OER – Goed boek over schepping, zondeval en verlossing?

by | aug 6, 2020 | Onderwijs, Recensie

We blijven in de branding van het leven staan als het om schepping en evolutie gaat. Het is een gesprek dat steeds weer terugkomt. Je kunt en mag je daaraan ook niet onttrekken. Juist ook omdat onze jonge mensen daar mee te maken krijgen. In de opleidingen die ze volgen, en ook in de gesprekken met anderen met wie ze werken en leven. Er is een nieuw boek verschenen dat juist velen in de christelijke wereld wil bereiken. Een boek dat op een populaire manier naar voren brengt wat eerder vooral door dr. Gijsbert van den Brink geschreven is, in 2017. In zijn boek: ‘En de aarde bracht voort1. In het boek ‘Oer’ dat door Corien Oranje geschreven is, met hulp van Gijsbert van den Brink en Cees Dekker, wordt op een populaire manier verteld hoe God door de evolutie de schepping heeft gegeven. De hoofdpersoon is een zekere Proton die, als een van de kleinste deeltjes in de schepping, meemaakt hoe het vanaf het begin zou zijn gegaan. Hoe in miljarden jaren ontstaan is wat we nu om ons heen zien. Dit boek is een poging om mensen al meer te laten geloven dat geloof in Christus kan samengaan met het geloof in de evolutie. Het zou gaan om het met elkaar verzoenen van geloof en wetenschap. Op de achterkant van het boek ‘Oer’ staat dan ook te lezen: ‘Oer is een meeslepende vertelling die op een nieuwe manier een verbinding legt tussen Gods grote verhaal in de Bijbel en hedendaagse inzichten vanuit de wetenschap.’

Over dit boek zou heel veel te schrijven zijn.2 Het komt steeds weer in strijd met wat de Heilige Geest zelf in de Bijbel zegt. Bijvoorbeeld op het punt dat de HERE het nodig zou hebben gehad een schepping te maken waarin dood, geweld en lijden een plaats hadden. Dat zou Hij nodig gehad hebben om tot een schepping te komen waar het kwaad en de dood uit zouden verdwijnen. Is zo’n gedachte te handhaven o.a. als je bedenkt wie de HERE, de schepper van alle dingen is? Hieronder enkele opmerkingen hierover.

Wie is de HERE?

De mens is naar het beeld van God gemaakt. De HERE is de Schepper van alle dingen; van alles wat voor ons zichtbaar is, maar ook van alles wat voor ons onzichtbaar is en toch wel bestaat. De HERE is de enig levende God en de enige Schepper. Is het mogelijk dat Hij iets of iemand zou maken die slecht is, die liefdeloos is? Om op die vraag antwoord te vinden, moeten we zien hoe de HERE is. Is er in Hem iets te vinden dat toch iets van een vleugje slechts in zich heeft? Is het zo dat de HERE wel iets wat slecht was in de schepping moest leggen omdat Hij anders zijn doel niet zou kunnen bereiken? Het zijn vragen waarop de Geest ons in Gods Woord duidelijke antwoorden geeft.

Is het zo dat de HERE van tijd tot tijd niet kan bereiken wat Hij wil? Staat de HERE van tijd tot tijd voor onmogelijkheden? Hierop moeten we met overtuiging met nee antwoorden.
De HERE is de Almachtige. Dat heeft Hij zo duidelijk in de schepping bewezen. Dat laat Hij nog elke dag in het onderhouden van de schepping zien. Ik denk hierbij nu aan Jesaja 40: “Wie heeft de wateren met de holte van Zijn hand opgemeten, of van de hemel met een span de maat genomen, of het stof van de aarde met een maatbeker gevat, of de bergen gewogen in een waag, of de heuvels op een weegschaal? Wie heeft de Geest van de HEERE gepeild en wie heeft Hem als Zijn raadsman onderwezen? Met wie heeft Hij beraadslaagd dat hij Hem inzicht zou geven, Hem het pad van het recht zou leren, Hem kennis bij zou brengen of Hem de weg van veel verstand zou doen kennen? (…) Met wie zou u Mij willen vergelijken, of aan wie ben Ik gelijk? zegt de Heilige. Sla uw ogen op naar omhoog, en zie Wie deze dingen geschapen heeft; Hij is het Die hun leger voltallig tevoorschijn brengt, ze alle bij name roept door Zijn grote vermogen en Zijn sterke kracht; er ontbreekt er niet één”; vs. 12-14 en 25-26.

