Evolutietheorie ontkracht het verlossingswerk van Jezus

by | feb 12, 2018 | 03. Theologie, Onderwijs

De evolutie theorie is meer doorgedrongen in het christelijk kamp dan we denken. Eigenlijk denkt iedereen wel een beetje dat het toch ook best zou kunnen dat de aarde in meer dan zes dagen geschapen is. Zes dagen is toch wel een beetje erg kort. Dat God het met eigen hand in de tien geboden geschreven heeft, zou wel eens daarom kunnen zijn dat Hij al vast een voorschot neemt op het ongeloof en twijfelen van de mensen. Nou dat geldt dan zeker voor vandaag.

Nog al wat Bijbelgetrouwe christenen geloven vandaag niet in een jonge aarde. Dat kan niet. De evolutie theorie zou dat onmogelijk maken. En de theïstische evolutionisten zien kans om de schepping van God in te passen in hun theorie. God zou poëtisch geschreven hebben. En de aarde was woest en ledig. En hoe lang kan dat wel niet geduurd hebben. En de schepping in zes dagen hoeven we niet letterlijk te nemen om het geloof te blijven behouden.Hoe durf je te twijfelen aan het geloof van deze theïstische evolutionisten? Je moet de wetenschap geen geweld aandoen, dat staat haaks op het geloof. Geloof en wetenschap moet je geen tegenstelling aanpraten.

Vooruitgang door de dood

Maar als we Genesis 1 niet letterlijk meer hoeven te nemen, waarom dan de andere gedeelten wel. En dan moeten we ook de legio verwijzingen naar Genesis 1 gaan hervertalen. De mensen uit de oude tijden wisten ook niet anders. Nu met onze kennis kunnen we de teksten aanpassen. Een van de basisuitgangspunten van de evolutie is dat in de ontwikkeling van de big bang en de oersoep, het zwakkere het aflegt tegen het sterke.
De survival of the fittest. Dat gaat nog steeds door. Stamt de mens van een aap af, de volgende vorm zou wel eens een soort rat kunnen zijn omdat de mens in de strijd om de sterkste verzwakt en een bepaalde soort ratten steeds resistenter wordt. De dood is een essentiële voorwaarde voor de ontwikkeling.

De dood als laatste prikkel overwonnen

De vraag die zich dan opdringt is, dat de dood er al is geweest voor de zondeval. Hoe verhoudt zich dan het paradijs met de evolutie theorie. In Genesis 1:31 staat: En God zag alles wat Hij gemaakt had, en zie het was zeer goed. De dood is pas gekomen met de zondeval in Genesis 3. God zegt in Genesis 3:29: In het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de aardboden wederkeert, omdat gij daaruit genomen zijt, want stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren.

Maar hoe is dan het verlossingswerk van Messias Jezus te rijmen met de evolutie theorie. Als de dood er al voor de zondeval was en tot op vandaag de drijvende kracht achter de evolutie de dood is, als de motor naar de vooruitgang van de sterkere, dan is het begrip dood en zonde verheven tot een positieve ontwikkeling. Evolutie ontkracht dus het verlossingsplan van God zoals dat in Johannes 3:16 is vermeld: Want alzo lief heeft God de wereld gehad dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

Evolutie naar het rijk der fabelen

In 1 Corinthe 15 wordt de hele evolutietheorie naar het land der fabelen verwezen. Want daar staat in vers 3: Christus is gestorven voor onze zonden, naar de Schriften. Lees ook Jesaja 53 of de Hebreeënbrief en alle profetieën en het hele Nieuwe Testament. 1 Corinthe 15 eindigt van vers 55-57: Dood, waar is uw overwinning? Dood waar is uw prikkel? De prikkel des doods is de zonde en de kracht der zonde is de wet, maar Gode zij dank, die ons de vergeving geeft door onze Here Jezus Christus.

Kortom met de evolutie theorie wordt het heilswerk van Messias Jezus ontkend en ontkracht. Alleen daarom moet de evolutietheorie al worden afgewezen. Christenen die om wat voor wetenschappelijke redenen ruimte willen geven voor de evolutietheorie ontkrachten hun geloof in het offer van hun Messias Jezus. Alleen daarom zullen zij de evolutietheorie moeten gaan afwijzen.

De vreze des HEEREN is het begin van alle wetenschap

De wetenschappelijke toetsing van de evolutietheorie doet er bovendien goed aan om ook de wetenschappelijke uitgangspunten over een jonge aarde en een snelle schepping objectieve aandacht te geven in het wetenschappelijke debat over schepping en evolutie. Het getuigt niet van wetenschappelijke objectiviteit als om een andere reden dan de wetenschap deze theorieën niet aan de orde worden gesteld. Wetenschappelijke uitgangspunten hoeven niet per definitie strijdig te zijn met religieuze stellingnames. Geloof en wetenschap hoeven geen tegenstelling te zijn.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!