Verdediging van de historische Adam

De titel op de voorpagina van Christianity Today in juni 2011 luidde: “De zoektocht naar de historische Adam”. Met deze ondertitel: “Sommige geleerden geloven dat genomica twijfel oproept over het bestaan van de eerste man en vrouw. Anderen beweren dat hun bestaan een vereiste is voor de redelijkheid van het geloof.” Het aantal belijdende evangelische Schriftgeleerden dat de werkelijke Adam en Eva betwijfelt of ontkent blijft groeien.

Adam

Verschillende overtuigingen over Adam

Sommigen menen dat het verslag van Adam en Eva een mythe is. Een symbolisch verhaal om ons theologische en morele waarheid te leren. Anderen zeggen dat Adam en Eva wel de eerste twee mensen waren, maar dat ze zijn geëvolueerd uit aapachtige wezens. En pas menselijk werden toen God in hen ademde. Weer anderen zeggen dat ze wel echt hebben bestaan, maar dat Adam slechts het hoofd van een clan of stam was. Adam en Eva waren op dat moment niet de enige mensen, maar werden door God uitgekozen voor Zijn doeleinden. Weer anderen beschouwen Genesis 1-3 als letterlijke geschiedenis. De eerste man Adam werd uit stof gevormd en de eerste vrouw Eva bouwde God uit Adams rib. Wat is de waarheid en wat maakt het eigenlijk uit, zolang je in Jezus Christus gelooft? Goede vraag. Laten we onderzoeken wat Gods onfeilbare Woord hierover zegt.

De historiciteit van Adam

Geschiedschrijving

De historiciteit van Adam blijkt overduidelijk uit zowel het Oude als het Nieuwe Testament. Al direct vanaf het begin beschrijft de Bijbel werkelijke tijd, mensen en plaatsen. Genesis 1 spreekt over jaren en seizoenen en over dagen met avonden en ochtenden die worden bepaald door de zon, maan en sterren. In Genesis 2 wordt de locatie van de Hof van Eden beschreven en worden er vier rivieren genoemd. Genesis 4 noemt de stad die Kaïn bouwde. En Genesis 6-8 beschrijft bepaalde gebeurtenissen op specifieke dagen van verschillende maanden van het 600ste en 601ste levensjaar van Noach. Het Hebreeuwse woord toledoth wat verspreid door Genesis (Gen. 2:4, 5:1, 6:9, 10:1, enz.), elf keer voorkomt en vertaald wordt met “dit is het verslag van” of “dit zijn de generaties van”, bindt het hele boek samen als één historisch verslag.

Weinig christenen twijfelen aan de historiciteit van Genesis 12-50. Maar er is geen breuk in de literaire stijl van Gen. 11 en Gen. 12. Abraham en Terah uit Gen. 11 zijn dezelfde mannen in Gen. 12. De geslachtsregisters in Gen. 5 en Gen. 11 verbinden Adam met Noach en Abraham zodat alle genoemde mannen even historisch zijn. De Hebreeuwse werkwoordsvormen in Gen. 1, waarvan vaak wordt beweerd dat het een uniek genre is, tonen alleen maar aan dat het eerste hoofdstuk van de Bijbel een historisch verhaal is, net als de rest van Genesis. 1

Geslachtsregisters

Behalve Genesis laten de geslachtsregisters in 1 Kron. 1:1-9:44 zien dat de voorouders van de stammen van Israël teruggaan tot Abraham en vervolgens tot Adam. Lukas 3:23-38 voert de afstamming van Jezus terug tot David en vervolgens via Abraham tot Adam. Alle mensen die in het geslachtsregister van Jezus worden genoemd, moeten echte historische mensen zijn. Anders stamt Jezus af van een metafoor of mythe.

Paulus beschouwt het als historisch feit dat Adam de zonde en de dood in de wereld bracht (Rom. 5:12; 1 Kor. 15:21-22) en dat Eva uit Adam werd geschapen en door Satan werd misleid (1 Kor. 11:8-9; 2 Kor. 11:3; 1 Tim. 2:13-14). Johannes en Petrus noemen Adam of Eva niet rechtstreeks. Johannes verwijst wel naar Kaïns moord op Abel als zijnde historie (1 Joh. 3:11-12). Petrus geloofde dat het verslag van de zondvloed net zo historisch was als het verslag van het oordeel over Sodom en Gomorra, en benadrukte zelfs dat slechts acht mensen werden gered in de ark (1 Pet. 3:20; 2 Pet. 2:4-9), en schreef dat mensen die de wederkomst en de zondvloed en schepping ontkennen opzettelijke spotters zijn (2 Pet. 3:3-7). Judas vermeldt dat Henoch in de zevende generatie na Adam leefde (Jud. 14).

