik ben er van overtuigd dat met het aanvaarden van de evolutietheorie het geloof in het verlossingswerk van Christus en het geloof in Hem kan verbleken. De meeste christenen voelen dat blijkbaar intuïtief aan.’30 In een ander ingezonden stuk in het Nederlands Dagblad wordt de relatie gelegd tussen de berichtgeving over ‘vrouw in het ambt’, promotie van Bart Kamphuis en het boek van Van den Brink. De auteur roept op om de eerste zeven verzen van Mattheüs 18 nog eens te lezen.31

27 juni 2017 Op de website van de Evangelische Omroep verscheen vandaag een interview met prof. dr. Van den Brink. Het interview verschijnt in uitgebreidere vorm later in het blad EO Visie.32 De recensie van Tjerk de Reus (zie 24 juni) is ook geplaatst op de website hetgoedeleven.33

28 juni 2017 Dr. Peter Borger reageert in het Nederlands Dagblad op het interview van prof. Van den Brink. Hij schrijft dat het neodarwinisme niet alleen onverenigbaar is met de schepping en de Bijbel maar bovendien ook nog eens niet in overeenstemming met de biologie. Het neodarwinisme is achterhaald en niet meer van deze tijd.34 Er verscheen deze dag ook een interview met prof. Gijsbert van den Brink in het dagblad Trouw.35 Daarnaast bevatte de krant een recensie van dr. Wolter Huttinga.36De christelijke startpagina Kruislinks verwijst naar de hiervoor genoemde recensie van dr. Huttinga.37 Ook wordt er naar verwezen op Headlines24.38

29 juni 2017 Het artikel van dr. Peter Borger uit het Nederlands Dagblad is ook verschenen op de website van Logos Instituut.39 Op de website van Christelijk Informatie Platform (CIP) verscheen een artikel over het boek van de hoogleraar.40

30 juni 2017 Ir. Gert-Jan van Heugten plaatst op zijn blog WaaromSchepping onder de titel ‘En Van den Brink bracht voort…’ een recensie van het boek ‘En de aarde bracht voort’.41 De hoogleraren prof. dr. M.J. Paul en prof. dr. M. Wisse reageren in de boekenbijlage van het Nederlands Dagblad op het boek van prof. dr. G. van den Brink. Zij geven aan (nog of helemaal) niet overtuigd te zijn.42 Sinds 30 juni houdt Theoblogie, een initiatief van Boekencentrum ook een overzicht bij.43 Op Refoportaal wordt verwezen naar het interview met CIP (zie 29 juni).44

1 juli 2017 In het Nederlands Dagblad wordt gereageerd op het ingezonden stuk van Gerlof Leuhof (zie 26 juni 2017 hierboven). De auteur, een man met de respectabele leeftijd van 86 jaar, schrijft: ‘Ik heb dit uiteindelijk toch nog geleerd van Salomo, van wie de Bijbel vermeldt dat er ook na hem niemand zijn wijsheid zal overtreffen; en van wie Vondel ook al had geleerd dat alles hier beneden ijdelheid is, behalve het vrezen van God. Ik bevind me dus in goed gezelschap wanneer ik flink wat afstand neem van de wijzen van deze wereld.’45 De bioloog en journalist dr. René Fransen uit zijn frustratie over het debat. De acceptatie van universele gemeenschappelijke afstamming gaat onder christenen niet zoals hij had gehoopt. Voor creationisten is het bemoedigend dat er medechristenen bestaan die een terechte gereserveerde houding laten zien tegenover deze naturalistische natuurfilosofie.46 Op Tegenwichtblog verschijnt een artikel met als titel De onverzoenbaarheid van Bijbelse schepping en evolutie. Het artikel is geschreven naar aanleiding van het interview wat prof. G. van den Brink had met Trouw (zie 28 juni 2017).47 De Hervormde Gemeente van Puttershoek besteedt in de weekinformatie aandacht aan het boek.48 Op de website van Uitdaging verschijnt ook een kort artikel met een verwijzing naar het interview met de hoogleraar in het dagblad Trouw (zie 28 juni).49 Op NPO Radio 5 bespreekt Klaas Jan Baas het boek van prof. Van den Brink.[/note]Vanaf 3:00 te beluisteren: http://www.nporadio5.nl/eolive/gemist/audio/22763/weekoverzicht-www-eo-nl-geloven-01-07-2017.[/note]

4 juli 2017 De recensie van ir. Gert-Jan van Heugten (zie 30 juni) is ook verschenen op de website van Logos Instituut.50 Het laatste deel van de driedelige snapshot van het boek van prof. Van den Brink verscheen op de website Geloof en Wetenschap van ForumC.51 Christelijk Informatie Platform (CIP) meldt dat een tweede druk van het boek in de maak is.52

5 juli 2017 De hoogleraar prof. dr. Gert Jan Veenstra reageert in het Nederlands Dagblad op de artikelen van dr. P. Borger en prof. dr. M.J. Paul. Zie hierboven resp. 29 en 30 juni.53

6 juli 2017 Op de website van Logos Instituut verschijnt een recensie van het boek geschreven door de (kerk)historicus dr. Henk Hofman. Hij komt tot de conclusie: ‘Van den Brink heeft een boek geschreven waaruit grote belezenheid blijkt en een grondige, bewonderenswaardige kennis van het onderwerp. En toch overtuigt het niet. Evolutie en schepping: het past niet bij elkaar. Sfeer en denkkader verschillen totaal.’54 In het dagblad Trouw reageert predikant en theoloog dr. Ad van Nieuwpoort. Hij vindt het vreemd dat prof. Van den Brink denkt dat het in Genesis gaat om het ontstaan van de wereld. Volgens hem is de God van Abraham en Izaak een volstrekt andere God dan de God die natuurrampen oplegt.55 De oud-parlementariër ir. Bas van der Vlies uit in het kerkblad van de Hersteld Hervormde Kerk zijn zorg over tanend Schriftgezag. Hij verwijst daarbij o.a. naar het boek van prof. Van den Brink: ‘Waar het nu om gaat is bezorgd te signaleren dat er geleidelijk een omslag zichtbaar wordt in de manier van Bijbel lezen.’56 De EO Visie viel deze dag op de mat met daarin een kort interview met de hoogleraar.57 De Goede Reede (PKN Veenendaal) besteedt op de website ook aandacht aan het boek van prof. Van den Brink.58

7 juli 2017 Radagast heeft een zéér uitgebreide recensie geschreven en deze geplaatst op zijn website. Zijn conclusie luidt: “Ik hoop dat de lezer van deze recensie heeft begrepen waarom ik niet door Van den Brink ben overtuigd. Als ‘En de aarde bracht voort’ het beste pleidooi voor theïstisch evolutionisme is, blijf ik voorlopig creationist.”59 De Nieuwe Koers viel deze dag op de mat met daarin een interview met de hoogleraar door Tjerk de Reus. Een drietal academici geven commentaar. Dr. William den Boer is overwegend positief over het boek. Hij eindigt met de conclusie: ‘Maar voorlopig hoeft niemand meer te kiezen tussen geloof óf evolutie. Heel geruststellend.’ Prof. dr. Wim van Vlastuin heeft een meer gereserveerde houding t.o.v. het boek: ‘Het onderscheid tussen eerste en tweede oorzaken is hanteerbaar als het gaat om processen in de geschapen werkelijkheid, maar niet als het gaat om het ontstaan van deze werkelijkheid’. De reactie van drs. Els van Dijk is er een van verlangen: ‘Ik hoop dat het boek van Gijsbert van den Brink de uitwerking mag hebben waar ik al heel lang naar snak: de discussie en het gesprek naar een beter niveau tillen. (…) Het zou geweldig zijn als zijn werk zou fungeren als bruggenbouwer tussen orthodoxe christenen die tot nu toe verschillende standpunten huldigen.’60 Ook de hoofdredacteuren laten van zich horen in het hoofdredactioneel commentaar, zij menen dat ‘het niemandsland tussen schepping en evolutie (…) een stuk begaanbaarder (is) geworden’. De houding van de Gereformeerde Bond in het debat kan de hoofdredactie niet bekoren: ‘Waar Van den Brink blijk geeft van een integere zoektocht, toont de Gereformeerde Bond hiermee vooral angst. Maar waarvoor? Waarheid wordt niet minder waar als je die bevraagt. De kans is juist groot dat je haar beter gaat begrijpen.’61 Verder wordt er in dit nummer op p. 7 ook nog reclame gemaakt voor het congres wat op 22 september 2017 plaats zal vinden.62 De theoloog en socioloog drs. Jart Voortman schreef voor zijn website Open Geloven ook een recensie van het boek.63 Dr. ir. Maarten van Loon, predikant van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Dalfsen-oost en wiskundige, heeft op zijn website ook een artikel geschreven over de discussie. Bij hem knaagt het van binnen. Bij de auteur van het artikel merk je een innerlijke strijd: moeten ik universele gemeenschappelijke afstamming wel of niet accepteren? En zo ja, gaat er dan niet veel op de helling? Hij schrijft: ‘Echter, zonder dat hij (Gijsbert van den Brink, JvM) dit systematisch in kaart brengt, kom je er al lezend achter dat er nogal wat op de helling moet qua duiding van met name de eerste hoofdstukken van Genesis. Geelkerken verbleekt erbij.’ Maar aan de andere kant: ‘Misschien moet het gewoon maar. Ergens denk ik dat deze kwestie ons juist kan helpen om een beter zicht te krijgen op de Bijbel. Wellicht kunnen we komen tot een verfijndere omschrijving van wat we geloven over het Woord van God en op welke manier dit Woord gezag heeft. Ik vind dat wel spannend. Tegelijk is het onontkoombaar dat we er mee bezig zijn.’64

