Is het Mormonisme een sekte? Wat geloven Mormonen?

Wat geloven Mormonen? Boek van Mormon

Wat zijn Mormonen?

De Mormoonse religie (ook wel bekend als de “Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen”) werd minder dan tweehonderd jaar geleden gesticht door Joseph Smith. Hij beweerde dat hij een persoonlijk bezoek had gehad van God de Vader en Jezus Christus en dat hem was verteld dat alle kerken en hun leer een gruwel waren. Joseph begon daarom een gloednieuwe godsdienst die beweerde de “enige echte kerk op aarde“ te zijn. Het probleem van het Mormonisme is dat het de Bijbelse leer tegenspreekt, wijzigt en zelfs uitbreidt. Er bestaat geen enkele reden voor Christenen om te geloven dat de Bijbel niet waar en afdoende zou zijn. Als we werkelijk in God geloven en op Hem vertrouwen, dan betekent dat dat we Zijn Woord geloven. En elke schrifttekst is door God geïnspireerd, wat inhoudt dat elke Schrifttekst van Hem afkomstig is (2 Timoteüs 3:16).

4 geïnspireerde bronnen

Mormonen geloven dat er feitelijk vier bronnen zijn van Goddelijk geïnspireerde woorden, in plaats van slechts één bron. 1) De Bijbel, “in zoverre deze correct is vertaald“. Welke verzen onjuist zijn vertaald wordt niet altijd duidelijk gemaakt. 2) Het Boek van Mormon dat door Smith werd “vertaald” en in 1830 werd gepubliceerd. Smith beweerde dat dit het “meest correcte boek op aarde” is en dat een mens, wanneer hij de voorschriften uit dit boek volgt, dichter bij God kan komen dan “via enig ander boek”. 3) De Leer en Verbonden worden door de Mormonen als Schriftteksten beschouwd. Deze Leer en Verbonden bevatten een verzameling moderne openbaringen over de “Kerk van Jezus Christus zoals deze is hersteld“. 4) De Parel van Grote Waarde wordt door de Mormonen gebruikt om doctrines en leer te “verduidelijken“ die uit de Bijbel verloren zijn gegaan. Dit boek voegt zijn eigen informatie toe over de schepping van de aarde.

Afwijkende leer over God

Mormonen geloven de volgende zaken over God: dat Hij niet altijd het Opperwezen van het universum is geweest, maar dat Hij deze status heeft verkregen door rechtschapen te leven en door er volhardend naar te streven. Zij geloven dat God de Vader een “lichaam van vlees en beenderen [heeft], even tastbaar als dat van de mens”. Hoewel deze leer door moderne Mormoonse leiders niet meer wordt gevolgd, onderwees Brigham Young dat Adam feitelijk God was en de vader van Jezus Christus. Christenen weten het volgende over God: er is maar één ware God (Deuteronomium 6:4Jesaja 43:1044:6-8), die altijd heeft bestaan en altijd zal bestaan (Deuteronomium 33:27Psalm 90:21 Timoteüs 1:17) en dat Hij niet werd geschapen, maar de Schepper is (Genesis hoofdstuk 1, Psalm 24:1Jesaja 37:16). Hij is perfect en niemand anders staat op gelijke hoogte met Hem (Psalm 86:8Jesaja 40:25). God de Vader is geen mens en was ook nooit een mens (Numeri 23:191 Samuël 15:29Hosea 11:9). Hij is Geest (Johannes 4:24) en Geest bestaat niet uit vlees en beenderen (Lucas 24:39).

Mormoonse leer over het hiernamaals

Mormonen geloven dat er in het hiernamaals verschillende niveaus of koninkrijken bestaan: Het Hemelse Koninkrijk, het Aardse koninkrijk, het “Telestiale“ Koninkrijk en de duisternis daarbuiten. Waar de mens terecht zal komen is afhankelijk van wat hij of zij in dit sterfelijke leven gelooft en doet. De Bijbel vertelt ons dat we na de dood naar de hemel of naar de hel zullen gaan. Dit is afhankelijk van de vraag of we al dan niet in Jezus geloofd hebben. Wanneer wij gelovigen onze lichamen verlaten, dan zullen we bij de Heer zijn (2 Korintiërs 5:6-8). Ongelovigen worden naar de hel, het dodenrijk, gestuurd (Lucas 16:22-23). Wanneer Jezus terugkomt, dan zullen we nieuwe lichamen ontvangen (1 Korintiërs 15:50-54). Er zullen dan voor de gelovigen een Nieuwe Hemel en een Nieuwe Aarde zijn (Openbaring 21:1) en ongelovigen zullen in de eeuwige vuurpoel worden geworpen (Openbaring 20:11-15). Na de dood bestaat er geen herkansing om hiervan gered te worden (Hebreeën 9:27).