Ik denk hierbij o.a. ook aan de keren dat de HERE heel duidelijk zegt dat niets voor Hem onmogelijk is. Niets is voor Hem te wonderlijk om te kunnen doen. Ik noem een paar plaatsen in de Schrift waar de HERE dit zegt.

En de HEERE zei tegen Abraham: Waarom heeft Sara toch gelachen en gezegd: Zou ik ook werkelijk baren, nu ik oud geworden ben? Zou er iets voor de HEERE te wonderlijk zijn? Op de vastgestelde tijd, over een jaar, zal ik bij u terugkomen, en Sara zal een zoon hebben”; Gen. 18,13-14 3.

De engel Gabriël zegt tegen de maagd Maria: “Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Maria zei: Zie, de dienares van de Heere, laat mij geschieden overeenkomstig uw woord. En de engel ging van haar heen”; Luk. 1,37-38.

Gods handelen gaat ver uit boven wat we als mensen kunnen bedenken. Dat komt ook heel duidelijk uit in Ef. 3: “Hem nu Die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is, Hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. Amen”; vs. 20,21.

Ik moet nu denken aan de Afrikaanse uitdrukking dat iets “bo jou vuurmaakplek gaan”. Hoe de mens zich ontwikkelt en wat we ook ontdekken, er blijven dingen die voor ons niet voor te stellen zijn. De HERE is groter dan al ons verstand en al onze ontdekkingen samen.

De HERE is almachtig. Het is dus niet mogelijk dat de HERE dingen nodig heeft die hij later slecht en zondig noemt om die te gebruiken om tot Zijn doel te komen.

Waarom is dat niet mogelijk? Omdat de HERE de enige is die in- en ingoed is. Bij Hem is er werkelijk niets, maar dan ook niets te vinden wat verkeerd of donker is. Hij is liefde (1 Joh. 4,8). Dat betekent dat alles wat niet met zijn liefde in overeenstemming is door Hem gehaat wordt! Dat is ook de oorzaak voor de ellende op de wereld. Dat strijdt niet met Gods liefde; nee, dat is Gods rechtvaardige straf over de zonden die wij in de wereld gebracht hebben. Dat kwaad, dat donkere, was er niet in het begin. Wij mensen hebben het de wereld binnengehaald. Het kwaad, de agressie, wisselende seksuele contacten en alle zonden staan tegenover God en hoorden niet bij Zijn goede schepping. Ze zullen ook niet bij de nieuwe hemel en aarde horen!

Dat er in God helemaal niets donkers is en uit Hem het donkere, het onrechtvaardige niet kan komen, lezen we o.a. prachtig in 1 Joh. 1: “En dit is de boodschap die wij van Hem gehoord hebben en aan u verkondigen, dat God licht is en dat in Hem in het geheel geen duisternis is. Als wij zeggen dat wij gemeenschap met Hem hebben en wij toch in de duisternis wandelen, liegen wij en doen de waarheid niet. Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde”; vs. 5-7.

De ellendige dingen die wij (die in eerste instantie goed gemaakt zijn) in de wereld hebben gebracht, zullen op de nieuwe hemel en aarde voor altijd verdwenen zijn. We lezen in Openb. 21 van die wereld: “En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei tegen mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar”; vs. 4,5.

