Zo kun je de God van de Bijbel leren kennen

by | jan 18, 2024 | Bijbel, Logos Basics, Theologie

Wanneer je de op het boek Hoe Bestaat Het? gebaseerde artikelen hebt gelezen of overtuigd bent geraakt door onze andere materialen, is misschien de vraag in je opgekomen hoe je de God van de Bijbel nou eigenlijk persoonlijk kunt leren kennen. Erkennen dat Hij bestaat is slechts één ding, maar hoe je kun Hem ervaren in je leven en ontdekken wat Hij van je vraagt? Daar gaat dit laatste artikel in de serie over. Lees het aandachtig en neem gerust contact met ons op als je meer vragen hebt. We helpen je graag verder!

God leren kennen

Zo kun je de God van de Bijbel leren kennen

Misschien heb je je na het lezen van dit boek voor het eerst werkelijk gerealiseerd dat de Bijbel de geschreven openbaring is van de almachtige God aan de mens – De Bijbel is een boodschap van onze Schepper voor ons, Zijn schepselen.

God onder ogen komen…

Omdat wij door Hem zijn geschapen, behoren we Hem toe, en zijn wij Hem verantwoording schuldig over hoe wij ons leven inrichten (Rom. 14:12, Hebr. 9:27). De Bijbel zegt dat wij ons allemaal, net als Adam, hebben afgekeerd van Gods wegen. Wij zijn onze eigen weg gegaan, en we leven onze levens alsof wij zelf God zijn. Dit noemt de Bijbel ‘zonde’. Wij hebben allemaal gezondigd (Rom. 3:23).

De Bijbel vertelt ons dat God ons ter verantwoording zal roepen voor onze zonden. Net als Adam verdienen wij Gods veroordeling. Als afstammelingen van Adam zal ieder van ons (lichamelijk) sterven aan het einde van ons aardse leven. De Bijbel noemt deze dood een vloek en ‘de laatste vijand’ (Gen. 3:19 en 1 Kor. 15:26). Dit is veroorzaakt door de zonde van Adam, toen hij door zijn daden in feite tegen God zei dat hij Hem niet nodig had. Adam wilde zijn eigen god zijn. En ieder van ons heeft als het ware de daden van Adam onderschreven, omdat wij persoonlijk de heerschappij van God over ons leven afwijzen (Rom. 5:12)

Het Goede Nieuws van Gods genade

Het goede nieuws is dat God heeft gezorgd voor een uitweg om te ontsnappen aan de vloek van de dood en het komende oordeel. ‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet  verloren gaat, maar eeuwig leven heeft’ (Joh. 3:16). Jezus Christus kwam naar deze wereld, geboren uit een maagd, om Zelf de vloek en de straf op Zich te nemen voor onze zonden. Als God in het vlees (Kol. 2:9), leefde de God-mens Jezus een leven zonder zonde (Hebr. 4:15) en gaf Hij Zich gewillig over om in onze plaats de doodstraf te dragen (Rom. 5:8 en 1 Petr. 3:18). Jezus nam de straf op Zich die wij verdiend hadden voor onze zonden. Omdat Hij God (en tegelijkertijd ook mens) was, was Zijn lijden en sterven van voldoende waarde om te betalen voor de zonden van alle mensen.

God wil dit geschenk van redding aan ieder geven die Hem daarom in waarheid vraagt. Hij roept iedereen op om zich af te keren van zijn of haar zondige levenswandel en te vertrouwen op wat Christus voor ons heeft gedaan. Wij kunnen zelf niets doen om onze schuld tegenover God weg te doen. Het doen van goede dingen kan onze zondeschuld niet wegnemen. Omdat wij allemaal zondaars zijn, kunnen wij ook niets doen om de zonde ongedaan te maken. Het is alleen door de genade van God dat wij gered kunnen worden, door wat Hij heeft gedaan. Het is een geschenk (Ef. 2:8-9).

Jouw verantwoordelijkheid

Aan de andere kant zal een ieder die Gods aanbod in de wind slaat, Zijn toorn ondergaan in het komende oordeel. Dit is iets waarvoor de Bijbel ons duidelijk waarschuwt. Het is een afschrikwekkend vooruitzicht (2 Thess. 1:8-9). Jezus sprak hier veel over en waarschuwde de mensen voor het gevaar dat voor hen lag. Het Bijbelboek Openbaring gebruikt beeldende taal om de vreselijke toekomst af te schilderen van hen die Gods genade afwijzen.

Als God je heeft laten inzien dat je een zondaar bent, die onwaardig is en Zijn veroordeling verdient en die behoefte heeft aan Zijn vergeving, dan zegt de Bijbel dat je je moet ‘bekeren tot God en het geloof in onze Heere Jezus Christus’ (Hand. 20:21). Bekering zal een complete verandering van hart en gedachten, ten opzichte van zonde, met zich meebrengen. Een verandering waaruit blijkt dat je het eens bent met God over Zijn mening over de zonde en dat je voortaan zo wil leven dat het God welgevallig is. Geloof in Jezus Christus heeft tot gevolg dat je aanvaardt wie Hij is: ‘de Zoon van de levende God’, en dat ‘Christus stierf voor de goddelozen’ en dat Hij voor jou de dood overwon door Zijn Opstanding. (1 Kor. 15:1-4,21,22).

Jezus aanroepen om vrede met God te krijgen

Als God je je behoeftige situatie heeft laten inzien en je het verlangen om gered te worden heeft gegeven, dan is het zaak om je naar Christus te keren. Spreek tot Hem, en belijdt dat je een schuldige, hulpeloze zondaar bent, en vraag Hem je te redden. Vraag Hem om je te helpen je zondige leven achterwege te laten om voor Hem te leven. De Bijbel zegt: ‘Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden’ (Rom. 10:9).

‘En dit is het getuigenis, namelijk dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft; en dit leven is in Zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Deze dingen heb ik geschreven aan u  die gelooft in de Naam van de Zoon van God; opdat u weet, dat u het eeuwige leven hebt, en opdat gij gelooft in de Naam van de Zoon van God.’ (1 Joh. 5:11-13)

Hoe bestaat het?

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit het boek: Batten, D., & Mediagroep In Genesis. (2009). Hoe bestaat het! 60 vragen over schepping, evolutie en de Bijbel (3de editie). De Banier.

Het betreft hoofdstuk 20,  ‘Hoe kan ik de God van de Bijbel leren kennen?’, pagina 313-315.

Dit boek is tevens te koop in onze webshop: https://webshop.logos.nl/winkel/doelgroep/bovenbouw-middelbare-school/hoe-bestaat-het/

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!