“Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?”

Jezus roept het uit als Hij aan het kruis hangt: “Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?” Het lijkt het meest eenzame ogenblik van Jezus. Het moment dat Hij alle controle verloor. Het moment waarop God Hem verliet. Maar heeft God Hem ècht verlaten? Is Hij dan zelf wel echt God?

Als je deze woorden leest in de Bijbel1 of uitgesproken hoort worden bij een Paasspel, lijkt het alsof Jezus daar machteloos bij hangt, verlaten door iedereen die Hem eens liefhad. Is dit nu de Verlosser, onze Messias? Is dit nu de Schepper van hemel en aarde? Misschien dachten veel omstanders op dat moment precies hetzelfde. Het was rond twee uur in de middag. Rond 11 uur was het ineens donker geworden en direct als het weer licht wordt roept Jezus deze woorden uit. Was het donker een teken van zijn God-verlatenheid?

Was Jezus alle macht, alle controle kwijt?

Of wil Jezus iets heel anders vertellen? Sommige omstanders verstaan Hem niet goed en denken dat Hij om Elia2 roept en spotten: “laten we zien of Elia komt om Hem te verlossen!” Maar Jezus had het niet over Elia. En misschien had Hij het ook niet alleen over zijn verlatenheid.

Er is namelijk nog één andere plek waarop deze woorden in de Bijbel voorkomen. Het is de aanhef van Psalm 22, een lied van David. Als je deze Psalm in zijn geheel leest, dan valt direct de gelijkenis met Jezus’ situatie op. Hieronder zet ik er een paar naast elkaar.

Klik hier voor de verborgen boodschap (easter egg?)

God is volledig in controle

Als je deze Psalm leest, dan lijkt Jezus ons juist te willen laten zien dat Hij in controle is, dat Hij precies weet waar Hij mee bezig is: met het verlossingswerk dat al eeuwen daarvoor tot in details door koningen en profeten was voorzegd! Begrijp je nu waarom Jezus juist op dàt moment de aanhef van Psalm 22 uitspreekt?

En wat is het bijzonder om te zien dat juist die Psalm eindigt met deze woorden:

Alle einden der aarde
zullen eraan denken en zich tot de HEERE bekeren:

alle geslachten van de heidenvolken
zullen zich voor Uw aangezicht neerbuigen.

Want het koningschap is van de HEERE,
Hij heerst over de heidenvolken.

[…]

Het nageslacht zal Hem dienen,
en aan de Heere toegeschreven worden tot in generaties.

Zij zullen komen en Zijn gerechtigheid verkondigen
aan het volk dat geboren zal worden,

want Hij heeft het gedaan.3

Wat een geweldige God is dit! Door wat Jezus deed, hebben wij nu deel aan Hem. Zijn gerechtigheid is aan ons, die nog geboren moesten worden, verkondigd.

Wij mogen bij Hem horen, want Hij heeft het gedaan!

Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?

Voetnoten

  1. Zie Mattheüs 27:46 en Markus 15:34
  2. Ze denken dit omdat Jezus de woorden in het Aramees uitsprak en zei: “Eloï, Eloï, Lama Sabachtani”
  3. Psalm 22:28,29,31,32 HSV

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Douwe Tiemersma

Written by

Douwe is bestuurslid van Logos Instituut en theologisch geschoold. Zijn artikelen beschouwen de wetenschap, de theologie en de filosofie achter evolutie.