Kerkdienst over evolutie

by | jun 18, 2020

Gods prachtige schepping

Evolutie en geloof

Op zondag 7 juni 2020 werd er in de classis Warffum een leerdienst gehouden over de vragen 24, 25 en 26 uit het boekje Gewone catechismus van Pleizier, Huijgen en Te Velde. Deze leerdienst heeft bij mij veel los gemaakt.

“We kunnen niet meer om de wetenschap heen” sprak de predikant (Ds. T. van de Kamp) uit en het ging hier over de evolutietheorie. Evolutie en geloof kunnen samen gaan; God heeft de evolutie gebruikt om de wereld met alles er op te scheppen aldus de predikant. “De wetenschap kan niet het leven verklaren (…) en dus kunnen wij God als Vader vertrouwen” sprak de predikant uiteindelijk. Maar hierin moeten wij beseffen dat de wetenschap druk bezig is om het leven te verklaren. Wat als ze beweren dat te kunnen? Waar is dan het vertrouwen op onze God Die leven geeft?

Als we met de wetenschap het leven proberen te verklaren, waar is dan het vertrouwen op onze God Die leven geeft?

Het is met dit schrijven niet de bedoeling om hier de discussie over schepping en evolutie te voeren, maar een oproep om na te denken wat dit alles betekent en wat onze roeping in deze discussie is. Deze uitspraken vragen onderzoek naar wat de Bijbel ons leert over geloof en vertrouwen. Wij geloven in een God Die hemel en aarde gemaakt heeft. De zondeval kwam doordat de mens wilde worden als God.

2 Thessalonicenzen 2:3,4 leert ons “Laat u door niemand misleiden, op geen enkele manier. De dag van de Heer breekt niet aan voordat velen zich van het geloof hebben afgekeerd en de wetteloze mens verschenen is, hij die verloren zal gaan. Hij zal alles wat goddelijk en heilig is bestrijden en zich erboven verheffen, om in Gods tempel plaats te nemen op de troon en zich voor te doen als God zelf”.

Dwalingen en mysteries

De mens zal God bestrijden om Gods plaats in te nemen, een dwaling die wij ons binnen Christus’ kerk niet kunnen toestaan. Wij geloven in de Bijbel, in de schepping, de zondvloed, opstanding uit de dood. Allemaal dingen die wij niet verklaren kunnen. Het verlossingswerk van Jezus met onder andere de opstanding uit de dood, wat voor veel mensen dwaasheid is, is volgens de Bijbel een mysterie.

God zegt ons over de schepping in Jeremia 31:37 dat geen mens ooit het heelal zal kunnen opmeten of het ontstaan van de aarde kan doorgronden. Datgene wat wetenschappers wel zeggen te kunnen. De kern van ons geloof draait om geloof en vertrouwen, “het legt de grondslag voor alles waarop wij hopen en overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien” (Hebr. 11:1). God vraagt niet van ons dat wij alles kunnen snappen en doorgronden wat in de Bijbel staat. Sterker nog, wij zullen het nooit kunnen doorgronden en daarom beschermt God ons er tegen door niet alles te verklaren.

Onderzoek alles, behoud het goede en vermijd elk kwaad, in welke vorm het zich ook voordoet.

Vertrouw en leer

Nu de evolutieleer de kerk is binnen gedrongen moeten wij het onderzoeken en afwijzen wat in strijd is met Gods Woord, de Bijbel. Dat is wat God van ons vraagt in 1 Thessalonicenzen 5:19-22Doof de Geest niet uit en veracht de profetieën niet die hij u ingeeft. Onderzoek alles, behoud het goede en vermijd elk kwaad, in welke vorm het zich ook voordoet”. Het is nu belangrijk dat wij de Bijbel lezen en eruit leren.

Hou vast aan de Bijbel zoals Paulus ook Timoteüs voor houdt in 2 Timoteüs 3:14-17 “Maar jij, blijf bij alles wat je geleerd hebt en met overtuiging hebt aangenomen. Je weet wie je leraren waren en bent van kindsbeen af vertrouwd met de heilige geschriften die je wijsheid kunnen geven, zodat je wordt gered door het geloof in Christus Jezus. Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven…”.

Geloof, vertrouw en leer, want alleen als we blijven vertrouwen blijven wij volgens Hebreeën 3:14 deelgenoten van Christus. Op deze weg hebben wij gelukkig vele voorbeelden zoals is te lezen in Hebreeën 11: Abel, Noach, Abraham, Sara, Isaak, Jakob, Jozef, Mozes en nog vele anderen. Laten we in dit geloof onze geestelijke voorouders volgen op weg naar het leven met onze almachtige God.

Link naar de leerdienst: https://kerkdienstgemist.nl/stations/663/events/recording/159154020000663

Dit bericht is met toestemming overgenomen van https://sites.google.com/view/god-zorgt.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!