Welke dag werd Jezus gekruisigd?

by | apr 15, 2022 | Apologetiek, Bijbel, Theologie

Op welke dag werd Jezus gekruisigd? De Bijbel vertelt het ons niet specifiek welke dag van de week het was. De twee meest gevolgde standpunten zijn vrijdag en woensdag. Maar sommigen maken gebruik van een synthese van de argumenten voor zowel de vrijdag als de woensdag en zien daarom de donderdag als de dag waarop Jezus werd gekruisigd.

Welke dag werd Jezus gekruisigd?

Welke dag werd Jezus gekruisigd?

Jezus zei in Matteüs 12:40: “Want zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van een grote vis zat, zo zal de Mensenzoon drie dagen en drie nachten in het binnenste van de aarde verblijven.”

Vrijdag?

Mensen die beargumenteren dat de kruisiging op vrijdag plaatsvond beweren dat we nog steeds kunnen zeggen dat Hij drie dagen in het graf doorbracht. In het Joodse denken van de eerste eeuw werd een gedeelte van een dag geteld als een volledige dag. Omdat Jezus zich een gedeelte van de vrijdag in het graf bevond, daarna de hele zaterdag en een gedeelte van de zondag, zou men kunnen zeggen dat Hij drie dagen lang in het graf doorbracht. Een van de belangrijkste argumenten voor de vrijdag kan in Marcus 15:42 worden gevonden, waarin wordt opgemerkt dat Jezus op “de dag voor de Sabbat” werd gekruisigd. Als dat de wekelijkse Sabbat was, dat wil zeggen de zaterdag, dan betekent dit dat de kruisiging op vrijdag plaatsvond. Een ander argument voor de vrijdag zegt dat verzen zoals Matteüs 16:21 en Lucas 9:22 onderwijzen dat Jezus op de derde dag zou opstaan en dat Hij daarom geen drie volle dagen en nachten in het graf zou hoeven doorbrengen. Hoewel sommige vertalingen “op de derde dag” gebruiken voor deze verzen, doen niet alle vertalingen dit en is niet iedereen het erover eens dat dit de beste manier is om deze verzen te vertalen. Bovendien zegt Marcus 8:31 dat Jezus “drie dagen later” of “na drie dagen” zou opstaan.0

Donderdag?

Het argument voor de donderdag borduurt voort op het “vrijdagstandpunt” en beargumenteert dat er te veel gebeurtenissen plaatsvonden (sommigen tellen er zelfs meer dan twintig) tussen de begrafenis van Christus en de zondagochtend om allemaal tussen vrijdagavond en zondagochtend te kunnen plaatsvinden. Zij wijzen erop dat dit vooral een probleem is wanneer de enige volledige dag tussen vrijdag en zondag de Joodse Sabbat was. Een of twee extra dagen rekenen af met dit probleem. De voorstanders van de donderdag zouden als volgt kunnen redeneren: Stel dat je een bepaalde vriend sinds maandagavond niet meer gezien hebt. Je hebt de volgende ontmoeting met hem op donderdagochtend en je zegt: “Ik heb je in drie dagen niet gezien”, ook al was dit technisch gesproken maar 60 uur (2.5 dag). Als Jezus op donderdag werd gekruisigd, dan laat dit voorbeeld zien hoe dit als drie dagen zou kunnen worden beschouwd.

Woensdag?

Het standpunt dat zegt dat Jezus op woensdag werd gekruisigd stelt dat er in die week twee Sabbatsdagen waren. Na de eerste (de Sabbat die plaatsvond op de avond van de kruisiging, Marcus 15:42Lucas 23:52-54) kochten de vrouwen olie. Merk op dat zij de olie na de Sabbat kochten (Marcus 16:1). Het “woensdagstandpunt” stelt dat deze “Sabbat” de dag van het Pesachfeest was (zie Leviticus 16:29-3123:24-3239 waarin belangrijke heilige dagen, die niet noodzakelijkerwijs de zevende dag van de week waren, Sabbat genoemd worden). De tweede Sabbat in die week was dan de normale wekelijkse zaterdag. Merk op dat de vrouwen die de olie na de eerste Sabbat gekocht hadden in Lucas 23:56 terugkeerden, de olie bereidden en vervolgens “op de Sabbat” rustten. Het argument stelt dat zij hun olie niet na de Sabbat konden hebben gekocht en deze olie tegelijkertijd vóór de Sabbat konden bereiden…. tenzij er twee Sabbatsdagen waren. Als we het oogpunt van de twee Sabbatsdagen aanhouden, dan zou (als Christus op Donderdag werd gekruisigd) de belangrijke heilige Sabbat (het Pesachfeest) op donderdag bij zonsondergang zijn begonnen en op vrijdag bij zonsondergang zijn afgelopen – aan het begin van de wekelijkse Sabbat of zaterdag. Als zij de olie na de eerste Sabbat (het Pesachfeest) hadden gekocht, dan zou dit betekenen dat zij deze op een zaterdag hadden gekocht; zij zouden hiermee de Sabbat hebben geschonden.

