Tweede Adam

by | dec 19, 2019 | Onderwijs, Theologie

De tweede Adam, dat is toch Jezus Christus? Zo wordt de apostel Paulus nogal eens geciteerd, maar in werkelijkheid gebruikt hij de uitdrukking ‘de laatste Adam’ (1 Korinthe 15:45). Dat geeft de mogelijkheid om de titel ‘tweede Adam’ voor iemand anders te gebruiken. Ik wil een pleidooi voeren om Noach zo te typeren. En laat ik direct aangeven dat dit gevolgen heeft voor de visie op de evolutietheorie.

De volgende punten van overeen- komst tussen Adam en Noach zijn opmerkelijk:
1. Wanneer Noach na de zondvloed een offer brengt, geeft de Heere de toezegging dat Hij de aardbodem niet opnieuw zal vervloeken.
2. Voortaan zullen zomer en winter, dag en nacht niet ophouden. Dit betreft een wereldwijde toezegging.
3. Opvallend is de opdracht die Noach twee keer te horen krijgt: wees vruchtbaar, vermenigvuldig u en vervul de aarde (Genesis 9:1,7). Dit is een herhaling van woorden die eerst tot Adam zijn gesproken (1:28).
4. De eerste mens kreeg toestemming om het zaaddragende gewas en boomvruchten te eten (1:29). Bij Noach vindt er een verruiming plaats: ook landdieren en vissen mogen worden gegeten (9:3).
5. Adam is geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God. Hoeveel beschadiging er ook optreedt door de zondeval, toch blijven deze woorden voor de latere mensen gehandhaafd. Juist daarom is het menselijke leven kostbaar (9:5-7).
6. God maakt Zijn verbond niet alleen met Noach en zijn nageslacht, maar ook met alle dieren en de aarde. Als teken geeft Hij de regenboog (9:9-17).
7. Alle mensen op aarde stammen van Noach en zijn gezin af (9:19; 10:32). Dit alles wijst op Noach als tweede stamvader van de mensheid, waarbij God de mensheid opnieuw mogelijkheden geeft om op aarde te leven.

Er is discussie of de watervloed in de tijd van Noach wereldwijd was of regionaal. Bij de regionale opvatting menen uitleggers dat de waarneming van Noach beperkt was, omdat hij de andere continenten niet kende. Wie Genesis 6-9 zorgvuldig leest, merkt echter dat de waarneming van Noach onbelangrijk is. Steeds is God aan het woord! Hij geeft opdracht een ark te bouwen, brengt de dieren en sluit de deur. Ook kondigt Hij Zijn verbond en beloften af. En daar zijn we het toch wel over eens: Zijn waarneming is toch niet beperkt?

Wanneer de vloed wereldwijd was, heeft dit ook gevolgen voor het ontstaan van de mensheid. Alleen bij een regionale vloed is het mogelijk dat er elders ter wereld volken in leven bleven. Hier is een tegenstrijdigheid tussen de gangbare wetenschappelijke voorstellingen (in combinatie met de aanname van een darwinistische evolutie) en de beschrijving in het boek Genesis. Wie die evolutie aanvaardt, moet Genesis 6-9 aanpassen, en interpreteren tegen hun duidelijke wereldwijde strekking.

Noach als de tweede Adam. God maakte een nieuw begin, ondanks het feit dat het hart van de mens nog steeds slecht was (8:21). Er is geen volgende wereldwijde catastrofe gekomen, maar de Heere heeft Zijn Zoon naar deze wereld gezonden om het probleem van het kwaad in de wortel te bestrijden. Mogen we Hem de derde Adam noemen? In ieder geval is Hij de laatste Adam. Hij is de levendmakende Geest en maakt de opstanding van het lichaam mogelijk (1 Korinthe 15:45). Dan is het kwade overwonnen en zal het Koninkrijk van God aanbreken!

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit Weet Magazine. De volledige bronvermelding luidt: Paul, M.J., 2016, Tweede Adam, Weet 39: 23.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!