Het bestaan van Jezus: historische onderbouwingen

by | dec 26, 2023 | Apologetiek, Bijbelvast, Historische wetenschappen

Historische onderbouwingen voor het bestaan van Jezus Christus

De geschiedkundige betrouwbaarheid van het bestaan van Jezus Christus is wetenschappelijk goed onderbouwd. Vooral wanneer je de boeken en brieven van het Nieuwe Testament vergelijkt met andere historische geschriften. Er zijn echter nog meer bronnen die bevestigen wat in het Nieuwe Testament staat. Al deze bronnen samen geven de kern van de Bijbelse boodschap rond de geboorte, het leven, de dood en de opstanding van de Heere Jezus weer. Dus ook wanneer je je niet wil beroepen op de Bijbel, blijft die kern overeind!

De hoeveelheid materiaal dat de historiciteit en de kern van de woorden en werken van onze Heer bevestigen, is bij elkaar opgeteld, overweldigend!

Dr. Gary R. Habermas heeft het boek ‘The Historical Jesus: Ancient evidence for the life of Christ’ geschreven waarin hij in deel II een aantal historische bronnen uiteenzet die het bestaan van Jezus Christus bevestigen. Hieronder volgt een samenvatting.

Het Nieuwe Testament heeft betere manuscripten dan enig ander oud boek

historische JezusEr zijn meer dan 5000 nieuwtestamentische manuscripten(handschriften) en delen van manuscripten. Ter vergelijking: de meeste klassieke werken (zoals de werken van Plato) hebben minder dan 20 manuscripten, maar worden wel als betrouwbare historische bronnen gezien. De teksten van de nieuwtestamentische manuscripten liggen dicht bij de originele geschriften. Eén evangeliefragment dateert van ongeveer 25 jaar na het evangelie van Johannes en het grootste deel van het Nieuwe Testament van 50-150 jaar na de originelen.

De meeste klassieke werken dateren van wel 700-1400 jaar na de originelen. Niets van het oorspronkelijke Nieuwe Testament is verloren gegaan of ontbreekt. Er kunnen goede argumenten worden aangevoerd dat elk van de evangeliën is geschreven door een ooggetuige of onder invloed van getuigenissen uit de eerste hand.

Voor-testamentische lofzangen en geloofsbelijdenissen

De meeste wetenschappers zijn het erover eens dat er vroegchristelijke geloofsbelijdenissen zijn geweest, vaak in de vorm van lofzangen die eerst mondeling werden doorgegeven om pas later in de boeken en brieven van het Nieuwe Testament terecht te komen.1 Afwijkend taal- en woordgebruik laat zien dat de schrijvers deze geloofsbelijdenissen niet zelf hebben geschreven, maar over hebben genomen van vroege geloofsbelijdenissen. Sommige geloofsbelijdenissen worden zelfs gedateerd op een aantal jaar na de kruisiging van Jezus! Deze geloofsbelijdenissen zijn enkele van de vroegste bronnen.

De vroegste christenen, bijvoorbeeld, waren ervan overtuigd dat ‘Jezus Christus is gekomen in het vlees’, zoals verkondigd in de belijdenis in 1 Johannes 4:2.3. In Filippenzen 2:6 e.v. staat een oude lofzang die spreekt over zowel de menselijke als de goddelijke natuur van Jezus.2

Een ander voorbeeld is de vroegchristelijke geloofsbelijdenis uit 1 Tim. 3:16 die ook wel de Christuslofzang werd genoemd, waarin staat dat ‘God geopenbaard is in het vlees’ en de verklaring dat Jezus voor Pontius Pilatus de goede belijdenis deed. De vroegste christenen geloofden dus in Jezus als de Zoon van God.

Archeologisch materiaal

Er zijn niet alleen schriftelijke archeologische bronnen gevonden, maar ook plaatsen en voorwerpen die de Bijbel bevestigen. Dit betreft o.a. Bijbelse plaatsen als het bad van Siloam, inscripties over de volkstelling van Lukas 2:1-53, skeletten die de manier van kruisigen door de Romeinen aantonen en het zogenoemde ‘Nazareth decreet’ over het schenden van graven.4 Het historische verband tussen Pilatus en de kruisiging van Jezus is goed gedocumenteerd door vroege geschiedschrijvers als Tacitus en Josephus.

Oude niet-christelijke bronnen

De hierboven genoemde Tacitus (ongeveer 55-120 n.Chr.), maar ook Suetonius, Josephus en Thallus schreven over de christenen en wat zij geloofden. Ook administrateurs van de overheid als Plinius de jongere en de keizers Trajanus en Hadrianus zelf deden dit. Zo zijn er Joodse, heidense, gnostische en apocriefe bronnen. Hoewel sommige van deze bronnen bedoeld waren om een verdraaid beeld te geven rond Jezus, bevestigen ze daardoor juist de echtheid ervan. Vals geld duidt immers op het bestaan van echt geld.

Verloren geraakte werken

In werken van kerkvaders staan soms verwijzingen naar of citaten van oudere verloren geraakte werken. Die werken zelf zijn er misschien niet meer, maar in de verwijzingen ernaar staat de kern van het Evangelie. Dat betekent dat van deze verloren geraakte werken, de schrijvers geloofden in de feiten rond de historiciteit van Jezus. Omdat we wel weten dat deze schrijvers kort na de dood van Jezus leefden kunnen we deze verwijzingen of citaten uit verloren geraakte werken beschouwen als vroege historische bronnen.

Conclusie

De hoeveelheid materiaal dat de historiciteit en de kern van de woorden en werken van onze Heere Jezus bevestigen, is bij elkaar opgeteld, overweldigend!

Bron: Habermas, G. R. (1996). The historical Jesus: ancient evidence for the life of Christ. Joplin, MO: College Press Publishing Company.

Bijbelvast magazine

Bijbelvast Logos InstituutDit artikel “Historische onderbouwingen voor het bestaan van Jezus Christus” is afkomstig uit ons gratis magazine Bijbelvast, uitgave 5, december 2021 (blz. 10 en 11). Op logos.nl/bijbelvast kunt u dit magazine digitaal lezen of u gratis abonneren op de papieren versie.

Voetnoten

  1. De meeste Bijbelwetenschappers zijn het met elkaar eens dat deze lofzangen al in omloop waren voordat ze op papier waren gesteld.
  2. De letterlijke betekenis van de Griekse grondtekst is als volgt: ‘in de (innerlijke en uiterlijke) vorm van God, … Die de (uiterlijke) vorm van een mens heeft aangenomen’
  3. Zie artikel https://logos.nl/wie-was-de-gouverneur-van-syrie-bij-de-geboorte-van-jezus-christus/
  4. Het ‘Nazareth decreet’ werd waarschijnlijk uitgeroepen naar aanleiding van de opstanding van Jezus (van Nazareth). Er werden strenge straffen gesteld op het schenden van graven, met name het weghalen van de sluitsteen.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!