Waar zegt Jezus ‘Ik ben God’?

by | dec 25, 2021 | Apologetiek, Bijbel, Bijbelvast, Islam, Logos Basics, Theologie, Vraag-en-antwoord

Laat me één Bijbelvers zien waar staat dat Jezus zegt ‘Ik ben God’ of ‘aanbid Mij’’. Deze vraag krijg ik vaak in gesprekken met mijn moslimvrienden. Na de eerste keer ging ik ijverig op zoek in de Evangeliën en vond tot mijn teleurstelling nergens de letterlijke uitspraak ‘Ik ben God’ en ‘aanbid mij’. Hoe weten we dan toch uit de Evangeliën dat Jezus God is? 

Waar zegt Jezus Ik ben God?

Dat Jezus nergens letterlijk zegt: ‘Ik ben God, aanbid Mij’ betekent niet dat Hij geen God is, of dat Hij dit niet Zelf claimde te zijn. Tijdens literatuurstudie 1 vond ik vier punten die aantonen dat Jezus in de Evangeliën getuigt dat Hij God is en niet slechts een Profeet.

1. Jezus claimt Zijn Godheid en Zijn vijanden vinden dat ook

Jezus verkondigt wel degelijk dat Hij God is. In Joh. 10:30 spreekt Jezus over ‘Ik en de Vader zijn Één.’ waarop de Joden  reageren: ‘Wij stenigen U niet vanwege een goed werk, maar vanwege godslastering, namelijk omdat U, Die een Mens bent, Uzelf God maakt.’ (vers 33). Nergens lezen we dat Jezus ontkent dat Hij Zichzelf tot God maakt en hen corrigeert. Iets soortgelijks lezen we in Joh. 6:18 waar staat: ‘Daarom dan probeerden de Joden des te meer Hem te doden, omdat Hij niet alleen het gebod van de sabbat brak, maar ook zei dat God Zijn eigen Vader was, en daarmee Zichzelf aan God gelijk maakte.’2

2. Jezus laat Zich God noemen en aanvaardt aanbidding

We lezen een aantal keer dat Jezus aanbeden wordt en/of God genoemd wordt. Hij veroordeelt dit nooit. Als Jezus geen God was, zou Hij dan niet duidelijk gezegd hebben dat ze Hem niet mochten aanbidden? In Joh. 20:28 zegt Thomas tegen Jezus: ‘Mijn Heer, mijn God’, waarop Jezus hem niet berispt. Toen Jezus een keer aan Zijn discipelen vroeg ‘Maar u, wie zegt u dat Ik ben?’ antwoordde Petrus: ‘U bent de Christus, de Zoon van de levende God.’ En Jezus antwoordde en zei tegen hem: ‘Zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is.’ (Mat. 16:15-17). 3

3. Jezus maakt aanspraak op namen en titels die uniek zijn voor God

Jezus gebruikt verschillende keren titels die uniek zijn voor Gods verbondsnaam in het Oude Testament (JHWH). Jezus presenteert Zich in de Evangeliën vaak als de ‘Ik ben’. In Joh. 8:58-59 zegt Jezus ‘Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Vóór Abraham geboren was, ben Ik’ (Joh 8:58) waarop de Joden Jezus willen stenigen.  De woorden ‘ben Ik’ of ‘Ik ben’ sluiten aan bij  ‘IK BEN’ (Exo. 3:14), de verbondsnaam van God (JHWH). 4

Jezus noemt Zich tevens verschillende keren ‘Zoon des mensen’, wat verwijst naar Daniël 7:13-14 waar duidelijk is dat de ‘Zoon des mensen’ JHWH Zelf is. Tijdens Zijn veroordeling vraagt de hogepriester: ‘Bent U de Christus, de Zoon van de Gezegende?’ En Jezus zei: ‘Ik ben het. En u zult de Zoon des mensen zien zitten aan de rechterhand van de kracht van God en zien komen met de wolken van de hemel.’ Toen scheurde de hogepriester zijn kleren en zei: ‘Waar hebben wij nog getuigen voor nodig? U hebt de godslastering gehoord.’ (Mark. 14:61b-64a). De Joden kenden de Torah en de profetieën en wisten dan ook heel goed dat Jezus Zich hier vereenzelvigde met JHWH. 5