Uitspraken van Jezus

Jezus geloofde zeker dat Noach, de ark en de zondvloed historisch waren (Mat. 24:37-39), net als de verslagen over de moord op Abel (Luk. 11:50-51) en de verandering van Lots vrouw in zout (Luk. 17:28-32). Hij haalde Genesis 1-2 aan als geschiedenis, toen Hij benadrukte dat God het huwelijk heeft geschapen als een levenslange verbintenis tussen één man en één vrouw (Mat. 19:3-6).

Het lijdt geen twijfel dat de bijbelschrijvers en Jezus, Genesis 1-11 als rechttoe rechtaan geschiedenis beschouwden en dat Mozes het zo bedoeld heeft.2

Adam en Eva waren dus echte, historische mensen die daadwerkelijk in zonde vielen in de hof van Eden, nadat Eva naar de misleidende woorden van de slang had geluisterd. Maar dat is niet alles wat we moeten beamen als we trouw zijn aan Gods Woord.

De bijzonderheid van Adam

Onderscheiden geschapen

De Bijbel is er glashelder over dat Adam de eerste man was (1 Kor. 15:45) en dat Eva de eerste vrouw was, de moeder van de mensheid (Gen. 3:20). Er waren geen mensen vóór hen. God is er ook duidelijk over dat Hij Adam en Eva bovennatuurlijk schiep. In Gen. 1 is er een duidelijk onderscheid tussen de bovennatuurlijke schepping van de eerste planten, dieren, man en vrouw (door Gods Woord: “laat er zijn. . .”) en de natuurlijke voortplanting van alle daaropvolgende planten, dieren en mensen (door het “zaad” in de eerste schepselen die vruchtbaar waren en zich vermenigvuldigden).

De schepping van ‘soorten’

Het idee dat de lichamen van Adam en Eva evolueerden uit een of ander reeds bestaand aapachtig wezen sluit de Bijbel absoluut uit. In Genesis 1 werden de eerste twee mensen apart gemaakt van de planten, land-, zee- en vliegende dieren. Ze waren allemaal bedoeld en ontworpen om zich voort te planten “naar hun soort”, niet om van de ene soort in een andere soort te veranderen. De mens is dus categorisch onderscheiden.

Adam leefde pas na Gods adem

Genesis 2:7 verhaalt ons dat God Adam uit stof maakte, in zijn neusgaten de levensadem blies en hij een “levend wezen” werd.3 Deze twee woorden zijn een vertaling van het Hebreeuwse nephesh chayyah. Dezelfde twee Hebreeuwse woorden worden gebruikt in Genesis 1:21, 24, 30; 2:19; en 9:10 om zeedieren, landdieren en vogels te beschrijven. Zij zijn ook levende wezens, hoewel ze niet naar het beeld van God zijn gemaakt. God maakte dus geen levend wezen, ademde erin en veranderde het in een mens. Oftewel, God maakte Adam niet uit een reeds bestaand levend wezen.

Eva’s schepping

Daarentegen verklaart Genesis 2:22 ons dat Eva werd gemaakt uit een reeds bestaand levend wezen: Adam. Maar er is geen gegronde manier om “uit zijn rib” te interpreteren als “uit een reeds bestaande mens, anders dan Adam”. Dit vers kan onmogelijk in overeenstemming worden gebracht met de evolutietheorie zonder de tekst geweld aan te doen. Het beschrijft een bovennatuurlijke operatie.

De Schrift kan niet duidelijker zijn: God gebruikte geen evolutie om Adam en Eva te scheppen uit aapachtige voorouders.

Niet alleen leert de Bijbel ons dat Adam en Eva op bovennatuurlijke wijze werden geschapen. En als de eerste twee mensen in opstand kwamen tegen God, met de dood als gevolg. Dit is ook al vanaf het begin van de kerk de orthodoxe christelijke leer, zoals William VanDoodewaard heeft beschreven.4

Het tijdstip van Adams schepping

De Bijbel maakt ons ook duidelijk dat Adam op de zesde letterlijke dag van de geschiedenis werd geschapen. Exodus 20:8-11 zegt dat God de hemel, de aarde en de zeeën en alles wat zich daarin bevindt in zes dagen schiep, precies dezelfde soort dagen als in een menselijke werkweek. God schiep niets vóór de zes dagen, want de dagen begonnen in Genesis 1:1.

Volgens Jezus en Paulus

Jezus heeft Genesis op deze manier begrepen. In Markus 10:6 en 13:19 benoemt Hij Zijn geloof dat Adam en Eva aan het begin van de schepping leefden, niet miljarden jaren na het begin, zoals de evolutionaire visie leert.5 Paulus geloofde hetzelfde, want in Romeinen 1:20 zegt hij dat: ”… de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien, namelijk én Zijn eeuwige kracht én Zijn Goddelijkheid.” Dit is alleen logisch als Adam op de zesde dag van de scheppingsweek werd geschapen.

