Wat als mijn predikant Genesis vermijdt?

by | okt 4, 2019 | 03. Theologie

Waarom zijn Adam en Eva zo’n beetje de laatste mensen waarvoor aandacht is in onze kerken? Per slot van rekening is Genesis het beginpunt èn het fundament van Gods openbaring over onze verlossing. Als je echt deuren wilt openen, moet je de struikelblokken kennen die predikanten moeten overwinnen.

Een paar maanden geleden bezocht ik met zo’n 20 christelijke oude- en jonge-aarde theologen en wetenschappers een besloten en openhartige vergadering. We gingen de discussie aan over de wijze waarop we verschilden in onze interpretatie van Genesis, omdat we het erover eens waren dat dit onderwerp voor de kerk cruciaal is.

Aan het einde van onze tweedaagse discussie uitte een oude-aarde professor Oude Testament een diepe zorg: we raken bij bosjes onze jonge mensen kwijt in onze kerken. Een hoofdreden, zo zei hij, is dat zo weinig predikanten over Genesis preken.

Terwijl hij sprak moest ik denken aan het boek Already Gone, uitgegeven door Answers in Genesis, dat deze alarmerende exodus van jongvolwassenen uit de kerk documenteert en evalueert. Ik dacht bij mezelf: “Eén reden waarom zo weinig predikanten over de eerste hoofdstukken van Genesis preken is dat ze er niet zeker van zijn wàt te prediken.” Ze weten niet wat ze moeten prediken, omdat ze door alle visies op een oude aarde en evolutie in verwarring zijn gebracht, wat versterkt wordt door belijdende christenen die de duidelijke betekenis van de Bijbelse tekst tegenspreken.

Maar de opmerkingen van de Oudtestamentische professor brengen me ertoe de lezers te vragen: Heeft uw predikant recent of wanneer ook maar over Genesis 1-11 gepreekt? Zo ja, dan is hij een uitzondering.

Van nog meer belang is of uw predikant pal staat voor de letterlijke, historische waarheid van Genesis (een schepping van zes dagen van 24 uur ongeveer 6.000 jaar geleden en een wereldwijde catastrofale zondvloed in de tijd van Noach)? Spant hij zich in om gewone gemeenteleden en kinderen zo toe te rusten dat zij in onze evolutionistische cultuur Genesis kunnen verdedigen? En begrijpt hij – en legt hij dit ook aan zijn gemeente uit – hoe Genesis van fundamenteel belang is voor het evangelie? Zo ja, dan is hij nog uitzonderlijker.

Elke herder moet zich beijveren om zijn schapen te beschermen (Hand. 20:28-32). Als uw predikant een krachtig getuigenis geeft, dank God voor hem en moedig hem aan om Genesis krachtig te blijven verdedigen. Geef daarna uw aandacht dan aan familie en vrienden in andere kerken die niet zo gelukkig zijn. Misschien kunt u hen helpen om hun predikanten te helpen Genesis te geloven, te onderwijzen en te verdedigen.

Kan één gewoon gemeentelid in een kerk echt een verschil maken? Voordat we kunnen helpen, moeten we begrijpen wat een predikant kan weerhouden. Het is niet zo dat de meeste predikanten niet om hun schapen geven. Maar er zijn bepaalde factoren waardoor zij Genesis liever vermijden of anders maar één of andere oude-aarde interpretatie leren.

Waarom staan maar weinig predikanten pal voor de letterlijke waarheid van Genesis 1-11?

Waarom blijven ze zwijgen over de controverse aangaande evolutie en miljoenen jaren of weigeren ze Genesis als concrete, letterlijke geschiedenis te leren? Als we doorvragen zullen ze er waarschijnlijk aan vasthouden dat dit onderwerp, vooral de ouderdom van de schepping, echt niet belangrijk is. Ze vinden dat het er niet toe doet wannéér God schiep, hóe Hij schiep, of hoe lang Hij over de schepping deed. Wat echt belangrijk is, is dat God bestaat en dat we in Jezus Christus als Heer en Redder moeten geloven.

Dat is een reëel probleem. Maar hoe zijn zij tot deze conclusie gekomen dat onze visies op evolutie en/of de ouderdom van de schepping niet belangrijk zijn? Na jarenlang lezen hierover en na in veel landen hierover te hebben gesproken denk ik dat hier verschillende redenen voor kunnen zijn.

Eén ervan is dat veel predikanten zich niet in deze actuele onderwerpen hebben verdiept. Na de middelbare school hebben ze geen les meer gehad in natuurwetenschappen. Daarom hebben ze het gevoel dat ze onvoldoende deskundig en op de hoogte zijn om hier uitspraken over te doen. Velen van hen hebben op de universiteit, seminarie of bijbelschool geen les gehad hoe ze met deze onderwerpen om moeten gaan. Zij kregen onderwijs in de “spirituele en morele waarheden en de boodschap van redding” van Genesis, maar hun professoren negeerden volledig de “olifant in de kamer” – het debat over de oorsprong.

