Verrassende ontmaskering

by | feb 14, 2019 | Astronomie & Kosmologie, Buitenaards leven, Recensie

Het is 30 oktober 1938. Een muziekprogramma op de Amerikaanse radio wordt plotseling onderbroken met nieuwsfragmenten over een invasie van Marsbewoners. De luisteraar is live getuige van de naderende ondergang van planeet aarde. Het Amerikaanse leger is niet opgewassen tegen de laserstralen van de Martianen. Velen vluchten in paniek hun stad uit. Sommigen menen zelfs getuige te zijn van de lichtflitsen en zwarte rook waarmee de invasie gepaard gaat.1

Of niet? Nee, in werkelijkheid ging het om een hoorspel van Orson Welles, gebaseerd op de sciencefictionklassieker The War of the Worlds van H.G. Wells. Van de volgens onderzoek van professor Richard J. Hand zes miljoen luisteraars waren 1,7 miljoen mensen onder de indruk dat de invasie echt was. Latere studies wezen uit dat de paniek in werkelijkheid minder groot was. Hoe dan ook, toen de uitzending begon had men keurig aangekondigd dat het om een hoorspel ging, maar veel mensen hadden dit niet gehoord, of er niet naar geluisterd.2

Aliens ontmaskerd

Hoe kan het dat vandaag de dag nog steeds zoveel mensen verslag doen van Unidentified Flying Objects (UFO’s) en buitenaardse wezens (Engels: aliens)? Die vraag wordt beantwoord in de documentaire Aliens ontmaskerd van Gary Bates, in Nederland uitgegeven door WEET-magazine.3 De oorspronkelijke titel luidt Alien Intrusion: Unmasking a Deception4 en is uitgegeven door Creation Ministries International.5 In Aliens ontmaskerd zien we interviews met geleerden en ervaringsdeskundigen. Langzaamaan wordt duidelijk hoe de vork in de steel zit. De documentaire werkt gedurende de lengte van een speelfilm toe naar een voor velen waarschijnlijk verrassende ontknoping.

Aliens en de oerknal

De bekende Amerikaanse fysicus Neil deGrasse Tyson opent zijn “#1 New York Times Bestseller” Sterrenkunde voor mensen met haast6 met de volgende zin: “Aanvankelijk, ongeveer 14 miljard jaar geleden, was de hele ruimte en alle massa en alle energie van het bekende universum samengebald in een ruimte niet groter dan een biljoenste van de punt aan het eind van deze zin.” Nee, het betreft hier geen sprookje. Zelfs geen fictie – althans, zo is het in elk geval niet bedoeld. Dit is wat men algemeen aanneemt als vertrekpunt van de oerknaltheorie.

Hier begint feitelijk de voedingsbodem voor geloof in UFO’s en aliens. Met de oerknal zou het heelal zijn ontstaan. De meeste sterrenstelsels zouden miljarden jaren geleden zijn gevormd en kijken we de ruimte in, dan zien we sterrenstelsels op miljarden lichtjaren afstand. Gegeven de enorme hoeveelheid mogelijke planeten die in al deze sterrenstelsels zouden kunnen huizen, is de aanname al snel gemaakt dat er ook elders wel leven ontstaan zal zijn. Tenslotte is dat hier ook gebeurd.

Toch liggen de zaken niet zo eenvoudig. Om te beginnen is er de zogeheten Fermi-paradox,7 vernoemd naar de natuurkundige Enrico Fermi, die zich eens zou hebben laten ontvallen dat het toch vreemd is dat we ondanks de vele mogelijkheden op buitenaards leven, hiervoor nog geen enkel bewijs hebben. Het komt hierop neer: de grote statistische waarschijnlijkheid van intelligent buitenaards leven staat in schril contrast met het ontbrekende bewijs daarvoor.

Deze ‘statistische waarschijnlijkheid’ is gebaseerd op het uitgangspunt dat het leven op aarde vanzelf ontstaan is en vervolgens is geëvolueerd. Het zal elders dus ook wel gebeurd moeten zijn. Ook voor abiogenese8 ontbreekt echter overtuigend bewijs. Het is meer een vertrekpunt waarvandaan de evolutietheorie begint, zoals de oerknaltheorie begint vanaf de ‘punt’ van Neil deGrasse Tyson. De overeenkomst hier is duidelijk: we hebben feitelijk te maken met theorieën die steunen op een wat wankel fundament.