4. Jezus doet wonderen en tekenen die alleen God kan doen

Jezus liet zien dat Hij God is door een groot aantal wonderen en tekenen. Hij vergaf mensen hun zonden (Mark. 2:3-10), iets wat God alleen kan doen. Hij wekte mensen op uit de dood en ook Zijn eigen opstanding uit de dood noemt Jezus een teken (Mat. 12: 38-40). Daarnaast presenteert Jezus Zich als alomtegenwoordig (Mat. 18:20), eeuwig (Joh. 8:58), alwetend (Mat. 16:21) en almachtig (Joh. 11:38-44), eigenschappen die alleen God toebehoren. Ook doet Hij veel tekenen die aansluiten bij oudtestamentische teksten en profetieën over JHWH Zelf. 6

Aanmoediging

We kunnen dus concluderen dat Jezus op verschillende manieren laat zien dat Hij God is. Wat een wonder dat God Zelf naar de aarde wilde komen om redding mogelijk te maken: Immanuël! Misschien heb je deze kerst wel een gelegenheid om deze boodschap met iemand te delen. Je kunt delen wat kerst voor jou betekent. Of één van bovenstaande Bijbelgedeelten lezen of vertellen. God kan het gebruiken om in zijn of haar hart interesse te wekken voor de HEERE Jezus!

Waarom?
Jezus houdt tijdens Zijn bediening gedurende sommige momenten en/of voor bepaalde mensen Zijn identiteit bewust verborgen. Ook spreekt Hij regelmatig in indirecte taal, bijvoorbeeld door gelijkenissen en het aanhalen van oudtestamentische profetieën. Het hoeft ons dan ook niet te verbazen dat Jezus Zijn Godheid op andere manieren openbaart dan door de letterlijke woorden ‘Ik ben God’.

Literatuur

Dit artikel is voornamelijk gebaseerd op onderstaande literatuur. Alle onderstaande boeken en artikelen beveel ik van harte aan, de boeken zijn tevens te koop in onze Logos Webshop.

Got Question Ministries. (z.d.). What are the strongest biblical arguments for the divinity of Christ? GotQuestions.Org. Geraadpleegd op 21 september 2021, van http://www.gotquestions.org/divinity-of-Christ.html

Got Questions Ministries. (z.d.-a). Is de Godheid van Christus Bijbels? GotQuestions.org/Nederlands. Geraadpleegd op 21 september 2021, van http://www.gotquestions.org/Nederlands/godheid-van-Christus.html

Got Questions Ministries. (z.d.-b). Is Jezus God? Heeft Jezus ooit beweerd dat Hij God is? GotQuestions.org/Nederlands. Geraadpleegd op 21 september 2021, van http://www.gotquestions.org/Nederlands/Is-Jezus-God.html

Got Questions Ministries. (z.d.-c). What is the Messianic Secret? GotQuestions.Org. Geraadpleegd op 21 september 2021, van http://www.gotquestions.org/Messianic-secret.html

Mcdowell, J., & Mcdowell, S. (2018). Meer dan een timmerman (1ste editie). CLC Publicaties.

Qureshi, N. (2017). Allah of Jezus? (1ste editie). Kok.

Reid, D. R. (2018). Klaar voor een antwoord (1ste editie). Emmaus Nederland.

Bijbelvast
Bijbelvast coverDit artikel is verschenen in het decembernummer van ons magazine Bijbelvast.

Wil je Bijbelvast gratis gaan ontvangen? Meld je dan aan via www.logos.nl/bijbelvast

 

Tags: Waar zegt Jezus Ik ben God? Waar zegt Jezus Ik ben God? 

Voetnoten

  1. Zie literatuurlijst onderaan dit artikel.
  2. Zie ook Luk 22: 70.71; Joh. 8:58; Joh. 5: 25-27; Joh. 8:24; Joh 19:6,7;  Mat. 26:63-65.
  3. Zie ook Mat. 2:11; Mat. 14:32-33; Mat. 27:54; Mat. 28:9,17; Luk. 24:52; Joh. 9:38; Joh. 11:25-27; Joh. 17:5,24.
  4. Zie ook Joh 6:35; 8:12;10:7;10:11;11:25;14:6;15:1.
  5. Zie ook Mark. 10:33.
  6. Zie Mark 2:28 vgl. Exodus 20:8; Mark. 6:45-52 vgl. Job 9:8; Mark. 4:35-41 vgl. Ps. 107:25-30; Joh. 19:37 vgl. Zach. 12:10.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!