Is de Bijbel betrouwbaar? Authenticiteit (deel 1)

by | feb 16, 2022 | Apologetiek, Bijbel, Logos Basics, Theologie

Inleiding

Is de Bijbel betrouwbaar? Als christenen geloven wij uiteraard dat de Bijbel het geïnspireerde, onfeilbare en betrouwbare Woord van God is. Maar we moeten de kracht van het bewijsmateriaal kennen en dit weten te presenteren; we moeten de bezwaren en tegenwerpingen van de twijfelaars en sceptici kunnen ontkrachten.

Als de Bijbel de vier testen van authenticiteit, nauwkeurigheid, overeenstemming en acceptatie doorstaat, zullen ongelovigen moeten erkennen dat de Bijbel een betrouwbaar document is.

Deze erkenning staat uiteraard los van hun houding ten opzichte van het bestaan van God en de inspiratie van de Bijbel. Is de Bijbel het ware, onfeilbare en betrouwbare Woord van God? Of bevat de Bijbel een verslag van waargebeurde geschiedenissen, die vermengd zijn met allerlei mythen, fabels en legenden? Kunnen we de Bijbelschrijvers vertrouwen? Informeert de Bijbel ons op betrouwbare wijze over het bestaan van God en over het karakter van God, over de schepping, de zondeval en de redding in Christus? Omdat ons geloof en onze eeuwige bestemming volledig op de waarheid van de Bijbel berusten, is het nodig om dit zelf te weten en ook om aan anderen het aannemelijk te kunnen maken dat de Bijbel, zoals we die nu hebben, authentiek en onveranderd is. We moeten er allereerst voor onszelf volledig op kunnen vertrouwen dat de Bijbelse informatie in elk opzicht nauwkeurig en betrouwbaar is. We gaan daartoe de waarde van het bewijsmateriaal voor de Bijbel op vier terreinen onderzoeken: authenticiteit, nauwkeurigheid, overeenstemming en acceptatie. We bekijken dus achtereenvolgens of de Bijbel veranderd is, of er fouten in staan, of de schrijvers elkaar tegenspreken en hoe anderen de Bijbel geaccepteerd hebben als het Woord van God. In dit artikel wordt de test van ‘authenticiteit’ besproken, deel 1 van een 4-delige serie.

Bijbel

1. Authenticiteit

Het bewijzen van de echtheid gaat vooraf aan het vaststellen van de betrouwbaarheid van de Bijbel. Is de Bijbel aangepast? Zijn de Bijbelse documenten betrouwbaar aan ons doorgegeven? Een nu bestaand document is echt als het gelijk is aan de originele geschreven tekst, dus als er niets is toegevoegd, niets is weggelaten en niets is veranderd.

De originele, met de hand geschreven documenten van de Bijbel bestaan niet meer. Dat is maar goed ook. Anders zouden de mensen een dood voorwerp gaan vereren in plaats van de levende God, zoals in zoveel godsdiensten gebeurt. We gaan na of de oudste nog beschikbare kopieën van de Bijbelse documenten dezelfde zijn als onze hedendaagse Bijbel. We kijken eerst naar het Oude Testament.

De betrouwbaarheid van de tekst van het Oude Testament

Is de Bijbel betrouwbaar? Tenach

Het Oude Testament is oorspronkelijk in het Hebreeuws geschreven. De manuscripten (manus-script = hand-schrift) werden heel zorgvuldig vervaardigd, waarbij hele strenge regels golden om te waarborgen dat de betrouwbaarheid van de Bijbelse documenten behouden bleef. Er mocht niets aan de originele tekst worden veranderd, toegevoegd of weggelaten. Om zeker te zijn dat er geen fouten werden gemaakt, kopieerden zij nooit een woord in zijn geheel, maar altijd letter per letter! Na voltooiing van het afschrift werd het totaal aantal letters geteld. Ook controleerde men of de middelste letter van de kopie dezelfde was als die van het origineel. Als er een fout werd aangetroffen werd het afschrift vernietigd. Zo was men verzekerd van goede en heel betrouwbare kopieën, ver voor de tijd van kopieermachines!

De Dode Zeerollen

Dit zijn de oudst bestaande kopieën van delen van het Oude Testament. In 1947 ontdekte een herder in een grot bij de Dode Zee een hele oude boekrol in een kruik van aardewerk. Hij bood het te koop aan en het bleek het boek van de profeet Jesaja te zijn. Al snel werden nog veel meer oude boekrollen ontdekt en ook een aantal commentaren op Bijbelboeken. De Dode Zeerollen bestonden uit handgeschreven kopieën van het Oude Testament en bevatten (delen van) elk bijbelboek, behalve Esther. Er werden slechts enkele zeer kleine verschillen aangetroffen met de hedendaagse tekst. De oudste boekrollen dateren mogelijk van voor 200 jaar voor Christus. Alles wees erop dat het Hebreeuwse Oude Testament niet veranderd was in de vele eeuwen tussen de tijd dat de originele boeken werden geschreven en de tijd van de Dode Zeerollen.

De Septuagint

Dit is een vertaling van het Hebreeuwse Oude Testament in het Grieks, rond 250 voor Christus gemaakt door Joodse geleerden te Alexandrië in Egypte. Van de Septuagint bestaan heel veel kopieën. Als we deze oude Griekse tekst vergelijken met de Hebreeuwse tekst van de Dode Zeerollen, blijken ze verbazend dicht naast elkaar te liggen.