8 juli 2017 In de Zomerbijlage van het Reformatorisch Dagblad is een groot dubbelinterview verschenen met prof. dr. G. van den Brink en prof. dr. M.J. Paul.65 Beiden schreven een boek over het vraagstuk van schepping en evolutie.66 Het interview is ook opgenomen op video en te vinden via YouTube.67 Op de website van de Vergadering van Gelovigen wordt onder ‘nieuws & opinie’ verwezen naar dit overzichtsartikel.68 Geloof en Wetenschap neemt de recensie van de theoloog en socioloog drs. Jart Voortman over (zie 8 juli). In tegenstelling tot prof. Van den Brink kiest drs. Voortman voor een ahistorische uitleg: ‘Wat betreft het verhaal van het paradijs en de zondeval kies ik voor de ahistorische uitleg. (…) Gen. 1-3 is bepalend voor de structuur van het christelijk geloof. Maar we zijn het paradijs kwijt. Het is er nooit geweest. En de grote vraag van het lijden is veel omvangrijker dan we ooit gedacht hebben.”69

10 juli 2017 De recensie van Radagast (zie 7 juli) is ook op de website van Logos Instituut geplaatst. In het Nederlands Dagblad verwijst Rick Moeliker naar de column van oud-parlementariër Bas van der Vlies (zie 6 juli).70 De reactie van prof. dr. M. Wisse op het boek (zie 23 juni) is ook op de website Theoblogie geplaatst.71

12 juli 2017 In het Reformatorisch Dagblad is een recensie van het boek ‘En de aarde bracht voort’ verschenen. De recensent, dr. G.A. van den Brink die overigens geen familie van de auteur is, schrijft: ‘De omvang van het debat over schepping en evolutie is enorm. In deze boekbespreking kan ik dus slechts een paar opmerkingen maken. Daarvan maak ik er zes. Ik ga eerst in op het belang van het boek. Vervolgens zeg ik iets over wat de auteur beoogt. Daarna geef ik aan waarom ik waardering heb voor deze publicatie van prof. Van den Brink, om ten vierde te vermelden wat vragen bij mij oproept. Ik spreek daarna uit wat mijn eigen positie in het scheppingsdebat is, namelijk de positie van de ”docta ignorantia”, de geleerde onwetendheid. Afsluitend doe ik een oproep aan allen die zich ongetwijfeld de komende tijd zullen mengen in het debat over schepping en evolutie.’72 Het Reformatorisch Dagblad besteedt op de website aandacht aan de enquête die De Nieuwe Koers uitgezet heeft n.a.v. het verschijnen van het boek.73 De enquête kan hier anoniem ingevuld worden. Ook de website Geloof en Wetenschap moedigt aan om de enquête in te vullen.74 Dr. ir. Wim de Jong geeft op de website van Logos Instituut een kritische reactie op de gedachte dat God door middel van evolutie schiep. Vanuit de empirische wetenschap moet gezegd worden dat de evolutietheorie niet met de werkelijkheid strookt.75

13 juli 2017 Op de website van de Vergadering van Gelovigen is een overzichtspagina met diverse recensies aangemaakt rondom het boek van prof. dr. Van den Brink.76 In De Waarheidsvriend is een uitgebreide recensie verschenen van het boek. De auteur is de inmiddels bekende drs. J.A.W. Verhoeven, theoloog en gemeentepredikant te Leerdam.77 Ook het Reformatorisch Dagblad besteedt aandacht aan het artikel van drs. Verhoeven.78

14 juli 2017 Van de theoloog en docent drs. J.J. Grandia verscheen een opiniebijdrage in het Reformatorisch Dagblad. Hij schrijft: ‘De studie van prof. dr. G. van den Brink over schepping en evolutie overtuigt niet, maar daagt de gereformeerde gezindte wel uit tot nadere bezinning’.79 De internetencyclopedie Wikipedia besteedt in twee regels aandacht aan het boek van de geleerde.80 Ir. Gert-Jan van Heugten heeft het artikel wat hij aangeboden had aan het Nederlands Dagblad geplaatst op zijn website WaaromSchepping.81

15 juli 2017 Op de website van Logos Instituut bespreek ik een onjuiste stelling uit het boek van de hoogleraar over het ontstaan van Logos Instituut. In het Nederlands Dagblad wordt verwezen naar de bijdrage van drs. Verhoeven in De Waarheidsvriend (Zie 13 juli).82

17 juli 2017 Het artikel van ir. Gert-Jan van Heugten (zie 14 juli) is ook op de website van Logos Instituut verschenen.83 Voor de website Visdief schrijft de vogelaar Jako van Gorsel een recensie van het boek.84

18 juli 2017 In het Reformatorisch Dagblad een vijftal artikelen in reactie op het boek en de vele interviews die afgenomen zijn met prof. dr. Van den Brink.85 Samen met een negental academici schreef ik ook een artikel over het feit dat de auteur in zijn boek voorbijgaat aan de wetenschappelijke bezwaren die er zijn tegen de theorie van universele gemeenschappelijke afstamming.86 Op de website van Uitdaging wordt verwezen naar het artikel van ir. Gert-Jan van Heugten (zie 17 juli).87

19 juli 2017 Het artikel van tien auteurs in het Reformatorisch Dagblad (zie 18 juli) is ook, in iets uitgebreidere versie, op de website van Logos Instituut verschenen.88 In het Reformatorisch Dagblad reageert dr. Alfred Teeuw op het boek van de theoloog. Volgens hem is het bezwaarlijk om schepping en evolutie met elkaar te combineren. Dit omdat wonderen niet passen in een wetenschappelijke hypothese.89 Van Henk van Blijderveen verscheen op Christelijke Columns een column over het boek van prof. Van den Brink. Het stuk, dat te titel Gijsbert v.d. Brink herschept de mens: van beelddrager God tot nazaat aap, draagt is geschreven met een vleugje humor.

20 juli 2017 In het debat rondom het boek van prof. Van den Brink maar ook rondom de brochure over schepping en evolutie uitgegeven door de Gereformeerde Bond beroepen sommige geleerden zich op ‘geleerde onwetendheid’. Dr. Johan Hegeman socioloog en docent wil daar niets van weten, zo schrijft hij in het Nederlands Dagblad. Hij schrijft: “Mijn ervaring als docent zegt dat de overtuiging dat men onwetend is over schepping en evolutie onderwijskundig een onhoudbare positie is. Als het beroep op dit agnosme niet gebaseerd is op bepaalde kennis die men na degelijke studie met anderen daadwerkelijk deelt, dan ontaardt dat in psychologisch verzet. Dat noem je ‘een voortijdige afsluiting’.” Welke positie dan wel door de studenten ingenomen zou moeten worden dat wordt niet duidelijk.90 Het Christelijk Informatie Platform (CIP) verwijst naar het artikel van een tiental auteurs die eerder verschenen is in het Reformatorisch Dagblad (zie 18 juli).91

21 juli 2017 In het Reformatorisch Dagblad reageert dr. Jos Quist, werkzaam in de bioanalyse, op de discussie. Hij vindt dat we eerlijk moeten toegeven dat sommige wetenschappelijke gegevens botsen met de Bijbel. Hij concludeert: “Laten we erkennen dat het ons aan wijsheid ontbreekt, dan hoeven we verder niet naar dwaasheid te streven. Stuiten we op het voorspel van een groot wonder als we tussen natuur en Schriftuur steeds meer tegenstrijdigheden ontdekken? In het licht van de Bijbelse geschiedenis lijkt me deze hoop niet ongegrond. Bovendien, het laatste grote scharniermoment van de heilsgeschiedenis moet nog komen. Zoals de heilshistorie met een scheppingswonder begonnen is, zo zal deze ook met een scheppingswonder eindigen. Er komen een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarin gerechtigheid wonen zal. Het boek der natuur zal herschreven worden. Maar Gods Woord blijft in der eeuwigheid.”92

22 juli 2017 In het Nederlands Dagblad is een kort briefje geplaatst van Japke de Kraker. Hij geeft aan in de benadering van Gijsbert van den Brink en Johan Hegeman het ‘gelovig weten’ te missen.93 De socioloog en promovendus Wim Dekker schrijft in dezelfde krant een column over het debat rond de zondeval die er momenteel woedt. Het is een persoonlijk verhaal dat gaat over zijn eigen ‘vroegste zonde’.94