Ieder mens kan God worden

Mormoonse leiders hebben onderwezen dat de incarnatie van Jezus het gevolg was van een lichamelijke relatie tussen God de Vader en Maria. Zij geloven dat Jezus een god is, maar dat elk ander mens ook een god kan worden. Christenen hebben door de geschiedenis heen altijd onderwezen dat God een Drie-eenheid is en dat Hij eeuwig bestaat als de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (Matteüs 28:19). Niemand kan de status van God bereiken, alleen Hij is heilig (1 Samuël 2:2). We kunnen in Gods ogen alleen maar heilig worden gemaakt als we in Hem geloven (1 Korintiërs 1:2). Jezus is de eniggeboren Zoon van God (Johannes 3:16) en is de enige die ooit een zondeloos, onberispelijk leven heeft geleid. Hij neemt nu de hoogste ereplaats in de Hemel in (Hebreeën 7:26). Jezus en God zijn in wezen één en Jezus was de Enige die al voor Zijn lichamelijke geboorte bestond (Johannes 1:1-88:56). Jezus heeft Zichzelf als een offergave voor ons opgegeven en God heeft Hem op uit de dood opgewekt. Er zal een dag komen waarop iedereen zal bekennen dat Jezus Christus de Heer is (Filippenzen 2:6-11). Jezus vertelt ons dat het onmogelijk is om door onze eigen daden naar de hemel te gaan; dit is alleen mogelijk door in Hem te geloven (Matteüs 19:26). En velen zullen niet voor Hem kiezen. “Ga binnen door de nauwe poort. Want wijd is de poort en breed is de weg die naar de ondergang leidt; er zijn vele mensen die daarlangs gaan” (Matteüs 7:13). We verdienen allemaal een eeuwige straf voor onze zonden, maar Gods oneindige liefde en genade hebben ons een uitweg geboden. “Want het loon van de zonde is de dood, maar de gave van God is het eeuwig leven in Christus Jezus onze Heer.” (Romeinen 6:23)

De Bijbelse weg

Het mag duidelijk zijn dat er maar één weg naar onze redding leidt: de kennis van God en Zijn Zoon Jezus (Johannes 17:3). Dit kan niet door middel van daden gedaan worden, maar alleen in geloof (Romeinen 1:173:28). Wanneer we dit vertrouwen in Hem hebben, dan zullen we Gods wetten vanzelf gehoorzamen en zullen we uit liefde voor Hem gedoopt worden. We doen deze dingen niet omdat deze een vereiste voor onze redding zouden zijn. We kunnen dit geschenk altijd ontvangen, ongeacht wie we zijn of wat we in onze levens gedaan hebben (Romeinen 3:22). “Door niemand anders komt de redding, want er is onder de hemel geen andere naam aan mensen gegeven waardoor wij ons kunnen laten redden” (Handelingen 4:12). Hoewel Mormonen gewoonlijk vriendelijke, liefdevolle en aardige mensen zijn, zijn zij toch betrokken bij een valse religie die de aard van God, de Persoon van Jezus Christus en onze redding verdraaien.

Bronvermelding

Dit artikel is met toestemming overgenomen van Got Question Ministries, en had oorspronkelijk de titel “Is het Mormonisme een sekte? Wat geloven Mormonen?” https://www.gotquestions.org/Nederlands/mormonen.html. Opgehaald op 1 oktober 2022.

Meer lezen/kijken?

Hoe weten we dat de Bijbel het Woord van God is?

Hoe weten we dat de Bijbel het Woord van God is, en niet een ander religieus boek?

Inhoudsopgave1 Antwoord2 Profetieën3 Profetieën over Jezus zijn vervuld4 De Koran5 Boek van Mormon6 Apocriefe boeken7 De Bijbel alleen is het Woord van God8 Bronvermelding9 Meer lezen? Hoe weten we dat […]

Apologeet Chris Verhagen bespreekt hieronder in 13 minuten het Mormonisme op een hele heldere manier.

Tags: Wat geloven Mormonen? Wat geloven Mormonen? 

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!