Vóór Adam geen kwaad in de schepping

De Bijbel leert ook dat dood, ziekte en ander natuurlijk kwaad pas in de oorspronkelijke “zeer goede” schepping kwam toen God de schepping vervloekte vanwege Adams rebellie. Daarom kan het geologische verslag van gesteentelagen en fossielen geen aardse geschiedenis van honderden miljoenen jaren vóór de mens weergeven, zoals evolutionisten beweren.6

Bovendien, als er werkelijk miljoenen jaren zijn verstreken vóór Adam, dan leefden en stierven de meeste dieren voordat Adam en Eva over hen konden heersen, zoals God had bevolen (Gen. 1:26). Dan hebben de zon, maan en sterren gedurende het grootste deel van hun bestaan een van de drie goddelijke doelen niet kunnen dienen waarvoor ze waren geschapen. Namelijk zodat de mens vaste tijden van dagen en jaren kon kennen (evenals voor het scheiden van dag en nacht en voor het geven van licht op aarde; Gen. 1:14).

De essentie van de historische Adam voor het evangelie

De apostel Paulus verbindt Jezus onlosmakelijk aan Adam. Jezus kwam om de door Adam aangerichte schade te herstellen (Rom. 5:12-19; 1 Kor. 15:21-22 en 1 Kor. 15:45). Adam bracht de zonde en de dood in de wereld; Jezus bracht gerechtigheid en leven in de wereld. De goede nieuws van het evangelie kan niet juist worden begrepen zonder het slechte nieuws van Genesis 3 te verstaan. We zijn allemaal zondaars die een Verlosser nodig hebben. Omdat we onze zondige aard van Adam hebben geërfd en net als hij tegen God in opstand zijn gekomen.

De val en de noodzaak voor verzoening

Geen Adam: geen evangelie. Als Adam en de zondeval niet historisch zijn, dan stierf Jezus voor een mythologisch probleem en is Hij een mythologische verlosser die ons een mythologische hoop biedt. De Amerikaanse atheïsten zien dit beter in dan veel christenen:

Geen Adam en Eva betekent dat er geen Verlosser nodig is. Het betekent ook dat de Bijbel niet vertrouwd kan worden als bron van ondubbelzinnige, letterlijke waarheid. De Bijbel is dan volledig onbetrouwbaar, omdat het allemaal begint met een mythe en daarop voortbouwt als basis. Geen val van de mens betekent geen behoefte aan verzoening en geen behoefte aan een Verlosser.7

Veranderende theologische benadering

Sommige belijdende christenen beginnen op een soortgelijke manier te redeneren en veranderen radicaal de betekenis van de dood van Jezus.8 Natuurkundige Karl Giberson, een prominent theïstisch evolutionist en voormalig uitvoerend VP voor BioLogos, schreef onlangs het volgende:

De uitdaging om “Gods twee boeken” (de natuur en de Bijbel)9 serieus te nemen is de laatste jaren drastisch toegenomen. Aangezien genetisch bewijs duidelijk heeft gemaakt dat Adam en Eva geen historische figuren kunnen zijn geweest, tenminste niet zoals beschreven in de Bijbel. Meer wetenschappelijk geïnformeerde evangelicalen binnen conservatieve tradities geven toe dat het bewijs de theologie van de schepping-val-verlossing ondermijnt.10

De ‘bewijzen’ tegen een historische Adam

Hoewel dit niet wordt gezegd, doelt Giberson zeker op de bewering van evolutionisten dat wetenschappers hebben bewezen dat het genoom van chimpansees en mensen voor 96-98% identiek is. En dat chimpansee-chromosomen 2A en 2B zijn samengesmolten tot menselijk chromosoom 2, wat de evolutietheorie bevestigt. Beide beweringen zijn grondig weerlegd door de gepromoveerde geneticus Jeffrey Tomkins van het Institute for Creation Research.11

De bewijzen op basis van fossielen ondersteunen de menselijke evolutie ook niet. Het algemene publiek wordt misleid door aannames en artistieke verbeeldingen die zich voordoen als wetenschappelijke feiten.12

Conclusie over de historische Adam

De ontkenning van een letterlijke Adam is een aanval op de autoriteit en de onfeilbaarheid van het Woord van God. Net zoals met zoveel andere waarheden in Genesis 1-11. Het is een subtiele manier om God een leugenaar te noemen. Maar zoals Romeinen 3:4 zegt: “God is waarachtig maar ieder mens een leugenaar.” Zoals blijkt uit de legalisering van het “huwelijk” tussen mensen van hetzelfde geslacht, ligt Gods waarheid meer dan ooit onder vuur. Het atheïstische dogma van evolutie en miljoenen jaren is de basis van deze aanvallen. Zoals de Bijbel ons waarschuwend leert, komen deze aanvallen zowel van mensen buiten de kerk als van belijdende christelijke leiders binnen de kerk (Han. 20:28-32; 2 Pet. 2:1-3).