Veel andere predikanten kregen onderwijs in één van de verschillende oude-aarde visies, zoals de gap(hiaat)-theorie, de visie dat een dag eeuwen duurde, de kaderhypothese, de visie van het Beloofde Land of de visie van de kosmische tempel. En als ze les kregen van gerespecteerde, godvrezende christelijke wetenschappers (vooral zij die goed in Hebreeuws waren opgeleid), weten ze niet meer goed wat ze van Genesis moeten vinden.

Voeg hierbij hun perceptie (een accurate) dat de meerderheid van de hedendaagse protestantse oudtestamentici, theologen, apologeten, filosofen en vooraanstaande predikanten geen jonge-aarde aanhangen. Geen enkel modern commentaar op Genesis gaat eigenlijk van die visie uit. Het is geen wonder dat veel predikanten aarzelen om over Genesis te preken.

Vanwege hun geringe kennis van natuurwetenschappen (en het gevoel nooit genoeg tijd te hebben om dat bij te spijkeren) en hun verwarring over wat de tekst van Genesis nu precies betekent, tenminste die van Genesis 1, zijn zij geneigd bang te zijn om wetenschappers of professoren in hun gemeente te verliezen en ook de daarmee verbonden aanzienlijke financiële ondersteuning. Veel predikanten willen vooraanstaande kerkleden niet voor het hoofd stoten door op deze gevoelige onderwerpen in te gaan. Vrees voor mensen (druk vanuit de groep) is niet alleen voor tieners een verzoeking. We lopen er allemaal tegen aan en predikanten zijn niet anders.

Sommige predikanten kunnen bang zijn dat ze natuurwetenschappelijke vragen voorgelegd krijgen die ze niet kunnen beantwoorden. Ze kunnen ook bang zijn om hun academisch respect te verliezen en weggezet te worden als “een platte-aarde, slangenbezwerende, op de Bijbel hamerende, fundamentalistisch, wetenschappelijk onbenul” als zij aan een recente schepping van de aarde vasthouden.

Maar het belangrijkste probleem is dat de meeste predikanten nooit echt bezig geweest zijn met de fundamentele zaken die hier in het geding zijn noch die zorgvuldig hebben overwogen. Slechts een klein aantal boeken geven predikanten duidelijke argumenten die uitleggen waarom een compromis over de historiciteit van Genesis 1-11 het vertrouwen van de mensen in de waarheid, de duidelijkheid en het gezag van de Schrift ondermijnt en uiteindelijk het vertrouwen in het evangelie zelf ondermijnt.

De basale zaken zijn eenvoudig te verklaren. Gods Woord zegt dat Christus, onze Heiland en de “Laatste Adam,” van Adam afstamde en dat Hij kwam om de gevolgen van Adams opstand te overwinnen. Ons geloof in een zesdaagse schepping is gegrond op hetzelfde geloof als het Bijbelse historische verslag van Christus’ opstanding.

Niet iedere predikant heeft hetzelfde nodig

Maar hier zijn een paar suggesties om u te helpen uw predikant aan te moedigen om de concrete, letterlijke geschiedenis van Genesis te onderwijzen en te verdedigen.

Meestal is het belangrijkste probleem dat predikanten niet het fundamentele belang inzien van Genesis voor de evangelieverkondiging. Om hen daarvan te overtuigen is het misschien efficiënter “iemand anders” het onderwerp te laten beargumenteren. De meeste predikanten zijn lezers, dus als zij alleen maar één boek kunnen lezen, dan is gebleken dat het boek van Ken Ham: The Lie: Evolution and Millions of Years1 goed blijkt te voldoen. Deze klassieker legt in eenvoudige bewoording uit hoe het sluiten van een compromis de deur heeft geopend naar de verwerping van Schrift en evangelie door onze generatie.

Als uw predikant geen lezer is, zou u hem op snellere versies van deze boodschap kunnen wijzen, zoals Ken Hams webartikel “The ‘God’ of an Old Earth” of mijn DVD Millions of Years: Where Did the Idea Come From?.2

Als uw predikant liever meer details heeft, dan bevat het boek Coming to Grips with Genesis wetenschappelijke verhandelingen die de waarheid van Genesis verdedigen.

Als uw predikant natuurwetenschappelijke vragen heeft, kunt u hem wijzen op tien hoofdstukken in het boek New Answers Book 1, die complete, maar korte antwoorden op vele “essentiële vragen” geven. Het zijn de hoofdstukken 1-3, 7, 9-12, 19 en 22. (Een predikant hoeft geen natuurwetenschapper te zijn om de Bijbel uit te leggen of het gezag ervan te verdedigen.)3

Als uw predikant nog meer wil weten over natuurwetenschappelijke aspecten, dan kan hij de hele New Answers Book serie lezen (vier delen, handig opgedeeld in 130 vragen).4

Moedig uw predikant aan waar u kunt. Vóór u bronnen deelt: bid. U kunt ook een kort persoonlijk bezoekje afspreken om uw zorgen kenbaar te maken. Bid dan opnieuw en gun hem heel veel tijd, want predikanten hebben het druk.

Wat leren ze onze toekomstige predikanten op protestantse opleidingen?