De genoemde ‘punt’ zou dicht in de buurt komen van een ‘singulariteit’9, waarin de natuurwetten zoals we die kennen niet gelden. We verlaten hier dus het terrein van de wetenschap en begeven ons op het gladde ijs van een gebrek aan causaliteit. Een singulariteit (of iets dat daarbij in de buurt komt) moet namelijk eens zijn begonnen er te zijn, of er al eeuwig zijn geweest. In het laatste geval zou de verandering die erin zou zijn opgetreden die oerknal wordt genoemd oneindig vaak moeten hebben kunnen optreden en zal op eeuwigheidsschaal dan ook niet te duiden zijn als ‘ongeveer 14 miljard jaar geleden’. Oneindigheid is een concept dat we ons moeilijk kunnen voorstellen (als ik een oneindig aantal munten heb en een ander er drie geef, ben ik dan armer geworden?). In het eerste geval moet er een oorzaak zijn geweest voor het ontstaan ervan, aangezien alles dat een begin heeft, een oorzaak heeft. Gevallen waarin dat niet zo is zijn ons niet bekend en zouden derhalve zeer speculatief en allesbehalve wetenschappelijk zijn te veronderstellen. Die oorzaak zou echter uit het ‘niets’ moeten komen, wanneer alles dat er is uit de betreffende singulariteit is ontstaan. En niets, zoals wellicht ten overvloede hier toch maar vermeld, betekent ‘niet iets’. Zoals de Engelsen het nog duidelijker kennen: nothing is no thing, oftewel: not anything.

Eenzelfde onwetenschappelijke doolhof vormt het idee van abiogenese. In het Nederlandstalige artikel hierover op Wikipedia10 lezen we bijvoorbeeld onder het kopje ‘Kritiek’:

“Alternatieve theorieën en opvattingen over het ontstaan van leven, zoals de panspermie-hypothese of metafysische ideeën over het ontstaan van leven (creationisme) worden door tegenstanders van de ‘aardse’ evolutietheorie nog steeds voorgesteld maar zijn nog moeilijker te toetsen dan de gangbare theorie. Een stelling die door veel creationisten wordt aangehangen is dat abiogenese in principe onmogelijk is, waarbij vooral gewezen wordt op de onderlinge afhankelijkheid van de verschillende essentiële onderdelen van een cel (onherleidbare complexiteit). Ook wordt dikwijls beweerd dat de informatie gecodeerd in het genoom onmogelijk vanzelf kan zijn ontstaan. Vaak wordt de genetische informatie die in DNA gecodeerd is vergeleken met softwareprogramma’s die in computers worden gebruikt en waarvoor een programmeur nodig is die deze informatie ontwerpt. Tot nu toe is echter nooit aangetoond dat stapsgewijze evolutie van leven uit niet-leven fundamenteel onmogelijk is. Zo blijkt zelfreplicatie van RNA (althans in theorie) mogelijk te zijn, hetgeen een oplossing is voor het probleem dat in alle hedendaagse levensvormen genetisch materiaal nodig is om proteïnen te maken, terwijl proteïnen nodig zijn voor de reproductie van het genetisch materiaal. Ook is niet onomstotelijk bewezen dat willekeurige mutaties in het genoom geen bruikbare nieuwe informatie kan opleveren door middel van de druk van natuurlijke selectie die schadelijke informatie uitschakelt terwijl nuttige informatie zich kan vermenigvuldigen.” (nadruk toegevoegd)

Het zal u wellicht niet ontgaan dat hier geen sprake is van wetenschappelijke bevestiging, maar van het verleggen van de bewijslast: “Bewijs maar dat het níét zo gegaan is.” Ondanks de wat zelfverzekerde uitspraken in bovenstaand Wikipedia-citaat zijn de bewijzen tégen dit idee naar mijn bescheiden opvatting stukken overtuigender dan die ervóór.1112 En zelfs wanneer iets als ‘zelfreplicatie van RNA’ theoretisch al mogelijk zou zijn, is dit uiteraard op geen enkele wijze een verklaring voor hoe RNA er om te beginnen gekomen is.

Onmogelijk?

Los van de hierboven geschetste problemen met het ontstaan van buitenaards leven, gaat Aliens ontmaskerd in op de vraag of intelligent buitenaards leven hier eigenlijk wel zou kunnen komen. Dr. Henry Richter13 (in een leidinggevende rol betrokken bij de ontwikkeling van de eerste Amerikaanse aardesatelliet Explorer I) en dr. Dewy Hodges14 (professor in de ruimtevaarttechniek) wijzen op de fysieke onmogelijkheid van buitenaards bezoek. In de ruimte gelden dezelfde natuurwetten als op aarde. Dat betekent dat reizen met de snelheid van het licht onmogelijk is, omdat lichtsnelheid een oneindige massa zou betekenen. De hoeveelheid energie die alleen al nodig zou zijn om een ruimtescheepje van duizend kilo te starten en te laten stoppen met een snelheid die hier maar enigszins bij in de buurt zou komen, is al onvoorstelbaar groot. Om het dichtstbijzijnde sterrenstelsel, het Andromedastelsel,15 te bereiken, zou je met de snelheid van het licht zo’n 2,5 miljoen jaar onderweg zijn. Als er dus al buitenaards intelligent leven buiten onze Melkweg zou zijn, dan zou dat zelfs wanneer dit met de snelheid van het licht kon reizen, hiervoor 2,5 miljoen jaar nodig hebben. Alleen al binnen onze Melkweg kunnen de afstanden oplopen tot 120.000 lichtjaar.16 Een ander belangrijk aspect vormen de naar schatting 100.000 stofdeeltjes per kubieke kilometer ruimte. De impactenergie op een spaceshuttle is al enorm. Energie is evenredig aan het kwadraat van de snelheid. Bij een derde van de lichtsnelheid ontstaat bij een bepaalde inslag al 100 miljoen keer de energieschade die de ruimtelescoop Hubble17 na een aantal jaren rondcirkelen heeft opgelopen. Kortom, om buitenaards intelligent leven hier te krijgen is schending van de natuurwetten vereist. De oplossing wordt tegenwoordig dan ook vooral gezocht in ‘interdimensionaal ruimtereizen’. Denk aan Star Trek, als u dat kent.