Daarom stelt dit standpunt dat een kruisiging op woensdag de enige verklaring is die strookt met het Bijbelse verslag over de vrouwen en de olie en een letterlijke interpretatie van Matteüs 12:40 volgt. De Sabbat die een belangrijke heilige dag was (het Pesachfeest) vond plaats op donderdag, de vrouwen kochten de olie (daarna) op vrijdag en keerden op dezelfde dag terug om de olie te bereiden, en vervolgens rustten zij op de zaterdag, de wekelijkse Sabbat, en brachten de olie op zondagochtend naar de graftombe. Hij werd tegen zonsondergang op woensdag begraven, wat volgens de Joodse kalender het begin was van de donderdag. Als we de Joodse kalender gebruiken, dan hebben we dus eerst donderdagnacht (nacht één), donderdag (dag één), vrijdagnacht (nacht twee), vrijdag (dag twee), zaterdagnacht (nacht drie) en zaterdag (dag drie). We weten niet precies wanneer Hij opstond, maar we weten wel dat dit vóór de zonsopgang op zondag was (Johannes 20:1: Maria uit Magdala kwam “toen het nog donker was” en de steen was weggerold. Ze vond toen Petrus en vertelde hem: “Ze hebben de Heer uit het graf weggehaald”), dus Hij kon al vlak na zonsondergang op zaterdagavond zijn herrezen, wat voor de Joden het begin is van de eerste dag van de week.

Een mogelijk probleem van de aanname van de woensdag is dat de discipelen die met Jezus op de weg naar Emmaus wandelden dit op “diezelfde dag” deden als de opstanding (Lucas 24:13). De discipelen, die Jezus niet herkenden, vertelden Hem over de kruisiging van Jezus (24:20) en volgens hen was het “de derde dag sinds dit alles gebeurd is” (24:21). Van woensdag tot zondag zijn vier dagen. Een mogelijke verklaring is dat ze vanaf woensdagavond, de begrafenis van Christus, zouden kunnen hebben geteld, wanneer zoals gezegd de Joodse donderdag begint, en je zou donderdag tot zondag als drie dagen kunnen tellen.

Jezus wérd gekruisigd

Op welke dag werd Jezus gekruisigd? In het grote totaalbeeld is het helemaal niet zo belangrijk om te weten op welke dag van de week Christus werd gekruisigd. Als dat heel belangrijk was geweest, dan zou Gods Woord de precieze dag duidelijk aan ons gecommuniceerd hebben. Wat belangrijk is, is dat Hij stierf en lichamelijk uit de dood opstond. Wat net zo belangrijk is, is de reden voor Zijn dood: Hij nam de straf op Zich die alle zondaars verdienen. Johannes 3:16 en 3:36 verkondigen allebei dat een geloof en vertrouwen in Jezus resulteert in een eeuwig leven!

Bronvermelding

Dit artikel is met toestemming overgenomen van Got Question Ministries, en had oorspronkelijk de titel `Werd Jezus op een vrijdag gekruisigd? Als dat zo is, hoe kon Hij dan drie dagen in het graf doorbrengen als Hij op zondag uit de dood opstond?` www.gotquestions.org/Nederlands/Jezus-vrijdag-zondag.html. 

Wij wensen u een gezegend Paasweekend!

Meer lezen?

Waarom zou ik in de opstanding van Jezus moeten geloven?
Hoe kunnen we weten dat Jezus echt heeft geleefd?

Tags: Welke dag werd Jezus gekruisigd?

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!