Voetnoten

 1. Eerder schreef ik al een essay over een interview met prof. Van den Brink in Kontekstueel en de discussie die daaropvolgend in De Waarheidsvriend en andere (kerkelijke) bladen gevoerd werd. Dat essay is hier te lezen: https://logos.nl/de-theologie-en-haar-knieval-voor-het-neodarwinisme/.
 2. De Engelstalige editie verschijnt in 2018 bij Eerdmans onder de titel Reformed Theology and Evolutionary Theory. Van den Brink schrijft in ‘De aarde bracht voort’ over dit boek: ‘In de Engelstalige pendant van het onderhavige boek richt ik me daarom specifiek op de verhouding tussen de gereformeerde theologie en de evolutietheorie. In deze Nederlandse uitgave, die een wat minder technisch karakter draagt en op een wat breder publiek gericht is, gebeurt dat niet of in elk geval minder expliciet.’ (p. 25).
 3. Zie voor een bespreking van het meest recente artikel van haar hand over geloof en evolutie ook de achtdelige serie van Eppie: deel 1, deel 2, deel 3, deel 4, deel 5, deel 6, deel 7 en deel 8. Van den Brink gaf aan zeer gerustgesteld te zijn na het verhaal van de Jong. Het verhaal van haar was iets waar de theoloog het meest tegen op zag: ‘Als de wetenschap maar goed zit’ dan is het goed. Haar bijdrage is hier te vinden.
 4. Zij gaven met kritische kanttekeningen aan (nog) niet overtuigd te zijn van de revisie van prof. Van den Brink. De bijdrage van prof. Wisse is ondertussen ook online verschenen en hier te lezen.
 5. Templeton World Charity Foundation is een organisatie die grote gelden geeft aan theïstisch evolutionistische organisaties. Zo is door middel van de financiering van TWCF Faraday Institute en BioLogos opgericht. Daarnaast heeft ook de Nederlandse organisatie ForumC een grote injectie gehad van deze organisatie.
 6. https://www.godgeleerdheid.vu.nl/nl/nieuws-en-agenda/agenda/2017/apr-jun/170622-boekpresentatie-en-de-aarde-bracht-voort.aspx.
 7. Prof. dr. ir. H. Jochemsen is bijzonder hoogleraar christelijke filosofie aan de Wageningen University & Researchcenter. Zijn cv is hier te vinden.
 8. Prof. dr. C. Dekker is hoogleraar in de moleculaire biofysica aan de Technische Universiteit Delft. Zijn cv is hier te vinden. Hij heeft ook een eigen website die hier te vinden is.
 9. Prof. dr. W. van Vlastuin is hoogleraar Theologie en Spiritualiteit van het Gereformeerde protestantisme aan de Vrije Universiteit. Zijn cv is hier te vinden. Hij heeft ook een eigen website die hier te vinden is.
 10. Prof. dr. A. Huijgen is hoogleraar systematische theologie aan de Theologische Universiteit Apeldoorn. Zijn cv is hier te vinden. Hij heeft ook een eigen website die hier te vinden is.
 11. Prof. dr. H.G.L. Peels is hoogleraar Oude Testament aan de Theologische Universiteit Apeldoorn. Zijn cv is hier te vinden.
 12. Dr. A. Leene is onderzoeker aan de Universiteit van Stellenbosch. Haar cv is hier te vinden. Zij heeft ook een eigen website die hier te vinden is.
 13. Prof. dr. M.J. Paul is hoogleraar Oude Testament aan de Evangelische Theologische Faculteit te Leuven. Zijn cv is hier te vinden. Hij heeft ook een eigen website die hier te vinden is.
 14. Dr. R.T. te Velde is docent systematische theologie. Zijn cv is hier te vinden. Hij heeft ook een eigen website die hier te vinden is.
 15. https://www.weetwatjegelooft.nl/studiebijeenkomsten/evolutie/
 16. Niet schrikken: In vergelijking met de congressen te Opheusden (www.oorsprong.info) is de prijs van dit congres behoorlijk hoog. Studenten van de Theologische Universiteit Kampen kunnen zich hier aanmelden en zo nog wat studiepunten verdienen (na goed resultaat uiteraard): https://www.pepredikanten.nl/studiebijeenkomsten/evolutie/.
 17. Schinkelshoek, D., 2017, Hoe geloof en evolutie kunnen samengaan, Nederlands Dagblad 73 (19.567): 6-7.
 18. Plantinga verwijst daarvoor naar een paper van dr. Granville Sewell: http://www.math.utep.edu/Faculty/sewell/AML_3497.pdf. Overigens veroorzaakte deze paper nogal ophef. Lees daarvoor: http://retractionwatch.com/2011/03/16/more-on-applied-mathematical-letters-journal-retracted-paper-questioning-second-law-of-thermodynamics/, http://www.discovery.org/a/17011, https://evolutionnews.org/2011/06/journal_apologizes_and_pays_10/ en https://uncommondescent.com/intelligent-design/sincere-and-heartfelt-apologies-to-granville-sewell-from-the-math-journal-that-dumped-his-article-due-to-darwinist-pressure/.
 19. Plantinga verwijst daarvoor naar een artikel op de website van ICR: http://www.icr.org/article/coelacanths-evolutionists-still-fishing/.
 20. http://www.daveplantinga.nl/archives/6906.
 21. Sikkema, R., 2017, ‘Samen ten strijde tegen evolutionisme’, Nederlands Dagblad 73 (19.568): 7.
 22. Verslaggever, 2017a, “Staat der rechtheid was er”, Reformatorisch Dagblad 47 (70): 15, Verslaggever, 2017b, “Studie luidt nieuwe fase in”, Reformatorisch Dagblad 47 (70): 15, Verslaggever, 2017c, “Ondertoon van dit boek is bezwerend rond evolutie”, Reformatorisch Dagblad 47 (70): 15.
 23. Dat verslag is hier te vinden: https://www.geloofenwetenschap.nl/index.php/nieuws/item/830-presentatie-boek-en-de-aarde-bracht-voort. De auteur is bioloog en journalist dr. René Fransen. Hij noemt in het verslag ook Logos Instituut en probeert de uitspraak van predikant drs. Verhoeven te gebruiken tegen het Instituut. Op zijn weblog doet hij dat in sterkere bewoording: http://www.sterrenstof.info/verslag-boekpresentatie-en-de-aarde-bracht-voort/. Dr. Fransen heeft hier de spreekwoordelijke bel wel horen luiden maar weet niet waar de klepel hangt. Allereerst geeft hij de predikant verkeerd weer en ten tweede verspreidt hij onjuistheden over de (ondertussen) beruchte brief. Verhoeven zei, en ik citeer nu letterlijk: ‘Er is een groep geleerden in het Logos Instituut. Zij zeggen: als je eenmaal de evolutietheorie hebt aanvaard, ben je wég. Zes dagen zijn zes dagen. Gijsbert zegt: wetenschappelijk is het jonge-aarde-creationisme zwak, Bijbels-theologisch sterk. Gijsbert zegt het omgekeerde: als je de evolutietheorie aanvaardt, hou dan op met dealen en whealen, aanvaard het ruimhartig, zonder kramp, en doordenk de theologische consequenties. Ik voel me bij beiden ongemakkelijk. Ik krijg van beiden het pistool op mijn borst. Gijsbert bewoog mij bijna een jonge-aarde-creationist te worden, maar dat ben ik nooit geweest. Ik heb me nooit op m’n gemak gevoeld bij Ouweneel, Van Delden en Hobrink. Zij weten mij te veel. Het is teleurstellend dat oprecht uitgesproken woorden van een door mij zeer gewaardeerd gemeentepredikant verdraaid worden. Welke brief heeft dominee Verhoeven ontvangen? Een uitnodiging voor een besloten bijeenkomst voor predikanten, kerkelijk werkers en docenten: https://logos.nl/evenement/besloten-bijeenkomst-predikanten-kerkelijk-werkers-en-docenten/. De uitnodigingsbrief is niet online gepubliceerd omdat het een besloten bijeenkomst betreft. In die brief wordt met geen woord gerept over ‘dat wie de schepping in zes dagen’ afwijst, ‘feitelijk verloren’ is. Dr. Fransen heeft de brief niet ontvangen dus gebruikt hier zijn spreekwoordelijke ‘dikke duim’.
 24. http://cult.tpo.nl/2017/06/23/bonusquote-orthodox-christelijke-theoloog-en-hoogleraar-erkent-evolutietheorie-en-oude-aarde/.
 25. https://logos.nl/philip-bell-nederland-om-ouders-en-opvoeders-ondersteunen/
 26. https://logos.nl/geruchten-rondom-adams-overlijden-weer-erbij/
 27. https://godenenmensen.wordpress.com/2017/06/24/het-klopt-de-evolutietheorie-is-niet-bewezen/. Paul Delfgaauw, de auteur, noemt een door mij aangehaalde zaak uit de discussie niet. Namelijk dat het niet wil zeggen dat creationisten niet aan een vorm van werkelijkheidsbeschrijving doen. Bij creationisten zijn geloof en wetenschap (uiteraard niet de naturalistische variant) verenigd. Ook van belang te noemen uit de discussie is mijn constatering dat veruit de meeste theïstische evolutionisten te weinig gelezen hebben van creationisten om tot een eerlijk ‘oordeel’ te komen.
 28. https://www.denieuwekoers.nl/darwin-punt-en-god-is-schepper.
 29. Reus, T. de, 2017, De evolutietheorie is ook aanvaardbaar voor orthodox-gereformeerden, FrieschDagblad 110 (147): 12. Zie hier en hier.
 30. Zwol, B. van, 2017, Andere taal, Nederlands Dagblad 73 (19.570): 11. Online te vinden via: https://www.nd.nl/nieuws/opinie/ingezonden-brief-bijbel-spreekt-andere-taal-dan.2720425.lynkx .
 31. Luehof, G., 2017, Worden als een kind, Nederlands Dagblad 73 (19.570): 11. Online te vinden via: https://www.nd.nl/nieuws/opinie/ingezonden-brief-evolutietheorie-word-liever-als.2720420.lynkx. Bij ‘vrouw in het ambt’ doelt de auteur op het synodebesluit wat eerder deze maand werd genomen binnen de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt. Zie ook: https://www.werkenaaneenheid.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=1756:vrouwen-mogen-ook-dominee-worden-in-de-gkv-qgods-woord-is-vogelvrij-verklaardq&catid=153:de-vrouw-in-het-ambt&Itemid=968. Met Bart Kamphuis doelt de auteur op de promotie van deze geleerde op de ‘conjuctuurkritiek van het Nieuwe Testament’. Zie ook: http://www.godgeleerdheid.vu.nl/nl/over-de-faculteit/medewerkers/wetenschappelijk-personeel-g-l/b-l-f-kamphuis/index.aspx.
