Bijbelse argumenten voor een wereldwijde zondvloed

by | okt 7, 2023 | Logos Basics, Theologie, Zondvloed

Bijbelse argumenten voor een wereldwijde zondvloed (deel 1)

In het hoofdstuk ‘Was er een wereldwijde zondvloed?’ van het boek Klaar voor een Antwoord reikt auteur David R. Reid argumenten aan vanuit verschillende invalshoeken. In dit artikel bekijken we de argumenten vanuit de Bijbel die wijzen op het wereldwijde karakter van de zondvloed. Daarnaast wordt ingezoomd op de uitwerking die deze enorme watervloed heeft gehad op de verdere ontwikkeling van het leven op aarde. Ten slotte wordt verwezen naar de sporen die de geschiedenis van de wereldwijde zondvloed heeft achtergelaten op het collectieve geheugen van verschillende bevolkingsgroepen. In deel 2 kijken we naar argumenten vanuit de geologie en in deel 3 naar argumenten vanuit de fossielen die de zondvloed heeft achtergelaten.

Bijbelse wereldwijde zondvloed

In de Bijbel zijn vele aanwijzingen voor een wereldwijde zondvloed. Hieronder worden enkele van deze aanwijzingen genoemd.

Het Bijbelse verslag over de omvang van de zondvloed

Uit Genesis 6-9 weten we dat er een grote, wereldwijde en catastrofale zondvloed is geweest. In Genesis 6 kondigt God vooraf aan dat er een grote vloed zal komen waardoor alle mensen, door de neus ademende landdieren en vogels op de gehele wereld zullen omkomen. De redenen voor dit verschrikkelijke oordeel zijn de zondige harten en het slechte gedrag van de mensen.

Genesis 6:5,12,13,17 vertelt, dat de Heere zag dat alle mensen op aarde slecht waren. Alles wat ze uitdachten was steeds even slecht. ‘Toen zag God de aarde, en zie, zij was verdorven; want alle vlees had een verdorven levenswandel op de aarde. Daarom zei God tegen Noach: Het einde van alle vlees is voor Mijn aangezicht gekomen, want de aarde is door hen vervuld met geweld; en zie, Ik ga hen met de aarde te gronde richten … alles wat op de aarde is, zal de geest geven’. Omdat de zonde wereldwijd was, moest ook het oordeel wereldwijd zijn.

Genesis 7:1-3 zegt dat de enorm grote ark moest dienen tot redding van Noach, zijn gezin en de dieren die op het hele oppervlak van de aarde leefden. Als het slechts een plaatselijke overstroming was, konden veel mensen en dieren ontkomen aan dit oordeel door naar hoger gelegen delen te vluchten. Bovendien zou dan het bouwen van een boot, zo groot dat er honderden goederenwagons ingeladen konden worden, niet nodig geweest zijn! Bij een plaatselijke overstroming had God Noach bevolen om met zijn gezin en de dieren tijdig weg te gaan van de plek van een ‘plaatselijke ramp’. Zo werden Lot en zijn gezin bijvoorbeeld gered van de verwoesting van Sodom, zie Genesis 19.

Genesis 7:18-23 vertelt: ‘En het water steeg en nam sterk toe op de aarde; en de ark dreef op het water. Het water steeg meer en meer op de aarde, zodat alle hoge bergen die onder heel de hemel zijn, bedekt werden. … En alle vlees dat zich op de aarde bewoog, gaf de geest: … Alleen Noach bleef over, en wat met hem in de ark was’. Dit was echt een wereldwijde zondvloed!

Genesis 9:12-14 verklaart duidelijk dat God de regenboog gaf als teken dat er nooit meer een wereldwijde overstroming zal komen. Als de Bijbelse zondvloed slechts een plaatselijke ramp was geweest zou God gelogen hebben, want er zijn vele verwoestende plaatselijke overstromingen geweest, sinds de tijd van Noach. Psalm 104:6-9 vermeldt ook dat de zondvloed wereldwijd is geweest en God daarna een grens heeft gesteld, die de wateren niet overschrijden: zij zullen de aarde niet weer bedekken.

Andere Bijbelgedeelten die pleiten voor een wereldwijde zondvloed

Mozes, de geïnspireerde schrijver van Genesis en de apostel Petrus in zijn eerste en tweede brief hebben hun lezers duidelijk willen overtuigen dat er een wereldwijde zondvloed was. Wie kan aannemelijk maken dat beiden proberen de lezers te misleiden? Dat ze allebei in de war waren toen ze het opschreven? Dat ze toen ineens niet geïnspireerd werden door de Heilige Geest?

De Heere Jezus geloofde in een wereldwijde zondvloed. In Mattheus 24:5-39 vergelijkt Hij de omstandigheden voorafgaand aan Zijn wederkomst met de tijd voorafgaand aan de wereldwijde zondvloed met zijn catastrofale omvang.