Onlangs vroeg ik een medewerker bij Answers in Genesis om contact op te nemen (vanaf zijn persoonlijke e-mail adres) met vijftig behoudende protestantse opleidingsinstituten. Hij probeerde er achter te komen wat ze over Genesis leren en of ze toekomstige predikanten opleiden in apologetiek5, vooral van de schepping – evolutie controverse. Wat hij ontdekte was geen verrassing voor me.

Minder dan een kwart van de 36 opleidingen die reageerden waren duidelijk jonge-aarde creationisten en het waren meestal vrij kleine instituten. In hun master theologie programma’s voor toekomstige predikanten hadden maar twee ervan een verplicht vak over Genesis dat over het onderwerp creatie – evolutie ging. Drie andere hadden Genesis als keuzevak, waarvan één echter niet over de controverse schepping – evolutie ging. Slechts drie opleidingen hadden een verplicht vak apologetiek hoewel één daarvan niet het debat over de oorsprongen behandelde.

De overige opleidingen die reageerden, waaronder de grootste en bekendste opleidingen, worden grotendeels gedomineerd door oude-aarde visies, maar kiezen officieel geen positie voor wat betreft hun doctrines. Veel opleidingen hebben een keuzevak dat predikanten in opleiding kunnen kiezen en een paar hebben verplichte vakken apologetiek, maar, zo werd ons gezegd, veel van die vakken gaan niet over de apologetiek in het schepping/evolutie-debat.6

Ik weet vrij zeker dat bij de opleidingen die niet reageerden de bevindingen waarschijnlijk overeenkomstig of slechter zullen zijn. Dus degenen die aan deze instellingen tot predikant worden opgeleid zullen ten aanzien van Genesis 1-11, op z’n best, een verwarrende boodschap meekrijgen.

Dit ontbreken van extra aandacht voor apologetiek, zelfs bij veel jonge-aarde opleidingen, en het wijdverspreide compromis met miljoenen jaren (en in sommige gevallen zelfs met evolutie) verklaart zeker waarom de meeste predikanten zich afzijdig houden van Genesis en hun gemeenten niet toerusten in het verdedigen van het geloof.. De predikanten kunnen het niet, tenminste niet zonder extra werk (denken zij). Ze zijn zelf niet toegerust.

Maar deze stand van zaken is niet in overeenstemming met de vermaningen van de Schrift. Petrus zegt tegen al zijn christelijke lezers: “Wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt” (apologia van hun geloof) (1 Petrus 3:15). Judas 3 vermaant alle christenen “voor het geloof te strijden” als ze geconfronteerd worden met valse leer. Paulus instrueert predikers om zich te houden aan het betrouwbare woord, dat overeenkomstig de leer is en tegensprekers te weerleggen (Titus 1:5-9).

Petrus, Judas, Paulus en ook de Heere Jezus zelf namen Genesis als letterlijke geschiedenis. Daarom moeten predikanten vandaag de waarheid, de duidelijkheid en het gezag van de Schrift verdedigen, waar die meedogenloos en boosaardig wordt aangevallen, vooral betreffende Genesis 1-11.

Wat kunt u doen om te helpen?

Bid om moed voor uw predikant om de waarheid te geloven en te verkondigen. Bid dat die God meer zal vrezen dan bevreesd te zijn voor wat mensen ervan denken (Psalm 40:4; Spreuken 29:35). Bied vriendelijk wat materiaal ter overweging aan.

Door Gods genade is alles mogelijk. Predikanten kunnen veranderen – en dat is nodig. Onze kerken hebben behoefte aan verandering, maar die verandering moet wel in individuele harten plaatsvinden.

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit Answers Magazine. De volledige bronvermelding luidt: Mortenson, T., 2014, What If My Pastor Avoids Genesis?, Answers … (…): 80-83 (Artikel).

Voetnoten

  1. De Nederlandse vertaling De leugen – evolutie is uitverkocht
  2. Deze dvd is helaas niet in het Nederlands verkrijgbaar. Dr. Mortenson heeft wel twee andere dvd’s die dit probleem raken, deze worden te koop aangeboden in onze webshop: https://webshop.logos.nl/winkel/dvds/had-darwin-gelijk-over-het-ontstaan-van-soorten/ en https://webshop.logos.nl/winkel/dvds/dvd-de-zondvloed-afrekenen-met-miljoenen-jaren/.
  3. Voor de Nederlandse markt is ‘Hoe bestaat het beschikbaar. Dit boek wordt in onze webshop te koop aangeboden: https://webshop.logos.nl/winkel/boeken/hoe-bestaat-het/.
  4. Het in de vorige voetnoot genoemde ‘Hoe bestaat het’ bevat antwoorden op 60 vragen. Dit boek wordt in onze webshop te koop aangeboden: https://webshop.logos.nl/winkel/boeken/hoe-bestaat-het/.
  5. geloofsverdediging
  6. Een paar van de grotere instituten hebben wel een master-programma filosofie of apologetiek, maar de meeste van die programma’s gaan niet uit van de jonge-aarde visie en de meeste studenten worden geen predikant.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!