Kunnen we de Bijbel vertrouwen? Kids

by | jun 28, 2023 | Bijbel, Kids

Kunnen we de Bijbel vertrouwen? Logos Kids

Voor wat oudere kinderen

Bijbel vertrouwen

De Bijbel is te vertrouwen

Wat maakt de Bijbel het best verkochte boek ter wereld? Er zijn miljarden exemplaren geprint, ondanks dat het meer tegenstand te verduren kreeg dan enig ander boek.

Antwoord: de Bijbel is geschreven door God! Soms gebeurde dit door ingeving. Exodus 24:4 zegt: “Vervolgens schreef Mozes al de woorden van de HEERE op”. En meer dan 2000 keer in het Oude Testament alleen, lezen we woorden als “En God sprak tot…” of “Het woord van de HEERE kwam tot…”.

Andere keren inspireerde God mensen door de dingen die Hij wilde dat ze opschreven, in hun eigen stijl, in hun gedachten te plaatsen. 2 Petrus 1:21 zegt: “heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken.”

De Bijbel bevat 66 boeken, 39 in het Oude Testament en 27 in het Nieuwe Testament. God gebruikte meer dan 40 verschillende mensen om deze boeken te schrijven, in een periode van minstens 1600 jaar. De Heilige Geest leidde de auteurs zodat er, ondanks zeer verschillende stijlen, geen fouten ontstonden in wat ze oorspronkelijk schreven. Zoals 2 Timotheüs 3:16 zegt: “Heel de Schrift is door God ingegeven”. Dit is toepasbaar op de woorden en zelfs de letters (Mattheüs 5:18) van de hele Bijbel, en niet alleen op de ideeën.

De Bijbel is dus compleet betrouwbaar, ook wat betreft wetenschap en geschiedenis.

De eerste vijf boeken van het Oude Testament werden geschreven door Mozes. Daarin staat dat God de aarde en het heelal heeft geschapen. En dat de eerste mens Adam, het gebod van God heeft afgewezen. Zo kwamen zonde en alle slechte dingen die we om ons heen zien in de wereld. Bijvoorbeeld ziekte, lijden en dood.

Ondanks dit beloofde God redding door een speciale nakomeling van Adam en Eva. We kunnen gered worden door Gods Zoon, de Heere Jezus Christus. Daarom draait de hele Bijbel om Jezus (Lukas 24:27).

De rest van het Oude Testament (Genesis 12 en verder) vertelt hoe God het volk van Israël voorbereidde op de komst van Jezus. In het Nieuwe Testament vertellen de evangeliën ons over de geboorte van Jezus uit de maagd Maria, over het zondeloze leven van Jezus, over Zijn dood aan het kruis voor onze zonden en Zijn opstanding.

Vervolgens lezen we over het begin van de gemeente en het zendingswerk van de eerste apostelen. Het laatste boek in de Bijbel wordt Openbaring genoemd. Het vertelt ons over het toekomstige oordeel over degenen die God als Koning van hun leven afwijzen. En ook over de vergeving, Die de Heere God aan iedereen aanbiedt door de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus.

De Bijbel is een geschenk van God. Het vertelt ons alles wat God wil dat we weten over Hemzelf. Bijvoorbeeld dat Hij van ons houdt en dat Hij wil dat we van Hem houden. Hij wil ook dat we Zijn Zoon, de Heer Jezus, die stierf en daarna opstond, kennen als onze Redder. De Bijbel vertelt ons over dat bijzondere dat God gedaan heeft om ons tot Hem te brengen. En over hoe wij als antwoord daarop horen te leven.

Archeologie

In de afgelopen 100 jaar heeft archeologie veel plaatsen en geschiedenissen bevestigd die in de Bijbel staan. Archeologen hebben de plaats van het bad van Siloam in Jeruzalem ontdekt, waar Jezus een blinde man genas (Johannes 9:7); het was gebouwd door koning Hizkia (2 Koningen 20:20; 2 Kronieken 32:30). Opnieuw wordt duidelijk dat de mensen die kritisch op de Bijbel zijn geen gelijk hebben. Het evangelie van Johannes bevat, net als Genesis, nauwkeurige geschiedenis. Pas heeft het kleitablet uit de tijd van koning Nebukadnezar historische details bevestigd die staan in Jeremia 39:1-3.

Andere dergelijke archeologische vondsten hebben bevestigd dat er inderdaad heersers waren met de namen Belsazar (Daniël 5) en Sargon (Jesaja 20:1), en dat de Hethieten niet alleen hebben bestaan, maar ook een groot rijk hadden, enzovoorts. Lukas, de schrijver van Handelingen, is nooit weerlegd in zijn geografische of historische details.

Profetie

Alleen God kan de toekomst laten zien, omdat alleen Hij weet wat er in de toekomst zal gebeuren. De Bijbel bevat honderden  profetieën die vervuld (uitgekomen) zijn over de verstrooiing van het volk van Israël, net als over de heidense volken van Babylon, Egypte, Moab, Edom en andere. Maar het belangrijkste is dat de Bijbel profetieën bevat over de komst van de Messias en over Zijn lijden, dood en opstanding, die allemaal werden vervuld in Jezus.

Pogingen om de Bijbel te vernietigen

Door de jaren heen haatten sommige mensen de Bijbelse boodschap over God zo, dat ze probeerden de Bijbel te vernietigen. Maar al deze pogingen zijn mislukt.

In het jaar 303 beval de Romeinse keizer Diocletianus dat alle exemplaren van de Bijbel vernietigd moesten worden. Maar 25 jaar later gaf de nieuwe keizer, Constantijn, opdracht tot de productie van 50 hand-gekopieerde Bijbels op kosten van zijn regering.

Nadat Johannes Gutenberg in de jaren 1440 de drukpers uitvond, kon de Bijbel massaal geproduceerd worden. Van toen tot de 18de eeuw zijn vele duizenden Bijbels vernietigd op bevel van verschillende Europese heersers. In 1600 werden bijvoorbeeld 10.000 exemplaren verbrand door Ferdinand II van Rome. Maar de Bijbel bleef bestaan.

De Franse atheïst Voltaire, die stierf in 1778, pochte dat er binnen honderd jaar na zijn dood geen Bijbel meer op aarde zou zijn. Tweehonderd jaar later printten Bijbelgenootschappen meer dan 200 miljoen exemplaren per jaar. Vandaag de dag is de Bijbel (of belangrijke delen ervan) beschikbaar in 2.500 talen.

De mens wijst God nog altijd af. De theorie van evolutie beweert dat we afstammen van dieren en niet zijn gemaakt naar Gods beeld. Dit is de zoveelste manier waarop mensen proberen de Bijbelse boodschap te vernietigen.

Ze willen niet dat God Koning/Baas is over hun leven.

De Bijbel heeft 2000 jaar lang aanvallen overleefd en is nog steeds het bekendste, meest gelezen, meest invloedrijke en meest geliefde (en gehate!) boek dat ooit is geschreven.

Lees jij het? Begin er vandaag nog mee, want de Bijbel is inderdaad het betrouwbare Woord van God.

Bronvermelding

Dit kinderartikel is met toestemming vertaald en overgenomen van Creation Ministries International, Creation For Kids.

Project Jeugd 2023

Dit kinderartikel maakt onderdeel uit van het project ‘Jeugd 2023’. Met dit project willen we dit jaar extra aandacht besteden aan het toerusten van kinderen & tieners en hun ouders, docenten en jeugdwerkers op het gebied van Bijbel, geloof en wetenschap. Wilt u ons jeugdwerk mede mogelijk maken? Steun dan hier onze crowdfundingsactie.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!