De zondvloed past niet bij de God die de wereld zo lief heeft. Daarom ruilen christen-evolutionisten die graag in, samen met andere delen van het Oude Testament. Ze hopen dat Christus zo geloofwaardiger overkomt. Hij is immers het fundament van het christelijk geloof. Zo staan ze als leerkracht voor uw kinderen. Tijdens maatschappijleer, ethiek, biologie, aardrijkskunde, etcetera. Ook op de universiteit en steeds vaker op de kansel.

God kennen

Maar christen-evolutionisten zullen zich moeten bezinnen op de vraag of zij wel de God van Christus dienen. Hij zei in het hogepriesterlijk gebed in Johannes 17: “Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen…” Hij appelleerde daarmee aan het Oude Testament: “Ware wijsheid is de kennis des Heren.” Al ver voor Christus was duidelijk dat geloof vooraf gaat aan het vergaren van kennis. Bij evolutionisten is dat precies andersom. De kennis die zij vergaren, bepaalt wat ze geloven. Bovendien, Christus zegt hier dat het niet om Hemzelf gaat. Hij wijst naar God de Schepper en wil Hem doen kennen. Christus biedt de mens verzoening aan met de God van de zondvloed. Hij biedt geen verzoening aan met de god van de evolutietheorie. Die god is bij Christus niet bekend.

God van evolutie

Maar, wie is dan toch die god van evolutie? Luisterend naar christen-evolutionisten ontstaat een afschrikwekkend beeld. Zijn woord is bijvoorbeeld niet betrouwbaar. Als hij zegt: “in zes dagen schiep ik…”, dan heeft dat alle mogelijke betekenis, maar zeker niet dat hij in zes dagen geschapen heeft. De dood is een scheppingsinstrument in de handen van deze god. Parasieten, roofdieren en steekvliegen hebben die functies al vervuld sinds hun eerste ontstaan. Met dat doel zijn ze geschapen miljoenen jaren voordat er van onmin tussen god en Adam sprake was. Wat in zijn ogen een goede schepping is, dat is in de ogen van de mens een verschrikkelijke toestand. Een schepping in barensnood. Dit alles dempt ieder verlangen om bij deze god de eeuwigheid door te willen brengen.

Kortom, dit godsbeeld levert geen positieve bijdrage aan de verspreiding van het evangelie. We zien inderdaad dat de kerken die de evolutietheorie tolereren, snel leeg lopen. De schapen raken verstrooid, omdat de stem van de Herder niet wordt herkend in de woorden van de predikant.

God bewijzen

Nu klinkt vaak het verwijt dat men de Bijbel niet moeten willen bewijzen. En daarmee wordt uiteraard niet op christen-evolutionisten gedoeld. Want die doen het tegendeel, zij ontkrachten de Bijbel. Paulus beveelt het Woord aan als enig aanvalswapen (Efeze 6). Maar in handen van christen-evolutionisten is het een schuimrubberen speelgoedje. Dus het zijn de wetenschappers die juist laten zien dat Gods Woord betrouwbaar is, die hier onder vuur liggen. Getooid met de geuzennaam, creationist, worden zij aangeklaagd Gods Woord te bewijzen. Daar hebben ze dan een stevige kluif aan. Ze moeten bewijzen dat Christus samen met Petrus op het water liep. En dat Lazarus opstond uit de dood. En dat Jona drie dagen in een grote vis verbleef. Etcetera, etcetera.

Wat onderbouwen creationisten wel? Gezien hun naam, zouden ze druk doende zijn de zesdaagse schepping te bewijzen. Creatie betekent immers scheppen. Maar niets is minder waar. Creationisten geloven in de zesdaagse schepping en bewijzen die niet. Het enige wat ze doen is het verzamelen van gegevens waarmee de bijbelse geschiedenis kan worden verdedigd. En ze bestrijden de evolutietheorie met inhoudelijke argumenten. Ze pleiten met natuurwetenschappelijke en theologische feiten. Om te laten zien dat Gods Woord staat als een huis. Ze verdedigen bijvoorbeeld, op basis van feitelijke waarnemingen, dat de zondvloed wereldwijd heeft plaats gevonden. Creationisten dragen zo bij aan een degelijke apologetiek, de verdediging van het christelijke geloof.

Congresdag in Doorn

Logos Instituut is daarom uitgenodigd om in Het Brandpunt samen met het Zoeklicht een dag aan dit onderwerp te wijden. Dit zal plaats vinden op 6 april 2019. Als thema is gekozen: “Geloof en Verdedig”. Reserveer die datum alstublieft en nodig familie en gemeenteleden hierbij uit. Misschien kunt u ook voorgangers, raadsleden en onderwijzend personeel hierop attenderen. De vorige aankondiging bevat voor hen ook belangrijke informatie. Opgave kan hier.

Download the PDF file .

Meer artikelen van Stef Heerema

DVD Geologie Nederland toont zondvloed

Noord Nederland is in het nieuws. Gaswinning vanonder een zoutlaag leidt tot bevingen. De zoutlaag vormde bergen van 3000 meter, begraven onder lagen zand, klei en kalk. Deze lagen, de fossielen en de brandstoffen zijn in één modderige catastrofe gevormd.

Stef Heerema publiceerde zijn werk in Journal of Creation, Grondboor & Hamer, Factum en Weet Magazine. Hij is bestuurder bij Logos Instituut en ForumC, lid van de Nederlandse Geologische Vereniging en van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap. Gij is geschoold in toegepaste natuurkunde, was betrokken bij warmtebehandeling in gesmolten zout en verkocht stoominstallaties. In Engeland was hij gedetacheerd voor de engineering van een Uranium verrijkingsfabriek. Als zelfstandig ingenieur onderzocht hij de haalbaaarheid van een zoutmijn in Nederland.

Bethel University heeft deze toegankelijke studie naar zondvloed vastgelegd in oktober 2017. Met inleiding van Ds. Jacob Folkerts: “We hebben een stevig verhaal. Als je het hebt over de Schrift, kunnen we zeggen: we hebben nog steeds de beste papieren. We hebben een verhaal dat standhoudt en laat je niet afschrikken door wetenschap.”

Recensie van Ir. Dick de Vries

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!