Welke Bijbelverzen delen met Jehova’s getuigen?

by | okt 3, 2022 | Sektes en dwaalleringen, Wereldreligies

Ik ben een Jehovah’s Getuige. Waarom zou ik moeten overwegen om een Christen te worden? Of: Welke Bijbelverzen delen met Jehova’s getuigen? 

Welke Bijbelverzen delen met Jehova's getuigen?

Welke Bijbelverzen delen met Jehova’s getuigen?

De belangrijkste overeenkomst tussen Evangelische Christenen en Jehovah’s Getuigen is ons geloof in en ons vertrouwen op de Bijbel als het hoogste, door God ingegeven gezag over alle onderwerpen die te maken hebben met God en Zijn verwachtingen voor ons. Al zien wij de zaken verschillend, toch moeten de Jehovah’s Getuigen geprezen worden voor hun ijverige bestudering en hun afhankelijkheid van de Heilige Schrift om God en Zijn wil te leren kennen. Net als de mensen in Berea zouden wij er wijs aan doen om alle zaken in het leven te onderzoeken in het licht van de Schrift. Om dat te doen zullen we verzen van de Nieuwe-Wereldvertaling (de versie van de Bijbel die door hun Wachttorengenootschap wordt uitgegeven) onder de loep nemen om enkele veel voorkomende misverstanden uit de wereld te helpen.

Wat zegt een naam?

Christenen ontlenen hun naam aan het feit dat zij volgelingen en aanbidders zijn van Jezus Christus. In Antiochië werden de discipelen voor het eerst “Christenen” genoemd, tijdens de bediening van Paulus (Handelingen 11:26). Paulus maakte herhaaldelijk duidelijk dat Christen-zijn betekent dat iemand een getuige in de wereld is van de persoon van Christus, een getuige van de woorden en de daden van Christus. Jehovah’s Getuigen, aan de andere kant, geloven dat wij onze aanbidding exclusief moeten richten tot God de Vader (die in de Bijbel soms “Jehovah” wordt genoemd). Maar deze naam was een hybride naam die door Christenen werd geschapen. Zij voegden klinkers toe aan het tetragrammaton “YHWH”, de oorspronkelijke lezing die we nu kennen als “Jahweh” in het Hebreeuws en “Jehovah” in het Grieks. Evangelische Christenen zien Jezus als God in al Zijn volheid is, gelijkwaardig in Godheid, maar verschillend in functie van God de Vader. Christenen erkennen dat een van de namen voor God de Vader Jehovah is; maar er zijn nog veel meer namen en titels die de Schriftteksten gebruiken om naar God de Vader te verwijzen.

Jehovah’s Getuigen zien Jezus als Michael de Aartsengel en ontkennen Zijn Godheid categorisch. Zoals we zullen zien vormen vele Bijbelverzen duidelijke tegenstrijdigheden, als Jezus anders dan God wordt beschouwd. Maar we weten dat Gods Woord onfeilbaar is en zichzelf niet tegenspreekt. Daarom moeten we de waarheid van Gods Woord op een manier begrijpen die consequent en trouw aan Zijn openbaring is. Je zult zien dat deze zelfde verzen geen enkele tegenstrijdigheid meer bevatten, als wij begrijpen dat Jezus God de Zoon is – de volheid van God in een lichamelijke vorm – die afzag van Zijn rechten om een lijdende dienaar en een offergave voor onze zonden te worden. (Alle verzen zijn rechtstreeks uit de Nieuwe-Wereldvertaling van de Jehovah’s Getuigen.)

Gods Heerlijkheid

(Verzen over God de Vader)

Jesaja 42:8 “Ik ben Jehovah. Dat is mijn naam; en aan niemand anders zal ik mijn heerlijkheid geven, noch mijn lof aan gehouwen beelden.”

Jesaja 48:11 “…En aan geen ander zal ik mijn eigen heerlijkheid geven.”

(Verzen over Jezus)

Johannes 8:54 “…Mijn vader is het die mij verheerlijkt, van wie GIJ zegt dat Hij UW God is.”