Petrus schreef onder rechtstreekse goddelijke inspiratie over een zondvloed die de hele aarde overstroomde en alle leven erop verwoestte. ‘Door het Woord van God zijn de hemelen er reeds lang geweest, evenals de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat. Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water’ (2 Petrus 3:5-6). De apostel Petrus vergelijkt dus de totale verwoesting van de aarde in het verleden – door water – met de nog toekomstige totale verwoesting en herschepping van de aarde – door vuur.

De uitwerking van de zondvloed

Het water vóór de zondvloed

Is er genoeg regen om de aarde opnieuw te verwoesten? Als al het water, dat nu in de atmosfeer is, plotseling neerkomt op de aarde, valt er niet meer dan 30 cm neerslag. De Bijbel legt ons uit waar al het water van de zondvloed vandaan kwam en ook hoe lang het duurde voordat alles blank stond. Uit twee bronnen kwamen enorme watermassa’s tevoorschijn. Ten eerste: ‘alle bronnen van de grote watervloed (waterdiepte) braken open’ en ten tweede: ‘de sluizen van de hemel werden opengezet’. En over de duur staat er dat ‘de regen op de aarde veertig dagen en veertig nachten was’ (Genesis 7:11-12).

Ondergronds water kwam vrij, misschien net zoals nu nog geisers als fonteinen omhoog spuiten. Dat ging gepaard met wereldwijde aardbevingen en wereldwijde vulkanische activiteit.

Natuurverschijnselen na de zondvloed

De hoeveelheid water

Waar ging al het water heen na de zondvloed? Het is niet verdwenen. Het is er nog allemaal. Er is namelijk veel meer water op het oppervlak van de aarde dan in het verleden.

De oceanen: Het verschil in de mate van erosie van de bergen op het vasteland en de bergen in de zee toont aan dat de oceanen nu veel dieper zijn dan in het verleden.

De vorming van bergen: Na de zondvloed drukt het gewicht van al het water, dat in de oceanen stroomt, de oceaanbodem naar omlaag, wat de bergen van het vasteland omhoog stuwt. Dit wordt verklaard door de gravitatiewet, die zegt dat altijd evenwicht in zwaartekracht ontstaat. Vóór de zondvloed waren er geen hoge bergen. Die werden pas gevormd tijdens de zondvloed door vulkanische uitbarstingen en verschuivingen van de aardkorst, toen grote aardmassa’s van de dunne vaste aardkorst zich door het inzakken van de oceaanbodems verplaatsten naar het vasteland en zich daar omhoog stuwden tot hoge bergen. Psalm 104:6-8 getuigt daarvan: ‘Het water stond tot boven de bergen. Door Uw bestraffing vluchtten ze … de bergen rezen op, de dalen daalden neer …’

De vorming van continenten

De vaste delen van de aardkorst bestaan uit steeds verschuivende aardplaten. Tijdens de zondvloed waren de bewegingen van deze platen veel groter dan vandaag. Doordat grotere aardplaten over of in andere aardplaten schoven, braken de waterreservoirs in de diepte open. Deze bewegingen zijn er nu nog steeds, alleen in veel mindere mate. De aardplaat, waarop India rust, beweegt zich nog steeds in de richting van de aardplaat, waarop Europa rust. Deze botsingen van aardplaten resulteerde in de vorming van de bergketens van de Himalaya.

De migratie van soorten

Waarom worden tegenwoordig alleen in Australië kangoeroes gevonden en leefden ze vóór de zondvloed overal op de aarde? Voor de vloed was de aarde één groot continent, met maar één zee. Door de vloed is dat continent opgebroken in platen die zijn gaan schuiven. Na de vloed was de zee warm en het land koel, waardoor er veel water verdampte en op het land bleef liggen in de vorm van sneeuw en ijs. Hierdoor was de zeespiegel lager en waren er landbruggen , bijvoorbeeld tussen Alaska en Siberië en tussen Engeland en Nederland. Daarbij is ook bekend dat dieren op drijvende matten van vegetatie met de golfstroom mee konden om verafgelegen gebieden te bevolken. Door de spoedig daarop volgende ‘ijstijd’ bevroren grote massa’s water op de polen tot ijs. De continenten waren al los van elkaar en zo konden de aardplaten nog gemakkelijker verschuiven. Door het smelten van de gletsjers, die vanaf de poolkappen afgleden naar de warmere streken, werden de ontstane zeestraten tussen de continenten nog verder uitgeslepen. De gletsjers trokken zich echter al snel weer terug ten gevolge van de opgebouwde kooldioxide in de atmosfeer. Dit zorgde trouwens voor het eerste zogenaamde ‘broeikaseffect’ na de zondvloed. De aarde was immers veranderd van één grote broeikas naar gebieden met eeuwig ijs, grote gematigde klimaatzones en een tropisch klimaat rond de evenaar. Buideldieren, zoals kangoeroes, zijn de snelst bewegende diersoorten omdat zij de pasgeboren jongen in hun buidels meedragen. Daarom zijn er fossielen van buideldieren gevonden in heel veel delen van de wereld, een overtuigend argument dat buideldieren vanaf de schepping al bestonden en vóór de zondvloed overal op de aarde leefden.