Een verrassende conclusie

Wat is er dan wel aan de hand? Op die prangende vraag geeft Aliens ontmaskerd een wellicht verrassend antwoord. Als we terugdenken aan de Fermi-paradox, is het op zijn minst merkwaardig dat ondanks peperdure en langdurige zoektochten1819 geen enkel signaal is ontvangen van intelligent buitenaards leven, terwijl er talloze waarnemingen zijn. 90 tot 95 procent van deze waarnemingen is dan ook verklaarbaar als natuurlijk verschijnsel of door menselijk handelen. De overige 5 tot 10 procent is dus waar het hier feitelijk om gaat. We zien een interview met Joyce A., die heel werkelijke ervaringen gehad heeft. Dat, of deze mevrouw is de meest briljante actrice die nog nooit op het witte doek verschenen is. Er is sprake van echte ervaringen. Maar is er ook sprake van echte ontmoetingen?

Ik zal hier niet te veel weggeven, want de climax waar Aliens ontmaskerd naartoe werkt moet een climax blijven. Enkele hints kan ik hier echter wel geven. Zoals UFO-deskundige Nick Redfern20 ons laat weten, verandert het verhaal van de waarnemers in kwestie gedurende de geschiedenis constant. In de middeleeuwen werden mensen in Engeland nog ontvoerd door elfjes en aardmannen, sinds het Roswellincident21 is er vooral sprake van zogenoemde Grey aliens.22 Ook komen de buitenaardsen telkens van andere planeten. In de jaren ’50 van de vorige eeuw was dat Mars, in de jaren ’60 waren er verhalen over Zeta Reticuli23 en vandaag de dag komen ze van allerlei verschillende stersystemen van overal uit het universum. Bovendien hebben de buitenaardse bezoekers nooit last van onze atmosfeer en kunnen ze zich ondanks het wellicht duizenden lichtjaren verschil in afstand meteen aanpassen aan de omstandigheden op aarde. Anderzijds veranderen de ‘ontmoetingen’ de getuigen hiervan radicaal. “Het is alsof hun wereldbeeld verandert en ze een nieuwe religie aanhangen,” aldus Redfern.

De interpretatie van dit fenomeen die het best bij de feiten lijkt te passen wordt geboden door Aliens ontmaskerd.24 Een documentaire die inzichten biedt in een voor velen nog tamelijk onbekend terrein, dat weliswaar tot de verbeelding kan spreken. Gary Bates heeft een overtuigende analyse neer weten te zetten met een belangrijke boodschap.

Deze dvd wordt in onze webshop te koop aangeboden.

Voetnoten

 1. https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?coll=ddd&identifier=ddd:010018105:mpeg21:a0002
 2. https://nl.wikipedia.org/wiki/The_War_of_the_Worlds_(hoorspel).
 3. www.weet-magazine.nl.
 4. https://alienintrusion.com/.
 5. www.creation.com.
 6. DeGrasse Tyson, Neil, Sterrenkunde voor mensen met haast. Amsterdam: Amsterdam University Press B.V., 2017
 7. https://nl.wikipedia.org/wiki/Fermiparadox.
 8. https://nl.wikipedia.org/wiki/Abiogenese.
 9. https://nl.wikipedia.org/wiki/Singulariteit_(natuurkunde).
 10. https://nl.wikipedia.org/wiki/Abiogenese#Stand_van_zaken.
 11. Tour, J.M., The origin of life: an inside story, https://www.youtube.com/watch?v=_zQXgJ-dXM4.
 12. Walton, John C., The Origin of Life, https://www.youtube.com/watch?v=V74uxHE0UYA&t=2s.
 13. https://creation.com/henry-richter.
 14. https://creation.com/dewey-hodges-aerospace-engineer.
 15. https://nl.wikipedia.org/wiki/Andromedanevel.
 16. https://nl.wikipedia.org/wiki/Melkweg_(sterrenstelsel).
 17. https://nl.wikipedia.org/wiki/Ruimtetelescoop_Hubble.
 18. https://nl.wikipedia.org/wiki/SETI.
 19. https://seti.org/.
 20. https://en.wikipedia.org/wiki/Nick_Redfern.
 21. https://nl.wikipedia.org/wiki/Roswellincident
 22. https://en.wikipedia.org/wiki/Grey_alien.
 23. https://nl.wikipedia.org/wiki/Zeta_Reticuli.
 24. https://webshop.logos.nl/winkel/dvds/aliens-ontmaskerd/.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!