Johannes 16:14 “Die zal mij verheerlijken…”

Johannes 17:1 “…Vader, het uur is gekomen; verheerlijk Uw zoon…”

Johannes 17:5 “En nu, Vader, verheerlijk mij naast uzelf met de heerlijkheid die ik naast U had voordat de wereld was.”

Filippenzen 2:10 “…zodat in de naam van Jezus elke knie zich zou buigen van hen die in de hemel en die op aarde en die onder de grond zijn.”

Hebreeën 5:5 “Zo heeft ook de Christus zichzelf niet verheerlijkt door hogepriester te worden, maar [hij werd verheerlijkt door hem] die met betrekking tot hem sprak: ‘Gij zijt mijn zoon; heden ben ik uw vader geworden.’”

De Redder

(Over de Vader)

Jesaja 43:3 “Want ik ben Jehovah, uw God, de Heilige Israëls, uw Redder.”

Jesaja 43:11 “Ik — ik ben Jehovah, en buiten mij is er geen redder.”

Jesaja 45:21 “Ben ik het niet, Jehovah, buiten wie er geen andere God is; een rechtvaardige God en een Redder, terwijl er geen is behalve ik?”

(Over Jezus)

Lucas 2:11 “…want heden is U in Davids stad een Redder geboren, die Christus [de] Heer is.”

Handelingen 13:23 “Uit het nageslacht van deze [man] heeft God, overeenkomstig zijn belofte, voor Israël een redder doen komen, Jezus…”

Titus 1:4 “…Moge er onverdiende goedheid en vrede zijn van God, [de] Vader, en Christus Jezus, onze Redder.”

In wiens naam moeten wij geloof hebben?

(Wat Jezus zegt over Jezus)

Johannes 14:12 “Voorwaar, voorwaar, ik zeg U: Wie geloof oefent in mij, zal ook zelf de werken doen die ik doe…”

Handelingen 4:12 “Bovendien is er in niemand anders redding, want er is onder de hemel geen andere naam die onder de mensen is gegeven waardoor wij gered moeten worden.”

Handelingen 26:18 “…en een erfenis krijgen onder hen die door [hun] geloof in mij geheiligd zijn.”

Openbaring 2:13 “Ik weet waar gij woont, namelijk daar waar de troon van Satan is; en toch blijft gij aan mijn naam vasthouden, en gij hebt uw geloof in mij niet verloochend…”

Johannes 20:28-29 “Thomas gaf hem ten antwoord: ‘Mijn Heer en mijn God!’ Jezus zei tot hem: ‘Omdat gij mij hebt gezien, hebt gij geloofd?…’

Johannes 20:31 “Maar deze zijn opgetekend opdat GIJ moogt geloven dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat GIJ door te geloven leven moogt hebben door middel van zijn naam.”

Handelingen 2:38 “Petrus [zei] tot hen: ‘Hebt berouw, en laat een ieder van U worden gedoopt in de naam van Jezus Christus…’”

1 Johannes 3:23 “Ja, dit is zijn gebod, dat wij geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus…”

Geschapen of Schepper?

Jehovah’s Getuigen onderwijzen dat Jehovah Jezus als een engel schiep en dat Jezus vervolgens alle andere dingen schiep. Wat zegt de Schrift hierover?

(Over de Vader)

Jesaja 66:2 “Al deze dingen nu heeft mijn eigen hand gemaakt, zodat al deze zijn ontstaan”, is de uitspraak van Jehovah.”

Jesaja 44:24 “…Ik, Jehovah, ben het die alles doet, die de hemelen uitspande, geheel alleen, de aarde uitspreidde…”

(Over Jezus)

Johannes 1:3 “Alle dingen zijn door bemiddeling van hem ontstaan, en zonder hem is zelfs niet één ding ontstaan.” Als alle dingen door Jezus tot ontstaan zijn gekomen, dan zou Hij zelf niet geschapen kunnen zijn omdat Hij deel uitmaakt van “alle dingen”.

Status, namen en titels van Jezus en Jehovah

Jesaja 9:5 “Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; en de vorstelijke heerschappij zal op zijn schouder komen. En zijn naam zal worden genoemd: Wonderbaar Raadgever, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.”

