De kracht van de natuur hebben we op een ontstellend vernietigende manier gezien. De orkaan is haar verwoestende gang gegaan. Het eiland Sint-Maarten en haar inwoners zijn heel erg getroffen. Mensen die er zijn vergelijken het met de verwoesting die een atoombom veroorzaakt. Ook toen deze orkaan langs Cuba en Florida raasde was duidelijk hoe groot de vernietigende kracht er van is. Het is vooral het vele water dat voor zoveel schade zorgt.

Wat heeft zo’n orkaan ons eigenlijk te zeggen? Is het maar een toevallige orkaan? Is het alleen toeval dat er orkanen over de wereld gaan? Is het alleen maar toeval dat een orkaan zo erg kan zijn? We houden een hulpactie voor Sint-Maarten. We gaan verder met de opbouw van het eiland en dan vergeten we wat er gebeurd is. De kans is groot dat het zo gaat. Behalve bij de mensen die blijvend getroffen zijn door de gevolgen van deze orkaan.

Toch maken we ons er dan te makkelijk vanaf. We maken ons er ook te makkelijk vanaf als we zeggen dat Sint-Maarten een soort rovershol is en dat het daarom getroffen zou zijn en het ons niets te zeggen heeft. Het is goed om samen eens terug te gaan naar wat we lezen in Amos 3:6: “Wordt de bazuin in een stad geblazen, zonder dat de inwoners opschrikken? Geschiedt er een ramp in een stad, zonder dat de HERE die bewerkt?” Op deze tekst hoop ik in het volgende nummer van Weerklank verder in te gaan.

De Heilige Geest wil Gods volk tot het antwoord brengen dat er geen ramp in een stad is zonder dat de HERE daarmee te maken heeft. Dat wil zeggen dat ook elke natuurramp op aarde ons iets te zeggen heeft! Dat klinkt velen in onze tijd nogal heftig in de oren. Hoe moeten we dit nu zien? Waar komen de rampen op deze wereld vandaan? Is de HERE daarvan de eerste oorzaak? Komt het uit Hemzelf? Nee. Het is niet de HERE die rampen in de wereld gebracht heeft. Hij heeft een goede schepping gemaakt met daarin Zijn vrede en harmonie. Een wereld zonder bedreiging en verwoesting. De rampen zijn de wereld ingekomen doordat wij als mensen als God wilden zijn. Omdat wij tegen God zijn opgestaan. Bij de straf die over de wereld komt, horen ook de rampen, ook de natuurrampen. Is het dan toch niet nog heel gek dat HERE met zulke verwoestende rampen te maken heeft? Nee. Het is zelfs gelukkig dat Hij er mee te maken heeft. Als de HERE ons na de zondeval aan onszelf en de natuur na de zondeval had overgelaten zou het leven een grote ellende zijn. Dan zou de ene na de andere natuurramp ons getroffen hebben. Nu houdt de HERE het nog in Zijn hand! Nu kan een door onze zonde ontketende natuur niet zijn eigen verwoestende gang gaan. Daarbij komt nog iets anders. Dit is dat als een natuurramp de wereld treft dit voor ons een boodschap heeft.  Het heeft voor alle mensen een boodschap maar het bijzondere van het volk van God is dat wij die boodschap mogen kennen. We lezen dat in het vervolg van Amos 3: “Voorzeker, de Heere HEERE doet niets tenzij Hij Zijn geheimenis heeft geopenbaard aan Zijn dienaren, de profeten.  De leeuw heeft gebruld. Wie zou niet bevreesd zijn? De Heere HEERE heeft gesproken. Wie zou niet profeteren?” vs 7,8 (HSV)

Wij hebben het cadeau van de Bijbel gekregen. Daarin lezen we Gods profetie. Daarin laat de Geest ons zien dat als rampen over de wereld gaan God spreekt. Als wij van rampen horen, ze zien of ze zelf meemaken met de gevolgen daarvan. Hij laat dan o.a. zien:

  1. Alles is in Gods hand en daarom is het nog geen hel op aarde.
  2. Hij herinnert ons aan de zonde en de gevolgen die wij als mensen de wereld hebben ingebracht. Bij rampen moeten we niet beschuldigend naar God wijzen maar naar onszelf.
  3. Hij herinnert ons er aan dat we redding van eigen schuld en zonden nodig hebben. Hij roept ons op bij Christus te schuilen en zo ondanks grote rampen toekomst te hebben.
  4. De rampen laten ook zien dat Christus op weg is naar Zijn terugkeer. Wie in geloof vandaag en in de toekomst bij Christus schuilt, heeft een eeuwige toekomst zonder rampen, zonder dood en verdriet! Zie o.a. Openbaring 6-8 en 21.

Ook de orkaan Irma was een gevolg van onze zonden. De HERE gebruikte ook deze orkaan om ons op te roepen tot Christus te komen en met Hem als de Heer van ons bestaan te leven. Dan wil je de slachtoffers vandaag graag vanuit Gods liefde helpen. Zo leren we mensen op Christus te wijzen als de enige die ons echt toekomst kan geven. De toekomst die Hij ook wil geven!

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit Weerklank. De volledige bronvermelding luidt: Visser, J.R., 2017, Orkaan Irma, Weerklank 5 (7): 6-8.(Artikel).

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!