Evolutiemechanismen

by | aug 22, 2016 | Biologie, Genetica, Onderwijs

De bekende evolutie mechanismen: mutatie (sprongsgewijze verandering van het erfelijk materiaal), selectie, genoverdracht, combinatie van gensegmenten, genduplicatie en andere factoren voldoen niet, om het ontstaan van nieuwe bouwplannen en functies (macro-evolutie) te verklaren. Deze mechanismen zijn vrijwel zonder uitzondering onwerkzaam of schadelijk, nauwelijks nuttig en vaak dodelijk. Daarbij komt, dat volgens grove schattingen van John Haldane zelfs een miljoenen jaren durende ontwikkelingstijd niet toereikend zou zijn, om een soorten diversiteit zoals we die tegenwoordig zien, te doen ontstaan.

Not_by_chance.aig

“De wiskundige Lee Spetner kon aantonen, dat bij de bekende, waargenomen, voordelige mutaties (bijvoorbeeld bacteriën, die resistentie vormen) steeds een verlies van informatie in het genoom had plaatsgevonden.”

De wiskundige Lee Spetner kon aantonen, dat bij de bekende, waargenomen, voordelige mutaties (bijvoorbeeld bacteriën, die resistentie vormen) steeds een verlies van informatie in het genoom had plaatsgevonden.1 Daarbij komt, zoals Ronald Aylmer Sir Fisher aangetoond heeft, dat elke enkelvoudige mutatie, ook een nuttige, door toevalseffecten gemakkelijk weer teniet gedaan kan worden.2 Eén enkele mutatie heeft een zeer geringe overlevingskans en zou ongeveer 12 miljoen jaar nodig hebben, om in het genoom ingebouwd te worden.3 De centrale vraag bij het onderzoek naar de oorzaken voor evolutionaire veranderingen blijft daarmee onbeantwoord.

Darwin geloofde nog in het concept van Jean Baptiste Lamarck, dat verworven eigenschappen overgeërfd konden worden. Echter de Augustijner monnik Gregor Mendel heeft in 1866 al een studie gepubliceerd, waarin hij bewees, dat bij overerving geen nieuwe informatie in het genoom komt, maar dat daarbij slechts reeds aanwezige informatie opnieuw gecombineerd wordt (recombinatie). Tegenwoordig zijn de wetten van Mendel onomstreden.

Haldane’s dilemma

In het midden van de 20e eeuw probeerde de beroemde evolutionist John Haldane zogenoemde „substitutionload“-berekeningen uit te voeren.4 Daarbij ging hij ervan uit dat door substituties (vervangingen) daadwerkelijk nieuwe basissoorten konden ontstaan. Hij probeerde te berekenen hoeveel tijd daarvoor nodig zou zijn. Hij kwam tot het resultaat dat zelfs de conservatiefste schattingen van de voorstanders van een miljoenen jaren durende ontwikkelingstijd in de verste verte niet voldoende zou zijn.5,6

Men moet er echter rekening mee houden dat het maken van wiskundige modellen van zulke genetische processen van de soorten bijzonder complex is. Tegenwoordig concentreert het onderzoek zich primair op het vergroten van het aantal voordelige mutaties dat daadwerkelijk is vast te stellen. Voor verdergaande berekeningen ontbreken tot heden belangrijke basisgegevens.

Spetners benadering

De wiskundige Lee Spetner heeft berekeningen uitgevoerd, hoe groot de kans is, dat door toevallige gebeurtenissen een nieuwe basissoort (macro-evolutie) zou kunnen ontstaan.7 Op basis van gegevens in de huidige vakliteratuur kwam hij tot de onvoorstelbare verhouding 1 : 3,6 x 102738. Ter vergelijking: In ons universum zijn ongeveer 10^80 atomen. Dus zou men achter het aantal atomen in het universum 2600 nullen moeten zetten voor de door Spetner geschatte kans. De wiskundige Emile Borel sprak reeds bij een waarschijnlijkheid van 1 : 10^50 van een onmogelijke gebeurtenis.

Spetner staat in zijn berekeningen niet alleen. Andere wetenschappers zijn tot soortgelijke resultaten gekomen.8 Het moge echter duidelijk zijn, dat in dit gebied van onderzoek met onzekere factoren gewerkt wordt, of beter gezegd dat deze op basis der complexiteit nauwelijks te bevatten zijn. Maar zulke benaderingen kunnen ons wel een indruk geven van de omvang van de problematiek.

Voetnoten

  1. Lee Spetner, Not by Chance! The Judaica Press, 1997, p. 20.
  2. R.A. Fisher, The Genetical Theory of Natural Selection, Oxford, 1958.
  3. J.C. Sanford, Genetic Entropy & the Mystery of the Genome, Elim Publishing, 2005, p 126.
  4. John B.S. Haldane, The cost of natural selection, Journal of Genetics 55, 1957, p. 511 – 524.
  5. Don Batten, Haldane’s Dilemma has not been solved, Technical Journal 19/1, 2005, p. 20 – 21.
  6. G.C. Williams, Natural Selection: Domains, Levels and Challenges, Oxford University Press, NY, 1992, p. 143 – 144.
  7. Lee Spetner, Not by Chance!, Judaica Press, 1997, p. 94 – 131.
  8. G.L. Stebbins, Processes of Organic Evolution, Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1966.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!