Openbaring 1:8 “Ik ben de Alfa en de Omega,” zegt Jehovah God, “Hij die is en die was en die komt, de Almachtige.”

Openbaring 1:17-18 “…Ik ben de Eerste en de Laatste, en de levende; en ik werd een dode, maar zie! ik leef tot in alle eeuwigheid, en ik heb de sleutels van de dood en van Hades.”

Openbaring 2:8 “…Deze dingen zegt ’de Eerste en de Laatste’, die een dode werd en [weer] tot leven gekomen is…”

Openbaring 22:12-16 “Zie! Ik kom vlug, en het loon dat ik geef, heb ik bij mij, om een ieder te vergelden naar zijn werk. Ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde… Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om aan U getuigenis van deze dingen af te leggen voor de gemeenten. Ik ben de wortel en de nakomeling van David, en de heldere morgenster.’”

Openbaring 21:6-7 “Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Aan een ieder die dorst heeft, zal ik uit de bron van het water des levens geven om niet. Een ieder die overwint, zal deze dingen beërven, en ik zal zijn God zijn en hij zal mijn zoon zijn.” Als Jehovah de Alfa en de Omega is (de eerste en laatste letter van het Griekse alfabet), dan moet “de eerste en de laatste” betrekking hebben op Jehovah, zo beweren de Getuigen. Maar wanneer werd Jehovah een dode? De enige “eerste en laatste” die stierf en weer leeft is Jezus.

Hebreeën 1:13 “Maar met betrekking tot wie van de engelen heeft hij ooit gezegd: ‘Zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden tot een voetbank voor uw voeten stel?’”

Waarheid en eenheid

Jezus’ vervangende offergave voor onze verzoening werd om één enkele reden aanvaard: God aanvaardt alleen Zijn eigen gerechtigheid. De gerechtigheid van een mens of van een engel kan zich niet meten met de heilige en perfecte standaard van Gods rechtvaardige wet. Jezus was het enige geschikte offer, omdat Hij de gerechtigheid van God was. En omdat Gods wet vereiste dat er bloed werd vergoten, kwam Jezus in een mensenlichaam zodat Hij een losprijs kon zijn voor alle mensen die in Zijn naam geloven.

Merk op dat we kunnen zien dat alle bovengenoemde verzen waar zijn en consequent zijn met wat de andere verzen beweren, als wij begrijpen dat Jezus God “in het vlees” is. Er kan dan ook gewoon gelezen worden wat er in deze verzen staat en zij kunnen dan met gezonde logica begrepen worden. Maar als wij zouden suggereren dat Jezus minder is dan God – Michaël de aartsengel – dan sluiten deze verzen elkaar uit en kunnen zij niet tegelijkertijd waar zijn wanneer ze in hun natuurlijke context worden gelezen. Daarom vereist de waarheid van Gods Woord dat we tot een ander begrip moeten komen, waarin de volledige Schrift verenigd, verweven, onderling afhankelijk, onfeilbaar en waar is. Die verenigende waarheid kan alleen gevonden worden in de persoon en de Godheid van Jezus Christus. Mogen wij de waarheid zien zoals deze in de Schrift is geopenbaard, niet zoals wij die zelf graag zouden willen hebben, en moge God alle eer en glorie ontvangen.

Bronvermelding

Dit artikel is met toestemming overgenomen van Got Question Ministries, en had oorspronkelijk de titel “Ik ben een Jehovah’s Getuige. Waarom zou ik moeten overwegen om een Christen te worden?” https://www.gotquestions.org/Nederlands/Jehovah-getuigen-christen.html. Opgehaald op 1 oktober 2022.

Meer lezen over Jehova’s getuigen?

Wie zijn de Jehova's getuigen?

Wat geloven Jehova’s getuigen?

Wie zijn de Jehova’s Getuigen en wat geloven zij? Wie zijn de Jehova’s getuigen? De sekte die wij tegenwoordig kennen als de Jehova’s Getuigen werd in 1870 in Pennsylvania (in […]

Tags: Welke Bijbelverzen delen met Jehova’s getuigen? Welke Bijbelverzen delen met Jehova’s getuigen?

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!