Waren Adam en Eva kinderen?

by | sep 16, 2016 | 03. Theologie, Onderwijs

In een groep werd de interessante vraag gesteld of God Adam en Eva als kinderen schiep? Als onderbouwing werd gesteld “Adam en Eva waren niet de mensen zoals wij het vaak interpreteren. God had Diens kinderen in twee soorten gemaakt: mannelijk en vrouwelijk. Adam en Eva waren geen volwassen mensen die het verschil kennen tussen kwaad en goed en die verantwoordelijk zijn voor hun daden, vanwege de bewustzijn die ze hebben. Adam en Eva waren in feite kinderen. Toen ze van de verboden boom aten, kregen ze inzicht in goed en kwaad, oftewel: ze kregen een nieuw bestaan, ze werden volwassen. Toen ze ouder werden, en dus geen kinderen meer waren, werden ze bewust van hun naaktheid, want volwassen mensen hebben dat in de gaten en kennen gevoelens als schaamte, vooral in de aanwezigheid van anderen. Dat is ook de reden dat ze zich gingen bedekken met bladeren.”

adam_en_eva_in_de_hof_van_eden_door_peter_wenzel

Echter omdat iemand geen verschil kent tussen goed en kwaad wil dat nog niet zeggen dat die persoon niet volwassen is, maar eerder dat ze wat dat betreft onwetend, onschuldig waren. In de Bijbel lezen we in het scheppingsverhaal dat alles wat God schiep goed was, inclusief de mens (Gen. 1:31). Uit de context weten we dat God hen naakt had geschapen en pas later na de zondeval kleding voor hen maakt. Blijkbaar was deze naaktheid, gezien vanuit Gods scheppende daad, ook goed. In Gen. 2:25 lezen we hierover en we zien dat in het Hebreeuws “zij waren beiden naakt” een woordspel is met het volgende vers Gen. 3:1 “De slang nu was listiger”. Naakt, moet hier in de betekenis van “onschuld, integer” worden opgevat, pas na de zondeval komt de negatieve betekenis. Het woord “naakt” (Hebr. “arummim“) staat in connectie met “slim” (Hebr. “arum“), welke in het volgende hoofdstuk in verband wordt gebracht met de slang (3:1) in de SV vertaald met “listig“. In het begin waren Adam en Eva “naakt” en de slang “gewiekst, dicht bij de waarheid” (Engels ‘shrewd‘), na de zondeval waren zij “bekleed, beschermd” en hij “vervloekt, verbannen”. In deze context klopt dan ook het argument dat ze zich bewust werden van hun naaktheid omdat ze ouder werden niet, overigens een ander bewijs daarvoor is dat veel stammen in de Amazone en Papoea-Nieuw-Guinea ook nu nog als volwassenen naakt lopen. Bovendien werden ze deze naaktheid pas gewaar nadat ze van de vrucht hadden gegeten, dus na de zondeval.

Een ander argument wat werd aangehaald was “En ook de Duivel kwam in de vorm van een slang, want een kind is makkelijker te benaderen als de Duivel in de vorm van een slang is en niet in diens ware gedaante. Kinderen communiceren met alles, dus ook met slangen.” Ook hier gaat de vragensteller er vanuit dat de duivel dus enorm lelijk en/of angstaanjagend is en dat hij daarom verplicht als een dier moet verschijnen. Hierbij wordt voorbijgegaan dat satan vroeger een van de machtigste engelen was en in de hele Bijbel zien we bij de verschillende engelenverschijningen dat mensen niet zozeer bang zijn van de verschijning zelf als wel voor de macht die deze engelen hebben (lees bijvoorbeeld de geschiedenis van Manoach en zijn vrouw in Richt. 13, waar dit ook ter discussie komt). De reden waarom satan via de slang sprak is eerder zoals in Gen. 3:1 staat dat de slang het slimste en meest listige dier was en daarom een logischer keuze dan een ander dier.

Als we de eerste hoofdstukken van Genesis lezen, dan zien we dat er nog meer argumenten zijn om te betwijfelen of Adam en Eva kinderen waren. Zo lezen we in Gen 2:19-20 waar Adam de dieren namen moet geven. Dit houdt in dat God blijkbaar wist dat Adam daartoe in staat was, bovendien moet dit al op de zesde dag zijn gebeurd daar in Gen 1:27 en 31 blijkt dat ze beiden op die dag waren geschapen en dat Adam dus al op diezelfde dag de dieren een naam had gegeven. Adam moest dus op die dag al behoorlijk veel kennis hebben gehad en het lijkt daarom logischer dat hij een volwassene was dan een kind. In hetzelfde gedeelte zien we ook dat als eenmaal Eva is geschapen, Adam haar niet alleen herkent als een medemens, maar ook dat ze typisch vrouwelijk was (Mannine), blijkbaar had hij genoeg seksuele kennis om dat onderscheid te maken, iets wat we bij veel kinderen niet zien. Dat ze volwassen waren blijkt ook uit het volgende vers (Gen. 1:28) waar God hen de opdracht geeft om vruchtbaar te zijn en zich voort te planten, zoiets zeg je niet tegen kinderen. Ook zeg je niet tegen kinderen dat ze de aarde moeten onderwerpen en heersen over de dieren, dat zeg je eerder tegen volwassenen.

Een laatste argument die de vragensteller stelde was “Jezus zei niets voor niets dat het koninkrijk der hemelen voor kinderen zijn, want met hun begon het: ‘Laat die kinderen toch, en verhindert ze niet om tot mij te komen, want van zodanigen is het koninkrijk der hemelen.’ (Mattheus 19:14) Ook de hemelse wereld gaat in de lijn van kinderen, die niet huwen: ‘Want in de opstanding huwen ze niet en worden ze niet gehuwd, nee, als engelen in de hemel zijn ze!’ (Mattheus 22:30)’” Ook dit is erg kort door de bocht, want het suggereert dat we kinderen zijn in de hemel, wat zou inhouden dat ook de engelen dan kinderen zijn. Logischer is het om deze teksten op te vatten dat we dan ons zullen gedragen met de openheid, de onschuld zoals die bij kinderen voorkomt. Niet dat we zowel fysiek (de vraag is of we dan nog wel een fysiek lichaam zullen hebben) als geestelijk kinderen zijn geworden en dus minder zijn als volwassenen.

Dit artikel is met toestemming overgenomen van de website Bijbelaantekeningen. Het originele artikel is hier te vinden.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!