 32. http://www.eo.nl/geloven/nieuws/item/adam-en-eva-waren-niet-de-enige-mensen-op-aarde/.
 33. http://www.hetgoedeleven.com/2017/06/27/de-evolutietheorie-is-ook-aanvaardbaar-voor-orthodox-gereformeerden/.
 34. Borger, P., 2017, Zeg wel even welke evolutie je bedoelt, Nederlands Dagblad 73 (19.572): 12-13. Het artikel is hier online te vinden.
 35. KleinJan, G.J., 2017, ‘God en Darwin gaan prima samen’, Trouw 75 (22.284): 10-11. https://www.trouw.nl/religie-en-filosofie/gereformeerde-theoloog-darwin-en-god-gaan-prima-samen-~a8f641e7/
 36. Huttinga, W., 2017, Een belangrijk boek over christelijk geloof en evolutie, Trouw 75 (22.284): 10.
 37. http://www.kruislinks.nl/nieuws/en-de-aarde-bracht-voort-is-een-onmisbaar-boek-in-het-evolutiedebat/.
 38. http://www.headlines24.nl/nieuwsartikel/240051/201706/en-de-aarde-bracht-voort-is-een-onmisbaar-boek-in-het-evolutiedebat.
 39. https://logos.nl/zeg-wel-even-welke-evolutie-bedoelt/.
 40. https://cip.nl/63229-prof-dr-gijsbert-van-den-brink-legt-uit-waarom-evolutie-je-geloof-niet-onderuit-hoeft-te-halen.
 41. https://waaromschepping.wordpress.com/2017/06/30/en-van-den-brink-bracht-voort-recensie/.
 42. Paul, M.J., Indirecte manier van scheppen, Nederlands Dagblad Gulliver 73 (19.574): 13. Wisse, M., 2017, Nieuwe problemen, Nederlands Dagblad Gulliver 73 (19.574): 13. https://www.nd.nl/nieuws/boeken/van-den-brink-zet-aan-het-denken.2724336.lynkx.
 43. http://www.theoblogie.nl/nieuw-boek-schepping-en-evolutie-doet-stof-opwaaien/
 44. http://www.refoportaal.nl/nieuws/details/152537/Prof._dr._Gijsbert_van_den_Brink_legt_uit_waarom_evolutie_je_geloof_niet_onderuit_hoeft_te_halen/.
 45. Streuper, S., 2017, Wijsheid, Joost van den Vondel en Salomo, Nederlands Dagblad 73 (19.575): 15. https://www.nd.nl/nieuws/opinie/ingezonden-brief-christenen-denk-bij-discussies.2726199.lynkx.
 46. http://www.sterrenstof.info/de-allerlaatste-keer-evolutie-is-een-blijvertje/.
 47. https://tegenwichtblog.com/2017/07/01/de-onverzoenbaarheid-van-bijbelse-schepping-en-evolutie/
 48. http://hervormdputtershoek.nl/kerk-en-pastoraat/taken-van-de-kerkenraad/31-weekinformatie.
 49. https://uitdaging.nl/4863-gaan-darwin-en-god-prima-samen.
 50. https://logos.nl/en-brink-bracht-voort/.
 51. https://www.geloofenwetenschap.nl/index.php/opinie/item/834-gemeenschappelijke-afstamming-deel-3-theologische-consequenties De andere twee delen zijn hier en hier terug te vinden.
 52. https://cip.nl/63297-gijsbert-van-den-brink-herdruk-evolutie.
 53. Veenstra, G.J.C., 2017, Doordenken op evolutie biedt kansen, Nederlands Dagblad 73 (19.578): 12-13 https://www.nd.nl/nieuws/opinie/doordenken-op-evolutie-biedt-kansen.2728948.lynkx.
 54. https://logos.nl/kanttekeningen-christelijk-geloof-en-evolutie/.
 55. Nieuwpoort, A. van, 2017, De Schepping is niet gelijk aan de natuur, Trouw 75 (22.291): 22.
 56. Vlies, B.J. van der, 2017, Zorg over gezag, Kerkblad Hersteld Hervormde Kerk 13 (25): 22.
 57. Schaap, G.J., 2017, Dr. Gijsbert van den Brink: ‘Adam en Eva waren niet de enige mensen op aarde’, EO Visie 2007 (27/28): 18.
 58. http://goedereede.pkn-veenendaal.nl/~goedereede/cms/?q=content/bezinning-en-rust
 59. https://oorsprongsvraag.wordpress.com/2017/07/07/recensie-en-de-aarde-bracht-voort/.
 60. Reus, T. de, 2017, Darwin heeft een punt en God is zijn schepper, De Nieuwe Koers 2017 (6): 29-35.
 61. Bovenkamp, J. van den, Fijter, F. de, 2017, Principiële openheid, De Nieuwe Koers 2017 (6): 5.
 62. Anoniem, 2017, Evolutie. Stel dat het waar is…, De Nieuwe Koers 2017 (6): 7.
 63. http://opengeloven.net/index.php?option=com_content&view=article&id=207:en-de-aarde-bracht-voort&catid=7:recensies&Itemid=6.
 64. http://www.maartenvanloon.nl/index.html?schepping_en_evolutie/platteaarde.html.
 65. Dikkenberg, B. van den, Stolk, M., 2017, Worstelen met de grote vragen, Reformatorisch Dagblad Zomer 47 (83): 2-3.
 66. Resp.: Brink, G. van den, 2017, En de aarde bracht voort. Christelijk geloof en evolutie (Utrecht: Boekencentrum). Paul, M.J., 2017, Oorspronkelijk. Overwegingen bij schepping en evolutie (Apeldoorn: Labarum). Het laatstgenoemde boek verschijnt eind augustus. Bij verschijning hoop ik ook een dergelijk overzicht als hierboven samen te stellen.
 67. https://youtu.be/Nm6cgi0yERs.
 68. http://www.vergadering.nu/
 69. https://www.geloofenwetenschap.nl/index.php/boeken/item/836-van-den-brink-en-de-aarde-bracht-voort-christelijk-geloof-en-evolutie-2017.
 70. Moeliker, R., 2017, Zorg over Schriftgezag, Nederlands Dagblad 73 (19.582): 7 https://www.nd.nl/nieuws/geloof/blogs-en-bladen-kerk-zorg-over-schriftgezag.2732795.lynkx.
 71. http://www.theoblogie.nl/reactie-dr-maarten-wisse-op-en-aarde-bracht-voort/
 72. Brink, G.A. van den, 2017, “Geloof en wetenschap teveel gescheiden werelden”, Reformatorisch Dagblad Puntkomma 47 (86): 2-3. https://www.rd.nl/boeken/geloof-en-wetenschap-te-veel-gescheiden-werelden-1.1415757 Via twitter meldde ik in twee tweets: ‘Recensent GAvdB geeft in @refdag een uitdaging mee: ‘Ik verwacht niet dat er (…) een antwoord op vergelijkbaar niveau zal komen.’ Uitdaging GAvdB in @refdag aangenomen en de handschoen opgepakt. Zie ook kopje ‘eigen mening’: https://logos.nl/en-aarde-bracht-voort-christelijk-geloof-en-evolutie/.
 73. https://www.rd.nl/kerk-religie/enqu%C3%AAte-opinieblad-de-nieuwe-koers-over-schepping-en-evolutie-1.1415623.
 74. https://www.geloofenwetenschap.nl/index.php/nieuws/item/837-enquete-over-schepping-evolutie
 75. https://logos.nl/schiep-god-evolutie/.
 76. http://vergadering.nu/boekbrink-de-aarde-bracht-voort.htm
 77. Verhoeven, J.A.W., 2017, Dr. G. van den Brink: Evolutietheorie sluit geloof niet uit, De Waarheidsvriend 105 (28/29): 8-10. http://dewaarheidsvriend.nl/artikelen/dr-g-van-den-brink-evolutietheorie-sluit-geloof-niet-uit.
 78. Redactie kerk, 2017, “Verbind Bijbel en wetenschap niet te snel”, Reformatorisch Dagblad 47 (87): 2 https://www.rd.nl/kerk-religie/ds-verhoeven-voorzichtig-met-verbinding-bijbeluitleg-en-wetenschap-1.1415949.
 79. Grandia, J.J., 2017, Niet overtuigend, wel uitdagend, Reformatorisch Dagblad 47 (88): 24-25.
 80. https://nl.wikipedia.org/wiki/Gijsbert_van_den_Brink.
 81. https://waaromschepping.wordpress.com/2017/07/14/contra-brinkum/.
 82. Horst, G. ter., 2017, ‘Talloze vragen’ bij evolutiepleidooi, Nederland Dagblad 73 (19.587): 7 https://www.nd.nl/nieuws/geloof/kerkbladen-om-ouders-toch-naar-kerk-blijven-gaan.2738217.lynkx.
 83. https://logos.nl/contra-brinkum/.
 84. https://www.visdief.nl/recensie-en-de-aarde-bracht-voort-gijsbert-van-den-brink/.
 85. Luiting, G., 2017, Schepping en evolutie, Reformatorisch Dagblad Puntkomma 47 (91): 9. Dekker-Daudey, M., 2017, Schepping en evolutie (II), Reformatorisch Dagblad Puntkomma 47 (91): 9. Hagoort, F., 2017, Schepping en evolutie (III), Reformatorisch Dagblad Puntkomma 47 (91): 9. Blokhuis, G., 2017, Schepping en evolutie (IV), Reformatorisch Dagblad Puntkomma 47 (91): 9.
 86. Meerten, J.W. van, Benjamin, R., Binnenveld, W., Borger, P., Bos, H., Dam, J. van, Degens, H., Jong, W.M. de, Vogelaar, B.N., Zoutwelle, A., 2017, Kritische weging evolutie ontbreekt, Reformatorisch Dagblad Puntkomma 47 (91): 8-9.
 87. https://uitdaging.nl/4962-stel-dat-evolutie-niet-waar-zou-zijn-hellip.
 88. http://logos.nl/universele-gemeenschappelijke-afstamming-waarschijnlijk-juist/.
 89. Teeuw, A.A., 2017, Wetenschap loopt vast met wonderen, Reformatorisch Dagblad Puntkomma 47 (92): 8-9 https://www.rd.nl/opinie/wetenschap-loopt-vast-met-wonder-van-de-schepping-1.1417325.
 90. Hegeman, J., 2017, ‘Niet weten’ is geen excuus, Nederlands Dagblad 74 (19.591): 11 https://www.nd.nl/nieuws/opinie/in-de-discussie-over-schepping-en-wetenschap-kun.2740979.lynkx. Mogelijk helpt dit artikel dr. Hegeman om studenten positie te geven in het debat. Het verscheen vorig jaar in het Reformatorisch Dagblad. De volledige bronvermelding luidt: Meerten, J.W. van, 2016, Tien tips voor als je gelooft in een schepping in zes dagen, Reformatorisch Dagblad Puntkomma 46 (167): 6-7.
 91. https://cip.nl/63639-christelijke-wetenschappers-kritisch-op-evolutie-visie-gijsbert-van-den-brink.
 92. Quist, J., 2017, Natuur strijdt soms met Schriftuur, Reformatorisch Dagblad Puntkomma 47 (94): 8-9.
 93. Kraker, J. de, 2017, Gelovig weten, Nederlands Dagblad 74 (19.593): 15 https://www.nd.nl/nieuws/opinie/ingezonden-brief-ik-mis-in-discussies-over-onze.2743604.lynkx.
 94. Dekker, W., 2017, Zondeval, Nederlands Dagblad 74 (19.593): 15 https://www.nd.nl/nieuws/columns/de-vroegste-zonde-die-ik-mij-kan-herinneren-was.2743590.lynkx.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

