Strijd om de schepping

by | okt 23, 2015 | Filosofie, Theologie

De strijd om de schepping is weer opgelaaid in christelijke kring. Aan de eenvoudige scheppingswoorden ‘God zei… en het was zo…’, die telkens opnieuw klinken in Genesis 1, wordt door velen toegevoegd: ‘…door de wetenschap weten wij wel beter.’

Foto: László Francsics

Foto: László Francsics

Ik geloof dat God alles geschapen heeft in zes dagen. Omdat Hij dat zelf zegt in de Bijbel, Zijn eigen Woord. De dieren, de mensen, de aarde, de planten, het heelal, alles in zes dagen. Niet een heel klein iets wat God in beweging zette en waar na vele honderden miljoenen of miljarden jaren een volwaardige schepping uit ontstond, nee, alles was na zes dagen compleet, waarna God rustte van Zijn werken. Zou God anders pas na miljoenen of miljarden jaren evolutie hebben gerust?
Adam en Eva werden als volwassen mensen door Hem geschapen, evenals bloeiende planten en vruchtdragende bomen, dieren, vogels en vissen en ook het licht van zon, maan en sterren dat de aarde al direct bereikte.

God de Schepper. Wat een wonder. Ik geloof het, wat de wetenschappers er ook tegenin brengen. Zelfs al zijn het christenwetenschappers, die proberen hun geloof in God en hun geloof in de evolutie te combineren. God zou dan de evolutie in gang hebben gezet.
Wetenschappers geloven in hun eigen modellen, in hun eigen berekeningen. Kennelijk gaat hun geloof daarin boven wat de Bijbel zegt over de schepping. Het is toch veel ‘eenvoudiger’ om te geloven dat God in zes dagen alles compleet heeft geschapen, dan dat je moet geloven dat alles, via ingewikkelde overgangsvormen – die trouwens niet te vinden zijn – in loop van een hele, hele lange tijd is ontstaan?

Verschillend vlees

1 Korinthe 15:39 zegt: ‘Alle vlees is niet hetzelfde vlees, want het vlees van mensen is verschillend, en het vlees van dieren is verschillend, en dat van vissen is verschillend, en dat van vogels is verschillend.’
Deze tekst spreekt tegen de aanname dat de mens geleidelijk uit andere, lagere organismen is ontstaan. Het vlees van een mens is duidelijk anders dan het vlees van bijvoorbeeld een aap, waarvan evolutionisten beweren dat de mens is voortgekomen uit de aap. Met vlees in de Bijbelvers wordt de letterlijke substantie bedoeld waaruit een lichaam is opgebouwd.

dirk_van_genderen_evolutie_verschillend_vleesWie gelooft dat God het ‘eerste zetje’ heeft gegeven, of de oerknal heeft veroorzaakt en gelooft dat pas na vele miljoenen jaren de evolutie de eerste mens ‘produceerde’, loopt compleet vast met de eerste hoofdstukken van de Bijbel én met nog veel meer Bijbelgedeelten die teruggrijpen op de schepping, op Adam en op de zondeval. Zou de Heere Jezus niet de waarheid hebben gesproken als Hij sprak over Adam en over de schepping?

Genesis zegt dat God alles goed heeft geschapen in die eerste week. Er was geen dood, er was geen ziekte, er was niets wat niet goed was. Maar wanneer je uitgaat van een proces van evolutie, dan is echt niet alles goed geweest. Dan was er dood, dan was er al ziekte, voordat de eerste mens op het wereldtoneel verscheen. Terwijl de Bijbel zegt dat het Eva en Adam waren die, als eerste mensen, in zonde vielen, door te eten van de verboden vrucht, waarna de dood in de wereld kwam. Wanneer je dit loslaat, zoals allen doen die in evolutie geloven, ook al zeggen ze dat God de evolutie in gang heeft gezet, dan loop je ook hopeloos vast met de verlossing door de Heere Jezus.

