Waarschuwende Noach en de ark

by | jun 29, 2017 | Onderwijs, Theologie

Vraag: We lazen van de week aan tafel over Noach en de ark. Het viel ons op dat er nergens staat dat Noach preekte of mensen nodigde om ook hun toevlucht te zoeken in de ark. Ook lazen we niet dat de ark ook voor de ander mensen bedoeld was. Als je de volgende teksten leest lijkt het er zelfs op dat de ark er alleen voor Noach en zijn gezin was. “Want Ik, zie, Ik breng een watervloed over de aarde, om alle vlees, waarin een geest des levens is, van onder den hemel te verderven; al wat op de aarde is, zal den geest geven. Maar met u zal Ik Mijn verbond oprichten; en gij zult in de ark gaan, gij, en uw zonen, en uw huisvrouw, en de vrouwen uwer zonen met u” (Genesis 6:17-18, SV). Zijn er andere Schriftgedeelten die er wel op wijzen dat er een veilige toevlucht was in de Ark? En dat Noach preekte?

Antwoord: In het eerste Bijbelboek Genesis komen we uitgebreid de geschiedenis tegen van de zondvloed. Noach en zijn gezin worden behouden tijdens de zondvloed, omdat God gezegd had tegen Noach om een ark te bouwen. Toen de waterstromen kwamen is het gezin van Noach scheep gegaan. Maar nu kun je de vraag stellen: als Noach nu alleen maar een ark gebouwd heeft voor zijn eigen gezin en de rest van de mensheid -zonder die mensheid ook maar één keer te waarschuwen- aan het verderf overgelaten heeft, moeten we dan niet zeggen dat Noach tekort geschoten is? Had hij de mensen niet moeten waarschuwen voor het naderend oordeel? Had hij ze niet moeten wijzen op de noodzaak van bekering? Had Noach de toenmalige wereldbevolking niet het Evangelie moeten verkondigen? Bezat Noach totaal geen greintje naastenliefde? Zit er in dat behoud van Noach en zijn acht zielen dan alleen maar een enorm stuk egoïsme?
 
Wanneer we de hele Bijbel lezen, dan komen we daarin niet tegen dat Noach de afmetingen van de ark zodanig gemaakt had dat er met gemak nog enkele duizenden mensen extra aan boord konden komen. Dat bevel had de Heere hem ook niet gegeven! Maar liet God al die mensen dan zomaar verloren gaan?
Nee, God laat nooit mensen zomaar verloren gaan! Ook niet in de dagen van Noach. Het bouwen van de ark is toentertijd best wel een opzienbarend karwei geweest! Uiteraard zullen mensen aan Noach gevraagd hebben wat de bedoeling was van dat enorme schip. Niemand bouwt zomaar een schuit met afmetingen van een supertanker! En Noach zal uitleg hebben gegeven. Ik heb eens een dominee in een preek over deze geschiedenis van Noachs ark horen zeggen: elke hamerslag van Noach tegen de ark was op zich al een preek voor de mensen, die luidde: bekeert u! 
 
Maar daar is nog niet alles mee gezegd. Wat lees ik namelijk in 2 Petrus 2:5? Dat Noach in zijn dagen “de prediker der gerechtigheid” is geweest. Noach heeft dus niet alleen getimmerd, maar ook gepreekt. Hij heeft de mensen niet alleen voorgehouden dat God gerechtigheid van de mens eist, maar dat zíj goddeloos handelden. Die prediking heeft duidelijk geklonken. Maar ik lees nergens dat er ook maar één was, die ernaar geluisterd heeft…
 
Terwijl ik dit antwoord neerschrijf, komt er wel een vraag bij mij naar boven: zou het vandaag de dag heel anders toegaan?

Dit artikel is met toestemming overgenomen van de website RefoWeb. Het originele artikel is hier te vinden.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!