37 Comments

peter b

Het probleem is dat prof. Van den Brink [de] evolutieleer als NeoDarwinisme definieert, zoals hij op zijn website aangeeft: http://www.godgeleerdheid.vu.nl/nl/over-de-faculteit/medewerkers/wetenschappelijk-personeel-a-f/g-van-den-brink/index.aspx Hij volgt de sporen van Gerdien de Jong en Cees Dekker, die eveneens deze volstrekt weerlegde visie op de biologische oorsprong hebben.

Een tweede probleem is dat de titel van zijn boek vrijwel identiek is aan de titel van het artikel dat ik schreef voor het Apologetisch Handboek, maar door de commissie niet geschikt werd bevonden (het was te anti-darwinistisch): https://logos.nl/in-den-beginne-schiep-god-maar-de-aarde-bracht-voort/ Van den Brink was daar een van de mensen die in de email-circulaire stond en zodoende van de titel van mijn artikel op de hoogte was.

Reply
J

@Peter B.: De titel van het boek is geinspireerd op Genesis 1? En de aarde bracht voort? Of wil je beweren dat Mozes ook op de hoogte was van jouw artikel? Gen 1:12: “En de aarde bracht voort grasscheutjes, kruid zaadzaaiende naar zijn aard, en vruchtdragend geboomte, welks zaad daarin was, naar zijn aard. En God zag, dat het goed was.” (SV)

peter b

[Dat vind ik] heel toevallig. Ook heel toevallig dat de prof in dezelfde email circulaire betreffende het Apologetisch Handboek als ik zat.

M.Nieuweboer

“zoals de bekende bioloog prof. dr. Jan Lever ooit stelde” Die een groot deel van zijn leven geprobeerd heeft mensen te overtuigen van de Evolutietheorie. [Zie:] http://www.hdc.vu.nl/nl/Images/Flipse_InMemoriamLever_tcm215-194377.pdf (…) Uiteraard bedoelde hij met de vraag “Waar blijven we” iets anders dan de auteur [hier] doet voorkomen.

[@Peter B.],

Uit uw link:
“Werd er ècht vanuit het niks geschapen of creëerde God door een Darwinistisch evolutieproces?”

Evolutie is geen scheppingsverhaal. Het is een verhaal over wording.

“dusdanig werden gecreëerd dat een snelle kolonisatie van de wereld mogelijk was”

U laat [hier] niet zien hoe dat ging m.b.t. de luiaard, met zijn opmerkelijke snelheid van 150 m/s. De Hof van Eden is ergens in het Midden-Oosten gesitueerd. Hoe wordt die verondersteld de enorme afstand naar Zuid-Amerika te hebben afgelegd, in grotendeels vijandige klimaten? En hoe steunt u uw antwoord met empirische data? Gegeven de 6.000 jaar jonge Aarde?

Reply
peter b

“U laat [hier] niet zien hoe dat ging m.b.t. de luiaard”

Met een letter verander ik een luiaard in een luipaard. Als we weten hoe een genoom werkt, dan begrijpen we ook hoe de moderne luiaard ontstond. De reuzenluiaard was een snelle, een paar chromosomale her rangschikkingen en voilà de trage boomhanger is daar.

Jan van Meerten

Geachte heer Nieuweboer, uiteraard was het antwoord van prof. Lever op die vraag geen creationistisch antwoord. In de introductie van het artikel betoog ik dan ook nergens dat dit wel zo zou zijn. Wijlen prof. Lever schrijft echter wel in zijn boekje ‘Waar blijven we?’: “Zij vragen zich af “Waar blijven we?” wanneer we aan deze door de natuurwetenschap verkondigde opvattingen toegeven. Dit is een goede vraag en deze dient serieus genomen te worden.” Hieruit blijkt dat hij de ‘waar blijven we’-vraag legitiem vindt. Wanneer we het boekje verder lezen dan merken we dat in de kern van de zaak er niets ‘nieuws onder de zon is’.

Reply
Rene

Beste Jan, waarom is het stukje op G&W ‘gekleurd’? Is het gekleurder dan de verslagen in ND of RD? Ik denk het niet. Van de sprekers worden enkele punten meegenomen en verder is het vooral een verwijzing naar andere, uitgebreidere bronnen: ND, RD, Gereformeerde Bond en het AKZ+, kortom een palet aan visies. Ik was inderdaad niet in het bezit van de email waar Verhoeven aan refereerde, dus vatte ik zijn woorden samen. Feit blijft dat zowel Verhoeven als Wisse de visie van het Logos Instituut niet steunden. Dat was mijn observatie, en die is gewoon juist. Overigens, in bovenstaand verslag wordt al aangekondigd dat er op de conclusie van de omschrijving van het boek waarschijnlijk een hoop aan te merken valt. Over gekleurd gesproken! Of heb je het boek al gelezen? Laten we de discussie op de inhoud voeren (…). Bijvoorbeeld zoals aan de VU gebeurde, waar bij de boekpresentatie drie kritische referenten zijn gevraagd (waarvan er twee ook zeer kritisch waren).