We moeten ons vastklampen aan Gods onfeilbare, gezaghebbende Woord. En onszelf en onze kinderen en kleinkinderen toerusten met de apologetische middelen. Zodat we vrijmoedig, nederig en welwillend de waarheid kunnen verdedigen. En de leugens en misleidingen van ongelovigen en valse leraren bloot kunnen leggen.

Bronvermelding

Dit artikel ´Verdediging van de historische Adam´ is met toestemming overgenomen van Answers in Genesis. In Defense of the Historical Adam, door dr. Terry Mortenson, geraadpleegd op 16 oktober 2023.

Voetnoten

 1. Zie hoofdstuk 6 in Coming to Grips with Genesis (Green Forest, AR: Master Books, 2008).
 2. Mozes was de menselijke auteur die, onder goddelijke inspiratie, het hele boek Genesis schreef. Zie Bodie Hodge en Terry Mortenson, “Did Moses Write Genesis?,” Answers in Genesis, June 28, 2011, https://answersingenesis.org/bible-characters/moses/did-moses-write-genesis/.
 3. SV zegt “levende ziel.” HSV, NBV21 en NBG51 zeggen “levend wezen.” Dit zijn verschillende vertalingen voor dezelfde Hebreeuwse woorden.
 4. William VanDoodewaard, The Quest for the Historical Adam (Grand Rapids, MI: Reformation Heritage Books, 2015).
 5. Voor een korte verdediging van deze bewering, zie Terry Mortenson, “But from the Beginning of . . . the Institution of Marriage?,” Answers in Genesis, November 1, 2004, https://answersingenesis.org/family/marriage/but-from-the-beginning-of-the-institution-of-marriage/. Voor een grondiger behandeling, zie hoofdstuk 12 in Coming to Grips with Genesis.
 6. Zie Terry Mortenson, “The Fall and the Problem of Millions of Years of Natural Evil,” Answers in Genesis, July 18, 2012, https://answersingenesis.org/theory-of-evolution/millions-of-years/the-fall-and-the-problem-of-millions-of-years-of-natural-evil/.
 7. American Atheists, “You KNOW it’s a Myth: This Season, Celebrate REASON!,” geciteerd in “I Agree with the Atheists!,”Around the World with Ken Ham (blog), 1 juni, 2011, https://answersingenesis.org/blogs/ken-ham/2011/06/01/i-agree-with-the-atheists/.
 8. Bijvoorbeeld Joseph Bankard, “Substitutionary Atonement and Evolution, Part 1,” BioLogos, 9 juni, 2015, http://biologos.org//blog/substitutionary-atonement-and-evolution-part-1.
 9. De natuur is geen boek. Deze categorische verwarring wordt duidelijk behandeld in hoofdstuk 4 van Coming to Grips with Genesis.
 10. Karl Giberson, “creating Adam, again and again,” Peter Enns (blog), 12 juni, 2015, http://www.patheos.com/blogs/peterenns/2015/06/creating-adam-again-and-again/.
 11. Zie Jeffrey P. Tomkins, “Comprehensive Analysis of Chimpanzee and Human Chromosomes Reveals Average DNA Similarity of 70%,” Answers Research Journal 6 (2013): 63–69, https://answersingenesis.org/answers/research-journal/v6/comprehensive-analysis-of-chimpanzee-and-human-chromosomes/; and Tomkins, “Alleged Human Chromosome 2 ‘Fusion Site’ Encodes an Active DNA Binding Domain Inside a Complex and Highly Expressed Gene—Negating Fusion,” Answers Research Journal 6 (2013): 367–375, https://answersingenesis.org/genetics/dna-similarities/alleged-human-chromosome-2-fusion-site-encodes-an-active-dna-binding-domain-inside-a-complex-and-hig/. Zie ook zijn artikel over hoe genomen zijn gesequenced en waarom dat ertoe doet: “How Genomes are Sequenced and Why it Matters: Implications for Studies in Comparative Genomics of Humans and Chimpanzees,” Answers Research Journal 4 (2011): 81–88, https://answersingenesis.org/genetics/dna-similarities/how-genomes-are-sequenced-and-why-it-matters/. Voor meer over de genetica van Neanderthalers, zie David DeWitt, Did Neanderthals and Modern Humans Share a Common Gene Pool? (DVD; Answers in Genesis, 2003).
 12. Zie deze geïllustreerde DVD presentaties: Terry Mortenson, Ape-men: The Grand Illusion (DVD; Answers in Genesis 2012); en David Menton, Three Ways to Make an Ape-Man (DVD; Answers in Genesis, 2014). Zie ook dit boekje: A Pocket Guide to Ape-Men (Hebron, KY: Answers in Genesis, 2010).

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!