Onlangs op een symposium, dat was georganiseerd door de EH en uitgeverij Jongbloed,1 vroeg theoloog drs. Reinier Sonneveld zich af of er wel een letterlijke zondeval is geweest. Ook twijfelde hij aan een letterlijke Adam en Eva.2 Hij acht het mogelijk dat er een groep mensen was die heeft gefaald.
Biofysicus prof. dr. Cees Dekker, ook één van de sprekers op dat symposium, gelooft dat God de evolutie in gang heeft gezet. Hij geeft eerlijk aan dat hij met de evolutietheorie ook niet alles kan verklaren.

Elders in de Bijbel, ook in het Nieuwe Testament, wordt telkens uitgegaan van het daadwerkelijke bestaan van Adam en Eva, door God geschapen, van een schepping in zes dagen en van de echte zondeval.

De Bijbel spreekt op vele plaatsen over de schepping

bijbel_close_upOp tal van plaatsen in het Oude Testament wordt over de schepping gesproken als vaststaand feit, zoals in Exodus 20:11 – Want in zes dagen heeft de HEERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee, en al wat erin is, en Hij rustte op de zevende dag.’

Maar ook in het Nieuwe Testament wordt de schepping – én geen evolutie – door God Zelf vele keren genoemd, zoals in onderstaande teksten.

 • Mattheus 19:4 – En Hij antwoordde en zei tegen hen: Hebt u niet gelezen dat Hij Die de mens gemaakt heeft, hen van het begin af mannelijk en vrouwelijk gemaakt heeft…
 • Markus 10:6 – Vanaf het begin van de schepping heeft God hen mannelijk en vrouwelijk gemaakt.
 • Handelingen 17:24 – De God Die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is…
 • Romeinen 1:20 – Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien.
 • 1 Korinthe 15:45 – De eerste mens Adam is geworden tot een levend wezen, de laatste Adam tot een levendmakende Geest.
 • 1 Korinthe 15:47 – De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk; de laatste mens is de Heere uit de hemel.
 • 1 Timotheüs 2:13 – Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva.
 • Hebreeën 11:3 – Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand is gebracht door het Woord van God, en wel zo dat de dingen die men ziet, niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is.
 • Openbaring 3:14 – Dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige Getuige, het begin van de schepping Gods.

Wat we nodig hebben, is kennis. Kennis van Gods Woord, kennis ook over de schepping, zodat we een weerwoord hebben tegenover hen die in de evolutie geloven.
Laten we eenvoudig vast blijven houden aan wat de Bijbel zegt in de eerste hoofdstukken van de Bijbel. Over de schepping door God in zes dagen – voor Hem is toch niets te wonderlijk. Over Adam en Eva, de beide eerste mensen. Over de zondeval, de ark, de zondvloed, maar ook over de redding en de verlossing door de Heere Jezus, al beloofd aan Adam en Eva in het Paradijs, direct na de zondeval.

In Openbaring 21 lezen we over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde die God zal maken. Zal God daar honderden miljoenen jaren voor nodig hebben? Zeker niet! Zoals Hij ooit sprak en het was er, op dezelfde dag, zoals de Bijbel zegt, zo zal Hij op een dag ook spreken en zal de nieuwe hemel en de nieuwe aarde er zijn. Dan zal Hij opnieuw kunnen zeggen, evenals in Genesis 1:31: ‘En zie, het is zeer goed’. Wat zal het heerlijk zijn om daar voor altijd te mogen zijn, in de directe nabijheid van de Heere Jezus, om voor altijd Hem te mogen loven en prijzen.

Voetnoten

 1. [Redactie]: Bij de presentatie van het kinderboek Het geheime logboek van Topnerd Tycho
 2. [Redactie]: Hierop heeft Douwe Tiemersma gereageerd in het artikel: De glijdende schaal van Reinier – een lesje retoriek.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!