Reply
Jan van Meerten

Geachte heer Fransen, hartelijk bedankt voor uw feedback. Een terecht punt! Het woordje ‘gekleurd’ heb ik verwijderd, het voegt hier vrij weinig toe omdat alle verslagen de persoonlijke mening van de journalist/schrijver bevatten. Wel blijft staan wat er in de voetnoot staat, Verhoeven heeft woorden anders uitgesproken dan u ze weergeeft in het verslag. Ook de uitnodigingsbrief (die persoonlijk via de post gestuurd is) bevat niet de elementen die u aanhaalt. Naar mijn mening is het niet verstandig te oordelen over brieven die niet gelezen zijn. U schrijft: ‘Feit blijft dat zowel Verhoeven als Wisse de visie van het Logos Instituut niet steunden.’. Dit is niet juist, de geachte aankomend hoogleraar dr. Wisse heeft Logos Instituut niet genoemd en de gewaardeerde dominee Verhoeven noemt Logos Instituut zijdelings. Over de visie en missie van Logos Instituut is niet gesproken. Dat was ook niet het doel van beider betoog. Het doel van het betoog was een kritische kanttekening plaatsen bij het hierboven genoemde boek. U schrijft: Of heb je het boek al gelezen?. Ja ik heb het boek gelezen. Daarnaast is al heel veel de revue gepasseerd in 2015 maar ook eerder en later in de papers van de geachte hoogleraar. Ziende op de inhoud van het boek, hoewel goed geschreven, is het door mij uitgesprokene een terechte constatering. Zie ook hier.

Reply
Rene

Jan, we zien de werkelijkheid om ons heen wel vaker verschillend. Wat Wisse betreft, die stelde ook volgens het RD „allesbehalve een letterlijke lezing van Genesis” te volgen. Verhoeven zei dat het ‘bijna een jonge aarde creationist’ zou worden van het boek van Gijsbert vd Brink. Beiden zitten dus ergens tussen het standpunt van vd Brink en Logos in. Ze bekennen zich tot geen van beide kampen.

Reply
Jan van Meerten

Geachte heer Fransen, u schrijft: ‘Ze bekennen zich tot geen van beide kampen.’ Zoals ze het op de boekpresentatie formuleerde klopt dat. Dat maakt de kritiek die ze hadden, naar mijn mening, des te interessanter. Het zou kunnen zijn dat ze, zoals prof. Van den Brink dat noemt, ‘latent creationistisch’ zijn of qua scheppingsleer creationistisch, maar wetenschappelijk (hoewel ze universele gemeenschappelijke afstamming afwijzen) het niet weten. Bij in ieder geval dr. Wisse is dat niet het geval, ziende op het commentaar op p. 7 voetnoot 11. Ik denk dat we beide geleerden gewoon moeten laten zoals ze zichzelf presenteerden: kritische aanschouwers. Ik ben benieuwd of de geachte hoogleraar Van den Brink nog met een ‘papieren weerwoord’ komt op de stukken van De Jong, Verhoeven en Wisse.

Reply
peter b

Mensen die zich achter Neodarwinisme scharen, zoals meneer Van den Brink, maar ook Rene Fransen, die hierboven reageert, scharen zich achter een volkomen weerlegde materialistische filosofie. Ik heb keer op keer aangetoond waar en waarom Neodarwinisme niet waar kan zijn en hoe de biologie wel in elkaar zit. [Ik heb] ze de wiskunde getoond, de biologie, de informatiekunde, etc. [Zijn ze] bang dat ze niet serieus worden genomen door de materialistische academische wereld, waarbinnen ze opereren? Met de ontdekking dat het universum en de biologie baseert op informatie bent u echter een frontrunner. Uiteindelijk zal iedereen inzien dat er naast materie ook nog informatie bestaat. “Join the frontrunners” zou ik tegen Fransen en Van den Brink willen zeggen.

Reply
Peter

[Wat wordt bedoeld met] het commentaar op p. 7 voetnoot 11? Kan er ook gezegd worden wat daar staat? Dit is geen duidelijke verwijzing.

Reply
Jelle vd Wal

Dat de bijbel geen geschiedenisboek is tonen opgravingen in Israel aan, in tegenstelling tot de zionistische verwachtingen lijken die alleen de bijbel als geschiedenisboek te ontkrachten. Thomas L Thompson, ‘The mythic past, Biblical archaeology and the myth of Israel’, London 1999. Amy Dockser Marcus, ‘The view from Nebo, How archeology is rewriting the bible and reshaping the Middle East’, Boston, 2000. Thompson, gepromoveerd op fouten in de bijbelvertaling, geeft dan ook nog eens een heel andere interpretatie van het Adam en Eva verhaal. Bij Goden en Mensen werd een atheistische rabbi ten tonele gevoerd, die met collega’s, waaronder Francine Kaufmann, uitleggen dat de Thora onvertaalbaar is, en ook nooit bedoeld om vertaald te worden. De rabbi zet zich nu aan het werk voor een Torah interpretatie, steeds op de bladzijde links één vers, en dan rechts alle mogelijke interpretaties. Wat de oorsprong van het leven betreft, Hoyle betoogde al dat dat in het heelal is. Daar vormen zich spontaan ingewikkelde eiwitten, de basis van ons leven. Fred Hoyle and Chandra Wickramasinghe, ‘Life on Mars?, The case for a Cosmic Heritage?’, Bristol 1997. Japans onderzoek aan een komeet, en ook Philea bevestigen dat. Dat leven zich dus ontwikkelt van eenvoudig naar complex, er lijkt geen enkele twijfel over. Fossielen bevestigen dat ook. Waarom dan gelovigen nog vasthouden aan de bijbel als geschiedenisboek, mij een raadsel, behalve als je een definitie van geloof aanhangt als de volgende ‘geloof is een sterke irrationele overtuiging’.

Creationisme lijkt me alleen onderzoek van de universiteit van Iowa te bevestigen ‘als geloof geconfronteerd wordt met feiten in strijd met dat geloof verhardt het’. Thomas L. Thompson weet het [uit ervaring], na zijn promotie schilderde hij noodgedwongen negen jaar huizen, na publicatie van zijn genoemde boek werd hij zo aangevallen, bijv. in de VS Biblical Archeology Review, dat hij voor z’n leven vreesde.

Reply
peter b

“Wat de oorsprong van het leven betreft, Hoyle betoogde al dat dat in het heelal is. Daar vormen zich spontaan ingewikkelde eiwitten, de basis van ons leven.”

Leven baseert op informatie en reproductie van informatie. Eiwitten zijn het produkt van reproducerende informatie. Ze zijn secundair aan informatie. Net als Cees Dekker ga je uit van de verkeerde aanname dat leven een materiele basis heeft. De basis is echter informatie. Complexe eiwitten vormen overigens nooit spontaan. Niet op aarde, ook niet in de ruimte of op andere planeten. De universeel geldige natuurwetten houden dat tegen.
https://logos.nl/zeepbellen-eiwitten-en-informatie-cees-dekker/

peter b

“Dat leven zich dus ontwikkelt van eenvoudig naar complex, er lijkt geen enkele twijfel over. Fossielen bevestigen dat ook.”

De allereerste fossielen uit de cambrische explosie tonen juist dat als eerste de fyla onstonden en dana pas een diversificatie van soorten. Het gaat dus niet van simpel naar complex, maar het begint met de grooste mogelijke complexiteit. De empirische moleculaire evolutiebiologie van Lenski is ook heel duidelijk: er verdwijnt informatie, er komt geen nieuwe bij.

Jan van Meerten

Geachte Peter, u verzoekt meer gegevens rond mijn verwijzing. Het gaat om de presentatie van de geachte dr. Wisse. Ik zie dat, wanneer ik hierboven op de link naar zijn presentatie klik, voetnoot 11 is verdwenen. De versie die ik hanteerde geeft bij voetnoot 11: ‘Met letterlijk bedoel ik hier ‘verwijzend naar specifieke traceerbare gebeurtenissen in de geschiedenis’. Als met ‘letterlijk’ bedoeld wordt, ‘verbonden met de auteursintentie’ zou ik zeggen dat een letterlijke lezing van de eerste hoofdstukken van Genesis ons juist zou moeten behoeden voor de gedachte dat het hier gaat om een weergave van de geschiedenis zoals we die in de geschiedwetenschappen proberen te reconstrueren.’ Ik ben er niet van op de hoogte waarom deze voetnoot verwijderd is, wellicht kan de aankomend hoogleraar dat zelf uit de spreekwoordelijke doeken doen.

Reply
Hetty Dolman

Peter B,

“Leven baseert op informatie en reproductie van informatie. Eiwitten zijn het produkt van reproducerende informatie. Ze zijn secundair aan informatie.”

Ik heb geen idee wat je precies bedoeld. Eiwitten bestaan volgens mij uit aminozuren en die ontstaan inderdaad spontaan.

Reply
peter b

[@Hetty]

“Ik heb geen idee wat je precies bedoeld. Eiwitten bestaan volgens mij uit aminozuren en die ontstaan inderdaad spontaan.”

