Van Pesach naar Pasen

by | apr 6, 2023 | Bijbel, Theologie

Van Pesach naar Pasen

Het is bijna Goede Vrijdag en Pasen. Zijn er overeenkomsten tussen het Pesachfeest in het Oude Testament en het Paasfeest? En op welke manier werden Jezus’ dood en opstanding voorzegd in het Oude Testament? Van Pesach naar Pasen.

Pesach Pasen

Pasen in het Oude Testament

Toen het volk Israël in Egypte slaaf was, riep God Mozes tot leider van de bevrijding. God stuurde tien verschrikkelijke plagen om de Farao te bewegen het volk te laten gaan. De tiende plaag was het ergst. In elk huis stierf de eerstgeborene van zowel mens als dier (Ex. 12:12). Egypte jammerde luid (Ex. 12:30). De dood sloeg de huizen van de Israëlieten over, daar waar een lam was geslacht en het bloed aan de deurpost was gestreken. Binnen aten de Israëlieten de Pesachmaaltijd: het lam, bittere kruiden en ongezuurde broden (matzes). Ex. 12:27 noemt dit een Paasoffer (Hebreeuws: Pesachoffer) voor de HEERE, dat zij altijd moeten gedenken. Pesach of Pasen betekent ‘overslaan’. 

Pesach of Pasen betekent ‘overslaan’.

Pasen in het Nieuwe Testament

Die Pesachmaaltijd viert Jezus in het Nieuwe Testament met Zijn discipelen. Lees meer daarover in Mt. 26:17-29, Mk. 14:22-25, Lk. 22:14-20. Ook Paulus leerde door overlevering van Jezus om dit door te geven aan de gemeenten. Jezus legt bij de viering het accent niet op de bevrijding uit Egypte, maar op Zijn dood en opstanding. Het brood is beeld van Zijn lichaam en de wijn is beeld van Zijn bloed, dat vergoten wordt tot vergeving van zonden. Precies wat we vieren in het avondmaal. Het pesachlam dat in Egypte werd geslacht wijst nu op Jezus die gekruisigd zal worden. En die ook op de derde dag zal opstaan: Pasen. Johannes de Doper wijst zo ook op Jezus (Joh. 1 :29): ‘Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt.’ 

Zonder opstanding is de kruisdood zinloos. Dan is de dood aan het kruis niet meer dan een solidair martelaarschap. Het is niet voor niets dat alle 4 evangeliën uitlopen in de opstanding.

Pasen voorspeld in het Oude Testament

Jesaja 53:10-12 voorzegt de opstanding en Pasen. Paulus legt het uit in Rom 4:25; Jezus staat op, nadat Hij Zijn leven voor Zijn volk heeft gegeven. 

In Ps. 2 en Ps. 110 profeteert David over de opstanding van Jezus Christus. Hand.2: 22-36 verwijst naar Ps. 110. Die psalm bevat twee profetische uitspraken. De eerste staat in vers 1 ‘zet u aan mijn rechterhand’, dat gaat over Christus (zie ook Ps. 2:2-6). De tweede staat in vers 4 ‘U bent Priester voor eeuwig, naar de ordening van Melchizedek’. Het gaat in deze psalm over Jezus Christus die Koning en Priester is. 

Psalm 2 wordt geciteerd in Handelingen 13:33 in de context van de opstanding van Jezus Christus. De schrijver van de Hebreeënbrief citeert ook Psalm 2:7 in Hebreeën 1:5 en 5:5.

Verder valt te lezen in Jes. 26:19 dat de doden zullen herleven; zullen opstaan. Hosea 13:14 herhaalt dit en Paulus citeert dit in zijn belangrijke hoofdstuk over de opstanding 1 Kor. 15.

Geen Pasen zonder opstanding!

Pasen opstanding

Paulus gebruikt het Oude Testament om aan te tonen dat Jezus het Lam is Dat is gestorven en is opgestaan. In de eerste brief aan de Korintiërs noemt hij Jezus het Paaslam (1 Kor. 5:7), haalt hij wederom Psalm 110 aan (1 Kor. 15:25) met betrekking tot de opstanding van Christus. Hij toont daar aan dat Christus stierf naar de Schriften (Jes. 53:5-12), dat Hij is begraven en ten derde dage is opgestaan (Ps. 16:10).

Joodse kalender
De joodse en christelijke kalender lopen – door een andere telling – niet gelijk. Joden rekenen niet in zonnejaren, maar in maanjaren. Dat gaat dus om 12 maanden van 29,5 dagen; een totaal van 354 dagen. Daarom wordt er aan de joodse kalender elke 2 tot 3 jaar een extra maand toegevoegd. In de tweede plaats tellen Joden de jaren vanaf de schepping en komen zij tot 5783 A.M. dat is Anno Mundi, het jaar van de wereld. Tenslotte wijkt de kalender af als het gaat om het nieuwe jaar. Het Burgerlijk Nieuwjaar valt op de eerste twee dagen van de Hebreeuwse maand Tishrei; dat is september of oktober van onze kalender.

Pasen vieren

Pasen valt in 2023 op zondag 9 april. Christenen vieren Pasen niet op dezelfde dag als Joden Pesach vieren. Het joodse Pesach in Israël begint dit jaar op de seideravond van woensdag 5 april, dat is Nisan 14 van het jaar 5783. De Joden tellen immers de jaren vanaf de schepping van Adam. Op die avond herdenken zij de bevrijding uit Egypte en vieren zij aansluitend het feest van de ongezuurde broden; dat acht dagen duurt. Christenen kijken ook terug, maar dan naar Jezus’ lijden en sterven (1 Kor. 11:23-27) en vieren het avondmaal met het oog op de wederkomst van de opgestane HEERE.

Christus ís opgestaan. Daar getuigt heel Gods Woord van, zowel het Oude Testament als het Nieuwe Testament. Hij is waarlijk opgestaan! Halleluja!
Bijbelvast Magazine
Dit artikel ‘Van Pesach naar Pasen’ is eerder verschenen in ons Bijbelvast Magazine van maart 2023. Wil je hier meer over weten of je aanmelden voor een gratis abonnement? Bezoek www.logos.nl/bijbelvast.

Download the PDF file .

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!