Tijd (4)

by | jul 26, 2018 | Geschiedenis, Onderwijs, Theologie

De tijd is tijdelijk. Immers, volgens de bijbel begon de tijd op de vierde scheppingsdag en wanneer de eeuwigheid aanbreekt zal er geen tijd meer zijn. Veel mensen hebben zich afgevraagd hoe lang de tijd dan zal duren.

Joodse geleerden zagen de zes scheppingsdagen als een afbeelding van de huidige bedeling. Ps. 90:4, later aangehaald door Petrus (2 Pet. 3:8), leerde dat voor God één dag is als 1000 jaar en daaruit werd geconcludeerd dat de huidige bedeling 6000 jaar zal duren en dat dan de grote sabbat komt, de dag waarop God rustte van zijn werken.

Veel kerkvaders deelden die mening. Zo schreef Barnabas in zijn brief (15:3): ‘Over de sabbat zegt Hij aan het begin van de schepping: “En God maakte in zes dagen de werken van zijn handen en op de zevende dag was Hij klaar en Hij rustte daarop en Hij heiligde die dag.” Let op, kinderen, wat dat “Hij was klaar in zes dagen” wil zeggen. Dit betekent: de Heer zal in 6000 jaar alles voltooien. Eén dag betekent bij de Heer 1000 jaar. Zo zal alles in zes dagen, dat is 6000 jaar worden voltooid, kinderen. En Hij rustte uit op de zevende dag. Dat wil zeggen: wanneer zijn Zoon gekomen is en de tijd van de wetteloosheid ten einde is en Hij de goddelozen zal oordelen en Hij de zon, de maan en de sterren zal veranderen, dan zal Hij zeker op die dag uitrusten.’ (Uit: A.J.F. Klein, Apostolische Vaders).

Zes periodes

In Lactantius (hfd. XIV) staat: ‘Omdat alle werken van God gemaakt werden in zes dagen, moet de wereld in de huidige staat voortduren gedurende zes periodes, van 1000 jaar. (…) En zoals God werkte gedurende zes dagen om zo’n groot werk tot stand te brengen, moet zijn dienst en waarheid gedurende deze 6000 jaar functioneren, terwijl de slechtheid de overhand heeft en regeert. En ook, omdat God, nadat Hij zijn werk tot voleinding had gebracht en rustte op de zevende dag, moet na het eind van deze 6000 jaar alle slechtheid weggedaan worden van de aarde en moet rechtvaardigheid heersen gedurende 1000 jaar; en er zal rust zijn en vrede van de weeën die de wereld zo lang heeft doorstaan.’ (zie ook www.ccel.org) Hippolytus schrijft: ‘Zesduizend jaar moeten vervuld worden voor de sabbat komt.’ Irenaeus: ‘In even veel dagen als de wereld is geschapen, in even veel 1000 jaar zal het einde komen.’ Het lijkt een vrij algemeen aanvaarde opvatting te zijn geweest.

Anno 6011

Is het mogelijk iets meer te vinden in de bijbel over de tijd waarin we nu leven? Anders gezegd: hoe lang is deze bedeling al aan de gang? Velen hebben geprobeerd het geboortetijdstip van Jezus vast te stellen. Dat is dan het begin van onze tijdrekening, het jaar nul. In bijna elke King James-bijbel staat boven aan de pagina in welk jaar v.C. een gebeurtenis plaatshad.

Volgens de bekendste chronologie, die van bisschop Ussher, had de schepping in 4004 v.C. plaats, zodat we nu in het jaar 6011 leven. Andere chronologieën wijken daar iets van af, afhankelijk of wordt uitgegaan van de Hebreeuwse tekst of van de Septuagint. In een chronologie uit 1850 schrijft Taplin: ‘Het verkregen resultaat, de geboorte van onze Heer die plaatsvond in het jaar 4000 na de schepping, zal zonder twijfel hen teleurstellen die hun hoop gevestigd hebben op een spoedige komst van de Heer. Dit op het geloof, dat we dichter bij het einde van de 6000 jaar zouden zijn dan door onze berekeningen wordt aangetoond. Want hierdoor blijkt dat er nog 150 jaar zijn te gaan tot het voltooien van de complete som en nog voor het duizendjarige rijk van onze Heer op aarde kan gevestigd worden, nog altijd van de mening uitgaand dat de overlevering betreffende de 6000 jaar juist is.’

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit Opbouw. De volledige bronvermelding luidt: Valkenburg, K., 2007, Wonder boven wonder (14) Tijd (4), Opbouw 51 (15): (…) (Artikel).

M
"

Artikelen

Artikelen