Biologie baseert niet op materie, zoals eiwitten lipiden, suikers en ander Materie, maar het baseert op informatie. Eiwitten bestaan uit een geprespecificeerder volgorde van aminozuren, waarbij die volgorde wordt bepaald door DNA informatie, code, die gelezen en vertaald kan worden (…). Er is genoeg te lezen op dit gebied:

Truman, R. 2012a. Information theory—part 1—overview of key ideas. Journal of Creation 26(3):101–106. http://creation.com/cis-1.
Truman, R. 2012b. Information theory—part 2: weaknesses in current conceptual frameworks. Journal of Creation 26(3):107–114. http://creation.com/cis-2.
Truman, R. 2012c. Information theory—part 3: introduction to coded information systems. Journal of Creation 26(3):115–119. http://creation.com/cis-3.
Truman, R. 2013. Information theory—part 4: fundamental theorems of coded information systems theory. Journal of Creation 27(1):71–77. http://creation.com/cis-4.

[@Rene]

“Evolutie is op dit moment simpelweg de beste wetenschappelijke verklaring…”

Evolutie niet verder gedefinieerd, want Darwinisten erkennen maar één evolutiemodel: Neodarwinisme. [Dat is een] evolutiefilosofie die van monofylie van alle organismen uitgaat en van veranderende genfrequenties. Het is puur atheïstisch materialisme, die volledig voorbijgaat aan informatie. Ondertussen is de filosofie van de Neodarwinisten op alle niveaus door de biowetenschappen weerlegd. De nieuwe creationistische visie is een frontloaded informatietheorie, die uitgaat van een polyfyletische oorsprong (meerdere onafhankelijk van elkaar geschapen oerorganismen). Creation science heeft de juiste formule voor de biologie gevonden. (…) Hoe meer we over de biologie weten, hoe duidelijker het signatuur van de Ontwerper. Of zoals Werner Gitt het in navolging van Paulus formuleerde: ‘They are without excuse’.

Rene

Deze samenvatting van mijn blog die [de auteur] hierboven ge[eft] is niet erg nauwkeurig. [De auteur] schrij[ft]: “De bioloog en journalist dr. René Fransen uit zijn frustratie over het debat. De acceptatie van universele gemeenschappelijke afstamming gaat onder christenen niet zoals hij had gehoopt. Voor creationisten is het bemoedigend dat er medechristenen bestaan die een terechte gereserveerde houding laten zien tegenover deze naturalistische natuurfilosofie.”

De slotzinnen luiden: “Iedere theoloog of christelijke filosoof die beweert dat we niet hoeven na denken over de verhouding van evolutie met het christelijk geloof en de christelijke theologie doet de feiten onrecht aan. En erger nog: het zet christenen in de natuurwetenschap in de kou. Ja, het doordenken van die verhouding is lastig. Maar het is onvermijdelijk.”

Daar gaat het over. Over mensen die stellen dat evolutie niet zo’n probleem is omdat het maar een theorie is. Dat is nogal iets anders dan de samenvatting die [de auteur] ge[eft]. Gelukkig ge[eft de auteur] de link erbij, zodat de lezers van deze site dat zelf kunnen zien.

Evolutie is op dit moment simpelweg de beste wetenschappelijke verklaring voor de ontwikkeling van het leven op aarde (vindt zelfs Todd Wood). Als iemand iets beters heeft, kom maar op (maar dan moet je wel echt aantonen dat het beter is). Ik erger mij aan degenen die evolutie niet eens serieus genoeg nemen om het te bestrijden. Ik prefereer in die zin Todd Wood boven Jan Hoogland. Maar ook boven Logos, aangezien jullie niet of nauwelijks erkennen dat de theorie behoorlijk stevig staat. Zelfs als je ‘m omver wilt werpen, is het serieus nemen van de theorie de eerste stap.

Reply
BK

Beste René,
Je hebt het over “de beste wetenschappelijke verklaring voor de ontwikkeling van het leven op aarde”? Ik als kritische christen ben uiteraard bevooroordeeld en hang bij twijfel de creationistische leer aan. Nou is mij het laatste jaar wel duidelijk geworden dat er genoeg twijfel is. Daarnaast vind ik de onderbouwing van de evolutionisten, die mijn inziens graag alles willen weerleggen, matig. Ook worden delen van de evolutietheorie met hypotheses in stand gehouden, of worden complexe wiskundige formules gecreëerd, om iets te verklaren. Voornamelijk het ontstaan van het heelal (oerknal) en het zwaartekracht probleem zijn mijn inziens zo fundamenteel voor het ontstaan, dat daar toch wel wat beters voor “verzonnen” moet worden. Daarnaast is de creationistische visie niet “wetenschappelijk”. Want er komt bovennatuurlijk in voor. In die zin kan er nooit iets beter bestaan als evolutie. Ik ben van mening dat menig auteur van Logos erg goede onderbouwde artikelen plaatst en zij mijn inziens veelal staande blijven aan een spervuur van tegen argumenten welke soms met halve waarheden verteld worden.

peter b

Meneer Fransen zegt opnieuw zonder te definieren wat hij met evolutie bedoelt: “Evolutie is op dit moment simpelweg de beste wetenschappelijke verklaring voor de ontwikkeling van..”

De evolutie, die Fransen en zijn medest[anders] (Gerdien de Jong, Cees Dekker, Van den Brink) verdedigen is Neodarwinisme. En Neodarwinisme gaat niet over evolutie waarbij nieuwe informatie ontstaat (…). Voorbeeld: Als we de genetische informatie van mens en chimp vergelijken, zien we 654 uniek eiwitcoderende genen plus meer dan 800 unieke microRNA genen in de mens (ik voorspelde dit in mijn boek). Plus ongeveer 150 miljoen unieke sequenties waar we de functie niet van kennen (Nature, chimp Genome Project 2005). Neodarwinisme heeft voor deze sequenties geen enkele verklaring, want het betreft unieke nieuwe informatie. De hedendaagse evolutietheorieën kunnen geen nieuwe informatie verklaren en de waarnemingen aan experimenten tonen ons juist dat er informatie verdwijnt tijdens adaptieve evolutieprocessen (Lenski’s biljoenen-organismen-experiment bijvoorbeeld). De enige uitweg is frontloading aanvaarden. Maar dat gaat niet gebeuren, want dat is een ID theorie (…). [Men] verzet zich tegen elke vernieuwende kijk op de biologie, die op informatie baseert en niet op materie.

Jan van Meerten

De geachte BK slaat met het bovenstaande de spijker op zijn kop. De evolutietheorie is naturalistisch een sterke theorie, dat maakt hem nog niet waar. Rekening houdend met openbaring is het tegendeel zelfs correct: de evolutietheorie zal nooit waar kunnen zijn omdat deze dissonant is met Gods openbaring. Ik vind het jammer dat veel Nederlandse theïstische evolutionisten dr. Todd C. Wood aanhalen zonder hem volledig recht te doen (zie ook de tweede regel van het onderstaande citaat). In hetzelfde stuk dat de geachte dr. Fransen in zijn blog aanhaalt staat: ‘Creationist students, listen to me very carefully: There is evidence for evolution, and evolution is an extremely successful scientific theory. That doesn’t make it ultimately true, and it doesn’t mean that there could not possibly be viable alternatives. It is my own faith choice to reject evolution, because I believe the Bible reveals true information about the history of the earth that is fundamentally incompatible with evolution. I am motivated to understand God’s creation from what I believe to be a biblical, creationist perspective. Evolution itself is not flawed or without evidence. Please don’t be duped into thinking that somehow evolution itself is a failure. Please don’t idolize your own ability to reason. Faith is enough. If God said it, that should settle it. Maybe that’s not enough for your scoffing professor or your non-Christian friends, but it should be enough for you.’ Bron. Ik gebruik deze quote vaak in mijn presentaties. Dat wil niet zeggen dat de evolutietheorie geen problemen heeft, die zijn er genoeg. Ik volg daarom ook met interesse de Intelligent Design-beweging (bron) en de hypothesen van ‘De Derde Weg’ (bron). Alles overziende beschrijf ik het graag zo: ‘Denk niet te gemakkelijk over deze theorie alsof het allemaal onzin zou zijn. Er bestaan wel degelijk goede argumenten voor.’ Bron. Er bestaat hierover geen verschil van inzicht tussen mij en de zeer gewaardeerde dr. Wood.

Reply
Hetty Dolman

Peter B,

“Biologie baseert niet op materie, zoals eiwitten lipiden, suikers en ander Materie, maar het baseert op informatie.”

Waaruit bestaat die informatie dan? Is die niet aanwezig in eiwitten? Zijn er ook biologen die het [daarin] met je eens zijn?

Reply
Geodetective

Hetty,

Die informatie bestaat uit complete programma’s waarin staat hoe een organisme wordt gebouwd, plus een hele reeks protocollen hoe te reageren op omgevingsfactoren. Dat die opgeslagen staat in eiwitten en moleculen doet daar niets aan af.

Zijn gesproken woorden alleen maar trillende lucht? Dat kan een storm beter!