De Talmud, Midrash, Targums, enz.

We hebben hele oude Hebreeuwse manuscripten, zoals de Talmud, Midrash en Targums, waarin veel Bijbelteksten aanwezig zijn. We hebben ook de Samaritaanse versie van de Pentateuch, de eerste vijf Bijbelboeken. Ook bevatten allerlei opgegraven voorwerpen teksten van de Hebreeuwse Bijbel. Al deze bronnen leveren ons uitstekend bewijsmateriaal om de echtheid van de Hebreeuwse tekst van het Oude Testament na te gaan. Als we de Bijbeltekst van de Dode Zeerollen, Septuagint en andere oude bronnen met het Oude Testament in onze hedendaagse Bijbels vergelijken, blijkt dat de tekst heel duidelijk overeenkomt. De enige verschillen zijn slechts enkele overschrijvingsfouten, die de leer van de Schrift totaal niet aantasten. We kunnen er zeker van zijn dat het Oude Testament in onze hedendaagse Bijbel een betrouwbare kopie is van de originele documenten.

Is de Bijbel betrouwbaar?

De betrouwbaarheid van de tekst van het Nieuwe Testament

Het Nieuwe Testament werd geschreven in het Grieks. De oudste complete manuscripten, die het hele Nieuwe Testament bevatten, werden gevonden in het Sint Catharinaklooster op de berg Sinaï en dateren van 350 na Christus. Er zijn manuscripten gevonden van gedeelten van het Nieuwe Testament, die nog veel dichter staan bij de originele documenten.

Een van de oudste manuscripten is een deel van het Evangelie van Johannes van rond 125 na Christus, dus slechts 30 á 40 jaar nadat het evangelie door Johannes was geschreven!

We bezitten vandaag de dag meer dan 20.000 manuscripten van het Nieuwe Testament, waarvan meer dan 5.000 in het Grieks. Daarnaast bezitten we in andere manuscripten meer dan 86.000 citaten uit het Nieuwe Testament, zoals ‘De Brieven van de Kerkvaders’ en ‘De Verhandelingen’. De eerste zijn commentaren en instructies voor de leiders in de vroegchristelijke kerk, geschreven door mensen, die vaak de apostelen nog gekend hebben. De tweede zijn handleidingen van kerkdiensten voor de eerste christenen. Beide bevatten in citaten de hele tekst van het Nieuwe Testament. Het is dus zelfs zo, dat als alle Bijbels op aarde verloren zouden zijn gegaan, toch het Nieuwe Testament helemaal gereconstrueerd kan worden uit de citaten in deze vroegchristelijke geschriften. Ook bij vergelijking van deze manuscripten met de manuscripten van alleen de Bijbeltekst zijn er geen noemenswaardige verschillen of varianten in de tekst, behalve een gering aantal overschrijffoutjes. Het is zonder meer een wonder dat alle Nieuwtestamentische manuscripten voor 98,3 % letterlijk met elkaar overeenstemmen.

Komen deze documenten ook overeen met het Nieuwe Testament, dat we nu bezitten? Ook dat is het geval! We kunnen absoluut verzekerd zijn van de betrouwbaarheid van het Nieuwe Testament in onze hedendaagse Bijbels.

Conclusie

Niemand vraagt zich af of Julius Caesar echt geleefd heeft en of zijn regeringsdaden wel juist zijn beschreven. De nauwkeurigheid van de verslaggeving in zijn ‘Gallische Oorlogen’ wordt door niemand betwijfeld, terwijl hiervan slechts 10 manuscripten teruggevonden zijn en er 900 jaar ligt tussen het schrijven en het oudste teruggevonden afschrift.

De betrouwbaarheid van de afschriften van het Nieuwe Testament over het leven en de daden van Jezus Christus is oneindig hoger dan die over het leven en de daden van Julius Caesar. 

Iedereen erkent dat manuscripten bewijzen zijn om de historiciteit van gebeurtenissen vast te stellen. Sceptici proberen de Bijbel te kwalificeren als een boek dat onwerkelijk is en steeds werd veranderd. Maar wij hebben bewijsmateriaal dat de Bijbel een heel betrouwbaar document is.

Dit is deel 1 van de serie over ‘Is de Bijbel betrouwbaar?’ De komende delen gaan over ‘nauwkeurigheid’, ‘overeenstemming’ en ‘acceptatie’ van de Bijbel.

Bron
Dit artikel is met toestemming overgenomen uit de cursus ‘Klaar voor een antwoord’ (bladzijde 16-18) van Emmaus Nederland. Het boek is geschreven door David R. Reid. Deze cursus is te volgen via bijbelcursussen.nl. Bij het volgen van een cursus krijgt u persoonlijke begeleiding van een mentor.

 

Serie
Dit is deel 1 van de serie over ‘Is de Bijbel betrouwbaar?’ De komende delen gaan over ‘nauwkeurigheid’, ‘overeenstemming’ en ‘acceptatie’ van de Bijbel.

Ga naar deel 2 over ‘nauwkeurigheid’

Ga naar deel 3 over ‘overeenstemming’

Ga naar deel 4 over ‘acceptatie’

Tags: Is de Bijbel betrouwbaar 

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!