De klimaatveranderingen

Fossielen op de Zuidpool, steenkool op de Zuidpool en olievelden in de Noordelijke IJszee zijn de duidelijke aanwijzingen dat het daar vroeger warm was. Het de hele aarde omringende gewelf van waterdamp zorgde voor een gelijkmatig warm klimaat op aarde vóór de zondvloed. Let erop dat pas in Genesis 8:22, dus ná de zondvloed, voor het eerst melding wordt gemaakt van klimaatverschillen; ‘koude en hitte’. Er is geen enkele andere goede verklaring van het feit dat het klimaat op de polen vroeger net zo was als op de rest van de aarde!

De ‘IJstijd’

Het boek Job (waarschijnlijk het oudste boek van de Bijbel) vermeldt dat Job wist van grote hoeveelheden ijs (Job 37:10; 38:29-30). Vanwege de snelle opbouw van het poolijs na de zondvloed zou er een ‘ijstijd’ in de eerste paar eeuwen na de zondvloed geweest kunnen zijn. De gletsjers hebben een groot deel van het tegenwoordige Europa en Noord-Amerika bedekt. De gletsjers verdwenen weer door de opwarming van de aarde vanwege het al eerder genoemde zogenaamde ‘broeikaseffect’.

De ouderdom van bomen

Bomen leven het langst van alles. De kustmammoetboom (sequoia sempervirens), de reuzensequoia en de vooral in koude streken groeiende dennenboom (pinus) behoren tot de oudste bomen ter wereld. De oudste nog levende boom is een bristlecone pine die staat in het noorden van Californië en wordt gedateerd op ongeveer 5.000 jaar oud. Die boom, en ook andere in dat woud, zijn ‘eerste generatie bomen’. Dat betekent dat er geen oude stronken of andere overblijfselen zijn van nog oudere bomen van die soort. Deze bomen begonnen dus vlak nadat volgens de Bijbelse gegevens de zondvloed had plaatsgevonden. Deze bomen groeiden op uit zaden die kennelijk de zondvloed hebben overleefd en zich in nieuwe bezinksels van vruchtbare aarde inplantten.

Extra: Antropologische argumenten voor de wereldwijde zondvloed

Alle volken en culturen van de wereld geven in hun overlevering de herinnering door aan een wereldwijde zondvloed in een ver verleden. Al deze tradities stemmen op enkele punten opvallend met elkaar overeen: door de zondvloed stierf de hele wereldbevolking uit, slechts enkele mensen bleven in de ark in leven. Zij vormden op de drooggevallen aarde een nieuw begin van de mensheid.

Deze in de overlevering van alle volken en culturen aanwezige traditie van een wereldwijde overstroming wijst er sterk op dat er inderdaad in het verleden een dergelijke gebeurtenis moet hebben plaatsgevonden, namelijk de historische, wereldwijde zondvloed die in de Bijbel wordt vermeld.

Noach en zijn nageslacht zullen de geschiedenis van de zondvloed hebben doorverteld aan volgende generaties. Hoewel deze tradities door de tijd op sommige details gingen verschillen, bleef de ramp zelf haarscherp in ieders herinnering voortleven, wat een hele sterke aanwijzing is dat zij is terug te voeren op een echte gebeurtenis in de geschiedenis van de mensheid. Het Babylonische Gilgamesj-epos is ouder dan het Bijbelse verslag in Genesis, maar in de Bijbel hebben we de feitelijke weergave van de gebeurtenissen zoals Mozes die, geïnspireerd door de Heilige Geest, heeft genoteerd.

Dit artikel gaat verder met deel 2: Geologische argumenten.

Bron
Dit artikel ‘Bijbelse argumenten voor een wereldwijde zondvloed’ is met toestemming overgenomen uit de cursus ‘Klaar voor een antwoord’ (bladzijde 144-150) van Emmaus Nederland. Het boek is geschreven door David R. Reid. Deze cursus is te volgen via bijbelcursussen.nl. Bij het volgen van een cursus krijgt u persoonlijke begeleiding van een mentor. Het boek is ook als paperback te koop in onze Logos Webshop voor maar €5, druk: 2023.

 

 

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!