Paradigma der evolutie

by | okt 23, 2017 | Filosofie, Onderwijs

Volgens enquêtes zijn veel mensen van mening, dat de evolutietheorie een wetenschappelijk bewezen feit zou zijn. Weinigen weten, dat men in de wetenschap werkt met voorlopige modellen (verificatie) en weerleggingen (falsificatie). Het dominante denkbeeld (paradigma ) van evolutie, oersoep en oerknaltheorie is van filosofische oorsprong (Verlichting, Rationalisme/ Naturalisme) en kan niet met natuurwetenschappelijke middelen worden bewezen.

In populairwetenschappelijke voorstellingen wordt vaak beweerd, dat de evolutietheorie een bewezen feit zou zijn. Deze uitspraak is echter natuurwetenschappelijk niet te handhaven. Indien men het bovennatuurlijke ingrijpen van een intelligente Schepper vanaf het begin uitsluit en het model van evolutie-, oersoep en oerknaltheorie tot paradigma maakt, dan mag men vervolgens niet de conclusie trekken, dat er geen Schepper is, omdat er in de verschillende verhandelingen geen Schepper voorkomt!

Empirische en historische wetenschappen

In de wetenschapstheorie wordt verschil gemaakt tussen empirische (experimentele) en historische wetenschappen. Op beide terreinen probeert men eerst algemene verklaringen (hypotheses) op te stellen. Daarna wordt gecontroleerd, of de voorspellingen (prognoses) die daaruit afgeleid kunnen worden ook daadwerkelijk waar zijn.

Bij de empirische (proefondervindelijke) wetenschappen kan deze controle (verificatie) door experimenten en waarnemingen gedaan worden. De kennis- en wetenschapstheoreticus Karl R. Popper drukte het zo uit: “De taak van de wetenschappelijke onderzoekers bestaat er uit, wetten en afgeleiden van wetten op te stellen en systematisch te controleren; in de empirische wetenschappen zijn het in het bijzonder hypothesen en theorieconcepten, die opgesteld en in de praktijk door waarneming en experiment gecontroleerd worden.”1

Bij de historische wetenschappen (waartoe ook het onderzoek der evolutie-, oersoep- en oerknaltheorie behoort) is dat niet mogelijk. De verschillende interpretaties moeten voornamelijk naar de criteria der geloofwaardigheid verdedigd worden.

Conclusie

Het model van evolutie, oersoep en oerknal ontstijgt niet de status van een hypothese. Zelfs indien het ons zou gelukken, leven in het laboratorium te verwekken (wat vroeg of laat mogelijk zou kunnen zijn), dan betekent dit niet, dat hetzelfde in het verleden ook zonder intelligentie en de modernste menselijke technologie mogelijk was.

Voetnoten

  1. Karl R. Popper, Logik der Forschung, Wien, 1934, 1. Kapitel, http://www.ploecher.de/2006/11-PA-G1-06/Popper-Logik-der-Forschung-kurz.pdf.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!