Een tegenwerping zou kunnen zijn dat we toch ook lezen dat God een verterend vuur is. Hebr. 12,29. Daar zie je dat Gods liefde de zonde en het kwaad niet kan uitstaan en het juist door Zijn oordeel uit liefde getroffen en verteerd wordt!

In dat kader staat ook wat we lezen in Amos 3,6-7: “Of wordt in een stad de bazuin geblazen zonder dat het volk beeft? Of komt er kwaad in de stad voor zonder dat de HERE het doet? Voorzeker, de Heere HEERE doet niets tenzij Hij Zijn geheimenis heeft geopenbaard aan Zijn dienaren de profeten”. Het gaat ook hier om de HERE Die alleen maar goed is, Die liefde is. Hij laat door Zijn profeten steeds weer horen dat wie in zonde leeft door Zijn rechtvaardig oordeel getroffen zal worden, juist omdat Hij liefde is. Wanneer er in een stad een ramp gebeurt, wanneer er in een stad verschrikkelijke dingen gebeuren, is God erbij. Hij laat het niet uit Zijn hand lopen. Dat betekent dat er voor wie tot Hem om hulp en vergeving vlucht hoop is. Het loopt God niet uit de hand. Het kwaad overwint Hem niet en krijgt geen vat op Hem. Het lijden en het kwaad is de schuld van de mens. De duivel maakt er gebruik van, maar het blijft onder Gods regering.

De conclusie moet zijn, dat de oplossingen die Van den Brink c.s. en nu ook het boek ‘Oer’ noemt voor lijden vanaf het begin van de schepping niet stroken met wie de HERE is!

Project mens

Nog een ding wil ik noemen. Dat is dat er meerdere keren in ‘Oer’ gesproken over het “project mens”. De HERE zou een project mens opgezet hebben. In het boek ook wel project homo sapiens genoemd. Christus zou gekomen zijn om dat project tot een goed einde te brengen. Hoe groot de plaats van de mens ook in Gods plan is, toch is het plan van God veel breder. Het gaat maar niet om ons als mensen. Het gaat ook bij de komst van Christus om de wereld. Om Gods hele schepping! Christus komt maar niet om mensen te redden. Hij komt om de schuld van mensen te dragen en zo de hele schepping te redden van de vloek die wij als mensen de wereld hebben ingebracht. Wanneer het alleen om het project mens zou gaan, maak je het verlossingswerk veel kleiner dan het is. Dat het om de redding van de wereld gaat met alles erop en eraan lezen we o.a. in Joh 3:16-18 en Romeinen 8:

Joh 3,16-17: “Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden.

Romeinen 8,18-22: “Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft, in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe.

Conclusie

Gods eer en grootheid worden aangetast als we (tegenover wat Hijzelf vertelt) gaan beweren dat geweld, dood en ellende er voor de zondeval al waren. We doen de HERE tekort als we zeggen dat Christus kwam om het project mens te redden. Er zou nog veel meer over ‘Oer’ te zeggen zijn. Het is een poging onder christenen iets geloofwaardig te maken wat op veel punten met Gods eigen Woord in strijd is.

Dit artikel is met toestemming overgenomen van de website Evangeliebelijden. Het originele artikel is hier te vinden.

Voetnoten

  1. Gijsbert van den Brink, En de aarde bracht voort, Boekencentrum 2017.
  2. In 2018 heb ik een boek geschreven waarin een uitleg van Genesis 1-11 gegeven wordt en waar in het tweede deel uitvoerig op het boek van Gijsbert van den Brink wordt ingegaan. Je vindt dat in: Rob Visser, Gelukkig geen mythe, Tesselaren 2018. Dit boekje is ook in onze webshop te verkrijgen.
  3. Zie voor een verdere bespreking van de uitdrukking: “Zou voor de HERE iets te wonderlijk zijn”: Rob Visser, Sara se lag; Vrye Gereformeerde studies 1, Pretoria 1997.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!