Aminozuren ontstaan wellicht vanzelf. Informatie niet. Zie https://youtu.be/MROg_1EPZZ0

En bekijk ook het werk van Jeffrey Tomkins.

peter b

Biologie baseert op een hele precieze volgorde van DNA letters, die daarna gelezen en vertaald worden in eiwitten. Daarmee is schepping bewezen. Elders schreef ik dat het simpelste reproducerende (levende) organisme bestaat uit 374 Genen, waarin de informatie is gelegen voor onder andere eiwitten. Deze 374 Genen worden in 530 duizend DNA letters geschreven. Verander je iets aan de volgorde van deze letters dan verdwijnt het leven. Leven baseert op informatie, niet op materie. De moderne biologie, die dit heeft aangetoond, bewijst schepping. (…) De biologie baseert op informatie. [We] weten wat het betekent: Intelligente oorsprong.

Reply
Peter

Jan van Meerten schreef: “De evolutietheorie is naturalistisch een sterke theorie, dat maakt hem nog niet waar. Rekening houdend met openbaring is het tegendeel zelfs correct: de evolutietheorie zal nooit waar kunnen zijn omdat deze dissonant is met Gods openbaring”

1 Dan is er een heel particuliere opvatting van Gods openbaring.
2 Elke naturalistisch sterke theorie geeft een juiste afbeelding van hoe de wereld is, en is daarmee waar.

Reply
Jan van Meerten

Geachte Peter, Inzake 1: Over de reductie van een universele en eeuwenoude creationistische opvatting tot particuliere opvatting hebben we hier, hier en hier al gesproken. Dat bleek toen wat genuanceerder te liggen. Inzake 2: Een voorlopige waarheid is een contradictio in terminis. Of deze naturalistisch sterke theorie ‘een juiste afbeelding van hoe de wereld is’ geeft, dat valt nog te bezien.

Reply
Peter

Of een opvatting eeuwenoud is [vind ik] niet relevant: dat maakt die opvatting nog niet waar of universeel. Het is heel goed mogelijk dat een eeuwenoude opvatting nu een particuliere opvatting is. Vooral omdat de zgn. eeuwenoude opvatting volledig in strijd is met [de] wetenschap. (…) De opvattingen van Jan van Meerten zijn niet universeel onder christenen.

Elke naturalistisch sterke theorie geeft een juiste afbeelding van hoe de wereld is, en is daarmee waar: dat is het kenmerk van een naturalistisch sterke theorie.

Hetty Dolman

Eiwitten zijn ketens aminozuren. En aminozuren ontstaan vanzelf. Aminozuren zijn bouwstenen van leven. [Zie:]
http://www.natuurinformatie.nl/nnm.dossiers/natuurdatabase.nl/i004842.html

De geachte heer van Meerten schreef:

“veel Nederlandse theïstische evolutionisten dr. Todd C. Wood aanhalen zonder hem volledig recht te doen”

De bedoeling van de tekst die Wood in zijn blog plaatste is heel erg duidelijk: Sommige mensen roepen dat de evolutietheorie niet bewezen is of ‘in crisis’ is. Wood zegt dat dit gewoon niet waar is. Er is bewijs voor de evolutietheorie.

“Evolution is not a theory in crisis. It is not teetering on the verge of collapse. It has not failed as a scientific explanation. There is evidence for evolution, gobs and gobs of it. It is not just speculation or a faith choice or an assumption or a religion. It is a productive framework for lots of biological research, and it has amazing explanatory power. There is no conspiracy to hide the truth about the failure of evolution. There has really been no failure of evolution as a scientific theory. It works, and it works well.”

Dit zegt hij heel duidelijk aangezien creationisten blijven herhalen dat de evolutietheorie niet is bewezen en ‘in crisis’ is. [Zie:]
http://www.discoveryinstitutepress.com/book/evolution/

U zegt ‘argumenten’, Wood zegt ‘bewijs’ Dat is iets anders.

Reply
Jan van Meerten

Geachte Peter, zoals uit de discussie hier en hier bleek, is de creationistische opvatting over de hele wereld te vinden en daarmee universeel. Uiteraard bedoel ik hier niet mee dat iedereen (of in mindere mate: alle christenen) deze opvatting geaccepteerd zouden hebben. ‘Universeel’ kan zeker gesteld worden tegenover de reductie ‘particuliere opvatting’. Deze reductie doet de opvatting geen recht. Zoals gezegd is een voorlopige waarheid een contradictio in terminis.

Geachte mevrouw Dolman, u schrijft: “U zegt ‘argumenten’, Wood zegt ‘bewijs’ Dat is iets anders.” Allereerst moeten we het hele blog lezen van de geachte dr. Wood. (…) In zijn blog schrijft hij namelijk ook het volgende: ‘Creationist students, listen to me very carefully: There is evidence for evolution, and evolution is an extremely successful scientific theory. That doesn’t make it ultimately true, and it doesn’t mean that there could not possibly be viable alternatives. It is my own faith choice to reject evolution, because I believe the Bible reveals true information about the history of the earth that is fundamentally incompatible with evolution. I am motivated to understand God’s creation from what I believe to be a biblical, creationist perspective. Evolution itself is not flawed or without evidence. Please don’t be duped into thinking that somehow evolution itself is a failure. Please don’t idolize your own ability to reason. Faith is enough. If God said it, that should settle it. Maybe that’s not enough for your scoffing professor or your non-Christian friends, but it should be enough for you.’ We doen de zeer gewaardeerde dr. Wood geen recht als we alleen focussen op het eerste citaat. Verder ziet dr. Wood de theorie niet als ‘proven’ maar dat er ‘evidence’ voor is. Mijn ‘argumenten voor’ komt overeen met het woord ‘evidence’. Dat dr. Wood het niet over ‘proof’ heeft is te zien in het door mij aangehaalde citaat hierboven. Dat citaat sluit aan bij mijn: ‘Er zijn wel degelijk argumenten voor de theorie, maar dat maakt het nog niet waar.’

Reply
Peter

‘Over de hele wereld te vinden’ is iets anders dan ‘universeel’. Dus een bewering idat de creationistische opvatting universeel zou zijn is niet waar.

“Zoals gezegd is een voorlopige waarheid een contradictio in terminis.”

Ik heb geen idee waar dit [over gaat], of waar [dit] het antwoord op zou moeten wezen.

Hetty

[Als] we de gewaardeerde dr. Wood iets completer citeren:
“There is evidence for evolution, gobs and gobs of it.”

U vergeet [hier] één zin die duidelijk maakt dat het woord ‘evidence’ wel degelijk ‘proof’ betekent. Veel evidence maakt ‘proof’, in elk geval in een rechtbank. Verder is het Nederlandse woord ‘argument’ absoluut geen synoniem voor het engelse woord evidence. Zie ook:
http://www.interglot.nl/woordenboek/en/nl/vertaal/evidence

Reply
Jan van Meerten

Geachte Peter, de discussie is teruggebracht tot een semantische kwestie. Tegenover uw reductie ‘particuliere opvatting’ is het begrip ‘universeel’, in die zin van over de gehele wereld verspreidt vol te houden.

Geachte mevrouw Dolman, ‘evidence’ maakt nog geen ‘proof’. Verder is het verleidelijk om de geachte dr. Wood graag te laten zeggen wat we willen dat hij zegt. Het citaat moet in ieder geval in de context gelezen worden. Deze zin ‘That doesn’t make it ultimately true, and it doesn’t mean that there could not possibly be viable alternatives.’ laat in ieder geval zien dat hij de theorie niet als ‘proven’ ziet. Ik vind het jammer dat sommigen in het Nederlandse taalgebied het verschil tussen ‘proof’ en ‘evidence’ niet goed zichtbaar maken. Evidence is minder hard dan proof. Het vertalen van ‘evidence’ als ‘argumenten voor’ past in die bandbreedte. En meerdere ‘argumenten voor’ maakt nog geen ‘proof’. Net als met de geachte Peter zijn we hier ook aan het discussiëren over een semantische kwestie. Dergelijke kwesties zie ik als verduidelijking, om daar nu nog verder over de discussiëren acht ik niet als zinvol. Ik zal het rondom de semantische kwesties daarom hierbij laten.

Reply
Peter

“Tegenover uw reductie ‘particuliere opvatting’ is het begrip ‘universeel’, in die zin van over de gehele wereld verspreidt vol te houden.”

Nee, dat is niet vol te houden en de oospronkelijke stelling “is de creationistische opvatting over de hele wereld te vinden en daarmee universeel” is ook niet vol te houden.

De artikelen die in noot 83 genoemd zijn staan niet op de internetversie van het Reformatorisch Dagblad, het artikel van drs J.J. Grandia is intussen wel op het internet verschenen. Dit is een interessant verhaal, ook omdat Grandia zegt: “Het vertrekpunt van prof. Van den Brink is dat evolutie als theorie zal blijven, steeds verder onderbouwd wordt door wetenschappelijke ontdekkingen en inzichten en dat wij als christenen daar wat mee moeten. Die aanname is niet verkeerd.” (…)

Reply

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

 tekens over